Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZBŻ.8361.82;178.2012 J-78.2012

Koszalin, dnia 14 grudnia 2012 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

............................................................

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

 

Akta kontroli:  ZBŻ.8361.82.2012

                         ZBŻ.8361.178.2012

Upoważnienie nr: 00010193; 00011116

Pan

Marek Tracz

wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą:

FHU Taurus Marek Tracz

ul. Tradycji 17

75-950 Koszalin

 

DECYZJA  J - 78/2012

umarzająca postępowanie

 

Na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z  art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy Panu Markowi Traczowi wykonującemu działalność gospodarczą pod nazwą FHU Taurus Marek Tracz w Koszalinie przy ul. Tradycji 17,  kary pieniężnejz tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego pod nazwą czekolada mleczna z nadzieniem o smaku toffi a’100g, wyprodukowanego przez ZWC „MILLANO” Krzysztof Kotas, ul. Wysogotowska nr 15, 62-081 Przeźmierowo, nieodpowiadającego wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej:

- zadeklarowanych przez producenta na opakowaniu z uwagi na zaniżoną zawartość nadzienia (deklarowano 50%, stwierdzono 39,6% ±1,8 i 42,6% ± 2,0);

- określonych w § 27 ust. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r., Nr 137, poz. 966 ze zm.) z uwagi na to, że w jego oznakowaniu nie podano określenia „oprócz tłuszczu kakaowego zawiera tłuszcze roślinne” pomimo obecności ekwiwalentów tłuszczu kakaowego (CBE) w kuwerturze (zewnętrznej części wyrobu) -

z uwagi na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r., Nr 31, s. 1 z późn. zm.).

Uzasadnienie

 

W dniach 15, 17.05.2012 r. oraz 02.10.2012 r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1-141 ze zm., sprostowanie: Dz. U. L. 191 z 28.05.2004 r., s.1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku art. 3 ust. 1 pkt 1, 2  oraz art. 3 ust. 1 pkt 6ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r.Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), działając na podstawie upoważnień do przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności o numerach 00010193; 00011116, inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Pana Marka Tracza wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą FHU Taurus Marek Tracz, zwanego dalej również „stroną”, w sklepie spożywczo-przemysłowym „Żabka z 2120” w Koszalinie, ul. Tradycji 17.

 

W toku kontroli w dniu 16.05.2012 r., za protokołem pobrania próbki produktu  Nr 00002505, pobrano do badań laboratoryjnych z partii liczącej  12 opakowańo wartości 21,48 zł, próbkę produktu o nazwie czekolada mleczna z nadzieniem o smaku toffi a’100g, oznakowanego m.in. datą minimalnej trwałości „najlepiej spożyć przed końcem: 12.2012” oraz kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej: 2103, wyprodukowanego przez ZWC „MILLANO” Krzysztof Kotas, ul. Wysogotowska nr 15, 62-081 Przeźmierowo, w celu sprawdzenia jakości handlowej tego artykułu rolno-spożywczego. Jednocześnie, za protokołem pobrania próbki kontrolnej Nr 00002506, z tej samej partii, w ilości odpowiadającej ilości pobranej do badań, pobrano próbkę kontrolną ww. artykułu.

 

Badania przeprowadzone przez Laboratorium Kontrolno-Analityczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Olsztynie wykazały, że produkt posiada zaniżoną zawartość nadzienia w stosunku do zadeklarowanej przez producenta na opakowaniu. W wyniku badań stwierdzono zawartość nadzienia w ilości 39,6% ±1,8 i 42,6% ± 2,0, podczas gdy deklaracja na opakowaniu wskazywała na 50%.

Ponadto stwierdzono obecność ekwiwalentów tłuszczu kakaowego (CBE) w kuwerturze, tj. zewnętrznej części badanego produktu w ilości 2,04% ±0,11.

 

Powyższe udokumentowano w sprawozdaniach z badań nr 425/2012 z dnia 21.06.2012 r. i nr 425/2012 z dnia 17.09.2012 r. - POPRAWIONE, które doręczono w toku kontroli w dniu 02.10.2012 r. przedsiębiorcy pouczając jednocześnie o tym, że kontrolowany ma prawo do złożenia wniosku o zbadanie próbki kontrolnej produktu, zgodnie  z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.). Kontrolowany przedsiębiorca nie skorzystał ze swojego uprawnienia.

 

Mając na względzie wyniki badań ustalono, że przedmiotowy produkt nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) – zwanej również „ustawą o jakości”, w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej:

- zadeklarowanych przez producenta na opakowaniu z uwagi na zaniżoną zawartość nadzienia oraz

- określonych w § 27 ust. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r., Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), dalej również „rozporządzenia w sprawie znakowania”, z uwagi na to, że w jego oznakowaniu nie podano określenia „oprócz tłuszczu kakaowego zawiera tłuszcze roślinne” pomimo obecności ekwiwalentów tłuszczu kakaowego (CBE) w kuwerturze (zewnętrznej części wyrobu czekoladowego).

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 19.11.2012 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę Pana Marka Tracza, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu ww. artykułu rolno-spożywczego niewłaściwej jakości handlowej.

 

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia skorzystała w ten sposób, że w dniu 29.11.2012 r. zapoznała się z aktami kontroli, nie wnosząc żadnych uwag, ani nowych dowodów w sprawie. Niemniej jednak w toku niniejszego postępowania przeanalizowano odpowiedzi zarówno kontrolowanego, jak i producenta – „ZWC „MILLANO” Krzysztof Kotas, ul. Wysogotowska nr 15, 62-081 Przeźmierowo, nie będącego stroną niniejszego postępowania, na wystąpienia pokontrolne.

I tak, kontrolowany przedsiębiorca w piśmie z dnia 05.11.2012r. stwierdził, iż jego zdaniem nie powinien ponosić odpowiedzialności za jakość kwestionowanego artykułu rolno-spożywczego  gdyż jest on własnością firmy Żabka Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu i to ta firma, jako podmiot faktycznie mający wpływ na asortyment sprzedawany w sieci sklepów Żabka, w tym również w sklepie należącym do przedsiębiorcy, powinien ponosić odpowiedzialność z tego tytułu. Zagadnienie poruszone przez kontrolowanego, a dotyczące problematyki odpowiedzialności za jakość handlową artykułów rolno-spożywczych i wprowadzania ich do obrotu zostanie omówione szczegółowo w dalszej treści decyzji.

 

Producent  ZWC „MILLANO” Krzysztof Kotas, w piśmie z dnia 02.11.2012 r., poinformował natomiast, że zakwestionowany w wyniku badań wyrób został wyprodukowany z czekolady mlecznej nie zawierającej w swoim składzie ekwiwalentu tłuszczu kakaowego, a średnia zawartość nadzienia w wyrobie wynosiła 50,2%, przy czym minimalna oznaczona zawartość wynosiła 48,6%, maksymalna 51,9%.

Zdaniem producenta, stwierdzona obecność ekwiwalentu tłuszczu kakaowego (CBE) w czekoladzie mlecznej mogła być spowodowana faktem częściowego łączenia się i wzajemnego przenikania tłuszczu kakaowego zawartego w czekoladzie z tłuszczem roślinnym zawartym w nadzieniu. Fakt ten, zdaniem producenta, nie został wzięty pod uwagę przy przeprowadzeniu badań. Natomiast przyczyną zaniżonej zawartości nadzienia, mogło być chwilowe zatkanie dysz dozujących nadzienie do form.

W opinii organu żaden z wyżej przedstawionych argumentów producenta czekolady nie pozwala na zmianę oceny wyników badań i dokonanej w ich związku kwalifikacji prawnej, według której ww. produkt jest niewłaściwej jakości handlowej. Przeprowadzając badanie na zawartość CBE Laboratorium Kontrolno-Analityczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Olsztynie oparło się na metodzie analizy wykrywania i ilościowego oznaczania ekwiwalentu tłuszczu kakaowego (CBE) oraz tłuszczu mlecznego (MF) w czekoladzie, która została zatwierdzona i uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Zdaniem organu, bez przeprowadzenia dowodu wykazującego nieskuteczność tej metody w omawianym przypadku (np. poprzez poddanie badaniu próby kontrolnej, którą to możliwość miał kontrolowany przedsiębiorca), nie ma wystarczających podstaw do kwestionowania uzyskanych wyników.Ponadto zdaniem organu, producent ma obowiązek uwzględniać wszystkie czynniki mające wpływ na wynik zawartości CBE. Jeśli wie, że którykolwiek ze składników produktu gotowego (w tym wypadku nadzienie), może wpływać na faktyczną obecność tłuszczu roślinnego innego niż tłuszcz kakaowy w zewnętrznej części czekolady nadziewanej (kuwerturze), to należałoby to uwzględnić podczas produkcji i w oznakowaniu produktu.

Odnosząc się natomiast do argumentów producenta dotyczących ilości nadzienia w produkcie organ uznał, że akceptowana przez producenta tolerancja w poziomie nadzienia nie znajduje uzasadnienia w odniesieniu do deklaracji podanej na opakowaniu, która to deklaracja nie wskazuje średniej ilości nadzienia, a ilość rzeczywistą albo najbardziej zbliżoną do rzeczywistej, a ewentualne rozbieżności pomiędzy deklaracją, a stanem faktycznym mogą wynikać jedynie z uwzględnienia niepewności pomiaru charakterystycznej dla danego produktu i zastosowanej metody badawczej. Wynikająca z zapisów z kontroli wyrobu gotowego przeprowadzonej przez producenta dolna granica zawartości nadzienia jest zaniżona w stosunku do deklaracji na opakowaniu i potwierdza tylko negatywne wyniki badań laboratoryjnych. Bez znaczenia dla oceny, że produkt nie spełnia wymagań określonych w deklaracji, a przez to jest niewłaściwej jakości pozostaje ewentualna przyczyna zaniżenia ilości nadzienia (chwilowe zatkanie dysz dozujących), jak i poziom tego zaniżenia (wyższy - wynikający z badań laboratoryjnych, niższy – wskazany w piśmie producenta jako minimalna oznaczona zawartość nadzienia). Zauważyć należy, że badanie zawartości nadzienia Laboratorium UOKiK z siedzibą w Olsztynie przeprowadziło również metodą akredytowaną i w opinii organu przedstawione przez Laboratorium sprawozdanie z badań jest w pełni wiarygodne. Skuteczne zweryfikowanie wyników badań w tym zakresie było możliwe poprzez przebadanie próby kontrolnej zakwestionowanej czekolady na wniosek kontrolowanego, z czego nie skorzystał.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

W myśl przepisu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

W niniejszej sprawie wyniki badań laboratoryjnych wykazały, że przedmiotowa czekolada nie spełnia wymagań zadeklarowanych przez producenta na opakowaniu, z powodu zaniżenia zawartości nadzienia, którego ilość wynosiła odpowiednio dla dwóch kolejno poddanych badaniu opakowań  39,6% ±1,8 i 42,6% ± 2,0, podczas gdy deklaracja na opakowaniu wskazywała na 50%. W związku z powyższym stwierdzono, że taki stan faktyczny stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

 

Zgodnie z przepisem § 27 ust. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r., Nr 137, poz. 966 z późn. zm.) oznakowanie wyrobów czekoladowych określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04.12.2002r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych (Dz. U. z 2002r., nr 214, poz. 1813 z późn. zm.), w których użyto jako składnika czekolady tłuszczu roślinnego innego niż tłuszcz kakaowy, uzupełnia się określeniem „oprócz tłuszczu kakaowego zawiera tłuszcze roślinne”.

W kwestionowanym wyrobie stwierdzono obecność ekwiwalentów tłuszczu kakaowego (CBE) w kuwerturze, tj. w zewnętrznej części wyrobu czekoladowego w ilości 2,04% ±0,11 co oznacza, iż w badanym produkcie użyto jako składnika czekolady, tłuszczu innego niż tłuszcz kakaowy. W związku z powyższym uznano, że taki stan faktyczny stanowi naruszenie wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 27 ust. 6 rozporządzenia w sprawie znakowania, a przez to narusza art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

 

Ustawa o jakości nakłada na wprowadzających artykuły rolno-spożywcze do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str.1 z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

Nadto, w myśl art. 17 ust. 1 rozporządzenia 178/2002, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

 

W świetle przytoczonych definicji przedsiębiorca – Marek Tracz, odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych. Nie można się zgodzić z argumentacją strony przedstawioną w piśmie z dnia 05.11.2012 r. do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, jakoby odpowiedzialność z tytułu wprowadzenia kwestionowanego produktu do obrotu ponosiła firma Żabka Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako jego faktyczny właściciel. 

Zgodnie z przywołanym wyżej art. 3 pkt 4 ustawy o jakości pod pojęciem „obrót” mieszczą się czynności w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporządzenia 178/2002, to jest „wprowadzanie na rynek” oznaczające posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. W omawianym przypadku niewątpliwym pozostaje fakt, że strona posiadała w celu sprzedaży konsumentom – klientom swojego sklepu, poddany badaniom artykuł rolno-spożywczy.

Mając na względzie powyższe, stwierdzić należy, że jako posiadacz produktu, strona traktowana jest jako podmiot „wprowadzający do obrotu”. Interpretacja ta znajduje poparcie w treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2006r. w sprawie C-315/05 (Dz. U. C 331 z 30.12.2006 s. 14) wydanego w trybie prejudycjalnym, z którego wynika, że wprowadzający do obrotu może być odpowiedzialny za jakość, nawet w sytuacji, gdy ogranicza się on, jako zwykły dystrybutor do wprowadzania do obrotu produktu w postaci, w jakiej został mu dostarczony przez producenta. Jest bowiem podmiotem działającym na rynku spożywczym,  zdefiniowanym w art. 3 ust. 3 rozporządzenia 178/2002 („podmiot działający na rynku spożywczym” oznacza osoby fizyczne lub prawne odpowiedzialne za spełnienie wymogów prawa żywnościowego w przedsiębiorstwie spożywczym pozostającym pod ich kontrolą) i podlega obowiązkom przewidzianym dla tych podmiotów, określonym w art. 17 ust. 1 tego rozporządzenia.

Oczywistym natomiast jest, że określony podmiot działający na rynku spożywczym ma taki wpływ na jakość żywności, na jakim etapie obrotu prowadzi swoją działalność. Nie można natomiast powiedzieć, iż strona nie ma żadnego wpływu na jakość sprzedawanej żywności.

 

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycję ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanej czekolady mlecznej z nadzieniem o smaku toffi a’100g, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, oceniając stopień szkodliwości czynu stwierdził, że czekolady nie należą do artykułów rolno-spożywczych pierwszej potrzeby, choć są dość powszechnie spożywane przez konsumentów. Na wybór określonego rodzaju czekolady decydujący wpływ ma jej rodzaj oraz skład, co w odniesieniu do kwestionowanego wyrobu przekłada się m.in. na zawartość znajdującego się w nim nadzienia, które w sposób zasadniczy wpływa na walory smakowe czekolady.   Informacja o ilości nadzienia  jest więc jedną z głównych przesłanek decydujących o wyborze konsumenta, która pozwala na dokonanie tego wyboru w sposób świadomy oraz na odróżnienie tego środka spożywczego od innych, podobnych znajdujących się w obrocie. Z tego też względu oceniono, że stwierdzona nieprawidłowość polegająca na obniżonej w stosunku do deklarowanej ilości nadzienia narusza interes konsumentów w zakresie prawa do otrzymania produktu zgodnego z deklaracją na opakowaniu, jak również podważa zaufanie konsumentów do takiej deklaracji, a przez to stanowi o społecznej szkodliwości czynu wprowadzenia do obrotu przedmiotowego środka spożywczego. Również sposób oznakowania, w tym informacja o zawartości ekwiwalentów tłuszczu kakaowego (CBE), ma wpływ na wybór dokonywany przez konsumenta. Brak tej informacji narusza interes konsumenta w zakresie prawa do otrzymania produktu zgodnego z przepisami oraz składem wynikającym z jego oznakowania. W odniesieniu do tej wady organ wziął jednak pod uwagę, iż zawartość CBE na poziomie 2,04% ±0,11, nie zmienia charakteru wyrobu, gdyż zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych (Dz.U. nr 214, poz. 1813 z późn. zm.), do określonych wyrobów czekoladowych, w tym m.in. czekolady mlecznej (stanowiącej zewnętrzną część wyrobu nadziewanego), mogą być dodane tłuszcze roślinne w ilości nie większej niż 5% całkowitej masy produktu końcowego pomniejszonej o masę dodanych składników.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót artykułami żywnościowymi na etapie detalicznym, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów konsumentowi finalnemu, natomiast punkt sprzedaży należący do strony nie jest specjalistyczny ze względu na przedmiot obrotu, gdyż jego ofertę sprzedaży stanowią obok środków spożywczych, również artykuły nieżywnościowe. Niemniej jednak strona powinna wykazać się dużą znajomością prawa żywnościowego szczególnie w zakresie szeroko pojętej jakości artykułów rolno-spożywczych i dbałością o tę jakość.Pomimo jednak tego, że należy strona do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzane przez siebie do obrotu artykuły rolno-spożywcze, wzięto pod uwagę fakt, że do powstania stwierdzonej wady strona nie przyczyniła się ani swoim działaniem, ani zaniechaniem, a powstała ona na etapie produkcji badanego środka spożywczego. Ponadto uznano, że strona mogła nie mieć świadomości wystąpienia naruszeń w zakresie jakości, gdyż zostały one wykazane w badaniach laboratoryjnych, przez co strona nie mogła ich wykryć w trakcie zwykłych czynności przy odbiorze towaru. Ewentualne przeprowadzenie przez stronę badań laboratoryjnych przed wprowadzeniem środków spożywczych do obrotu przekraczałoby, zdaniem organu, należytą staranność i zwyczajowe działania w stosunkach handlowych na poziomie obrotu dokonywanego przez stronę.

 

Ustalając zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ ocenił, że stwierdzone nieprawidłowości, choć dość znaczące z punktu widzenia właściwości produktu, nie zmieniają jego tożsamości (tzn. jest to nadal czekolada mleczna z nadzieniem), a przez to nie naruszają istotnie interesów konsumentów i regulacji prawa żywnościowego.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych organ wziął pod uwagę, iż w trakcie kontroli przeprowadzonych u przedsiębiorcy w okresie ostatnich dwóch lat, nie kwestionowano jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. kryterium wielkości obrotów, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów osiągniętych w 2011r. stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), strona należy do kategorii tzw. „mikroprzedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w ww. ustawie.

 

Po analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności stwierdzono, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy o jakości. Uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500 zł, górną granicę stanowi natomiast pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, która w tym przypadku wynosi 107,40 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002. Zdaniem organu kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonych naruszeń i dokonanej w związku z nimi oceny wszystkich przesłanek jej wymiaru, a także ilości i wartości artykułu rolno-spożywczego niewłaściwej jakości handlowej.                

Z powyższych względów uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym nałożeniem kary pieniężnej – przedsiębiorca uzyskał wiedzę co do możliwości występowania podobnych nieprawidłowości wpływających na jakość wprowadzanych przez niego do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy   o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy w całości za bezprzedmiotowe.

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, stąd orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej

Andrzej Kuśpiel

Dyrektor Delegatury

                                                                                                                                                          .........................................................................................    

                                                                                                              (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

                                                                                                               służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji) 

Otrzymują:

  1. Marek Tracz
  2. aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 28-01-2013 09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 28-01-2013 09:18