Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZBŻ.8361.205;230.2012 J-52

            Koszalin, dnia12 października  2012 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

  ………………………………………..                     

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

Akta kontroli: ZBŻ.8361.205.2011

                       ZBŻ.8361. 230.2011

Upoważnienie nr: 00009770, 00009799

Pani

Emilia Mioduszewska

prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:

Sklep Rybny „Superfish” Mioduszewska Emilia

ul. Dubois 16 B lok. 10

78-100 Kołobrzeg

       DECYZJA  J-52/2012

umarzająca postępowanie

 

Na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z  art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy  Emilii Mioduszewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Rybny „Superfish” Mioduszewska Emilia, w sklepie rybnym „Superfish” przy ul. Dubois 16 B lok. 10 w Kołobrzegu, kary pieniężnejz tytułu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych, tj.: 

-          partii małży naturalnych „Abba” a’210 g/100 g, importer Polska „Superfish” S.A. Kukinia 43, 78-111 Ustronie Morskie niespełniających wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007r. nr 137, poz. 966 z późn. zm.) w związku z załącznikiem 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz.U. nr 232, poz. 1525 z późn. zm.);

-          partii filetów ze szprotów solonych korzennie ANCHOVIS Helskie w oleju a’90 g/60 gwyprodukowanych przez „Koga-Maris” Sp. z o.o., 84-150 Hel – Port Rybacki, niespełniających wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z niewłaściwymi cechami organoleptycznymi

z uwagi na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r., Nr 31, s. 1 z późn. zm.).

Uzasadnienie

 

W dniach 14 i 17.11.2011 r. oraz 14.12.2011 r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.04.2004, str. 1, ze zm.; sprostowanie: Dz.U. L. 191 z 28.05.2004 r. s. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 oraz art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), działając na podstawie upoważnień do przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności  nr 00009770 i nr 00009799, inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędowe kontrole żywności u przedsiębiorcy Emilii Mioduszewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Rybny „Superfish” Mioduszewska Emilia, zwanej dalej również „stroną”, w sklepie rybnym w Kołobrzegu, ul. Dubois 16 B/10.

W toku kontroli stwierdzono wprowadzenie do obrotu produktu o nazwie małże naturalne „Abba” a’210 g/100 g, importer Polska „Superfish” S.A. Kukinia 43, 78-111 Ustronie Morskie w ilości 6 opakowań o wartości 79,20 zł, oznaczonego m.in. datą minimalnej trwałości „najlepiej spożyć przed 15.06.2012 r.” oraz kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej „9/3 BBE”, nieodpowiadającego wymaganiom jakościowym zawartym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), dalej również „ustawy o jakości”, w związku z naruszeniem wymagań określonych w §6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007r. nr 137, poz. 966 z późn.  zm.), dalej również  „rozporządzenia w sprawie znakowania”, z uwagi na umieszczenie na opakowaniu w wykazie składników substancji dodatkowej E 330, bez podania jej zasadniczej funkcji technologicznej oraz naruszenie tegoż §6 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia w związku z zał. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz.U. nr 232, poz. 1525 z późn.  zm.), z uwagi na podanie nieprawidłowej nazwy tej substancji, tj. „kwasek cytrynowy” zamiast „kwas cytrynowy”.

Dodatkowo, w toku kontroli za protokołem pobrania próbki produktu nr 00002315 pobrano do badań laboratoryjnych z partii liczącej 7 opakowań o wartości 49 zł próbkę produktu o nazwie filety ze szprotów solonych korzennie ANCHOVIS Helskie w oleju a’90 g/60 g,  wyprodukowanego przez „Koga-Maris” Sp. z o.o., 84-150 Hel – Port Rybacki, oznaczonego m.in. datą minimalnej trwałości „najlepiej spożyć przed 11.02.2012 r.” oraz kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej „223”. Jednocześnie, za protokołem pobrania próbki kontrolnej Nr 00002316, z tej samej partii, w ilości odpowiadającej ilości pobranej do badań, pobrano próbkę kontrolną ww. artykułu.

Badania organoleptyczne przeprowadzone przez Laboratorium Kontrolno-Analityczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Poznaniu wykazały, że produkt powyższy posiada niewłaściwe cechy organoleptyczne, gdyż stwierdzono w jednym opakowaniu (na trzy badane), niewłaściwy - gnilny smak i zapach ryby oraz niewłaściwy – gnilny smak i zapach zalewy olejowej. Powyższe udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr  377/2011 z dnia 24.11.2011 r., które doręczono przedsiębiorcy w toku kontroli w dniu 14.12.2011r.

 

W związku z wynikami badań Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że badany produkt nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej zadeklarowanych przez producenta z uwagi na niewłaściwe cechy organoleptyczne.

 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, pismem z dnia 30 sierpnia 2012 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę – Emilię Mioduszewską o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu artykułów rolno-spożywczych niespełniających wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, tj.:

-          filetów ze szprotów solonych korzennie ANCHOVIS Helskie w oleju z uwagi na niewłaściwe cechy organoleptyczne oraz

-       małży naturalnych „Abba” w związku z naruszeniem §6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007r. nr 137, poz. 966 z późn. zm.) oraz §6 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z zał. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz.U. Nr 232, poz. 1525 z późn. zm.).

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.

Strona nie skorzystała ze swojego uprawnienia. Niemniej jednak przeanalizowano w toku niniejszego postępowania odpowiedzi zarówno kontrolowanego jak i producentów – „Superfisch” Spółka Akcyjna, Kukinia 43, 78-111 Ustronie Morskie oraz„Koga-Maris” Sp. z o.o., 84-150 Hel – Port Rybacki, nie będących stronami niniejszego postępowania, na wystąpienia pokontrolne. I tak, kontrolowany przedsiębiorca poinformował, iż usunął stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia oraz powiadomił o nieprawidłowościach producentów zakwestionowanych artykułów. Producent  „Superfisch” S.A. w piśmie z dnia 13.01.2012 r. poinformował natomiast, iż zaprzestał importu produktu „Małże naturalne Abba”. Drugi z producentów, firma „Koga Maris” Sp. z o.o., w piśmie z dnia 17.01.2012 r. podniósł, iż na podstawie posiadanej dokumentacji, przeanalizowano wszystkie zapisy towarzyszące produkcji tego wyrobu w wyniku czego stwierdzono, iż w procesie produkcyjnym partii z której pochodził kwestionowany towar, nie nastąpiły odchylenia mogące skutkować utratą cech jakości sensorycznej. Również analiza sensoryczna przeprowadzona na próbkach produktu znajdujących się w zakładowym archiwum nie wykazała jakichkolwiek nieakceptowanych cech jakościowych. Producent podniósł ponadto zarzut, iż sprawozdanie z badań nr 377/2011  z dnia 24.11.2011 r. nie zawiera informacji dotyczącej temperatury przechowywania produktu w sklepie oraz w trakcie badań.

Odnosząc się do powyższego organ stwierdził, iż wyniki przeprowadzonych przez producenta analiz oraz oceny organoleptycznej próbki znajdującej się w archiwum zakładowym, nie mogą być podstawą do podważenia wyników badań przeprowadzonych przez Laboratorium Kontrolno-Analityczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Poznaniu i w konsekwencji nie mogą być podstawą do zmiany dokonanej kwalifikacji prawnej.

Również brak w sprawozdaniu z badań informacji dotyczącej temperatury przechowywania produktu w trakcie badań nie podważa tych wyników. Laboratorium Kontrolno-Analityczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Poznaniu jest jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Sprawozdania z badań oznaczone znakiem akredytacji PCA oznaczają, iż badania zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem, z zastosowaniem wszelkich reguł niezbędnych dla uzyskania prawidłowych wyników i są w pełni wiarygodne. Nie można zakwestionować również, zdaniem organu, sposobu przechowywania przez przedsiębiorcę badanego produktu (prezerwy rybnej), o czym świadczą odpowiednie zapisy zarówno w protokole kontroli, jak i w protokole pobrania próbki produktu. Ponadto przedsiębiorca będący stroną niniejszego postępowania miał możliwość skutecznego zweryfikowania wyników badań poprzez złożenie wniosku o zbadanie próbki kontrolnej zakwestionowanego produktu. Jedynie poprzez taką weryfikację można by uzyskać, zdaniem organu, prawnie przewidziany przeciwdowód dla wyników badań Laboratorium Kontrolno – Analitycznego UOKiK z siedzibą w Poznaniu.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), wprowadzane do obrotu artykuły rolno spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

W myśl natomiast przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

W przypadku produktu o nazwie filety ze szprotów solonych korzennie ANCHOVIS Helskie w oleju a’90 g/60 g stwierdzono, że produkt posiada niewłaściwe cechy organoleptyczne, gdyż w jednym opakowaniu (na trzy badane), stwierdzono niewłaściwy - gnilny smak i zapach ryby oraz zalewy olejowej, podczas gdy produkt powienien charakteryzować się cechami odpowiadającymi jego nazwie i składnikom, a więc m.in. smakiem i zapachem odpowiadającym tej nazwie i składnikom, czyli charakterystycznym dla filetów anchois, słonym, z wyczuwalnymi użytymi przyprawami korzennymi, bez posmaków i zapachów obcych. W związku z powyższym ustalono, że taki stan faktyczny świadczy o niespełnieniu przez ww. artykuł rolno-spożywczy wymagań w zakresie jakości handlowej zadeklarowanych przez producenta i stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

 

Zgodnie z przepisem § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007r. nr 137, poz. 966 z późn. zm.), zamieszczając w wykazie składników dozwolone substancje dodatkowe, podaje się ich nazwę lub numer oraz zasadniczą funkcję technologiczną, którą ta substancja pełni w środku spożywczym, biorąc pod uwagę rodzaje funkcji pełnionej przez dodatki do żywności w środkach spożywczych wymienione w  do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16). Ponadto zgodnie z zał. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz.U. nr 232, poz. 1525 z późn. zm.), nazwa substancji dodatkowej o symbolu E 330 brzmi „kwas cytrynowy”.

W przypadku produktu o nazwie małże naturalne „Abba” a’210 g/100 g stwierdzono, że na opakowaniu w wykazie składników umieszczono substancję dodatkową E 330, bez podania jej zasadniczej funkcji technologicznej oraz podano nieprawidłową nazwę tej substancji tj. „kwasek cytrynowy” zamiast „kwas cytrynowy”. W związku z powyższym ustalono, że taki stan faktyczny stanowi naruszenie § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie znakowania w związku z załącznikiem 1 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2010r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych.

 

Przywołane wyżej przepisy rozporządzenia w sprawie znakowania są przepisami określającymi wymagania w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych regulującymi m.in. szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu opakowanych środków spożywczych. Środki spożywcze niespełniające tych wymagań są niewłaściwej jakości handlowej, a stan faktyczny polegający na naruszeniu przywołanych wyżej przepisów stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002”, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

 

Ustawa o jakości natomiast nakłada na wprowadzających artykuły rolno-spożywcze do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

 

W świetle przytoczonych definicji przedsiębiorca – Emilia Mioduszewska odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych. Uwzględnił również okoliczność, że strona, w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), należy do kategorii tzw. mikroprzedsiębiorców, stąd odstąpił od ustalania wielkości jej obrotów uznając, że nie mają one wpływu na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie w kontekście dokonanej oceny pozostałych czterech przesłanek określonych w ww. przepisie. Jednocześnie uwzględniono w toczącym się postępowaniu przesłanki zawarte w art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycję ww. przepisów w odniesieniu do produktu o nazwie filety ze szprotów solonych korzennie ANCHOVIS Helskie w oleju a’90 g/60 g, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej oceniając stopień szkodliwości czynu wprowadzenia go do obrotu stwierdził, iż wykazane w wyniku badań niezgodności naruszają prawo konsumentów do otrzymania produktu zgodnego z deklaracją (deklarowaną nazwą i składnikami) i jednocześnie podważają zaufanie konsumentów do takiej deklaracji. Konsumenci dokonując wyboru takiego środka spożywczego nie otrzymują produktu o cechach charakterystycznych dla jego nazwy i składników. Z drugiej strony uwzględniono przy ocenie przedmiotowej przesłanki wymiaru kary, że ww. nieprawidłowości dotyczyły tylko jednego opakowania przedmiotowego artykułu rolno-spożywczego (na trzy badane), co może świadczyć o incydentalnym charakterze stwierdzonej wady.

W odniesieniu natomiast do produktu o nazwie małże naturalne „Abba” a’210 g/100 g,  organ uznał, że ujawnione nieprawidłowości w oznakowaniu ww. środka spożywczego nie wpływają na wybór konsumentów, nie naruszają również istotnie ich prawa do informacji, a także nie wpływają na przydatność zakwestionowanego produktu do celów spożywczych. Dane dotyczące użytej substancji dodatkowej zostały umieszczone na opakowaniach w sposób, który choć nie jest zgodny z przepisami prawa, pozwala jednak na jej identyfikację, przez co konsument ma wiedzę o jej obecności w środku spożywczym.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że strona jako przedsiębiorca profesjonalnie i fachowo zajmuje się obrotem artykułami rolno-spożywczymi. Punkt sprzedaży należący do strony można uznać za sklep specjalistyczny ze względu na przedmiot obrotu (sklep rybny). Z tego też względu strona powinna wykazać się znajomością prawa żywnościowego związanego z wykonywaną działalnością, szczególnie w zakresie oznakowania artykułów rolno-spożywczych i dbałością o jakość wprowadzanych do obrotów produktów. W opinii organu, stwierdzone braki w oznakowaniu małż naturalnych „Abba” przedsiębiorca był w stanie wykryć w trakcie zwykłych czynności, np. przy odbiorze towaru od dostawcy, bez podejmowania dodatkowych działań przekraczających należytą staranność na poziomie dokonywanego przez siebie obrotu. W przypadku natomiast nieprawidłowości dotyczącej filetów ze szprotów solonych korzennie ANCHOVIS Helskie w oleju, uznano, że nie powstała ona na skutek zamierzonych bądź niezamierzonych działań przedsiębiorcy polegających na przykład na nieprawidłowym przechowywaniu czy transporcie. Nie mógł mieć również przedsiębiorca świadomości wystąpienia naruszenia, gdyż jego stwierdzenie wymagałoby przeprowadzenia badań organoleptycznych, a przed jego wystąpieniem nie uchroniłaby przedsiębiorcy nawet znajomość przepisów prawa żywnościowego.

 

Ustalając zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ uwzględnił okoliczność, że  w przypadku produktu o nazwie małże naturalne „Abba” a’210 g/100 g, stwierdzona nieprawidłowość stanowiła bardzo niewielką część wymagań przewidzianych przepisami prawa dla tego rodzaju produktów. Nie była również istotna z punktu widzenia właściwości produktu, regulacji rynków rolnych oraz interesów konsumentów. W przypadku produktu o nazwie filety ze szprotów solonych korzennie ANCHOVIS Helskie w oleju a’90 g/60 g wzięto pod uwagę, iż niewłaściwe cechy organoleptyczne stanowiły jedyną nieprawidłowość dotyczącą badanego środka spożywczego - nie kwestionowano bowiem jego innych parametrów fizyko-chemicznych i oznakowania. Ponadto przyjęto, że miały charakter incydentalny.

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu organ wziął pod uwagę okoliczność, że w okresie ostatnich 24 miesięcy przed dniem rozpoczęcia przedmiotowej kontroli przedsiębiorca nie był kontrolowany.

Mając na uwadze dokonaną ocenę wyżej opisanych przesłanek, a w szczególności ocenę stopnia szkodliwości czynu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej, której przypisano największą wagę, a która nie wskazuje na istotne naruszenie interesów konsumentów oraz ocenę stopnia zawinienia i zakresu stwierdzonego naruszenia, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że kryterium wielkości obrotów, jako kryterium najmniejszej wagi w toczącym się postępowaniu, nie ma wpływu na jego rozstrzygnięcie. Uznano ponadto, że uwzględnienie jedynie czterech przesłanek przewidzianych w art. 40a ust. 5 ustawy o jakości, jest wystarczające w tym przypadku do zakończenia sprawy administracyjnej oraz pozostaje w zgodzie z zasadą szybkości postępowania, według której organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.

Dodatkowo ustalono na potrzeby niniejszego postępowania, biorąc pod uwagę liczbę miejsc, w których przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą, udostępnionych na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, że przedsiębiorca należy do kategorii tzw. „mikroprzedsiębiorców”, a więc jego udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców.

 

Uwzględniając wszystkie opisane wyżej okoliczności stwierdzono, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy o jakości. Biorąc pod uwagę, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500 zł, uznać należy, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002. Zdaniem organu kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonych nieprawidłowości w kontekście dokonanej oceny stopnia szkodliwości czynu wprowadzania do obrotu przedmiotowych artykułów rolno-spożywczych oraz zakresu naruszenia wymagań jakości handlowej wynikającego z ujawnionych wad, jak również strony podmiotowej sprawcy tego czynu (brak świadomości niezgodnego z prawem działania).

Z powyższych względów uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym nałożeniem kary pieniężnej – przedsiębiorca uzyskał wiedzę co do możliwości występowania podobnych nieprawidłowości wpływających na jakość wprowadzanych przez niego do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy   o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy w całości za bezprzedmiotowe.

 

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, stąd orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

                                                                                             

Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej

Andrzej Kuśpiel

Dyrektor Delegatury

                                                                                                                                                                                                                                                                          .........................................................................................    

                                                                                                              (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

                                                                                                               służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

1.     Emilia Mioduszewska

2. aa

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 30-11-2012 09:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 30-11-2012 09:13