Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZBŻ.8361.215.2011

Koszalin, dn. 08 października 2012 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 ………………………………………..                      

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

Akta kontroli: ZBŻ.8361.215.2011                                    

Upoważnienie nr 00009781

 

 

 

Pan Tadeusz Wołk

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

Tadeusz Wołk

ul. Mariańskie Wzgórze 2B/30

76-010 Polanów

DECYZJA  J - 54/2012

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy

Tadeuszowi Wołk prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Tadeusz Wołk, ul. Mariańskie Wzgórze 2B/30, 76-010 Polanów, karę pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) z tytułu wprowadzenia do obrotu partii jaj kurzych klasy A, pod nazwą „Świeże jajka 10 sztuk”, dostarczonych przez Henryka Lińskiego Firma Handlowa „LINDROB”, Kwasowo 19A, 76-100 Sławno, która nie odpowiadała wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych ( Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.)w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w:

-          art. 12 ust. 1a rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustalającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz.U. L. 163 z 24.06.2008, s. 6 z późn. zm.)  ze względu na to, że na opakowaniach ww. partii jaj nie podano kodu zakładu pakowania;

-          art. 12 ust. 1 c rozporządzenia j.w., ze względu na to, że na opakowaniach ww. partii jaj nie wskazano klasy wagowej (z trzech uwidocznionych na opakowaniu „XL, L, M”);

-          art. 12 ust. 2 rozporządzenia j.w., ze względu na to, że na opakowaniach ww. partii jaj nie podano oznaczenia metody chowu;

-          § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007r. nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy o jakości handlowej, z uwagi na to, iż na opakowaniach ww. artykułu rolno-spożywczego nie podano danych identyfikujących producenta.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 23-24.11.2011r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1-141 ze zm., sprostowanie: Dz. U. L. 191 z 28.05.2004 r., s.1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku art. 3 ust. 1 pkt 1, 2  oraz art. 3 ust. 1 pkt 6ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r.Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), działając na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności nr00009781,inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Tadeusza Wołka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Tadeusz Wołk, zwanego dalej również „stroną”, w sklepie spożywczo - przemysłowym w Polanowie przy ul. Zamkowej 5.

 

W toku kontroli stwierdzono w sprzedaży partię jaj kurzych klasy A, pod nazwą handlową „Świeże jajka 10 sztuk”, w ilości 9 opakowań o wartości 36 zł, wprowadzonych do obrotu przez Henryka Lińskiego Firma Handlowa „LINDROB”, Kwasowo 19A, 76-100 Sławno, którą poddano kontroli pod kątem spełniania wymagań jakościowych. W wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdzono, że na opakowaniach objętych kontrolą jaj brak było kodu zakładu pakowania, wskazania faktycznej klasy wagowej (z trzech uwidocznionych na opakowaniu „XL, L, M”) oraz oznaczenia metody chowu. Ponadto na opakowaniach ww. artykułu spożywczego nie podano danych identyfikujących producenta.

Mając powyższe na uwadze w toku kontroli stwierdzono, że ww. partia jaj kurzych nie spełnia wymagań jakościowych określonych wart. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), dalej „ustawy o jakości”, w związku z naruszeniem wymagań, o których mowa w art. 12 ust. 1 a, 1c i  ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustalającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz.U. L 163 z 24.06.2008 r., s. 6 z późn. zm.) oraz wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007r. nr 137, poz. 966 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości.

 

Biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowości zarówno do kontrolowanego, jak i producenta przedmiotowej partii jaj wystosowano wystąpienia pokontrolne. Kontrolowany przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie poinformował (pismo z dnia 11.02.2012r.), iż stwierdzone nieprawidłowości zostały usunięte, a niewłaściwie oznakowane jaja zostały zwrócone do producenta. Producent natomiast oświadczył w piśmie z dnia 20.03.2012r., że nieprawidłowości wykazane w toku kontroli zostały usunięte niezwłocznie po kontroli, a na opakowaniach wprowadzanych do obrotu jaj znajdują się wszystkie wymagane prawem oznaczenia.

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 27.08.2012 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę Tadeusza Wołka, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego nieodpowiadającego wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości w związku z naruszeniem art. 12 ust. 1 a, 1c i  ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustalającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz.U. L 163 z 24.06.2008 r., s. 6 z późn. zm.) oraz wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007r. nr 137, poz. 966 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości.

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia skorzystała i w dniu 03.09.2012r. upoważniony przedstawiciel strony zapoznał się z materiałami postępowania i złożył do akt pisemny wniosek przedsiębiorcy o odstąpienie od ukarania karą pieniężną. W uzasadnieniu swojego wniosku przedsiębiorca podniósł, iż czynu wprowadzenia do obrotu jaj niespełniających wymagań jakości handlowej dopuścił się nieumyślnie, a sprzedaż jaj prowadzi jedynie dodatkowo przy sprzedaży innych środków spożywczych. Ponadto przedsiębiorca wskazał, iż zakwestionowana partia jaj została natychmiast wycofana ze sprzedaży. Powyższe argumenty strony poddano ocenie pod kątem przydatności dla toczącego się postępowania i stwierdzono, iż nieumyślność działania nie zwalnia strony od odpowiedzialności z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych niespełniających wymagań jakości handlowej, szczególnie w zakresie oznakowania. Nie zwalnia też od tej odpowiedzialności wycofanie kwestionowanych środków spożywczych z obrotu. Okoliczności te zostały wzięte pod uwagę w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej i omówione szerzej w opisie stopnia zawinienia strony, o czym poniżej.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

W myśl przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 lit. a i lit. c oraz ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 z późn. zm.), dalej „rozporządzenia 589/2008”, opakowania zawierające jaja klasy A powinny posiadać na zewnętrznej powierzchni dobrze widoczne i czytelne oznaczenia w zakresie kodu zakładu pakowania jaj i klasy wagowej oraz oznaczenie metody chowu.

 

Z kolei zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), dalej „rozporządzenia w sprawie znakowania”, opakowany środek spożywczy znakuje się podając m.in. informacje dotyczące danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, jeżeli działalność w tym zakresie jest zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości, oznakowanie opakowanych środków spożywczych zawiera dane identyfikujące producenta albo producentów, w tym firmę albo nazwę i adres, albo imię, nazwisko i adres.

 

W toku kontroli stwierdzono, że na opakowaniach badanej partii jaj nie podano kodu zakładu pakowania jaj, ich klasy wagowej oraz oznaczenia metody chowu i ustalono, że taki stan faktyczny stanowi naruszenie przepisów art. 12 ust. 1 lit. a i lit. c i ust. 2 rozporządzenia 589/2008. Stwierdzono również, że na opakowaniach brak jest danych identyfikujących producenta, stąd ustalono, że taki stan faktyczny stanowi naruszenie § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia w sprawie znakowania w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości. Powyższe przepisy określają wymagania w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Niespełniająca tych wymagań partia jaj jest więc niewłaściwej jakości, a stan faktyczny polegający na naruszeniu przywołanych przepisów stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, stąd w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że wskazany w sentencji niniejszej decyzji środek spożywczy nie odpowiada wymaganiom określonym również w tym przepisie.

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002”, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

 

Ustawa o jakości natomiast nakłada na wprowadzających artykuły rolno-spożywcze do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

 

W świetle przytoczonych definicji przedsiębiorca Tadeusz Wołk odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując dyspozycję ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanego artykułu rolno-spożywczego, tj. partii jaj kurzych klasy A, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej oceniając stopień szkodliwości czynu wprowadzania ich do obrotu stwierdził, że jaja należą do środków spożywczych powszechnie spożywanych przez konsumentów w różnym wieku, a ze względu na swoje bogate wartości odżywcze mają istotne znaczenie dla konsumentów przy prawidłowym bilansowaniu diety. Stąd, biorąc powyższe pod uwagę organ uznał, iż ujawniony brak na opakowaniach wymaganych oznaczeń narusza w znacznym stopniu interes konsumentów w zakresie ich prawa do rzetelnej informacji o produkcie. I tak stwierdzono, że brak kodu zakładu pakowania jaj nie pozwala na identyfikację zakładu prowadzącego sortowanie jaj według klas jakościowych i wagowych. Klasa wagowa jest natomiast jedną z podstawowych cech wyróżniających jaja i wpływających na wybór  konsumentów, stąd niewskazanie jej na opakowaniach pozbawia konsumentów możliwości świadomego wyboru określonego środka spożywczego o określonych właściwościach. Niewskazanie na opakowaniach metody chowu kur (wyrażonej słownie) pozbawia konsumentów wiedzy o warunkach, w jakich hodowano kury, od których pochodzą jaja, co jest również czynnikiem wpływającym na wybór konsumentów wynikający często z ich światopoglądu i stosunku do zwierząt. Nieprawidłowość polegająca na braku danych identyfikujących producenta pozbawia natomiast konsumentów prawa do informacji o źródle pochodzenia przedmiotowych jaj.

Przy ocenie stopnia zawinienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że strona jako przedsiębiorca, profesjonalnie i fachowo zajmuje się obrotem artykułami rolno-spożywczymi. Z tego też względu strona powinna wykazać się znajomością prawa żywnościowego związanego z wykonywaną działalnością, szczególnie w zakresie oznakowania artykułów rolno-spożywczych i dbałością o jakość wszystkich wprowadzanych do obrotu produktów, która w tym przypadku uchroniłaby stronę przed wystąpieniem stwierdzonych nieprawidłowości. W opinii organu, stwierdzone braki w oznakowaniu przedsiębiorca był w stanie wykryć w trakcie zwykłych czynności, np. przy odbiorze towaru od dostawcy, bez podejmowania dodatkowych działań przekraczających należytą staranność w stosunkach handlowych na poziomie dokonywanego przez siebie obrotu. Już sama informacja na opakowaniu wskazująca trzy klasy wagowe bez zaznaczenia jednej konkretnej powinna zasugerować przedsiębiorcy brak w oznakowaniu, który wydaje się w takim przypadku oczywisty nawet bez znajomości podstawowych przepisów prawa żywnościowego. Z tego też względu uznano, że choć stronie nie można przypisać woli świadomego działania prowadzącego do naruszenia interesów konsumentów, to stwierdzić należy, że mogła przewidzieć możliwość niespełniania przez produkt wymagań jakościowych z uwagi choćby na ewidentny brak w oznakowaniu.

Z drugiej strony, przy ocenie stopnia zawinienia uwzględniono postawę przedsiębiorcy po ujawnieniu nieprawidłowości w oznakowaniu – kwestionowane jaja zostały niezwłocznie wycofane z obrotu.

Ustalając zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ ocenił, iż stwierdzone nieprawidłowości stanowiły znaczną część wymagań przewidzianych przepisami prawa dla tego rodzaju środków spożywczych. Ponadto były istotne z punktu widzenia właściwości tych środków spożywczych, interesów konsumentów i regulacji prawa żywnościowego.

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych wziął pod uwagę, że przedsiębiorca nie był wcześniej kontrolowany w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. kryterium wielkości obrotów, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawione przez stronę zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2011 (PIT-36) stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), strona należy do kategorii tzw. „mikroprzedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w ww. ustawie.

 

Po analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności, które ustawa o jakości nakazuje wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej brać pod uwagę w toku prowadzonego postępowania administracyjnego z tytułu jej naruszenia, a także uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500 zł, górną granicę stanowi natomiast pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, która w tym przypadku wynosi 180 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że stanowią one podstawę do wymierzenia na podstawie przepisu  art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości kary pieniężnej w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych).

Pomimo faktu, iż w tym przypadku górna granica wymiaru kary jest niższa od najniższego możliwego jej wymiaru organ, mając na uwadze stopień szkodliwości czynu oraz stopień zawinienia, którym przypisał największą wagę, a także uwzględniając stwierdzony zakres naruszenia, zdecydował o wymierzeniu kary w przedmiotowej sprawie. Odstąpienie bowiem od jej wymierzenia naruszyłoby zdaniem organu zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, a mianowicie – taka reakcja organu byłaby niewspółmierna do stwierdzonych naruszeń w kontekście rodzaju artykułu rolno-spożywczego niewłaściwej jakości handlowej oraz interesów konsumentów.

 

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

 

Mając na względzie przepis art. 40a ust. 4 ustawy o jakości, który daje kompetencje do wymierzenia w drodze decyzji kary pieniężnej, o której mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3  tej ustawy właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej, a także biorąc pod uwagę okoliczności opisane wyżej w treści decyzji, w ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, wymierzona kara pieniężna spełnia przesłanki określone przepisami prawa, stąd orzeczono jak w sentencji.

 

 

Pouczenia:

  1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Tadeusz Wołk  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Tadeusz Wołk, ul. Mariańskie Wzgórze 2B/30, 76-010 Polanówpowinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

 

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej

Andrzej Kuśpiel

Dyrektor Delegatury

....................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

           

Otrzymują:

  1. Tadeusz Wołk

2.   aa

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 06-11-2012 08:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2012 08:25