Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.20,27.2012.J-58.2012

 Szczecin, dnia 05.11.2012r.

  ZACHODNIOPOMORSKI                                           

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

   WKŻ.8361.20, 27.2012                                                                           

STOY Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Flisacza 65

74-100 Gryfino

prowadząca działalność gospodarczą

w sklepie Intermarche  przy ul. Flisaczej 65 w Gryfinie

 

DECYZJA  Nr J-58/2012

umarzającą postępowanie

 

Na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy STOY Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Flisaczej 65 w Gryfinie prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie Intermarche przy ul. Flisaczej 65 w Gryfinie kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii „Metki Tatarskiej, kiełbasy drobnorozdrobnionej surowej” 170g oznaczonej m. in.: Należy spożyć do: 13.02.2012, partia 0512 0512 o łącznej wartości 35,91 zł, wyprodukowanej przez PMB S.A. ul. Pozioma 2, 15-950 Białystok dla SCA PR Polska Sp. z o.o. ul. Janikowska 33, 61-070 Poznań, która nie odpowiadała wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) ze względu na niezgodność z deklaracją producenta uwidocznioną w oznakowaniu na opakowaniu jednostkowym produktu z uwagi na zawyżoną zawartość procentową tłuszczu wykazaną podczas badań laboratoryjnych, ze względu na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej w art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r., Nr 31, s.1 ze. zm.), tj. z uwagi na jego bezprzedmiotowość w całości.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 3, 6 i 15 lutego 2012r. na podstawie art. 3 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt  i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1; sprostowanie: Dz. U. L 191 z 28.5.2004 s.1; ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniami numer 00009977 z dnia 03.02.2012 r. oraz nr 00009985 z dnia 15.02.2012 r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy STOY Sp. z o. o. z siedzibą w Gryfinie,prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie Intermarche przy ul. Flisaczej 65 w Gryfinie zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w sprzedaży 1 partię „Metki Tatarskiej, kiełbasy drobnorozdrobnionej surowej” 170g oznaczonej m. in.: Należy spożyć do: 13.02.2012, partia 0512 0512 wyprodukowana przez PMB S.A. ul. Pozioma 2, 15-950 Białystok dla SCA PR Polska Sp. z o.o. ul. Janikowska 33, 61-070 Poznań. Próbkę w/w produktu za protokołem pobrania próbki produktu nr 000506 z dnia 06.02.2012r. pobrano do badań laboratoryjnych w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Poznaniu. Jednocześnie za protokołem pobrania próbki produktu nr 000514 z dnia 06.02.2012r. pobrano i zabezpieczono próbkę kontrolną produktu pobranego do badań laboratoryjnych. Przeprowadzone badania wykazały, że badany produkt nie odpowiada wymaganiom określonym w deklaracji producenta, zamieszczonej w oznakowaniu na opakowaniu jednostkowym produktu z uwagi na zawyżoną zawartość procentową tłuszczu tj. wynik badania to: 10,1±0,4, natomiast deklaracja na opakowaniu to 8%, deklaracja wartości odżywczej z uwzględnieniem 15% tolerancji 8,0±1,2.Powyższe udokumentowano w sprawozdaniu z badań Nr 29/2012 z dnia 13.02.2012 r.

 

W związku z powyższym ww. produkt nie odpowiada wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) ze względu na niezgodność z deklaracją producenta z uwagi na zawyżoną zawartość procentową tłuszczu.

 

W toku kontroli w dniu 15.02.2012r. sprawozdanie z badań laboratoryjnych Nr 29/2012 z dnia 13.02.2012 r. doręczono przedsiębiorcy. Jednocześnie przedsiębiorcę pouczono o możliwości złożenia wniosku o przebadanie próbki kontrolnej kwestionowanego produktu, który po zapoznaniu się z wynikami badań przedmiotowego artykułu rolno-spożywczego, nie skorzystał z przysługującego mu prawa do przebadania próbki kontrolnej produktu.

 

Mając na uwadze powyższe, w dniu 29 lutego 2012r. zarówno do kontrolowanego, jak i producentów zakwestionowanej partii „Metki Tatarskiej, kiełbasy drobnorozdrobnionej surowej” wystosowano wystąpienia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. W odpowiedzi na rzeczone wystąpienie pokontrolne strona pismem z dnia 7 marca 2012r. poinformowała, że partia pochodząca ze zwolnionych próbek kontrolnych została poddana utylizacji, na co przesłała stosowny dokument. Z kolei w swojej odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne producent kwestionowanego środka spożywczego, tj. PMB S.A. ul. Pozioma 2, 15-950 Białystok pismem z dnia 15 marca 2012r. stwierdził, że niezgodność miała charakter incydentu. Ponadto dotychczasowe wartości graniczne dla zawartości tłuszczu nie były przekraczane. Wyniki przeprowadzonych badań chemicznych dla zakwestionowanej partii wyrobu przeprowadzone przez zakładowe laboratorium nie wykazały odchyleń od ustalonych parametrów, zawartość tłuszczu wynosiła 8% w związku z tym nie były podejmowane żadne działania korygujące. W związku z powyższym poinformowano odpowiedzialnych pracowników produkcyjnych i zobowiązano ich do poprawy w zakresie odpowiedniego doboru surowca mięsnego oraz dbania o jednorodność partii produkcyjnej. Zwiększono również częstotliwość kontroli wewnętrznej produkcji i produktu.

 

W świetle powyższego pismem z dnia 21.09.2012 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej  zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego nieodpowiadającego wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na naruszenie wymagań w zakresie jakości handlowej zadeklarowanych przez producenta na opakowaniu, a polegających na zawyżeniu zawartości procentowej tłuszczu z deklarowanych 8% na 10,1±0,4%. Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługujących jej prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ww. ustawy wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Ustawa o jakości handlowej nakłada na wprowadzających artykuły rolno-spożywcze do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, w przepisie art. 3 pkt 4, odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca STOY Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Flisaczej 65 w Gryfinie, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie Intermarche przy ul. Flisaczej 65 w Gryfinie jako sprzedawca detaliczny odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3  ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych: stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych oraz wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

W wyniku dokonanej analizy okoliczności sprawy oceniając stopień szkodliwości czynu, w odniesieniu do niezgodności zawartości tłuszczu z deklaracją producenta w oznakowaniu na opakowaniu jednostkowym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że w tym zakresie stopień szkodliwości jest znikomy. W ocenie organu oznakowanie dotyczące zawartości procentowej tłuszczu ma znaczenie dla konsumenta i może mieć wpływ na wybór określonego rodzaju produktu jednak w tym przypadku znikoma różnica zawartości % tłuszczu między deklaracją a wynikiem badań nie ma wpływu na walory odżywcze i smakowe kwestionowanego produktu.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót artykułami żywnościowymi, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów konsumentowi finalnemu. Strona należy do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzane przez siebie do obrotu artykuły rolno-spożywcze i jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną działalnością.Jednak w ocenie organu, na korzyść strony przemawia jej postawa po stwierdzeniu nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, tzn. partia pochodząca ze zwolnionych próbek kontrolnych została poddana utylizacji, na co strona przesłała stosowny dokument.

 

Ustalając zakres naruszenia organ wziął z kolei pod uwagę fakt, że stwierdzone w badaniu laboratoryjnym odstępstwo zawartości tłuszczu od deklaracji na opakowaniu jednostkowym nie było znaczne, ponadto produkt spełniał pozostałe wymagania jakościowe. W zakresie nieprawidłowości wykazanej w badaniu laboratoryjnym organ uwzględnił również okoliczność, iż stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła tylko 1 partii o łącznej wartości 35,91 zł.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony organ uwzględnił fakt, iż w stosunku do przedsiębiorcy „Stoy” Spółka z o.o. z siedzibą w Gryfinie, nie toczyły się postępowania kontrolne prowadzone przez tut. organ.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów, stwierdził, że w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 ze zm.) strona należy do grupy tzw. „mikroprzedsiębiorca”, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest najmniejszy spośród  wszystkich kategorii przedsiębiorców.

 

Po szczegółowej analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności i czynników, które ustawa o jakości nakazuje wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej brać pod uwagę w toku prowadzonego postępowania administracyjnego z tytułu naruszenia jej przepisów, stwierdzono, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Biorąc pod uwagę fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z w/w przepisem wynosi 500 złotych, uznać należy, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, a mianowicie kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonego naruszenia w kontekście wagi tego naruszenia, jak również ilości i wartości artykułu rolno-spożywczego niezgodnego z przepisami dotyczącymi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Z powyższych względów uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym wymierzeniem kary pieniężnej.

 

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy w całości za bezprzedmiotowe.

 

W przypadku gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ je prowadzący na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), wydaje decyzję o umorzeniu postępowaniaodpowiednio w całości albo w części, stąd postanowiono jak w sentencji.

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502  Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

                                                                       ……………………………………………

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz

stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

1)    STOY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Flisacza 65, 74-100 Gryfino,

2)    a/a. (Ws)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 30-11-2012 09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 30-11-2012 09:18