Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZBŻ.8361.211.2011

Koszalin, dnia 21 września  2012 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 ………………………………………..                      

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

Akta kontroli: ZBŻ.8361.211.2011

Upoważnienie nr: 00009777

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Delikatesy” Witold Stanul,

Ilona Stanul Spółka Jawna,

ul. Chodkiewicza 16c

78-100 Kołobrzeg       

 

DECYZJA  J-53/2012

umarzająca postępowanie

 

Na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z  art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Delikatesy” Witold Stanul, Ilona Stanul Spółka Jawna z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Chodkiewicza 16c, kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu partii jaj kurzych klasy A w opakowaniach, pod nazwą „Jaja Królewskie 10 sztuk XL”, dostarczonej przez PHU Koncept, Cezary Huczko, ul. Wawrzyniaka 36, 72-100 Goleniów, która nie odpowiadała wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 12 ust. 1 a rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustalającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz.U. L 163 z 24.06.2008 r., s. 6 z późn. zm.), z uwagi na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r., Nr 31, s. 1 z późn. zm.).

 

Uzasadnienie

 

W dniu 22.11.2011 r., na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.04.2004, str. 1; sprostowanie: Dz.U. L. 191 z 28.05.2004 r. s. 1, z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 oraz art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), działając na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności  nr 00009777, inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Delikatesy” Władysław Trzmielewski, Witold Stanul Spółka Jawna, z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Chodkiewicza 16c, zwanego również stroną, w sklepie spożywczo-przemysłowym „Delikatesy”, ul. J. Chodkiewicza 16c, 78-100 Kołobrzeg.

W toku kontroli stwierdzono w sprzedaży partię jaj kurzych klasy A, pod nazwą „Jaja Królewskie 10 sztuk XL” w ilości 18 opakowań (180 jaj) o wartości 106,20 zł, wprowadzonych do obrotu przez PHU Koncept, Cezary Huczko, ul. Wawrzyniaka 36, 72-100 Goleniów, którą poddano kontroli pod kątem spełniania wymagań jakościowych. W wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdzono, że na opakowaniach objętych kontrolą jaj brak było oznaczeń dotyczących kodu zakładu pakowania. W związku z powyższym w toku kontroli stwierdzono, że ww. partia jaj kurzych nie spełnia wymagań jakościowych określonych wart. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), dalej również „ustawy o jakości”, w związku z naruszeniem wymagań, o których mowa w art. 12 ust. 1 a rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustalającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz.U. L 163 z 24.06.2008 r., s. 6 z późn. zm.).

Z uwagi na to, iż uległa zmianie firma kontrolowanego pod jaką działał w czasie przeprowadzania czynności kontrolnych i obecnie funkcjonuje on w obrocie jako Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Delikatesy” Witold Stanul, Ilona Stanul Spółka Jawna, ul. Chodkiewicza 16c, 78-100 Kołobrzeg, który to fakt organ ustalił w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, w niniejszym postępowaniu oznaczono stronę według jej firmy aktualnie ujawnionej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, pismem z dnia 24.08.2012 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Delikatesy” Witold Stanul, Ilona Stanul Spółka Jawna z siedzibą w Kołobrzegu,o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego nieodpowiadającego wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości w związku z naruszeniem art. 12 ust. 1 a rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustalającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz.U. L 163 z 24.06.2008 r., s. 6 z późn. zm.).

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona nie skorzystała ze swojego uprawnienia. Niemniej jednak w toku postępowania przeanalizowano odpowiedź kontrolowanego, na skierowane do niego wystąpienie pokontrolne. W odpowiedzi na wystąpienie przedsiębiorca poinformował, iż nieprawidłowości zostały usunięte, a niewłaściwie oznakowane jaja zostały zwrócone do producenta. Uzyskaną od strony odpowiedź organ przeanalizował pod kątem przydatności dla toczącego się postępowania, o czym niżej.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

W myśl przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 z późn. zm.) jest aktem prawnym określającym wymagania jakościowe dotyczące jaj. Zgodnie z przepisem art. 12 ust.1 a  tegorozporządzenia, opakowania zawierające jaja klasy A powinny posiadać na zewnętrznej powierzchni dobrze widoczne i czytelne oznaczenie kodem zakładu pakowania jaj.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002”, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

Ustawa o jakości natomiast nakłada na wprowadzających artykuły rolno-spożywcze do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

W świetle przytoczonych definicji przedsiębiorca – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Delikatesy” Witold Stanul, Ilona Stanul Spółka Jawna,odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych. Uwzględnił również okoliczność, że strona, w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), należy do kategorii tzw. mikroprzedsiębiorców, stąd odstąpił od ustalania wielkości jej obrotów uznając, że nie mają one wpływu na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie w kontekście dokonanej oceny pozostałych czterech przesłanek określonych w ww. przepisie. Jednocześnie uwzględniono w toczącym się postępowaniu przesłanki zawarte w art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując dyspozycję ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanego artykułu rolno-spożywczego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej oceniając stopień szkodliwości czynu wprowadzenia go do obrotu stwierdził, że ujawniona nieprawidłowość polegająca na braku kodu zakładu pakowaniana opakowaniach jaj pozbawia w pewnym zakresie konsumentów prawa do pełnej i rzetelnej informacji o produkcie, gdyż nie pozwala na identyfikację zakładu prowadzącego sortowanie jaj według klas jakościowych i wagowych. Z drugiej jednak strony uznano, co miało decydujący wpływ na dokonaną ocenę przedmiotowej przesłanki, że w kontekście umieszczenia na opakowaniach jaj wszystkich pozostałych wymaganych przepisami prawa oznaczeń, ujawniona nieprawidłowość nie wpływa na wybór konsumentów oraz na przydatność zakwestionowanych produktów do celów spożywczych.

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż strona postępowania jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością, w tym przepisów prawa dotyczących oznakowania wszystkich wprowadzanych przez siebie do obrotu środków spożywczych. Znajomość tych przepisów oraz dochowanie należytej staranności przy odbiorze towaru, mogłyby w tym przypadku uchronić stronę przed stwierdzoną nieprawidłowością w oznakowaniu jaj, łatwą do wykrycia bez konieczności podejmowania dodatkowych działań przekraczających możliwości strony. Z drugiej jednak strony przy ocenie stopnia zawinienia organ uwzględnił postawę przedsiębiorcy po ujawnieniu nieprawidłowości w toku kontroli – kwestionowane jaja zostały niezwłocznie wycofane z obrotu handlowego i zwrócone do producenta (co strona potwierdziła w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne).

Ustalając zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ uwzględnił okoliczność, że  stwierdzona nieprawidłowość była jedyną ujawnioną w stosunku do badanego środka spożywczego oraz stanowiła bardzo niewielką część wymagań przewidzianych przepisami prawa dla tego rodzaju produktów. Nie była również istotna z punktu widzenia właściwości produktu oraz interesów konsumentów.

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu organ wziął pod uwagę okoliczność, że w okresie ostatnich 24 miesięcy przed dniem rozpoczęcia przedmiotowej kontroli przedsiębiorca był kontrolowany i nie stwierdzono u przedsiębiorcy artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości handlowej.

Mając na uwadze dokonaną ocenę wyżej opisanych przesłanek, a w szczególności ocenę stopnia szkodliwości czynu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego nieodpowiadającego jakości handlowej, której przypisano największą wagę, a która wskazuje na znikome naruszenie interesów konsumentów oraz ocenę zakresu stwierdzonego naruszenia, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że kryterium wielkości obrotów, jako kryterium najmniejszej wagi w toczącym się postępowaniu, nie ma wpływu na jego rozstrzygnięcie. Uznano ponadto, że uwzględnienie jedynie czterech przesłanek przewidzianych w art. 40a ust. 5 ustawy o jakości, jest wystarczające w tym przypadku do zakończenia sprawy administracyjnej oraz pozostaje w zgodzie z zasadą szybkości postępowania, według której organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę informację o kategorii przedsiębiorcy uzyskaną w toku prowadzonej wcześniej kontroli, przyjęto na potrzeby niniejszego postępowania, że przedsiębiorca należy do grupy tzw. „mikroprzedsiębiorców”, a więc jego udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy.

Uwzględniając wszystkie opisane wyżej okoliczności stwierdzono, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy o jakości. Biorąc pod uwagę, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500 zł, uznać należy, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze byłoby niewspółmierne do stwierdzonej nieprawidłowości w kontekście dokonanej oceny stopnia szkodliwości czynu wprowadzania do obrotu przedmiotowego artykułu rolno-spożywczego oraz zakresu naruszenia wymagań jakości handlowej wynikającego z ujawnionej wady, jak również strony podmiotowej sprawcy tego czynu (brak świadomości niezgodnego z prawem działania, sposób zachowania się przedsiębiorcy po ujawnieniu nieprawidłowości).

Z powyższych względów uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym nałożeniem kary pieniężnej – przedsiębiorca uzyskał wiedzę co do możliwości występowania podobnych nieprawidłowości wpływających na jakość wprowadzanych przez niego do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy   o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy w całości za bezprzedmiotowe.

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, stąd orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej

Andrzej Kuśpiel

Dyrektor Delegatury

....................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Delikatesy” Witold Stanul,

Ilona Stanul Spółka Jawna,

ul. Chodkiewicza 16c

78-100 Kołobrzeg

2. aa

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 15-10-2012 08:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 15-10-2012 08:30