Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.06.2012.J-56.2012

                                                                                                             Szczecin, dnia 18.10.2012r.

  ZACHODNIOPOMORSKI                                         

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

 

Nr akt kontroli: WKŻ.8361.6.2012

Upoważnienie Nr 00009962

 

                                                                       Abrava Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 560

                                                                       Spółka Komandytowo-Akcyjna

                                                                       ul. Żwirki i Wigury 2a

     86-105 Świecie

prowadząca działalność gospodarczą w Polomarket punkt sprzedaży 5616

w Nowogardzie przy ul. 700-lecia 20, 20a

 

 

DECYZJA J-56/2012

 

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust.1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz.1577 ze zm.) iprzepisu art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)po przeprowadzeniu postępowania administracyjnegoZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowejwymierzakarę pieniężną w wysokości 500,00 zł przedsiębiorcyAbrava Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 560 Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą ul. Żwirki i Wigury 2a, 86-105 Świecie, prowadzącej działalność gospodarczą w Polomarket punkt sprzedaży 5616 Abrava Sp. z o. o. G 560 S.K.A. w Nowogardzie przy ul. 700-lecia 20, 20aw związku z wprowadzeniem do obrotu 1 partii „Bułki tartej” 400g o wartości 47,50 zł, wyprodukowanej przezCukiernictwo Artur Damecki ul. Dąbrowszczaków 4, 72-200 Nowogard, która nie odpowiadała wymaganiom jakościowym, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w:

 -   § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) ze względu na to, że w oznakowaniu nie podano informacji dotyczącejskładników występujących w środku spożywczym;

-        § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi; w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) ze względu na to, że w oznakowaniu nie podano danych identyfikujących osobę fizyczną, która produkuje lub paczkuje lub wprowadza środki spożywcze do obrotu;

-        § 2ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze względu na to, że w oznakowaniu nie podano daty minimalnej trwałości, tj. podano wyrażenie „najlepiej spożyć przed” natomiast nie określono daty (dzień, miesiąc, rok);

-        §2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) ze względu na to, że w oznakowaniu nie podano oznaczenia partii produkcyjnej rozumianej jako określona ilość środka spożywczego wyprodukowanego, przetworzonego lub zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach.

 

 

Uzasadnienie

 

W dniach 17 i 18 stycznia 2012r.na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1: sprostowanie: Dz. U. L 191 z 28.5.2004 s. 1 z poźn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00009962 z dnia 17 stycznia 2012r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Abrava Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 560 Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą ul. Żwirki i Wigury 2a, 86-105 Świecie, prowadzącego działalność gospodarczą w Polomarket punkt sprzedaży 5616 Abrava Sp. z o. o. G 560 S.K.A. w Nowogardzie przy ul. 700-lecia 20, 20a, zwanego dalej również „stroną”.


W toku przeprowadzonej kontrolistwierdzono w sprzedaży 1partię „Bułki tartej” 400g o wartości 47,50 zł, wyprodukowanej, jak ustalono w trakcie kontroli przez Cukiernictwo Artur Damecki ul. Dąbrowszczaków 4, 72-200 Nowogard, w oznakowaniu której nie podano informacji dotyczących: składników występujących w środku spożywczym, danych identyfikujących osobę fizyczną, która produkuje lub paczkuje lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, daty minimalnej trwałości tj. podano wyrażenie „najlepiej spożyć przed” natomiast nie określono daty (dzień, miesiąc, rok) oraz oznaczenia partii produkcyjnej rozumianej jako określona ilość środka spożywczego wyprodukowanego, przetworzonego lub zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach.

 

W związku z powyższym w toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że z uwagi na powyższe braki w zakresie oznakowania przedmiotowy artykuł rolno-spożywczy nie odpowiada wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w §2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.); §2 ust. 1 pkt 5 lit. a) ww. rozporządzenia w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.);§2ust. 1 pkt 3 oraz §2 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia.

 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zarówno do kontrolowanego, jak i producenta zakwestionowanej partii bułki tartej w dniu 28 lutego 2012r. wystosowano wystąpienia pokontrolne z wnioskami o usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne strona pismem z dnia 6 marca 2012r. poinformowała, że wycofała z obrotu handlowego zakwestionowaną partię bułki tartej. Natomiast producent bułki tartej Artur Damecki Cukiernictwo ul. Dąbrowszczaków 4 w Nowogardzie nie udzielił odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

W związku z ujawnionymi w wyniku kontroli nieprawidłowościami, dnia 17.09.2012r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu1 partii „Bułki tartej” 400g o wartości 47,50 zł, która nie odpowiadała wymaganiom, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudni 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.)w związku z naruszeniem szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w przepisie §2 ust. 1 pkt 2, §2 ust. 1 pkt 5 lit. a) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), §2ust. 1 pkt 3 oraz §2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) ze względu na brak w oznakowaniu informacji dotyczących: składników występujących w środku spożywczym, danych identyfikujących osobę fizyczną, która produkuje, paczkuje lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, daty minimalnej trwałości (dzień, miesiąc, rok) oraz oznaczenia partii produkcyjnej rozumianej jako określona ilość środka spożywczego wyprodukowanego, przetworzonego lub zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach.

 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z definicji tej jednoznacznie zatem wynika, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ww. ustawy wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) jest aktem prawnym wydanym na podstawie ustawy o jakości, regulującym m.in. szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu środków spożywczych. Spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu ma zatem wpływ na ustalenie, czy środek spożywczy spełnia wymagania w zakresie jakości handlowej, o których mowa w cytowanym wyżej przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

Zgodnie z przepisem §2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.)opakowany środek spożywczy znakuje się podając informacje dotycząceskładników występujących w środku spożywczym. Stąd w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że wskazany w sentencji niniejszej decyzji artykuł rolno–spożywczy ze względu na brak w oznakowaniu informacji w zakresie składników występujących w środku spożywczym nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w przepisie §2 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z przepisem §2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) opakowany środek spożywczy znakuje się podając daneidentyfikujące osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje lub wprowadza środki spożywcze do obrotu. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o jakości handlowej oznakowanie opakowanych środków spożywczych zawiera dane identyfikujące producenta albo producentów, w tym firmę albo nazwę i adres, alboimię, nazwisko i adres. Stąd w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że wskazany w sentencji niniejszej decyzji artykuł rolno–spożywczy ze względu na brak w oznakowaniu informacji w zakresie danych identyfikujących osobę fizyczną, która produkuje lub paczkuje, wprowadza środki spożywcze do obrotu nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w przepisie §2 ust. 5 lit. a ww. rozporządzenia w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

Zgodnie z przepisem § 2ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.)opakowany środek spożywczy znakuje się podając datę minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia. W oznakowaniu wskazanego w sentencji niniejszej decyzji artykułu rolno–spożywczego podano wyrażenie „najlepiej spożyć przed” natomiast nie określono daty (dzień, miesiąc, rok).Zgodnie bowiem z treścią przepisu §11 ust. 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia, datę minimalnej trwałości poprzedza się wyrażeniem „najlepiej spożyć przed...”, jeżeli jest określona datą dzienną. Stądw związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że ze względu na brak w oznakowaniu określenia daty minimalnej trwałości (dzień, miesiąc, rok), nie odpowiada on wymaganiom jakości handlowej określonym w przepisie § 2ust. 1 pkt 3 rozporządzeniaMinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych.

 Zgodnie z przepisem §2 ust. 1 pkt 8rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.)opakowany środek spożywczy znakuje się podając oznaczenie partii produkcyjnej rozumianej jako określona ilość środka spożywczego wyprodukowanego, przetworzonego lub zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach.Stąd w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że wskazany w sentencji niniejszej decyzji artykuł rolno–spożywczy ze względu na brak w oznakowaniu informacji w zakresie oznaczenia partii produkcyjnejnie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w przepisie §2 ust. 1 pkt 8ww. rozporządzenia.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.), stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3 że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższej definicji przedsiębiorca Abrava Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G560 Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą ul. Żwirki i Wigury 2a, 86-105 Świecie, prowadzący działalność gospodarczą w Polomarkecie punkt sprzedaży 5616 Abrava Sp. z o. o. G560 S.K.A. w Nowogardzie przy ul. 700-lecia 20, 20a odpowiada za jakość wprowadzonych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości: stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że w przypadku braku (poza nazwą produktu) jakichkolwiek informacji dla konsumenta stopień szkodliwości czynu jest wysoki. Brak bowiem informacji w zakresie: składników występujących w środku spożywczym, danych identyfikujących osobę fizyczną, która produkuje lub paczkuje, wprowadza środki spożywcze do obrotu, daty minimalnej trwałości tj. nie określono daty (dzień, miesiąc, rok), oznaczenia partii produkcyjnejbezpośrednio na produkcie pozbawia konsumenta, istotnych z punktu widzenia prawa informacji, a których posiadanie w sposób istotny wpływać może na podjęcie przez konsumenta decyzji o wyborze konkretnego środka spożywczego.
W ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Szczecinie wiedza w powyższym zakresie istotna jest nie tylko z punktu widzenia prawa do informacji, mogącego przesądzić o dokonanym wyborze określonego produktu, ale również ze względu na bezpieczeństwo zdrowia konsumenta.

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów  konsumentowi finalnemu, można ją więc potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością. Strona postępowania jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Przepisy prawa nakładają na przedsiębiorców obowiązek oznakowania artykułów rolno-spożywczych w sposób wynikający ze wspomnianego wyżej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych. Jest to akt prawa powszechnie obowiązujący i jego przestrzeganie jest obowiązkiem przedsiębiorców prowadzących obrót żywnością. W odniesieniu do braku w oznakowaniu produktu wymaganych informacji organ uznał, iż strona ponosi winę, choćby z racji tego, że stwierdzona „wada” możliwa była do wykrycia poprzez sprawdzenie uwidocznienia tych informacji przy przyjmowaniu towaru. Z drugiej jednak strony, w ocenie organu na korzyść strony przemawia jej postawa po stwierdzeniu nieprawidłowości polegająca na wycofaniu zakwestionowanych produktów z obrotu handlowego.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, iż przedmiotowa partia bułki tartej zakwestionowana została z uwagi na liczne nieprawidłowości w zakresie oznakowania, w tym ze względu na brak najbardziej istotnych dla konsumenta informacji, takich jak data minimalnej trwałości oraz wykaz składników.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca Abrava Sp. z o.o. G 560 S.K.A. z siedzibą ul. Żwirki i Wigury 2a, 86-105 Świecie, prowadzący działalność gospodarczą w Polomarket punkt sprzedaży 5616 przy ul. 700-lecia 20, 20a nie był wcześniej kontrolowany przez tut. organ.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wysokości obrotów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy średnich przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest znaczny.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia stronie kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek, postanowiono przedsiębiorcy Abrava Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 560 Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą ul. Żwirki i Wigury 2a, 86-105 Świeciewymierzyć karę pieniężną w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych).

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 500,00 zł kara spełnia te przesłanki.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

 

Pouczenia:

1)       Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Abrava Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G560 Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedziba ul. Żwirki i Wigury 2a, 86-105 Świecie,powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53  §1 Ordynacji podatkowej.

2)       Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4,  70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

                                                                              Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Inspekcji Handlowej Ewa Kryjom

…........……………………………………………………….....

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska        służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji) 

 

Otrzymują:

-         Abrava Sp. z o.o. G 560 S.K.A. z siedzibą ul. Żwirki i Wigury 2a, 86-105 Świecie,

-         A/a (Nw).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 21-11-2012 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 21-11-2012 14:56