Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.34,56,2012.J-65.2012

Szczecin, dnia 29.10.2012r.

  ZACHODNIOPOMORSKI                                                                                       

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

                                                                                                   

Na akt kontroli: WKŻ.8361.34,56.2012                                                                                                  

Nr upoważnienia 00009993 i 00010324

 

   PROFIT INWEST Sp. z o. o.

                                                                                              ul. Bogusława X 6/3

70-440 Szczecin

prowadząca działalność gospodarczą

 w Supermarkecie „MILI”

                                   w Szczecinie ul. Wyzwolenia 44A

 

DECYZJA J-65/2012

umarzającą postępowanie

 

Na podstawie przepisu art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy Profit Inwest Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie ul. Bogusława X 6/3 kary pieniężnejz tytułu wprowadzenia do obrotu partii/10 opakowań „Międzybrodzkiego makaronu 4-jajecznego” muszelki 250g+10% gratis (275g) o wartości 29,90 zł wyprodukowanego przez Międzybrodzkie Makarony Sp. J., 34-312 Międzybrodzie Bialskie ul. Cicha 3, oznaczonego m. in.: najlepiej spożyć przed: 02.08.13 B/AD, który nie odpowiadał wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) ze względu na niezgodność z deklaracją producenta uwidocznioną w oznakowaniu z uwagi na niewłaściwe cechy organoleptyczne, ze względu na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej w art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r., Nr 31, s.1 ze. zm.), tj. z uwagi na jego bezprzedmiotowość w całości.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 28 lutego, 1 marca i 27 marca 2012r. na podstawie art. 3 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1; sprostowanie: Dz. U. L 191 z 28.5.2004 s.1; ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniami numer 00009993 z dnia 28 lutego 2012r. oraz nr 00010324 z dnia 27 marca 2012r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Profit Inwest Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie,prowadzącego działalność gospodarczą w Supermarkecie „MILI” w Szczecinie przy ul. Wyzwolenia 44 A, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych za protokołem pobrania próbki produktu nr 000515 z dnia 29.02.2012 r. do badań laboratoryjnych pobrano „Międzybrodzki makaron 4-jajeczny” 250g+10% gratis (275g) w kształcie muszelek z partii 10 opakowań o łącznej wartości 29,90 zł, wyprodukowany przez Międzybrodzkie Makarony Sp. J., 34-312 Międzybrodzie Bialskie ul. Cicha 3, oznaczonego m. in.: najlepiej spożyć przed: 02.08.13 B/AD. Przeprowadzone badania wykazały, że ww. produkt jest niezgodny z deklaracją producenta na opakowaniu z uwagi na niewłaściwe cechy organoleptyczne. Przeprowadzona ocena organoleptyczna wykazała, że makaron ten po ugotowaniu łamie się i nie zachowuje deklarowanego kształtu muszelek (sprawozdanie z badań nr 101/2012 z dnia 14.03.2012r). W związku z powyższym ww. produkt nie odpowiada wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) ze względu na niezgodność z deklaracją producenta z uwagi na niewłaściwe cechy organoleptyczne.

 

Mając na uwadze powyższe, w dniu 12 i 13 kwietnia 2012 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, wystosował do kontrolowanego przedsiębiorcy oraz producenta i dostawcy zakwestionowanej partii makaronu wystąpienia pokontrolne z wnioskami o usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne strona pismem z dnia 30 kwietnia 2012 r. przesłała fakturę korygującą potwierdzającą zwrot przedmiotowej partii makaronu do dostawcy. Z kolei producent makaronu w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne wyjaśnił, że powstała nieprawidłowość była wynikiem usterki technicznej suszarni i spowodowanego tym suszenia makaronu zbyt gorącym powietrzem, a partia makaronu pochodząca z tej suszarni została wycofana ze sklepów i wymieniona.

 

W związku z ujawnioną w wyniku kontroli nieprawidłowością, pismem z dnia 27 września 2012r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych ze względu na niezgodność z deklaracją producenta w oznakowaniu z uwagi na to, że makaron po ugotowaniu łamie się i nie zachowuje kształtu muszelki. Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostałozadeklarowane przez producenta.

 

Ustawa o jakości handlowej nakłada na wprowadzających artykuły rolno-spożywcze do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, w przepisie art. 3 pkt 4, odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Profit Inwest Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bogusława X 6/3, prowadzący działalność gospodarczą w Supermarkecie MILI w Szczecinie przy ul. Wyzwolenia 44a, jako sprzedawca detaliczny odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) kary pieniężne,  o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych: stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

W wyniku dokonanej analizy okoliczności sprawy oceniając stopień szkodliwości czynu w odniesieniu do niezgodności z deklaracją producenta w oznakowaniu w zakresie cech organoleptycznych, wykazanych w wyniku badań laboratoryjnych uznano, że makaron należy do artykułów rolno-spożywczych powszechnie spożywanych przez konsumentów, a niewłaściwa jakość w tym zakresie może mieć wpływ na jego walory estetyczne, przez co narusza interes konsumentów.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót artykułami żywnościowymi, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów konsumentowi finalnemu. Strona należy do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzane przez siebie do obrotu artykuły rolno-spożywcze, jednak w ocenie organu, na korzyść strony przemawia jej postawa po stwierdzeniu nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, tzn. strona wycofała z obrotu produkt niezgodny z deklaracją producenta oraz zwróciła go do dostawcy.

 

Ustalając zakres naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął z kolei pod uwagę fakt, że nieprawidłowości wykazane oceną organoleptyczną dotyczyły niewielkiej partii produktu liczącej jedynie 10 opakowań, o łącznej wartości 29,90 zł.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony organ uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca Profit Inwest Sp. z o. o. ul. Bogusława X 6/3, 70-440 Szczecin, był już kontrolowany przez tut. organ, a wyniki kontroli wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej wprowadzanych przez stronę do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wysokości obrotów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy małych przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku nie jest znaczny.

 

Po szczegółowej analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności i czynników, które ustawa o jakości nakazuje wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej brać pod uwagę w toku prowadzonego postępowania administracyjnego z tytułu naruszenia jej przepisów, stwierdzono, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Biorąc pod uwagę fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z w/w przepisem wynosi 500 złotych, uznać należy, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, a mianowicie kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonego naruszenia w kontekście wagi tego naruszenia, jak również ilości i wartości artykułów rolno-spożywczych niezgodnych z przepisami dotyczącymi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Z powyższych względów uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym wymierzeniem kary pieniężnej, tj. strona podjęła działania naprawcze.

 

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy w całości za bezprzedmiotowe.

 

W przypadku gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ je prowadzący na podstawie przepisu art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, stąd postanowiono jak w sentencji.

 

Pouczenie

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 §1 i 2 wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502  Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

 Inspekcji Handlowej Ewa Kryjom

……………………………………………

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz

stanowiska służbowego osoby upoważni onej do wydania decyzji)

Otrzymują:

1)     Profit Inwest Sp. z o. o. ul. Bogusława X 6/3, 70-440 Szczecin

2)     a/a (Nw)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 21-11-2012 15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 21-11-2012 15:01