Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZBŻ.8361.55.J-66.2012

         Koszalin, dnia  30 października 2012 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

  ………………………………………..                     

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

Akta kontroli: ZBŻ.8361.55.2012                      

Upoważnienie nr: 00010164

Pan Ryszard Firadza

wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą

Sklep Spożywczo – Przemysłowy „Walencja”

Ryszard Firadza

ul. Boleslawa Chrobrego 16

76-032 Mielno 

 

DECYZJA  J -  66/2012

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy

Ryszardowi Firadzy wykonującemu działalność gospodarczą pod nazwą: Sklep Spożywczo – Przemysłowy „Walencja” Ryszard Firadza w Mielnie przy ul. Bolesława Chrobrego 16 karę pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych)z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości handlowej, tj.  5 partii pieczywa bez opakowań pod nazwą: bułka zwykła a`0,08 kg, bułka kajzerka a`0,05 kg, bułka sojowa a`0,08 kg, bułka grahamka a`0,08 kg, rogal wyborowy a`0,08 kg, wyprodukowanego przez PPHU „Bajgiel” Wiesław Reichert, Jan Wodecki Sp.J. Będzino 45a, 76-037 Będzino,  nieodpowiadającego wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000 r.  o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.)  w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 31 pkt. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.) z uwagi na to, że w punkcie sprzedaży tego pieczywa nie podano informacji w zakresie danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a tego rozporządzenia oraz masy jednostkowej.

Uzasadnienie

 

W dniach 26 i 29.03.2012 r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1-141 ze zm., sprostowanie: Dz. U. L. 191 z 28.05.2004 r., s.1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku art. 3 ust. 1 pkt 1, 2  oraz art. 3 ust. 1 pkt 6ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r.Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), działając na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia  kontroli  nr00010164,inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy Ryszarda Firadzy wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Spożywczo – Przemysłowy „Walencja” Ryszard Firadza, zwanego dalej również „stroną”, w sklepie spożywczo - przemysłowym „Walencja” w Mielnie przy ul. Bolesława Chrobrego 16.

 

W toku kontroli stwierdzono w obrocie 5 partii pieczywa bez opakowań pod nazwą: bułka zwykła a`0,08 kg, partia w ilości 38 sztuk,  bułka kajzerka a`0,05 kg, partia w ilości 14 sztuk , bułka sojowa a`0,08 kg, partia w ilości 5 sztuk, bułka grahamka a`0,08 kg, partia w ilości 3 sztuk, rogal wyborowy a`0,08 kg, partia w ilości 5 sztuk o łącznej wartości 40,10 zł, wyprodukowanego przez PPHU „Bajgiel” Wiesław Reichert, Jan Wodecki Sp.J., Będzino 45 a, 76-037 Będzino, które nie odpowiadało wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), dalej również „ustawy o jakości”, w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 31 pkt.2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), dalej również „rozporządzenia w sprawie znakowania”, z uwagi na okoliczność, że w punkcie sprzedaży tego pieczywa nie podano informacji w zakresie danych identyfikujących producenta (o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a tego rozporządzenia) oraz masy jednostkowej.

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 16.10.2012r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę Ryszarda Firadzę, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości w związku z naruszeniem  § 31 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007r. nr 137, poz. 966 z późn. zm.).

 

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia skorzystała poprzez złożenie wniosku o odstąpienie od powtórnego ukarania, w którym podniosła, że stwierdzone nieprawidłowości w oznakowaniu pieczywa zostały usunięte niezwłocznie w toku kontroli, a tytułem tych nieprawidłowości strona otrzymała karę pieniężną w wysokości 200 zł.

Powyższe poddano ocenie pod kątem wpływu na toczące się postępowanie i uznano, że argumenty strony nie uzasadniają odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej. Podniesiona przez stronę okoliczność dotycząca usunięcia nieprawidłowości nie zmienia faktu ich zaistnienia i nie zwalnia z odpowiedzialności za nie. Ponadto, jako okoliczność znana organowi, została wzięta pod uwagę z urzędu w trakcie niniejszego postępowania. Na uwzględnienie nie zasługuje również twierdzenie strony o powtórnym ukaraniu. Kwota w wysokości 200 zł stanowiła grzywnę nałożoną w drodze mandatu karnego kredytowanego na przedsiębiorcę za popełnienie wykroczenia polegającego na wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych po upływie daty minimalnej trwałości, co udokumentowano w protokole kontroli. Nałożona grzywna nie dotyczyła zakwestionowanego pod kątem oznakowania pieczywa bez opakowań, nie stanowiła również kary pieniężnej w rozumieniu przepisów ustawy o jakości. W związku z powyższym nie zachodzi w tym przypadku okoliczność ponownego ukarania tego samego sprawcy za ten sam czyn.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem § 31 pkt 2 rozporządzenia w sprawie znakowania w punktach sprzedaży pieczywa bez opakowań przy określonym rodzaju pieczywa należy podać informacje w zakresie danych, o których mowa w § 2 ust.1 pkt. 5 lit. a tego rozporządzenia, a więc danych identyfikującychosobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, jeżeli działalność w tym zakresie jest zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dane te odpowiadają definicji producenta określonej w art. 3 pkt 9 ustawy o jakości.

Zgodnie natomiast z przepisem  § 31 pkt 3 rozporządzenia w sprawie znakowania w punktach sprzedaży pieczywa bez opakowań przy określonym rodzaju pieczywa należy podać informacje w zakresie masy jednostkowej.

 

W przypadku zakwestionowanych 5 partii pieczywa bez opakowań stwierdzono w miejscu ich sprzedaży brak powyższych informacji i ustalono, że taki stan faktyczny stanowi naruszenie § 31 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie znakowania.

 

W myśl przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Przywołane wyżej przepisy rozporządzenia w sprawie znakowania określają wymagania w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych regulując m.in. zakres informacji podawanych w oznakowaniu nieopakowanych środków spożywczych. Niespełniające tych wymagań artykuły rolno-spożywcze są artykułami niewłaściwej jakości, a stan faktyczny polegający na naruszeniu przywołanych wyżej przepisów stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, stąd w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że wskazane w sentencji niniejszej decyzji środki spożywcze nie odpowiadają wymaganiom określonym w tym przepisie.

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002”, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

 

Ustawa o jakości natomiast nakłada na wprowadzających artykuły rolno-spożywcze do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

 

W świetle przytoczonych definicji przedsiębiorca Ryszard Firadza odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycję ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, oceniając stopień szkodliwości czynu wprowadzenia ich do obrotu wziął pod uwagę, że pieczywo należy do artykułów rolno-spożywczych pierwszej potrzeby i jest powszechnie spożywane przez konsumentów w różnym wieku, przez co bardzo istotne jest spełnianie przez tego rodzaju środki spożywcze wymagań w zakresie jakości handlowej. W związku z tym uznano, że stwierdzone nieprawidłowościpolegające na braku w miejscu sprzedaży pieczywa bez opakowań informacji o jego producencie i masie jednostkowej naruszają prawo konsumentów do rzetelnej informacji o tego rodzaju produktach, mającej zasadniczy wpływ na dokonywany przez nich wybór i pozwalającej odróżnić określone pieczywo od innego znajdującego się w obrocie. Zarówno informacja o producencie, jak i o masie jednostkowej należą do podstawowych informacji dotyczących pieczywa bez opakowań i są niezbędne do prawidłowego scharakteryzowania tego pieczywa z uwagi na cechy istotne dla konsumentów, tj. oferowaną ilość (masę) i źródło jego pochodzenia.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, że strona jako przedsiębiorca profesjonalnie i fachowo zajmuje się obrotem artykułami rolno-spożywczymi oraz należy do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za ich jakość handlową. Z tego też względu strona powinna wykazać się dużą znajomością przepisów prawa żywnościowego szczególnie w zakresie oznakowania artykułów rolno-spożywczych i dbałością o przestrzeganie tych przepisów. W przedmiotowej sprawie stwierdzić należy, że na powstanie ujawnionych w trakcie kontroli nieprawidłowości w odniesieniu do zakwestionowanych partii pieczywa bez opakowań bezpośredni wpływ miała strona poprzez swoje zaniechanie polegające na braku uwidocznienia właściwych informacji w miejscu sprzedaży. Uznano ponadto, że strona mogła przewidzieć fakt naruszenia interesów konsumentów w stwierdzonym zakresie i mu zapobiec, o ile dochowałaby należytej staranności przy oferowaniu tego pieczywa do sprzedaży polegającej m.in. na znajomości podstawowych przepisów prawa żywnościowego. Z drugiej strony przyjęto, że  przedsiębiorca nie miał woli świadomego działania prowadzącego do powstania nieprawidłowości naruszających wymagania jakościowe, a brakujące informacje zostały uzupełnione niezwłocznie w toku kontroli.   

 

Ustalając z kolei zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ ocenił, że stwierdzone nieprawidłowości były istotne zarówno z punktu widzenia właściwości produktów, jak i interesów konsumentów, a naruszone wymagania w zakresie oznakowania stanowiły znaczną część wymagań przewidzianych w przepisach prawa żywnościowego dla tego rodzaju produktów.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych organ wziął pod uwagę, że przedsiębiorca nie był wcześniej kontrolowany w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. kryterium wielkości obrotów, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów osiągniętych w 2011r. (PIT-36, PIT/B) stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), strona należy do kategorii tzw. „mikroprzedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w ww. ustawie.

 

Po analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności, które ustawa o jakości nakazuje wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej brać pod uwagę w toku prowadzonego postępowania administracyjnego z tytułu jej naruszenia, a także uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500 zł, górną granicę stanowi natomiast pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, która w tym przypadku wynosi 200,50 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że stanowią one podstawę do wymierzenia na podstawie przepisu  art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości kary pieniężnej w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych).

Pomimo faktu, iż w tym przypadku górna granica wymiaru kary jest niższa od najniższego możliwego jej wymiaru organ, mając na uwadze stopień szkodliwości czynu oraz stopień zawinienia, którym przypisał największą wagę, a także uwzględniając stwierdzony zakres naruszenia, zdecydował o wymierzeniu kary w przedmiotowej sprawie. Odstąpienie bowiem od jej wymierzenia naruszyłoby zdaniem organu zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, a mianowicie – taka reakcja organu byłaby niewspółmierna do stwierdzonych naruszeń w kontekście rodzaju artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości handlowej oraz interesów konsumentów.

 

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

 

Mając na względzie przepis art. 40a ust. 4 ustawy o jakości, który daje kompetencje do wymierzenia w drodze decyzji kary pieniężnej, o której mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3  tej ustawy właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej, a także biorąc pod uwagę okoliczności opisane wyżej w treści decyzji, w ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, wymierzona kara pieniężna spełnia przesłanki określone przepisami prawa, stąd orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenia:

  1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Ryszard Firadza  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Sklep Spożywczo – Przemysłowy „Walencja” Ryszard Firadza ul. Bolesława Chrobrego 16, 76-032 Mielno powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

 

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej

Andrzej Kuśpiel

Dyrektor Delegatury

                                                                                                                                                                                                                                                                          .........................................................................................    

                                                                                                              (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

                                                                                                               służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji) 

 

Otrzymują:

  1. Ryszard Firadza

2.   aa

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 26-11-2012 08:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 26-11-2012 08:48