Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.26.2012.J-57.2012

                                                                                                                Szczecin, dnia 08.10.2012r.

  ZACHODNIOPOMORSKI                                         

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

 

Nr akt kontroli: WKŻ.8361.26.2012

Upoważnienie Nr 00009984

Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Motaniec 30

73-108 Kobylanka

prowadząca działalność gospodarczą

w Sklepie Netto Nr 171

w Szczecinie przy ul. Modrej 116

 

DECYZJA J-57/2012

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust.1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz.1577 ze zm.) iprzepisu art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)po przeprowadzeniu postępowania administracyjnegoZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowejwymierzakarę pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) przedsiębiorcyNetto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba: Motaniec 30, 73-108 Kobylanka, prowadzącej działalność gospodarczą w Sklepie Netto Nr 171 ul. Modra 116 w Szczecinie w związku z wprowadzeniem do obrotu:

·         partii „Produktu seropodobnego z dodatkiem tłuszczu roślinnego- Żółty tostowy
o smaku Gouda” 1kg Dairy Broker, o wartości 59,94 złotych, oznaczonego m.in. najlepiej spożyć przed; 14.12.2012; dystrybutor: Dairy Broker, ul. Czerska 18/46, Warszawa nieodpowiadającego wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze. zm.) z uwagi na brak w oznakowaniu produktu danych identyfikujących osobę fizyczną, która produkuje lub paczkuje lub wprowadza środki spożywcze do obrotu.

·         partii „Dorsza nowozelandzkiego-filet ze skórą” (Macrouronus novaezelandiae) 500g Głęboko Mrożony, o wartości 80,91 złotych, oznaczonego m.in. należy spożyć do: 26.01.2013; dystrybutor: International Trading Connection Poland Sp. z o. o.
ul. Monte Cassino 24, 70-467 Szczecin nieodpowiadającego wymaganiom jakości handlowej określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), w związku z art. 46 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz. 914 ze zm.)z uwagi na wprowadzające w błąd konsumenta oznakowanie co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie nazwy i składu, tj. ze względu na to, że w oznakowaniu produktu przy handlowym oznaczeniugatunku podano nazwę „dorsz nowozelandzki- filety ze skórą”, podczas gdy w składzie produktu zadeklarowano „filet z miruny- dorsza nowozelandzkiego produkcji morskiej ze skórą (…)”.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 15 - 17 lutego2012r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1: sprostowanie: Dz. U. L 191 z 28.5.2004 s. 1 z poźn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00009984 z dnia 15 lutego 2012r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba: Motaniec 30, 73-108 Kobylanka, prowadzącego działalność gospodarczą w Sklepie Netto Nr 171 ul. Modra 116 w Szczecinie, zwanego dalej również „stroną”.


W toku przeprowadzonej kontrolistwierdzono w sprzedaży: 1partię „Produktu seropodobnego z dodatkiem tłuszczu roślinnego- Żółty tostowy o smaku Gouda” 1kg Dairy Broker, o wartości 59,94 złotych, oznaczonego m. in. najlepiej spożyć przed 14.12.2012; dystrybutor: Dairy Broker, ul. Czerska 18/46, Warszawa, w oznakowaniu której stwierdzonobrak danych identyfikujących osobę fizyczną (zgodnie z danymi umieszczonymi na fakturze Vat nr 13/10/2011/JM z dnia 13.10.2011r.), która produkuje lub paczkuje lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, co narusza § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze. zm.) oraz 1 partię „Dorsza nowozelandzkiego-filet ze skórą” (Macrouronus novaezelandiae) 500g Głęboko Mrożony, o wartości 80,91 złotych, oznaczonego m. in. należy spożyć do: 26.01.2013; dystrybutor: International Trading Connection Poland Sp. z o. o. ul. Monte Cassino 24, 70-467 Szczecin, oznakowanie którego wprowadzało konsumenta w błąd co do charakterystyki środka spożywczego z uwagi na to, że w handlowym oznaczeniugatunku podano „dorsz nowozelandzki- filety ze skórą”, podczas gdy w składzie produktu zadeklarowano „filet z miruny- dorsza nowozelandzkiego produkcji morskiej ze skórą (…)”, co narusza art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), w związku z art. 46 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz. 914 ze zm.).

W związku z powyższym w toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że z uwagi na powyższe braki w zakresie oznakowania przedmiotowe artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadają wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na naruszenie wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w: § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 46 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz. 914 ze zm.).

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli uchybieniami i nieprawidłowościami zarówno do kontrolowanego, jak i producentów zakwestionowanych środków spożywczych w dniu 2 marca 2012 r. wystosowano wystąpienia pokontrolne. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne strona pismem z dnia 8 marca 2012r. poinformowała, że wycofała z obrotu handlowego zakwestionowane ww. produkty i poinformowała swoich dostawców o nieprawidłowościach. Z kolei producenci zakwestionowanych środków w wystosowanych pismach z dnia 15 marca 2012r. oraz 09 maja 2012r. poinformowali o podjęciu niezwłocznych działań i wyeliminowaniu stwierdzonych nieprawidłowości w oznakowaniu.

Mając na uwadze ustalony stan faktyczny sprawy pismem z dnia17.09.2012r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu:1 partii „Produktu seropodobnego z dodatkiem tłuszczu roślinnego- Żółty tostowy o smaku Gouda” 1kg Dairy Broker, o wartości 59,94 złotych, oznaczonego m.in. najlepiej spożyć przed; 14.12.2012; dystrybutor: Dairy Broker, ul. Czerska 18/46, Warszawa, który nie odpowiadał wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudni 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań szczegółowych w zakresie jakości handlowej określonych w przepisie § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze. zm.) ze względu na brak w oznakowaniu środka spożywczego danych identyfikujących osobę fizyczną, która produkuje, paczkuje lub wprowadza środki spożywcze do obrotuoraz 1 partii „Dorsza nowozelandzkiego-filet ze skórą” (Macrouronus novaezelandiae) 500g Głęboko Mrożony, o wartości 80,91 złotych, oznaczonego m.in. należy spożyć do: 26.01.2013; dystrybutor: International Trading Connection Poland Sp. z o. o. ul. Monte Cassino 24, 70-467 Szczecin, który nie odpowiadał wymaganiom określonym w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), w związku z art. 46 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz. 914 ze zm.) z uwagi na wprowadzające konsumenta w błąd oznakowanie co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie jego nazwy i składu, tj. ze względu na to, że w handlowym oznaczeniugatunku podano nazwę „dorsz nowozelandzki- filety ze skórą”, podczas gdy w składzie produktu zadeklarowano „filet z miruny- dorsza nowozelandzkiego produkcji morskiej ze skórą (…)”. Nadto z uwagi na to, że z uwagi na użycie niewłaściwej handlowej nazwy łacińskiej, tj. „macrouronus” zamiast „macrruronus”.

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego strona ze swojegouprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z definicji tej jednoznacznie zatem wynika, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ww. ustawy wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) jest aktem prawnym wydanym na podstawie ustawy o jakości, regulującym m.in. szczegółowy zakresinformacji podawanych w oznakowaniu środków spożywczych. Spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu ma zatem wpływ na ustalenie, czy środek spożywczy spełnia wymagania w zakresie jakości handlowej, o których mowa w cytowanym wyżej przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

Zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) w/w rozporządzenia opakowany środek spożywczy znakuje się podając informacje dotyczącedanych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu (…).

Przepisart. 7 ust. 2 pkt 2ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) stanowi z kolei, że w przypadku artykułu rolno-spożywczego będącego środkiem spożywczym oznakowanie opakowanych środków spożywczych zawiera dane identyfikujące producenta albo producentów, w tym firmę albo nazwę i adres, albo imię, nazwisko i adres.

Stąd w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że wskazany w sentencji niniejszej decyzji artykuł rolno–spożywczy, tj. partia „Produktu seropodobnego z dodatkiem tłuszczu roślinnego- Żółty tostowy o smaku Gouda”ze względu na brak w oznakowaniu informacji w zakresie danych identyfikujących osobę fizyczną, która produkuje lub paczkuje, wprowadza środki spożywcze do obrotu nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w przepisie § 2 ust. 5 lit. a ww. rozporządzenia w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) do znakowania artykułów rolno-spożywczych stosuje się odpowiednio wymagania określone w art. 46 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz. 914 ze zm.), zgodnie z którym oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego w tym jego nazwy i składu.

Nadto zgodnie z opublikowanym na podstawie przepisu art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) Nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 17 z 21.1.2000 z późn. zm.) przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykazem oznaczeń handlowych gatunków przyjętym na rynku krajowym oraz Unii Europejskiej, ryba o nazwie „dorsz nowozelandzki” nie występuje. Niezależnie od powyższego wskazać należy, iż z podanej na opakowaniu dodatkowej informacji, tj. nazwy naukowej ryby „macrouronus novaezelandiae” wynika, że przedmiotowy środek spożywczy to miruna nowozelandzka. Nadmienić także należy o użyciu w oznakowaniu niewłaściwej łacińskiej nazwy handlowej ryby „macrouronus” zamiast „macruronus”.

Stąd w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że wskazany w sentencji niniejszej decyzji artykuł rolno–spożywczy, tj. partia „Dorsza nowozelandzkiego-filet ze skórą”ze względu na podanie w oznakowaniu składu nieadekwatnego do nazwy produktu lub nazwę nieadekwatną do składu, nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej o których mowa w 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 46 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz. 914 ze zm.), z uwagi na wprowadzające konsumenta w błąd oznakowanie co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie nazwy i składu.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.), stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3 że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającegoprocedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższej definicji przedsiębiorca Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Motaniec 30, 73-108 Kobylanka, prowadząca działalność gospodarczą w Sklepie Netto Nr 171 ul. Modra 116 w Szczecinie odpowiada za jakość wprowadzonych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o  jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości: stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż w przypadku „Dorsza nowozelandzkiego-filet ze skórą”, którego informacje zawarte w oznakowaniu wprowadzająkonsumenta w błąd co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie nazwy i składu stopień szkodliwości czynu jest o tyle znaczny, że taki sposób oznakowania powoduje, że konsument pozbawiony jest wiedzy w zakresie tego, jaką rybę kupuje. Z kolei w odniesieniu do drugiego z produktów, którego niniejsza decyzja dotyczy, organ uznał iż stwierdzona nieprawidłowość w postaci braku pełnych danych identyfikujących osobę fizyczną, która produkuje, paczkuje lub wprowadza środek spożywczy do obrotu, stopień szkodliwości czynu jest nieznaczny. Dane te na opakowani bowiem były określone w sposób niepełny. Nadto podano adres dystrybutora. Konsument zatem pozbawiony był wiedzy w wyżej wskazanym zakresie jedynie częściowo.

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, można ją więc potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością. W odniesieniu zarówno do braku w oznakowaniu produktu informacji dotyczących danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną czy jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, która produkuje, paczkuje lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, jak i umieszczeniu informacji wprowadzających konsumenta w błąd co do charakterystyki środka spożywczego, organ uznał, iż w tym zakresie strona ponosi winę, choćby z racji tego, że stwierdzona „wada” możliwa była do wykrycia poprzez sprawdzenie uwidocznienia tych informacji przy przyjmowaniu towaru. Strona postępowania jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Przepisy prawa nakładają na przedsiębiorców obowiązek oznakowania artykułów rolno-spożywczych w sposób wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, właściwych dla tego rodzaju środków spożywczych.

Przy ocenie zakresu naruszenia organ wziął pod uwagę okoliczność, że o ile w przypadku partii „Produktu seropodobnego z dodatkiem tłuszczu roślinnego- Żółty tostowy o smaku Gouda” stwierdzona nieprawidłowość stanowi jedynie jeden z elementów, które znaleźć winny się w oznakowaniu środka spożywczego, nie mający bezpośredniego wpływu na wybór konsumenta, o tyle już w przypadku partii „Dorsza nowozelandzkiego-filet ze skórą” zakres ten jest o tyle istotny, ponieważ takie wprowadzające konsumenta w błąd oznakowanie pozbawia go podstawowej wiedzy w zakresie wyboru konkretnego środka spożywczego.

Z kolei przy ocenie dotychczasowej działalności strony organ uwzględnił okoliczność, że kontrole przeprowadzone u Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ostatnim okresie wykazywały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Nadto Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił fakt, że strona jest przedsiębiorcą, posiadającym sieć placówek na terenie całego kraju, który swą działalność gospodarczą prowadzi już długi okres czasu.

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o będąca w posiadaniu tut. organu, a przedstawioną przez stronę informację o wysokości obrotów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy tzw. pozostałych przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest największy ze wszystkich kategorii przedsiębiorców.

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia stronie kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotnawartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek, postanowiono Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąwymierzyć karę pieniężną w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych).

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych)kara spełnia te przesłanki.

Zgodnie z przepisem art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

1)       Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedziba: Motaniec 30, 73-108 Kobylanka,powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53  §1 Ordynacji podatkowej.

2)       Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4,  70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

                                                                              Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

                                                                                                                             Ewa Kryjom

…........……………………………………………………….....

                                                                                         (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska  

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

-        Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedziba: Motaniec 30, 73-108 Kobylanka

-        A/a (Nw).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 31-10-2012 10:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 31-10-2012 10:21