Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.74,96.2012.J-70.2012

                                                                         Szczecin, dnia  14.12.2012r.

ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

  WKŻ.8361.74, 96.2012

„Piotr i Paweł Północ”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Turzyn Spółka Komandytowa

Al. Bohaterów Warszawy 40

70-342 Szczecin

prowadząca działalność gospodarczą w

Supermarket „Piotr i Paweł Północ”

przy ul. Bohaterów Warszawy 40

w Szczecinie

 

DECYZJA Nr J-70/2012

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust.1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz.1577 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy „Piotr i Paweł Północ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Turzyn Spółka Komandytowa z siedzibą w Szczecinie przy al. Bohaterów Warszawy 40 prowadzącemu działalność gospodarczą w Supermarkecie „Piotr i Paweł Północ” w Szczecinie przy al. Bohaterów Warszawy 40 karę pieniężną w wysokości 500,00 złotych (pięćset złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii (11 opakowań) produktu „Pomidory bez skórek z dodatkiem soku pomidorowego Valfrutta 400g o łącznej wartości 43,89zł oznaczonego m. in. najlepiej spożyć przed: 31.12.2014 partia L E233, wyprodukowanego we Włoszech dystrybutor Index Food Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Jana III Sobieskiego 98, 62-030 Luboń, nieodpowiadającego wymaganiom jakościowymokreślonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U.  z 2005r, Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) z uwagi na to, iż w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych, stwierdzono zaniżoną masę netto po odcieku w stosunku do deklaracji producenta umieszczonej w oznakowaniu ww. produktu.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 19,20,23,27 kwietnia 2012 i 30 maja 2012 roku na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. L 165 z 30.4.2004 r., str. 1; sprostowanie: Dz. U. L 191 z 28.05.2004 s. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej na podstawie upoważnienia nr 00010349 z dnia 19.04.2012r. oraz upoważnienia nr 00010384 z dnia 30.05.2012r. przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy „Piotr i Paweł Północ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Turzyn Spółka komandytowa prowadzącego działalność gospodarczą w Supermarkecie „Piotr i Paweł Północ” w Szczecinie przy al. Bohaterów Warszawy 40, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w sprzedaży 1 partię (11 opakowań) produktu „Pomidory bez skórek z dodatkiem soku pomidorowego”,o łącznej wartości 43,89zł, wyprodukowane we Włoszech dystrybutor Index Food Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Jana III Sobieskiego 98, 62-030 Luboń, oznaczoną m.in. najlepiej spożyć przed: 31.12.2014 partia L E233. W dniu 23.04.2012r. na podstawie protokołu pobrania próbki produktu numer 000636 z partii liczącej 11 opakowań do badań laboratoryjnych w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Poznaniu pobrano próbkę ww. środka spożywczego w ilości 3 opakowań/1200g. Równocześnie za protokołem pobrania próbki kontrolnej nr 000637 z dnia 23.04.2012r. pobrano i zabezpieczono próbki kontrolne w/w produktu. Próbki kontrolne pobrano z tej samej partii i w ilości odpowiadającej ilościom pobranych próbek do badań laboratoryjnych.

 

Przeprowadzone badania wykazały, że badany produkt „Pomidory bez skórek z dodatkiem soku pomidorowego” nie odpowiada wymaganiom określonym w deklaracji producenta, umieszczonej w oznakowaniu na opakowaniu jednostkowymww. produktuz uwagi na zaniżoną masę netto po odcieku o 27,9g, 4,8g, 16,5g (po uwzględnieniu niepewności rozszerzonej) tj. wynik badań: 200,3g ± 11,8g, 222,1g ± 13,1g, 211,1g ± 12,4g  przy deklaracji producenta wynoszącej 240g. Powyższe udokumentowano w sprawozdaniu z badań Nr 163/2012 z dnia 17.05.2012 r.

 

W związku z powyższym stwierdzono, że ww. produkt nie odpowiada wymaganiom jakościowym zawartym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U.  z 2005r, Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) z uwagi na zaniżenie masy netto po odcieku w stosunku do deklaracji o 27,9g; 4,8g; 16,5g stwierdzonej w wyniku badań laboratoryjnych.Zgodnie bowiem z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U.  z 2005r, Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

W toku kontroli w dniu 30 maja 2012r. kontrolowanemu przedsiębiorcy doręczono sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr 163/2012 sporządzone w dniu 17.05.2012r. Jednocześnie przedsiębiorcę pouczono o prawie do złożenia wniosku o zbadanie próbki kontrolnej produktu zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1219 ze zm.). Kontrolowany przedsiębiorca nie skorzystał z przysługującego mu prawa do złożenia wniosku i zbadania próbki kontrolnej kwestionowanego produktu.

 

Biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowości, w dniu 13 czerwca 2012r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, do kontrolowanego przedsiębiorcy i do dystrybutora przedmiotowego produktu wystosował wystąpienia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. W odpowiedzi na wystosowane wystąpienie pokontrolne strona pismem z dnia 18.06.2012r.  poinformowała, że kwestionowany towar wycofano z obrotu handlowego i całkowicie zaprzestano obrotu tym produktem. Z kolei dystrybutor kwestionowanego produktu, tj. Index Food Spółka z o.o. Sp. k. w swojej odpowiedzi poinformował, że dokumenty kwestionowanej partii przekazał do producenta firmy Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, Via Paolo Poggi, 11 40 068 San Lazzaro di Savena (Bologna), Włochy i gdy uzyska od producenta odpowiedź udzieli dalszej odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne. Dnia 16.07.2012r. w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne dystrybutor pismem poinformował, że producent zbadał kwestionowaną partię produktu i stwierdził wagę pomidorów po odsączeniu wyższą niż ilości zadeklarowane na etykiecie na co przedstawił dokumenty i wyniki badań które dystrybutor załączył do ww. pisma.

 

W świetle powyższego pismem z dnia 08.11.2012r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii (11 opakowań) produktu „Pomidory bez skórek z dodatkiem soku pomidorowego”, który nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na stwierdzenie w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych,że produkt nie odpowiada deklaracji producenta umieszczonej w oznakowaniu ze względu na to, że masa netto po odcieku jest zaniżona w stosunku do deklaracji producenta o 27,9g; 4,8g; 16,5g (po uwzględnieniu niepewności rozszerzonej). Ponadto w ww. piśmie poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań.

 

Strona ze swojego uprawnienia skorzystała poprzez to, że wdniu 22 listopada 2012 r. przesłała do tut. Inspektoratu pismo w którym wskazała na zaprzestanie obrotu kwestionowanym produktem oraz do ww. pisma strona załączyła korespondencje od importera z wynikami badań kontrolnych, przeprowadzonymi przez producenta, dotyczącymi produktu „Pomidory bez skórki  Valfrutta”.

 

W wyniku analizy przesłanego ww. pisma Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że przedłożone pismo jest powtórzeniem wyjaśnień strony złożonych w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne i nie wpływa w żadnym stopniu na ocenę przesłanek mających wpływ na wymiar kary pieniężnej.

 

W dniu 12.12.2012r. do tut. Inspektoratu wpłynęło pismo od strony, iż ze skutkiem od dnia   4 grudnia 2012r. spółka „Piotr i Paweł Północ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Turzyn Spółka komandytowa zmieniła nazwę na „Piotr i Paweł Zachód” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Turzyn Spółka komandytowa w związku ze zmianą komplementariusza tej spółki. Na potwierdzenie wskazanej przez przedsiębiorcę zmiany dokonano weryfikacji przedsiębiorcy w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000374194 stwierdzając, iż na dzień 14.12.2012r. godz. 09:48:47 nazwa przedsiębiorcy nie uległa zmianie. W związku z powyższym w niniejszej decyzji nazwa przedsiębiorcy brzmi: „Piotr i Paweł Północ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Turzyn Spółka komandytowa.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ww. ustawy wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) nakłada na wprowadzających artykuły rolno-spożywcze do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, w przepisie art. 3 pkt 4, odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej rozporządzeniem (WE) 178/2002, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca„Piotr i Paweł Północ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Turzyn Sp. k., prowadzący działalność gospodarczą w sklepie „Supermarket Piotr i Paweł Północ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Turzyn Sp. k. w Szczecinie przy ul. Bohaterów Warszawy 40 jako sprzedawca detaliczny odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) kary pieniężne, o których mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3  ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

Ustalając wysokość kary pieniężnej, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując zatem dyspozycje tegoż przepisu w zakresie stopnia szkodliwości czynu w odniesieniu do zakwestionowanego artykułu rolno-spożywczego, tj. 1 partii (11 opakowań) „Pomidory bez skórek z dodatkiem soku pomidorowego” Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu w przypadku stwierdzenia zaniżonej masy netto po odcieku w stosunku do deklaracji producenta umieszczonej w oznakowaniu ww. produktujest o tyle znaczny, iż konsument przy zakupie wprowadzany jest w błąd co do rzeczywistej masy produktu za który płaci określoną cenę. Oceniając stopień szkodliwości czynu organ uwzględnił okoliczność, że pomidory czy to w formie przetworzonej czy dostępne „luzem” są produktami, które należą do często nabywanych  i uchodzą za jedne z najlepszych warzyw na rynku. Konsument płacąc określoną cenę ma prawo oczekiwać nie tylko właściwej jakości produktu, ale również produktu w takiej ilości, jaka jest deklarowana na opakowaniu jednostkowym produktu. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości czynu wziął pod uwagę fakt, iż wprawdzie zaniżona masa netto po odcieku w stosunku do deklaracji producentanie ma wpływu na zdrowie konsumentów a stanowi jedynie niespełnienie wymogu określonego przepisem prawa, to jednak, wiedza w tym zakresie jest istotna z punktu widzenia prawa do informacji, mogącego przesądzić o dokonanym wyborze. Deklaracja producenta na opakowaniu produktu odnośnie masy netto po odcieku może mieć bezpośredni wpływ na decyzjękonsumenta, co do tego czy produkt taki chce zakupić.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi na etapie detalicznym, a celem jej działalności jest sprzedaż artykułów rolno-spożywczych bezpośrednio konsumentom. Wskazać w tym miejscu należy, iż jest to sprzedaż wyspecjalizowana ograniczająca się w znacznym stopniu do sprzedaży środków spożywczych. Zdaniem tut. organu stanowi to o tym, że można ją potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością, a więc mającego obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Organ uznał, iż w odniesieniu do 1 partii (11 opakowań) produktu „Pomidory bez skórek z dodatkiem soku pomidorowego” nieodpowiadającej wymaganiom jakości handlowej stopień zawinienia jest znaczny. Organ przy ocenie stopnia winy strony uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca „Piotr i Paweł Północ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Turzyn Sp. k. nie działał z zamiarem bezpośrednim czy choćby ewentualnym co do wprowadzenia do obrotu produktu nieodpowiadającego wymaganiom jakości handlowej. Jednak w tym zakresie strona ponosi winę, choćby z racji tego, że stwierdzoną „wadę” miała obowiązek wykryć sprawdzając rzeczywistą masę netto po odcieku z deklaracją producenta na opakowaniu podczas rutynowych kontroli i poprzez wyrywkowo przeprowadzane badania laboratoryjne oferowanych przez siebie do sprzedaży produktów. Przed wystąpieniem naruszenia nie uchroniłaby strony znajomość przepisów prawa żywnościowego, ale wyrywkowa kontrola produktu już tak. Organ uwzględnił fakt iż, strona w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformowała, że wycofała produkt z obrotu handlowego i zaprzestała jego sprzedaży.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę okoliczność, odnośnie 1 partii (11 opakowań) produktu „Pomidory bez skórek z dodatkiem soku pomidorowego”, nieodpowiadającej wymaganiom jakościowym, iż stwierdzona nieprawidłowość jest jedną z najważniejszych elementów jakości handlowej przy tego rodzaju artykułach rolno-spożywczych. Ponadto stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła znacznej ilości produktu tj. 11 opakowań produktu oraz znacznych odchyleń między masą netto po odcieku zadeklarowaną przez producenta na opakowaniu a wynikami badań laboratoryjnych tj. o 27,9g, 4,8g, 16,5g po uwzględnieniu niepewności rozszerzonej.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca „Piotr i Paweł Północ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Turzyn Spółka komandytowa był kontrolowany przez tut. Organ i podczas tych kontroli stwierdzono naruszenia przepisów o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, w oparciu o dane będące w jego posiadaniu, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.), należy do grupy tzw. mikroprzedsiębiorców, stąd wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w w/w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej. Stąd też biorąc pod uwagę stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia i zakres naruszenia postanowiono wymierzyć przedsiębiorcy „Piotr i Paweł Północ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Turzyn Spółka komandytowa karę pieniężną w wysokości 500,00 złotych.

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 500,00 złotych kara spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 § 1 kpa organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku powyższym organ orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

1)       Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca „Piotr i Paweł Północ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Turzyn Spółka Komandytowa z siedzibą w Szczecinie przy al. Bohaterów Warszawy 40 prowadzący działalność gospodarczą w Supermarkecie „Piotr i Paweł Północ” w Szczecinie przy al. Bohaterów Warszawy 40, powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie; ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 SzczecinNr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

2)       Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.                                                                       

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

                                                                                                                      ……………………………………………………...

                                                                                                                                                      (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz

stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

- „Piotr i Paweł Północ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Turzyn Spółka Komandytowa ul. Bohaterów Warszawy 40,  70-342 Szczecin,

-  A/a (Ws).                                                                     

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 28-01-2013 09:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 28-01-2013 09:12