Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.99,116.2012.J-75.2012

 Szczecin, dnia 06.12.2012r.

  ZACHODNIOPOMORSKI                     

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

                                                                                                    

Na akt kontroli: WKŻ.8361.99,116.2012                                                                           

Nr upoważnień: Nr 00010383 i Nr 00010706

 

Stokrotka Sp. z o. o.

ul. Mełgiewska 7-8

20-952 Lublin

prowadząca działalność gospodarczą

w Supermarkecie „Stokrotka”

w Szczecinie przy ul. Niemcewicza 26

 

DECYZJA J-75/2012

umarzająca postępowanie

 

Na podstawie przepisu art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy Stokrotka Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu:1partii „Paprykarza szczecińskiego 300g NordCap”o wartości 41,85 zł, wyprodukowanej przez WILBO S.A., ul. Przemysłowa 8, 81-029 Gdynia, Zakład produkcyjny WILBO S.A. ul. Hutnicza 22, 81-061 Gdynia, oznaczonej m.in. „Najlepiej spożyć przed końcem: 16.04.2015, partia L120400960 16 04 2015 124 Z 1,  która nie opowiadała wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) ze względu na niezgodność z deklaracją producenta w zakresie cech organoleptycznych, tj. jasnobrązowa barwa zmiksowanej masy nie odpowiada wymaganiom dla „Paprykarza szczecińskiego”, umieszczonego na Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa ii Rozwoju Wsi, gdzie wskazano, iż barwa w/w produktu to od jasno- do ciemnoczerwonej, charakterystycznej dla użytych składników.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 28, 30.05.2012r. i 19.06.2012r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1; sprostowanie Dz. U. L 191 z 28.5.2004 s.1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00010383 z dnia 28.05.2012r. i nr 00010706 z dnia 19.06.2012r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy „Stokrotka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, prowadzącego działalność gospodarczą w supermarkecie Stokrotka 118 w Szczecinie ul. Niemcewicza 26, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku przeprowadzonej kontrolistwierdzono w sprzedaży 1 partię „Paprykarza szczecińskiego 300g Nord Cap” o wartości 41,85 zł, producent WILBO S.A., ul. Przemysłowa 8, 81-029 Gdynia, Zakład produkcyjny WILBO S.A. ul. Hutnicza 22, 81-061 Gdynia, oznaczonego m.in. „Najlepiej spożyć przed końcem: 16.04.2015, partia L120400960 16 04 2015 124 Z 1, z której za protokołem pobrania próbki nr 000011 z dnia 28.05.2012r. do badań laboratoryjnych pobrano próbkę produktu.

 

Odnośnie pobranego do badań laboratoryjnych produktu wpisanego na listę produktów tradycyjnych o nazwie „Paprykarz szczeciński”, od producenta Wilbo S.A. Gdynia 81-029, ul. Przemysłowa 8, otrzymano stosowne oświadczenie, w którym producent wskazał, że konserwa rybna „Paprykarz Szczeciński a'300g Nord Cap” jest produkowana w oparciu o tradycyjną recepturę, w skład produktu wchodzą m.in. mięso z ryb morskich mielone, ryż, koncentrat i olej.

 

Równolegle z w/w próbką produktu za protokołem pobrania próbki nr 000012 w takiej samej ilości pobrano próbkę kontrolną w/w produktu.

 

W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że pobrana próbka produktu jest niezgodnaw zakresie oceny organoleptycznej – niewłaściwa barwa produktu, tj. stwierdzono: barwa zmiksowanej masy – jasnobrązowa, podczas gdy – zgodnie z wymaganiami dla „Paprykarza szczecińskiego” umieszczonego na Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 13.12.2010r. wymagania w zakresie barwy dla w/w produktu to: Barwa (zewnętrzna i na przekroju) – od jasno do ciemno czerwonej, charakterystyczna dla użytych składników.

 

Wyniki przeprowadzonych badań udokumentowano w Sprawozdaniu z badań nr 223/2012 z dnia 14.06.2012r., które doręczono przedsiębiorcy podczas kontroli w dniu 19 czerwca 2012r. Jednocześnie przedsiębiorcę pouczono o możliwości złożenia wniosku o przebadanie próbki kontrolnej kwestionowanego produktu. Ze swojego uprawnienia kontrolowany przedsiębiorca nie skorzystał.

 

W związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że w/w produkt nie odpowiadał wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej deklarowanych przez producenta, a określonych dla „Paprykarza szczecińskiego”, umieszczonego  na Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 13.12.2010r.

 

Mając na uwadze powyższe, w dniu 29.06.2012r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zarówno do przedsiębiorcy „Stokrotka” sp. z o.o., jak i producenta zakwestionowanego produktu wystosował wystąpienia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. W odpowiedzi na rzeczone wystąpienia kontrolowany przedsiębiorca wskazał, iż uzyskał od producenta przedmiotowego produktu wyjaśnienie, z którego wynika, iż do produkcji „Paprykarza szczecińskiego” użyto tylko mięsa szprota świeżego, bez dodatku mięsa białego, co wpłynęło na barwę produktu. Jednocześnie przedsiębiorca wskazał, iż zgodnie z zapewnieniem producenta, produkt ten jest produktem pełnowartościowym pod względem mikrobiologicznym i odżywczym. Jednocześnie wskazał przedsiębiorca, że podtrzymuje swoją decyzję podjętą podczas kontroli w zakresie wycofania z obrotu zakwestionowanej partii produktu. Z kolei producent „Paprykarza szczecińskiego”, Wilbo S.A., pismem z dnia 24 lipca 2012r. podniósł, że z analizy, którą przeprowadził wynika, że do produkcji przedmiotowej partii użyto szprota bałtyckiego świeżego, którego mięso z natury swojej jest ciemne, bez dodatku mięsa białego, co wpłynęło na barwę produktu. Zapewnił jednocześnie, iż pomimo zmienionej barwy produkt jest pełnowartościowy pod względem mikrobiologicznym i odżywczym.

 

W świetle powyższego pismem z dnia 14.11.2012r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego, która nie odpowiadała wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej (cech organoleptycznych, tj. barwy) deklarowanych przez producenta, a określonych dla „Paprykarza szczecińskiego” umieszczonego na Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 13.12.2010r. Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z definicji tej jednoznacznie zatem wynika, że właściwości organoleptyczne artykułu rolno-spożywczego są jednym z elementów jego jakości handlowej.

 

W świetle przepisu art. 4 ust. 1 ww. ustawy wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta. Ustawa o jakości handlowej nakłada na wprowadzających artykuły rolno-spożywcze do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, w przepisie art. 3 pkt 4, odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Stokrotka Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 7-8, prowadzący działalność gospodarczą w Supermarkecie Stokrotka w Szczecinie przy ul. Niemcewicza 26, jako sprzedawca detaliczny odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3  ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych: stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych oraz wielkość jego obrotów. Jednocześnie uwzględniono w toczącym się postępowaniu również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

W wyniku dokonanej analizy okoliczności sprawy oceniając stopień szkodliwości czynu, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że w zakresie zakwestionowanej barwy, będącej jedną z właściwości organoleptycznych produktu stopień szkodliwości jest znikomy. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił w tym zakresie również wyjaśnienia producenta produktu, który zapewnił, iż zmiana barwy produktu nie ma wpływu tak na zdrowie konsumentów, jak i nie stanowi czynnika wpływającego na dokonanie wyboru, co do zakupu produktu przez konsumenta. Uznano, że niewłaściwa barwa produktu może mieć jedynie wpływ na jego walory ogólne i jest nieznaczna z punktu widzenia interesu konsumenta.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót artykułami żywnościowymi, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów konsumentowi finalnemu. Strona należy do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzane przez siebie do obrotu artykuły rolno-spożywcze i jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną działalnością.Organ wziął jednak pod uwagę okoliczność, iżpoddany badaniu produkt znajdował się w opakowaniach jednostkowych, a stwierdzona „wada” dotyczyła cech organoleptycznych produktu, których wykrycie możliwe było dopiero po otwarciu opakowania. Na korzyść strony przemawia również jej postawa po stwierdzeniu nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, tzn. strona, pomimo zapewnienia ze strony producenta o pełnych właściwościach produktu, wycofała z obrotu przedmiotowy produkt.

 

Ustalając zakres naruszenia organ wziął z kolei pod uwagę fakt, że stwierdzone w zakresie cech organoleptycznych niezgodności były małej wagi i dotyczyły jedynie barwy produktu. Organ uwzględnił również okoliczność, iż stwierdzona nieprawidłowość była jedyną z licznych wymogów w zakresie jakości handlowej, którym odpowiadać winien ten produkt

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił to, że przedsiębiorca „Stokrotka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”na przestrzeni ostatnich lat był kontrolowany przez tut. organ, a przeprowadzone kontrole wykazywały nieprawidłowości w zakresie  jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie informacji o wielkości obrotów, będących w posiadaniu organu, uzyskanych od strony w poprzednim postępowaniu administracyjnym przeprowadzonym w 2012 roku, stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy pozostałych przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku, jak i wielkość osiągniętych rocznych obrotów ze sprzedaży towarów są jednym z największych spośród wszystkich kategorii przedsiębiorców. 

 

Po szczegółowej analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności i czynników, które ustawa o jakości nakazuje wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej brać pod uwagę w toku prowadzonego postępowania administracyjnego z tytułu naruszenia jej przepisów, stwierdzono, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Biorąc pod uwagę fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500,00 złotych, uznać należy, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, a mianowicie kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonego naruszenia w kontekście jego wagi, jak również ilości i wartości zakwestionowanego artykułu rolno-spożywczego. Z powyższych względów uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym wymierzeniem kary pieniężnej, z uwagi na fakt, iż strona podjęła działania i niezwłocznie wycofała produkt z obrotu i jednocześnie uzyskała wiedzę, co do możliwości występowania podobnych nieprawidłowości, wpływających na jakość wprowadzanych przez nią do obrotu artykułów rolno-spożywczych. Również i producent przedmiotowego środka spożywczego podjął działania w celu zapewnienia zgodności barwy z wymaganiami określonymi dla „Paprykarza szczecińskiego”, umieszczonego na Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 13.12.2010r.

 

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej  zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy, w całości za bezprzedmiotowe.

 

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo części, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 §1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

                                                    

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

……………………………………………

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz

stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

1)  „Stokrotka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, ul. Mełgiewska 7-8, 20-952 Lublin,

2)  a/a (Wr)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 08-01-2013 09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2013 09:18