Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.77,93.2012.J-71.2012

                                                                                              Szczecin, dnia 03.12.2012r.

ZACHODNIOPOMORSKI                                             

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

INSPEKCJI HANDLOWEJ

Nr akt kontroli: WKŻ.8361.77,93.2012

Upoważnienie Nr 00010352, Nr 00010376

 

 

NETTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Motaniec 30

73-108 Kobylanka

prowadząca działalność gospodarczą w Sklepie Netto nr 135 przy ul. Zawadzkiego 141 w Szczecinie

 

 

DECYZJA J-71/2012

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)po przeprowadzeniu postępowania administracyjnegoZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowejwymierzaprzedsiębiorcy NETTO Sp. z o.o.  z siedzibą w Motańcukarę pieniężną w wysokości2141,00 zł(dwa tysiące sto czterdzieści jeden złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii produktu „Morszczuk filet bez skóry głęboko mrożony 20% glazury” 500g o wartości489,51 zł,dystrybutora International Trading Connection Poland Sp. z o.o. ul. Monte Cassino 24, 70-467 Szczecin, oznaczonej m.in. należy spożyć do 01.02.2013 r., nr partii 01/12, jako produktu zafałszowanego, o którym mowa w art. 3 pkt 10 lit. c ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), z uwagi na niezgodność z deklaracją producenta na opakowaniu ze względu na zaniżoną masę netto ryby bez glazury, przy jednoczesnej zawyżonej zawartości glazury w stosunku do deklarowanej.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 24-26 kwietnia 2012 r. na podstawie art. 3 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1; sprostowanie Dz. U. L 191 z 28.5.2004 s.1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno– spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00010352 z dnia 24.04.2012r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Netto Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie nr 135 Nettow Szczecinie przy ul. Zawadzkiego 141.

 

W toku przeprowadzonej kontrolistwierdzono w sprzedaży 1 partię/49 opakowań „Morszczuka filet bez skóry głęboko mrożony 20% glazury” 500g dystrybutora International Trading Connection Poland Sp. z o.o. ul. Monte Cassino 24, 70-467 Szczecin, oznaczonej m.in. należy spożyć do 01.02.2013 r., nr partii 01/12, z której w dniu 25.04.2012 r. za protokołem pobrania próbki produktu nr 000645 pobrano próbkę (5 opakowań) do badań laboratoryjnych. Równolegle z w/w próbką produktu za protokołem pobrania próbki kontrolnej nr 000646 w takiej samej ilości pobrano próbkę kontrolną w/w produktu.

 

Badania  laboratoryjne przeprowadzone w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Poznaniu wykazały, że badany produkt jest niezgodnyz deklaracją producenta na opakowaniu z uwagi na zaniżoną masę netto ryby bez glazury (g) w dwóch próbkach, przy uwzględnieniu niepewności pomiaru, tj.: wynik 377,8±19,3 i 367,2±18,7, przy deklarowanej masie 400g.Ponadto wskazuje się, że procentowa zawartość glazury w dwóch próbkach produktu, w których stwierdzono zaniżenie masy netto ryby, stanowi więcej niż 20% zadeklarowanej przez producenta na opakowaniu.

 

W związku z powyższym w toku następnej kontroli przeprowadzonejzgodnie z upoważnieniem nr 00010376 z dnia 23.05.2012 r.  doręczono kontrolowanemu przedsiębiorcy sprawozdanie z przeprowadzonych badań nr 159/2012 z dnia 04.05.2012 r., pouczając o prawie do złożenia wniosku o zbadanie próbki kontrolnej produktu zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1219 ze zm.). Kontrolowany przedsiębiorca nie skorzystał ze swojego prawa i oświadczył, że nie będzie występował z wnioskiem o badanie próbki kontrolnej.

 

W związku z wynikami przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że powyższeustaleniawskazują na zafałszowanie produktu, o którym mowa w art. 3 pkt 10 lit. c ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), zgodnie z którym artykuł rolno-spożywczy zafałszowany to produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych, albo produkt, w którym zostały wprowadzane zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych własności, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności jeżeli: w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości,zawartości nettolub klasy jakości handlowej.Zakwestionowana partia „Morszczuka filet bez skóry głęboko mrożony 20% glazury” została wycofana z obrotu handlowego jeszcze w toku kontroli.

 

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli uchybieniami i nieprawidłowościami zarówno do kontrolowanego przedsiębiorcy, jak i dystrybutora zakwestionowanej partii środka spożywczego w dniu 20 czerwca 2012r. wystosowano wystąpienia pokontrolne. Strona w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne pismem z dnia 07 sierpnia 2012 r. poinformowała tut. organ, iż kierownictwo oraz personel sklepu zostali pouczeni odnośnie wzmożenia kontroli prawidłowości danych na etykietach produktów oraz skontaktowano się z dostawcą zakwestionowanego produktu, który zobowiązał się dołożyć wszelkich starań aby poprawić jakość produktów. Z kolei firma  International Trading Connection Poland Sp. z o.o. ul. Monte Cassino 24; 70-467 Szczecinpoinformowała tut. organ, iż proces technologiczny glazurowania filetów rybnych często powoduje niejednolite pokrywanie powierzchni ryby glazurą. Uzyskany produkt glazurowany jest badany na zawartość glazury, jednakże niektóre części przetwarzanej partii surowca uzyskują wyższą zawartość glazury. Produkt paczkowany może zatem, w przypadku nielicznych opakowań oraz w sposób niezamierzony posiadać nieznacznie zawyżoną zawartość glazury, podczas gdy inne części tej samej partii produkcyjnej posiadają niższą zawartość glazury od maksymalnie deklarowanej. Niezależnie od powyższego dystrybutor oświadczył, że dołoży wszelkich starań, aby jakość produktów glazurowanych była systematycznie kontrolowana i poprawiana.

 

W związku z tak ustalonym stanem faktycznym sprawy, pismem z dnia 14.11.2012r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii produktu zafałszowanego w rozumieniu art. 3 pkt 10 lit. c ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 ze zm.) tj. „Morszczuka filet bez skóry głęboko mrożony 20% glazury” 500g o wartości 489,51zł, dystrybutora International Trading Connection Poland Sp. z o.o. ul. Monte Cassino 24, 70-467 Szczecin, oznaczonej  m.in. należy spożyć do 01.02.2013r., nr partii 01/12, dla którego w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono niezgodność z deklaracją producenta na opakowaniu, w zakresie masy  netto ryby oraz zawartości glazury.

 

Ponadto w w/w piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Z kolei zgodnie z przepisem art. 3 pkt 10 lit. c ustawy o jakości, artykuł rolno-spożywczy zafałszowany to produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych, albo produkt, w którym zostały wprowadzane zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności jeżeli: w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości,zawartości nettolub klasy jakości handlowej.

 

Ustawa o jakości stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 4 że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze zafałszowane, podlega karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 1000 zł.

 

Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”,zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Netto Sp. z o.o. prowadząca działalność w sklepie nr 135 Netto w Szczecinie przy ul. Zawadzkiego 141 odpowiada za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości: stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanej partii artykułów rolno-spożywczych, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej rozpatrując stopień szkodliwości czynu uznał, iż wprowadzanie do obrotu produktu zafałszowanego  tj. „Morszczuk filet bez skóry głęboko mrożony 20% glazury” 500go zaniżonej masie netto, przy jednocześnie zawyżonej zawartości glazury w stosunku do deklarowanej przez producenta na opakowaniu, w istotnym stopniu narusza interesy ekonomiczne konsumentów, którzy dokonując zakupu w efekcie otrzymywali mniejszą ilość ryby, niż wynikało to z deklaracji.

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, który posiada sieć placówek detalicznych na terenie całego kraju, a celem jej działalności jest odsprzedaż artykułów rolno-spożywczych konsumentowi finalnemu. Wprawdzie stwierdzona wada powstała na etapie glazurowania filetów rybnych, jednak nie zwalnia to strony z odpowiedzialności za wprowadzanie do obrotu produktów zafałszowanych, która jako profesjonalista mający wpływ na obrót żywnością powinna dołożyć wszelkich starań, aby dostarczać konsumentom finalnym produkty właściwej jakości handlowej, choćby poprzez wyrywkowe kontrole dostarczanych przez producentów produktów. Z drugiej strony organ uwzględnił również postawę strony po powzięciu informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach, która niezwłocznie wycofała z obrotu partię zafałszowanego produktu.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ wziął pod uwagę fakt, że informacje dotyczące masy netto oraz zawartości glazury ryby głęboko mrożonej zamieszczone na opakowaniu produktu, dotyczą jednych z najważniejszych elementów, którymi kieruje się konsument przy wyborze tego rodzaju środka spożywczego. Stąd też uznano, że zaniżona w stosunku do deklarowanej masa netto, przy jednocześnie zawyżonej zawartości glazury w sposób istotny godzi w interes ekonomiczny konsumenta. Nadto organ zwrócił uwagę, iż ujawnione w wyniku badań laboratoryjnych zaniżenie masy netto w stosunku do deklaracji miało miejsce w przypadku dwóch z pięciu pobranych do badań próbek, przy czym partia z której pobrano próbki liczyła 49 opakowań, tym samym znaczna liczba konsumentów narażona była na zakup produktu zafałszowanego.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony organ uwzględnił fakt, iż strona była już kontrolowana przez tut. organ, a przeprowadzane kontrole wykazywały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej wprowadzanych przez nią do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze zafałszowane, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o będącą w posiadaniu tut. organu, a przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy pozostałych przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest największy spośród wszystkich kategorii przedsiębiorców. 

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 1000,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono przedsiębiorcy Netto Sp. z o.o. Motaniec 30, 73-108 Kobylanka wymierzyć karę pieniężną w wysokości 2141,00 złotych.

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 2141,00 złotych kara spełnia te przesłanki.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

1)      Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Netto Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu 30 73-108 Kobylanka powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53  §1 Ordynacji podatkowej.

2)      Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 §1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4,  70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

……………………………………………………………………

(podpis  z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

- Netto Sp. z o. o. Motaniec 30, 73-108 Kobylanka,

-  a/a (Ka)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 08-01-2013 09:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2013 09:15