Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZBŻ 8361.89;113.2012 J-77

           Koszalin, dnia28 listopada 2012 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

  ………………………………………........                      

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

Akta kontroli:  ZBŻ.8361.89.2012

                         ZBŻ.8361.113.2012

Upoważnienie nr: 00010602, 00010635

„Mado” Spółka Jawna

Bożena Dołęcka – Zawistowska

Grażyna Maciejewska

ul. Karlińska 17

78-400 Szczecinek

 

 

DECYZJA  J - 77 /2012

umarzająca postępowanie

 

Na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z  art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy „Mado” Spółka Jawna, Bożena Dołęcka – Zawistowska, Grażyna Maciejewska z siedzibą w Szczecinku, ul. Karlińska 17, kary pieniężnejz tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego pod nazwą filety śledziowe w oleju „King Oscar” a`170g, wyprodukowanego przez King Oscar Sp. z o.o. Strzebielinko 22, 84 – 250 Gniewino, niespełniającego wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej zadeklarowanych przez producenta na opakowaniu z uwagi na zaniżoną zawartość białka z uwagi na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r., Nr 31, s. 1 z późn. zm.).

 

Uzasadnienie

 

W dniach 24, 28.05.2012 r. oraz 26.06.2012 r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.04.2004, str. 1, ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), działając na podstawie upoważnień do przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności  o numerach 00010602, 00010635, inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędowe kontrole żywności u przedsiębiorcy „Mado” Spółka Jawna, Bożena Dołęcka – Zawistowska, Grażyna Maciejewska, ul. Karlińska 17, 78-400 Szczecinek, , zwanej dalej również „stroną”, w sklepie spożywczo – przemysłowym „Mado” w Szczecinku ul. 9 Maja 30.

W toku kontroli w dniu 28.05.2012 r. pobrano do badań laboratoryjnych, wg protokołu pobrania próbki produktu Nr 000301,  z partii liczącej 12 opakowań o wartości 56,28 zł, produkt o nazwie filety śledziowe w oleju „King Oscar” a`170g, oznakowany m.in. datą minimalnej trwałości 11.2013 oraz kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej: 0001093957 wyprodukowany przez King Oscar Sp. z o.o. Strzebielinko 22, 84 – 250 Gniewino, w celu sprawdzenia jakości handlowej tego artykułu rolno-spożywczego. Jednocześnie za protokołem pobrania próbki kontrolnej nr 000302, z tej samej partii, w ilości odpowiadającej ilości pobranej do badań, pobrano próbkę kontrolną ww. produktu.

 

Badania przeprowadzone przez Laboratorium Kontrolno-Analityczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Poznaniu wykazały, że zawartość białka w ww. produkcie jest niższa od zadeklarowanej przez producenta na opakowaniu - stwierdzono 13,9% ± 0,8 (przy uwzględnieniu 15% tolerancji), podczas gdy deklaracja podana w wartości odżywczej wskazywała na 18,5%.

 

Wyniki badań laboratoryjnych udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr  210/2012 z dnia 05.06.2012 r., które doręczono w toku kontroli w dniu 26.06.2012r. upoważnionemu przedstawicielowi przedsiębiorcy pouczając jednocześnie o tym, że kontrolowany ma prawo do złożenia wniosku o zbadanie próbki kontrolnej produktu, zgodnie  z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.). Kontrolowany przedsiębiorca nie skorzystał ze swojego uprawnienia.

 

W związku z wynikami badań Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że badany produkt nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), dalej również „ustawy o jakości”, w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej zadeklarowanych przez producenta na opakowaniu z uwagi na zaniżoną zawartość białka.

 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, pismem z dnia 12.11.2012 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę – „Mado” Spółka Jawna, Bożena Dołęcka – Zawistowska, Grażyna Maciejewska, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu ww. artykułu rolno-spożywczego niewłaściwej jakości handlowej.

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strona nie skorzystała ze swojego uprawnienia. Niemniej jednak przeanalizowano w toku niniejszego postępowania odpowiedzi zarówno kontrolowanego jak i producenta – King Oscar Sp. z o.o. Strzebielinko 22, 84 – 250 Gniewino, nie będącego stroną niniejszego postępowania, na wystąpienia pokontrolne. I tak, kontrolowany przedsiębiorca poinformował, iż zwrócił się do producenta kwestionowanej konserwy rybnej z prośbą o wyjaśnienie przyczyny niezgodności produktu z deklaracją.

Producent King Oscar Sp. z o.o.,w swoim stanowisku z dnia 30.08.2012 r. (wiadomość przesłana drogą elektroniczną) poruszył natomiast dwie kwestie. Po pierwsze wyjaśnił, iż badana partia produktu została wyprodukowana w roku 2010, gdy na używanych przez producenta etykietach nie było napisane, że wartości odżywcze podane były dla produktu po odcieknięciu oleju, a jak zauważa producent, zawartość białka na 100 g produktu z olejem jest niemal dwukrotnie mniejsza, niż w rybie po odcieknięciu oleju. Od roku 2011 producent wprowadził zmianę w projekcie etykiety poprzez dodanie przy wartości odżywczej zwrotu „po odcieku”. Drugą poruszaną kwestią jest wątpliwość, co do stosowanej przy interpretowaniu wyników badań 15% „odchyłki” w stosunku do składników odżywczych takich jak białko i tłuszcz w produktach rybołówstwa. Zdaniem producenta „odchyłka” ta jest  zdecydowanie za mała.

Powyższe organ poddał ocenie pod kątem wpływu na wynik niniejszego postępowania i stwierdził, że wyjaśnienia producenta nie mogą być podstawą do zmiany dokonanej przez organ kwalifikacji prawnej stwierdzonego w wyniku badań stanu faktycznego. Argument dotyczący sposobu podania wartości odżywczej może świadczyć jedynie, zdaniem organu, o nierzetelnej deklaracji na opakowaniu, nie podważa natomiast wyników badań przeprowadzonych w odniesieniu do takiej deklaracji. Wątpliwości natomiast jakie producent zgłasza do stosowanej 15% „odchyłki” są zdaniem organu nieuzasadnione. Przy ocenie wyników badań uwzględniono okoliczność, że deklarowane na opakowaniu wartości odżywcze są wartościami średnimi, tak jak określono to w przepisie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. nr 137, poz. 967 z późn. zm), w myśl którego informacja dotycząca wartości odżywczej środka spożywczego zawarta w jego oznakowaniu, obejmuje wartości średnie ustalone na podstawie analizy składu środka spożywczego dokonanej przez producenta lub obliczenia wykonanego z uwzględnieniem składu recepturowego środka spożywczego lub zawartości składników podanych w ogólnie dostępnych tabelach wartości odżywczej środków spożywczych. Biorąc powyższe pod uwagę oraz uwzględniając brak regulacji prawnych w zakresie tolerancji dotyczącej podawania wartości odżywczej, który zdaniem organu nie może prowadzić do całkowitej dowolności w tym zakresie, przy ocenie zgodności ilości składników odżywczych zawartych w informacji o wartości odżywczej z ilością rzeczywistą zastosowano 15% tolerancję wynikającą z definicji „znaczącej ilości” zawartej w dyrektywie Rady 90/496/EWG z dnia 24 września 1990r. w sprawie oznaczenia wartości odżywczej środków spożywczych (Dz. U. L 276 z 6.10.1990r., s.40, z późn. zm.), według której znacząca ilość co do zasady oznacza 15% zalecanego dziennego spożycia zawartego w 100g lub 100ml produktu lub w opakowaniu produktu jeśli opakowanie zawiera jedną porcję. Uznano, że granica 15% będzie wystarczająca zarówno dla uwzględnienia średnich wartości odżywczych środka spożywczego, jak i interesów konsumentów. Pomimo jej zastosowania stwierdzono jednak, że badany artykuł rolno-spożywczy nadal nie spełnia wymagań jakościowych  z uwagi na zaniżenie ilości białka.

Dodatkowo producent w omawianej korespondencji nie wskazuje, którą ze wskazanych wyżej metod wyznaczania zawartości białka kierował się w przypadku badanego produktu, przez co nie daje żadnych przesłanek do ewentualnej weryfikacji przyjętego przez organ stanowiska.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), wprowadzane do obrotu artykuły rolno spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

W myśl natomiast przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

W przedmiotowej sprawie wymagania dotyczące zawartości białka, w oparciu o które przeprowadzono badania, zadeklarował producent na opakowaniu w informacji o wartości odżywczej. Badania wykazały, że omawiany produkt nie spełnia tych wymagań z powodu  zaniżenia zawartości białka z uwzględnieniem 15% tolerancji, tj. stwierdzono 13,9% ± 0,8, podczas gdy deklaracja na opakowaniu  wskazywała na 18,5%.

W związku z powyższym uznano, że badany artykuł rolno-spożywczy z uwagi na niezgodność z wymaganiami zadeklarowanymi przez producenta jest artykułem niewłaściwej jakości handlowej oraz nie spełnia wymagań przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002”, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

 

Ustawa o jakości natomiast nakłada na wprowadzających artykuły rolno-spożywcze do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość handlową artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

 

W świetle przytoczonych definicji przedsiębiorca – „Mado” Spółka Jawna, Bożena Dołęcka – Zawistowska, Grażyna Maciejewska, odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

W wyniku dokonanej analizy okoliczności sprawy, uwzględniając stopień szkodliwości  czynu, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że przetwory rybne są produktami powszechnie spożywanymi i mają pozytywne właściwości zdrowotne z punktu widzenia prawidłowego bilansowania diety. Zdaniem organu, rzeczywista ilość składników występujących w tych środkach spożywczych powinna odpowiadać ich oznakowaniu. Z tego też względu oceniono, że stwierdzona nieprawidłowość polegająca na obniżonej, w stosunku do deklarowanej, ilości białka narusza interes konsumenta w zakresie prawa do otrzymania produktu zgodnego z deklaracją na opakowaniu, jak również podważa zaufanie konsumenta do takiej deklaracji, a przez to stanowi o społecznej szkodliwości czynu wprowadzenia do obrotu przedmiotowego środka spożywczego. Z drugiej strony ustalono, że stwierdzona wada w zakresie nieznacznie zaniżonej ilości składnika odżywczego stwierdzona w badanym produkcie nie wpływa negatywnie na walory smakowe i zdrowotne tego produktu, a tym samym nie narusza interesu zdrowotnego konsumentów.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót artykułami żywnościowymi na etapie detalicznym, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów konsumentowi finalnemu, natomiast punkt sprzedaży należący do strony nie jest specjalistyczny ze względu na przedmiot obrotu, gdyż jego ofertę sprzedaży stanowią obok artykułów rolno-spożywczych, również artykuły nieżywnościowe. Niemniej jednak strona powinna wykazać się dużą znajomością prawa żywnościowego szczególnie w zakresie szeroko pojętej jakości artykułów rolno-spożywczych i dbałością o tę jakość. Pomimo jednak tego, że należy strona do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzane przez siebie do obrotu artykuły rolno-spożywcze, wzięto pod uwagę fakt, że do powstania stwierdzonej wady strona nie przyczyniła się ani swoim działaniem, ani zaniechaniem, a powstała ona na etapie produkcji badanego środka spożywczego. Ponadto uznano, że strona mogła nie mieć świadomości wystąpienia naruszeń w zakresie jakości, gdyż zostały one wykazane w badaniach laboratoryjnych, przez co strona nie mogła ich wykryć w trakcie zwykłych czynności przy odbiorze towaru. Ewentualne przeprowadzenie przez stronę badań laboratoryjnych przed wprowadzeniem przedmiotowego środka spożywczego do obrotu przekraczałoby, zdaniem organu, należytą staranność i zwyczajowe działania w stosunkach handlowych na poziomie obrotu dokonywanego przez stronę.

 

Ustalając zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ ocenił, że stwierdzona nieprawidłowość polegająca na zaniżeniu ilości białka stanowiła jedyną nieprawidłowość świadczącą o niewłaściwej jakości handlowej tego artykułu rolno-spożywczego, a także nie naruszała istotnie interesów konsumentów i regulacji prawa żywnościowego.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych organ wziął pod uwagę, że przedsiębiorca nie był wcześniej kontrolowany w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. kryterium wielkości obrotów, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawione przez stronę zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2011 (PIT-36L) stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), strona należy do kategorii tzw. „mikroprzedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w ww. ustawie.

Po analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności stwierdzono, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy o jakości. Uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500 zł, górną granicę stanowi natomiast pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, która w tym przypadku wynosi 281,40 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002. Zdaniem organu kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonego naruszenia i dokonanej w związku z nim oceny wszystkich przesłanek jej wymiaru, a także ilości i wartości artykułu rolno-spożywczego niewłaściwej jakości handlowej.                

Z powyższych względów uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym nałożeniem kary pieniężnej – przedsiębiorca uzyskał wiedzę co do możliwości występowania podobnych nieprawidłowości wpływających na jakość wprowadzanych przez niego do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy   o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy w całości za bezprzedmiotowe.

 

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, stąd orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej

Andrzej Kuśpiel

Dyrektor Delegatury

                                                                                                                                                                                                        .........................................................................................    

                                                                                                              (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

                                                                                                               służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji) 

Otrzymują:

1.     „Mado” Spółka Jawna

Bożena Dołęcka – Zawistowska

Grażyna Maciejewska

ul. Karlińska 17

78-400 Szczecinek,

2.       aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 02-01-2013 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 02-01-2013 14:21