Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.35.2012.J-69.2012

                                                                                                       Szczecin, dnia 11.12.2012r.

  ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

 

  WKŻ.8361.35.2012                                                          

                 

„REAL,- Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością i Spółka” Spółka Komandytowa

 Al. Krakowska 61

02-183 Warszawa

prowadząca działalność gospodarczą w

                  hipermarkecie Real

                        ul. Struga 36

                     70-785  Szczecin

               reprezentowana przez

              Gabrielę Waraszkiewicz 

adwokata Kancelarii Radców Prawnych Marek Zdanowicz i Wspólnicy Sp. k,

                                                                               ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa

 

DECYZJA Nr J-69 /2012

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy „REAL,- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka” Spółka Komandytowa, z siedzibą w Warszawie przy al. Krakowskiej 61prowadzącemu działalność gospodarczą w hipermarkecie Real w Szczecinie przy ul. Struga 36 karę pieniężną w wysokości: 2400,00(dwa tysiące czterysta złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii/172 szt. świeżych jaj z wolnego wybiegu jedynki, klasy wagowej L zapakowanych na zlecenie: Goertz Polska Sp. z o.o.  ul. Borek 5, 09-320 Bieżuń, w opakowaniach jednostkowych o wartości 168,85 zł,  jako produktu zafałszowanego o którym mowa  w art. 3 pkt 10  lit. c ustawy z dnia   21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 27 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.) z uwagi na stwierdzenie w wyniku przeważenia 117 sztuk jaj z partii 172 sztuk klasy wagowej niezgodnej z klasą wagową zadeklarowaną na opakowaniu produktu, co stanowi 68,02% tej partii.

 

Uzasadnienie

W dniach 28, 29 luty i 05 marca 2012r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1; sprostowanie: Dz. U. L. 191 z 28.5.2004 s. 1: z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem numer 00009994 z dnia 28.02.2012r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy „REAL,- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka” Spółka Komandytowa, prowadzącego działalność gospodarczą w hipermarkecie Real w Szczecinie przy ul. Struga 36, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w sprzedaży 1 partię/172 szt. świeżych jaj z wolnego wybiegu jedynki, klasy wagowej L zapakowanych na zlecenie: Goertz Polska Sp. z o.o.  ul. Borek 5, 09-320 Bieżuń, w opakowaniach jednostkowych o wartości 168,85 zł, które w wyniku przeważenia zakwestionowano z uwagi na stwierdzenie 117 jaj (z partii 172 sztuk) klasy wagowej niezgodnej z klasą wagową zadeklarowaną na opakowaniu produktu, tj. 106 jaj stwierdzono w klasie wagowej niższej od zadeklarowanej [M], 5 jaj w klasie wagowej wyższej od zadeklarowanej [XL], 6 jaj w następnej niższej klasie wagowej [S], co stanowi 68,02% tej partii. Zgodnie bowiem z art. 27 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.) z wyjątkiem przypadku przewidzianego w art. 4 ust. 3, podczas kontroli partii jaj klasy A dopuszcza się tolerancje w zakresie masy jednostkowej. Partie takie mogą zawierać nie więcej niż 10% jaj klasy wagowej graniczącej z klasą oznaczoną na opakowaniu, nie więcej jednak niż 5% jaj następnej niższej klasy wagowej. Gdy kontrolowana partia zawiera mniej niż 180 jaj, zwiększa się dwukrotnie marginesy określone jak wyżej. W przedmiotowej sprawie stwierdzono 68,02% jaj klasy wagowej niezgodnej z klasą wagową oznaczoną na opakowaniu produktu. W związku z powyższym zgodnie z art. 3 pkt 10 lit. c ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) artykuł rolno-spożywczy którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych, albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności jeżeli w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub klasy jakości handlowej  jest produktem zafałszowanym. Stąd też stwierdzono, że ww. środek spożywczy wyczerpuje definicję artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego określoną w  art. 3 pkt 10  lit. c ustawy z dnia   21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 27 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.).

 

W związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że przedsiębiorca „REAL,- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka” Spółka Komandytowa, prowadzący działalność gospodarczą w hipermarkecie Real w Szczecinie przy ul. Struga 36 wprowadził do obrotu 1 partię/172 szt. świeżych jaj z wolnego wybiegu jedynki, klasy wagowej L zapakowanych na zlecenie: Goertz Polska Sp. z o.o.  ul. Borek 5, 09-320 Bieżuń, w opakowaniach jednostkowych o wartości 168,85 zł, jako produkt zafałszowany o którym mowa  w art. 3 pkt 10  lit. c ustawy z dnia   21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 27 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.)

 

Biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowości, w dniu 23 marca 2012r. oraz w dniu 22 marca 2012r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, na podstawie przepisów art. 33 ust. 1 oraz art. 34 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej   (Dz. U. 2009r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) do kontrolowanego przedsiębiorcy oraz producenta kwestionowanych jaj wystosował wystąpienia pokontrolne. Kontrolowany przedsiębiorca oraz producent w pismach z dnia 28.05.2012r. oraz z dnia 05.04.2012r. udzielili odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne. Kontrolowany przedsiębiorca poinformował, iż po pisemnym wyjaśnieniu od dostawcy (pismo w załączeniu), przyczyną wykrytej niedowagi jaj były problemy techniczne urządzeń dostawcy, które zostały naprawione oraz że, obecnie do obrotu wprowadzany jest przez przedsiębiorcę towar z prawidłowym oznaczeniem klasy jaj. W odpowiedzi na wystosowane wystąpienie pokontrolne wystosowane do producenta Goertz Polska Sp. z o.o. odpowiedział przedsiębiorca Złota Kurka Sp. z o.o., który podał, że przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości odnośnie zaniżonej wagi jaj był błąd magazyniera opakowań, który wydał tylko opakowania do klasy „L”, podczas gdy jednocześnie pakowane są jaja klasy „L” oraz klasy „M”. Kierownik zmiany nie zauważył błędu, gdyż opakowania były właściwie jednakowe. Ponadto poinformowano, że wprowadzono zmiany w firmie w celu usprawnienia komunikacji między poszczególnymi magazynami, aby podobne sytuacje nie miały już miejsca.

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 06 listopada 2012r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu 1 partii/172szt. świeżych jaj z wolnego wybiegu jedynki, klasy wagowej L zapakowanych na zlecenie: Goertz Polska Sp. z o.o.  ul. Borek 5, 09-320 Bieżuń, w opakowaniach jednostkowych o wartości 168,85  zł, jako produktu zafałszowanego, co jest określone w art. 3 pkt 10 lit. c ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 27 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.) z uwagi na to, iż w wyniku przeważenia stwierdzono  117 jaj (z partii 172 sztuk) klasy wagowej niezgodnej z klasą wagową zadeklarowaną na opakowaniu produktu, co stanowi 68,02% tej partii.

 

Ponadto w w/w piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań. Strona ze swojego uprawnienia skorzystała.  W piśmie z dnia 16 listopada 2012r. wystosowanym przez pełnomocnika Gabrielę Waraszkiewicz  adwokata Kancelarii Radców Prawnych  Marek Zdanowicz i Wspólnicy Sp. k, ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa strona podniosła, iż:

- organ błędnie uznał, iż wykryte nieprawidłowości w zakresie wagi produktu oznaczają zafałszowanie produktu,

- organ naruszył zasady przeprowadzenia kontroli poprzez to, iż kontrola jakości jaj kurzych została dokonana w markecie tj. próbki towaru nie zostały zbadane w warunkach laboratoryjnych,

- przy badaniu wagi zakwestionowanych jaj posłużono się wagą, którą posiadał inspektor i w protokole nie umieszczono informacji czy waga której użyto do badania jaj spełniała wymagania oznaczone w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 ze zm.), jak również nie wskazano w protokole kontroli dopuszczalnych odchyleń pomiaru na tym urządzeniu,

- z protokołu kontroli nie wynika, czy badane jaja kurze były oznaczone tym samym kodem producenta na skorupce gdyż istnieje możliwość otworzenia opakowania przez klienta i przemieszania jaj z różnych opakowań,

- w kwestionowanym produkcie nie dokonano zmian które mogłyby ukryć właściwości lub skład produktu, ponadto strona wskazuje, iż dostawca w tym przypadku spółka Goertz jest odpowiedzialna za pakowanie jaj i spółka Real nie ma wpływu na ewentualne niezgodności wynikające z niewłaściwego procesu produkcyjnego, nie ponosi za nie odpowiedzialności,

- ponadto strona wskazała, iż nie uwzględniono okoliczności, iż jaja kurze podlegają naturalnemu procesowi parowania całą powierzchnią skorupy tracąc w ten sposób masę. W trakcie przeprowadzonej kontroli nie sprawdzono wysokości komory powietrznej, a wobec tego nie było możliwości stwierdzenia w jakim zakresie utrata wagi została spowodowana naturalnym procesem parowania.

 

Dokonując analizy ww. pisma pod kątem zarzutów strony wobec organu przeprowadzającego kontrole Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nie zgadza się z podniesionymi przez stronę zarzutami wskazując na to, iż.:

-  dane dotyczące numeru i legalizacji wagi znajdują się w pkt. 7 protokołu kontroli, który brzmi „Przeważenia jaj dokonano na wadze elektronicznej nr 090210040 M CE 09”,

 - na etapie postępowania kontrolnego i pokontrolnego przedsiębiorca nie wnosił uwag do metody przeważenia jaj,

- jaja do przeważenia zostały pobrane z tej samej partii i klasy wagowej, kwestia ewentualnego przemieszania jaj w opakowaniach przez konsumentów nie może zdaniem tut. Organu stanowić podstawy do kwestionowania prawidłowości określenia partii poddanej przeważeniu. Ponadto oznakowanie opakowania świadczy o tym, że jest to ta sama partia produktu,

- brak jest szczegółowych wymogów wynikających z przepisów dotyczących przeważenia jaj w warunkach laboratoryjnych,

- odnośnie zafałszowania produktu, definicja zafałszowania dotyczy również zawartości netto,

-  w kwalifikacji prawnej wzięto pod uwagę procentowy udział jaj o zaniżonej masie w partii oraz istotne odchylenia od deklarowanej klasy wagowej,

- klasa wagowa jaj jest deklarowana przez producenta który ustala ją po przeprowadzeniu stosownych badań, konsument płaci za produkt pełnowartościowy a więc taki który posiada parametry zgodne z deklaracją na opakowaniu jednostkowym produktu,

- odnosząc się do podnoszonej przez stronę kwestii naturalnego procesu parowania skorupy jaj, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazuje, iż to na etapie klasyfikacji jaj producent winien przewidzieć, iż jajo zostanie poddane temu procesowi, zatem już wówczas powinien uwzględnić tą okoliczność i zastosować taką klasyfikację wagową, aby jajo przez cały okres trwałości (29 dni) utrzymało zastosowaną klasyfikację. Tym bardziej , że każda klasa wagowa jaja ma określony przedział wagowy np. klasa wagowa „L” – 73g< masa ≥63g (rozporządzenie komisji (WE) Nr 589/2008). W świetle powyższego, okoliczność ta nie może mieć żadnego wpływu na zmianę ustalonego stanu faktycznego sprawy który stał się podstawą do wymierzenia niniejszą decyzją kary pieniężnej,

- zasady odpowiedzialności za jakość produktu wprowadzonego do obrotu zostanie omówiona w dalszej części niniejszej decyzji.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

Z kolei zgodnie z przepisem art. 3 pkt 10 lit. c ww. ustawy artykuł rolno-spożywczy zafałszowany to produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności, jeżeli w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub klasy jakości handlowej.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.)  stanowi w art. 40a ust.1 pkt 4, że każdy kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze zafałszowane, podlega karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 1000 zł.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L z 2002 r., Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca „REAL,- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka” Spółka Komandytowa, prowadząca działalność gospodarczą w hipermarkecie Real w Szczecinie przy ul. Struga 36  odpowiada za wprowadzenie do obrotu handlowego produktu zafałszowanego. Tak więc jednocześnie odnosząc się do zarzutów strony w piśmie z dnia 16 listopada 2012r. w kwestii odpowiedzialności za wprowadzony do obrotu produkt samo stwierdzenie – udowodnienie faktu wprowadzenia do obrotu produktu zafałszowanego jest przesłanką wystarczającą do wymierzenia kary pieniężnej i nie ma znaczenia czy zafałszowanie nastąpiło z winy umyślnej lub nieumyślnej podmiotu który uczestniczy w obrocie handlowym na etapie dystrybucji czy też sprzedaży detalicznej.

 

Zgodnie z kolei z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości, kary pieniężne, o których mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 4 wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu w przypadku wprowadzenia do obrotu 1 partii/172 szt. świeżych jaj z wolnego wybiegu jedynki, klasy wagowej L jako produktu zafałszowanego jest o tyle istotny, iż stwierdzona w wyniku przeważenia niezgodność z deklarowaną przez producenta na opakowaniu klasą wagową przy tego rodzaju środku spożywczym jest jego najistotniejszą cechą. Klasa wagowa jaj w obrocie detalicznym ma fundamentalny wpływ nie tylko na cenę produktu ale również kształtuje wiedzę  konsumentów w zakresie wielkości jaj. Powyższe nieprawidłowości pozbawiają konsumenta prawa do rzetelnej informacji o tym jakiej wielkości jaj może się spodziewać za określoną cenę. Mając na uwadze to, iż konsument  świadomie dokonuje zakupu jaj o określonej klasie wagowej wiedząc o niższej klasie wagowej od deklarowanej, nie dokonałby takiego zakupu. W związku z tym konsument nie tylko narażony jest na straty finansowe ale również dokonując w nieświadomości zakupu określonego środka spożywczego jest pozbawiony prawa wyboru w przypadku niezgodności wagowej jaj z klasą wagową zadeklarowaną na opakowaniu produktu.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót artykułami żywnościowymi na etapie detalicznym, a celem jej działalności jest sprzedaż artykułów rolno-spożywczych bezpośrednio konsumentom. Wskazać w tym miejscu należy, iż jest to sprzedaż wyspecjalizowana ograniczająca się w znacznym stopniu do sprzedaży środków spożywczych. Zdaniem tut. organu stanowi to o tym, że można ją potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością, a więc mającego obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Organ uznał, iż w odniesieniu do 1 partii/172 szt. świeżych jaj z wolnego wybiegu jedynki, klasy wagowej Lbędących produktem zafałszowanym stopień zawinienia nie jest znaczny. Organ przy ocenie stopnia winy strony uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca „Real Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółka” Sp. Komandytowa nie działał z zamiarem bezpośrednim czy choćby ewentualnym co do wprowadzenia do obrotu produktu zafałszowanego. Organ uznał, iż winę tę należy ocenić w kategoriach braku należytej staranności, a nie świadomego działania. Organ wziął pod uwagę okoliczność, że przed wystąpieniem naruszenia nie uchroniłaby strony znajomość przepisów prawa żywnościowego - choć wyrywkowa kontrola produktu już tak - gdyż oznakowanie artykułu rolno-spożywczego zawierało deklarację klasy wagowej  jaj, tyle że w wyniku przeważenia produktu klasa ta okazała się być niezgodna z rzeczywistą klasą wagową produktu. Ponadto organ uwzględnił fakt iż, strona podczas kontroli wycofała z obrotu zakwestionowany produkt, ponadto złożyła wyjaśnienia w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę okoliczność,  odnośnie 1 partii/172 szt. świeżych jaj z wolnego wybiegu jedynki, klasy wagowej L będącej produktem zafałszowanym, iż stwierdzona nieprawidłowość jest jedną z najważniejszych elementów jakości handlowej przy tego rodzaju artykułach rolno-spożywczych jakimi są jaja. Ponadto stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła znacznej ilości jaj niezgodnych z deklaracją na opakowaniu oraz znacznych odchyleń między faktyczną masą jaj po przeważeniu a zadeklarowaną na opakowaniu.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca „REAL,- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka” Spółka Komandytowa, był kontrolowany przez tut. Organ i podczas tych kontroli stwierdzono naruszenia przepisów o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził w oparciu o dane będące w jego posiadaniu, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy tzw. pozostałych przedsiębiorców, stąd wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest największy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w w/w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowejopisane wyżej okoliczności dotyczące wprowadzenia do obrotu 1 partii/172 szt. świeżych jaj z wolnego wybiegu jedynki, klasy wagowej L zapakowanych na zlecenie: Goertz Polska Sp. z o.o.  ul. Borek 5, 09-320 Bieżuń, w opakowaniach jednostkowych o wartości 168,85 zł, jako produktu zafałszowanego o którym mowa  w art. 3 pkt 10  lit. c ustawy z dnia   21 grudnia 2000r. o jakości  stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości. Należy przy tym zaznaczyć, że w tym przypadku najniższy możliwy wymiar kary wynosi 1000,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Stąd, też przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości czynu oraz zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o wymierzeniu przedsiębiorcy „REAL,- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka” Spółka Komandytowa kary pieniężnej w wysokości 2400,00 zł z tytułu wprowadzenia do obrotu produktu zafałszowanego  tj. 1 partii/172 szt. świeżych jaj z wolnego wybiegu jedynki, klasy wagowej L zapakowanych na zlecenie: Goertz Polska Sp. z o.o.  ul. Borek 5, 09-320 Bieżuń, w opakowaniach jednostkowych o wartości 168,85 zł.

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzenie kary pieniężnej przedsiębiorcy „REAL,- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka” Spółka Komandytowaw wysokości 2400,00 złotych spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 § 1 kpa organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku powyższym organ orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

1)    Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca „REAL,- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka” Spółka Komandytowaprowadzący działalność gospodarczą w hipermarkecie Real w Szczecinie przy ul. Struga 36 powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r.,  poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

2)    Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

                                                                   

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

                                                                     .…......................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji

 

Otrzymują:

-        Pełnomocnik Gabriela Waraszkiewicz adwokat Kancelarii Radców Prawnych Marek Zdanowicz i Wspólnicy Sp. k, ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa,

-        a/a (Ls).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 28-01-2013 09:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 28-01-2013 09:08