Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZBŻ 8361. 89.111.211 J-41.2012

Koszalin, dnia 16 lipca  2012 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 ………………………………………..                      

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

Akta kontroli: ZBŻ.8361.89.2011

  ZBŻ.8361.111.2011              

Upoważnienie nr 00009094; 00009417

  

Pan

Stanisław Synówka

prowadzący działalność gospodarczą

pod nazwą

HANDEL, USŁUGI STANISŁAW SYNÓWKA

ul. Dębowa 25

76-004 Sianów

 

DECYZJA  J-41/2012

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy Stanisławowi Synówce, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą HANDEL, USŁUGI STANISŁAW SYNÓWKA w Sianowie przy ul. Dębowej 25,  karę pieniężną w wysokości 3430 zł (słownie: trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych) z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego pod nazwą: makaron swojski tradycyjnie wałkowany 4-jajeczny PASTA SPECIALE a`500 g, oznaczonego m.in. datą minimalnej trwałości „najlepiej spożyć przed: 01.06.2012 r.” oraz kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej 01.06.2012, wyprodukowanego przez Marcina Sudzińskiego, Firma JAGODA, ul. Łyskowskiego 23c/39, 87-100 Toruń, tj. artykułu rolno-spożywczego:

-          zafałszowanego w rozumieniu art. 3 pkt 10 lit. b i c ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm) z uwagi na to, że w jego oznakowaniu podano nazwę niezgodną z prawdą oraz niezgodne z prawdą dane w zakresie składu,  a także

-          niespełniającego wymagań jakości handlowej określonych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z niespełnieniem wymagań zadeklarowanych przez producenta na opakowaniu, dotyczących wyglądu ogólnego makaronu (deklaracja wskazywała na „wstążkę grubą”, a stwierdzono „wstążkę cienką”) oraz w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007r. nr 137, poz. 966 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z uwagi na brak pełnej informacji w zakresie danych identyfikujących producenta, tj. jego imienia i nazwiska.

                                                                Uzasadnienie                                                                

 

W dniach 24 i 27 maja oraz 27 czerwca 2011 r., na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1?141, ze zm.; Polskie wydanie specjalne Rozdział 3 Tom 45 s. 200-251), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005 r. nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1, 2  w związku z ust. 2  oraz art. 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy w związku z art. 77 ust. 2 i 3 i art. 84a pkt 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, działając na podstawie upoważnień do przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności nr 00009094 i nr 00009417, przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy Stanisława Synówki, zwanego również stroną, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą HANDEL, USŁUGI STANISŁAW SYNÓWKA, w sklepie spożywczo-przemysłowym "Centrum Handlowe KUBUŚ", 76-004 Sianów, ul. Dębowa 25.

 

W toku kontroli stwierdzono wprowadzenie do obrotu produktu pod nazwą makaron swojski tradycyjnie wałkowany 4-jajeczny PASTA SPECIALE a`500 g (wielkość partii 7opakowań o wartości 53,90 zł), oznaczonego m.in.datą minimalnej trwałości „najlepiej spożyć przed: 01.06.2012 r.” oraz kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej 01.06.2012, wyprodukowanego przez Marcina Sudzińskiego, oznaczonego na opakowaniu jako Firma JAGODA, ul. Łyskowskiego 23c/39, 87-100 Toruń, nieodpowiadającego wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U z 2005r. nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), dalej również „ustawy o jakości”, w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.) w związku z naruszeniem art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości, z uwagi na to, że w oznakowaniu ww. artykułu rolno-spożywczego nie podano pełnej informacji w zakresie danych identyfikujących producenta, tj. imienia i nazwiska producenta.

 

Dodatkowo w toku kontroli w dniu 24.05.2011r., za protokołem pobrania próbki produktu  Nr 064130, pobrano do badań laboratoryjnych próbkę ww. artykułu rolno-spożywczego w celu sprawdzenia, czy spełnia on inne wymagania w zakresie jakości handlowej. Jednocześnie, za protokołem pobrania próbki kontrolnej Nr 00003590, z tej samej partii, w ilości odpowiadającej ilości pobranej do badań, pobrano próbkę kontrolną w/w artykułu.

 

Badania przeprowadzone przez Laboratorium Kontrolno-Analityczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą we Wrocławiu wykazały, że ww. produkt  nie spełnia deklaracji producenta podanej na opakowaniu ze względu na obniżoną liczbę jaj przypadającą na 1 kg mąki – deklaracja wskazywała 4 jaja na 1 kg mąki, natomiast stwierdzono 1,6 jaj na 1 kg mąki. Ponadto badania wykazały, że makaron ma kształt wstążki cienkiej o szerokości 1,46 – 1,57 mm i grubości 0,50 – 0,65 mm, podczas gdy deklaracja na opakowaniu wskazywała na wstążkę grubą.

 

Powyższe udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr 273/2011 z dnia 16.06.2011 r., (zastępującym sprawozdanie z badań nr 273/2011 z dnia 02.06.2011 r.), które doręczono w toku kontroli w dniu 27.06.2011 r. Pani Monice Synówka – osobie upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, pouczając jednocześnie o tym, że kontrolowany ma prawo do złożenia wniosku o zbadanie próbki kontrolnej produktu, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.). Kontrolowany przedsiębiorca nie skorzystał ze swojego uprawnienia.

 

Mając na względzie wyniki badań Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, iż wprowadzony do obrotu produkt - makaron swojski tradycyjnie wałkowany 4-jajeczny PASTA SPECIALE a`500 g, wyczerpuje definicję artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego, o którym mowa w art. 3 pkt 10 lit. b i c ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) z uwagi na to, że w jego oznakowaniu podano nazwę niezgodną z prawdą (makaron swojski tradycyjnie wałkowany 4-jajeczny PASTA SPECIALE) oraz niezgodne z prawdą dane w zakresie składu (4 jaja na 1 kg mąki), a niezgodności te w istotny sposób naruszają interesy konsumentów.

Ponadto stwierdzono, że przedmiotowy produkt nie spełnia również  wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości z uwagi na naruszenie wymagań  zadeklarowanych przez producenta na opakowaniu dotyczących wyglądu ogólnego makaronu (deklaracja wskazywała na „wstążkę grubą”, a stwierdzono „wstążkę cienką”).

 

Biorąc pod uwagę wyniki kontroli, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do kontrolowanego przedsiębiorcy oraz podmiotu figurującego na opakowaniu przedmiotowego makaronu jako producent (tj. Firma Jagoda, ul. Łyskowskiego 23c/39, Toruń) wystąpienia pokontrolne. Do wystosowanych wystąpień ustosunkował się jedynie producent makaronu, natomiast kontrolowany przedsiębiorca nie zajął stanowiska, pomimo ponownego wezwania do ustosunkowania się w kwestii stwierdzonych uchybień.

I tak, w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne podmiot figurujący na opakowaniu jako producent, tj. Marcin Sudziński, Firma JAGODA, ul. Łyskowskiego 23c/39, 87-100 Toruń, w piśmie z dnia 31.08.2011r., jako producenta makaronu wskazał Mirosława Sikorskiego prowadzącego działalność pod nazwą PPH Sigma, ul. Leśna 12, 42-240 Rudniki. W toku dalszego postępowania pokontrolnego, mając na uwadze wyjaśnienia złożone przez Mirosława Sikorskiego (pisma z dnia 05.01.2012r. i 31.01.2012r.) z których wynikało, iż produkcja ww. makaronu odbywa się na zlecenie Firmy Jagoda, jak również to, że Firma Jagoda dostarcza opakowania i decyduje o ich wyglądzie, przyjęto zgodnie z oznakowaniem na opakowaniu, że producentem makaronu jest Marcin Sudziński, Firma Jagoda, ul. Łyskowskiego 23c/39, 87-100 Toruń, tym bardziej, że udzielona przez niego odpowiedź na wystąpienie pokontrolne wskazuje, że ma on wpływ na jakość makaronu wynikający z umów handlowych zawartych z rzeczywistym wytwórcą i jest władny przekazywać wytwórcy uwagi pozwalające na wyeliminowanie ewentualnych uchybień.  Z drugiej strony uznano, że rzeczywistym wytwórcą zakwestionowanego makaronu jest podmiot wskazany przez producenta, tj. Mirosław Sikorski, który w nadesłanych do organu pismach wyjaśnił, że niepełnowartościowy makaron wyprodukowano na skutek pomyłki w momencie pakowania, umieszczając makaron 2- jajeczny w opakowanie makaronu 4-jajecznego. Korespondencja z ww. przedsiębiorcami nie wpłynęła na zmianę oceny wyników badań i dokonaną w związku z tym kwalifikację prawną, pozwoliła natomiast na wyeliminowanie wątpliwości dotyczących źródła pochodzenia przedmiotowego artykułu rolno-spożywczego.

 

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami oraz mając na uwadze rezultat postępowania pokontrolnego, pismem z dnia 01.06.2012 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę Stanisława Synówkę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą HANDEL, USŁUGI STANISŁAW SYNÓWKA w Sianowie przy ul. Dębowej 25, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego w rozumieniu art. 3 pkt 10 lit. b i c ustawy o jakości oraz nieodpowiadającego wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o jakości w związku z niespełnieniem wymagań zadeklarowanych przez producenta na opakowaniu dotyczących wyglądu ogólnego makaronu oraz w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007r. nr 137, poz. 966 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy o jakości.

 

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona skorzystała ze swojego uprawnienia oświadczając w trakcie rozmowy telefonicznej w dniu 06.06.2012 r. (notatka służbowa z dnia 06.06.2012 r.), iż nie czuje się w żaden sposób odpowiedzialna za wprowadzenie do obrotu zafałszowanego wyrobu gdyż uważa, że to producent odpowiada za jego jakość, a w związku z tym strona nie zamierza  ponosić żadnych kosztów związanych z zafałszowaniem makaronu. Oświadczyła również, że nie udzieli żądanej informacji o wielkości obrotów i osiągniętego przychodu w 2011r., z uwagi na to, że dominującą działalnością gospodarczą jaką wykonuje strona są usługi transportowe (co spowodowałoby wykazanie wysokich sum), a kontrolowana działalność handlowa stanowi jedynie marginalną część działalności przedsiębiorcy. Powyższe poddano ocenie pod kątem przydatności dla toczącego się postępowania, o czym niżej.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

W myśl przepisu art. 3 pkt 10 ustawy o jakości, artykułem rolno-spożywczym zafałszowanym jest produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych, albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności jeżeli:

a)  dokonano zabiegów, które zmieniły lub ukryły jego rzeczywisty skład lub nadały mu wygląd produktu zgodnego z przepisami dotyczącymi jakości handlowej,

b)  w oznakowaniu podano nazwę niezgodną z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo niezgodną z prawdą,

c) w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub klasy jakości handlowej.

 

Ustawa o jakości stanowi w art. 4 ust. 1, że wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta. W myśl przepisu art. 3 pkt 5 tej ustawy, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

Zgodnie natomiast z przepisem § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), dalej „rozporządzenia w sprawie znakowania”, opakowany środek spożywczy znakuje się podając m.in. informacje dotyczące danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, jeżeli działalność w tym zakresie jest zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), oznakowanie opakowanych środków spożywczych zawiera dane identyfikujące producenta albo producentów, w tym firmę albo nazwę i adres, albo imię, nazwisko i adres.

 

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że produkt o nazwie makaron swojski tradycyjnie wałkowany 4-jajeczny PASTA SPECIALE a`500 g, zawiera w swoim składzie liczbę jaj w ilości 1,6 na 1 kg mąki, podczas gdy producent zadeklarował na opakowaniu 4 jaja na 1 kg mąki. To stało się podstawą do ustalenia, że w oznakowaniu ww. produktu podano nazwę niezgodną z prawdą poprzez sformułowanie „makaron 4-jajeczny” i stwierdzenia, że taki stan faktyczny stanowi o zafałszowaniu badanego makaronu w rozumieniu art. 3 pkt 10 lit. b ustawy o jakości. Wyniki badań dały również podstawę do ustalenia, że w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, poprzez umieszczenie w wykazie składników na opakowaniu informacji „4 świeże jaja na 1 kg mąki”, a dalej stwierdzenia, że taki stan faktyczny świadczy o zafałszowaniu ww. artykułu rolno-spożywczego w rozumieniu art. 3 pkt 10 lit. c ustawy o jakości.

Jednocześnie uznano, że powyższe niezgodności w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, co przejawia się zdaniem organu tym, że konsumenci pozbawieni są rzeczywistej wiedzy co do rodzaju, właściwości i składu ww. środka spożywczego. Brak owej wiedzy wynika z nieodpowiadającego stanowi faktycznemu oznakowania, obejmującego nazwę, informację o składzie oraz obrazujące skład elementy graficzne przedstawiające 4 jaja, które to oznakowanie wprowadza konsumentów w błąd co do charakterystyki przedmiotowego środka spożywczego. Wprowadzenie konsumentów w błąd jest zdaniem organu ewidentne, tym bardziej, że zaniżenie liczby jaj w produkcie przekracza 50% deklarowanej ich ilości.

Zauważyć należy, że w myśl art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25.08.2006r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2010r., Nr 136, poz. 914 z późn. zm.), do którego odsyła art. 6 ust. 2 ustawy o jakości, oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji.

 

Przeprowadzone badania wyglądu ogólnego makaronu wykazały dodatkowo, że ma on kształt wstążki cienkiej o szerokości 1,46 – 1,57 mm i grubości 0,50 – 0,65 mm, podczas gdy deklaracja umieszczona na opakowaniu wskazywała na wstążkę grubą. Dało to podstawę do stwierdzenia przez organ, że przedmiotowy artykuł rolno-spożywczy nie spełnia wymagań zadeklarowanych przez producenta, naruszając tym samym wymagania określone w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, co świadczy o niewłaściwej jakości handlowej ww. środka spożywczego.

 

Niezależnie od przeprowadzonych badań laboratoryjnych w toku kontroli ustalono, że dane identyfikujące producenta makaronu będącego osobą fizyczną, umieszczone na opakowaniu, tj. Firma JAGODA, ul. Łyskowskiego 23c/39, 87-100 Toruń, nie zawierały pełnych informacji wymaganych przepisami, tj. imienia i nazwiska producenta. W związku z powyższym stwierdzono, że taki stan faktyczny narusza wymagania w zakresie jakości handlowej określone w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia w sprawie znakowania w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości.

 

Zarówno przepisy rozporządzenia w sprawie znakowania, jak i przepis art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości określają wymagania w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych regulując m.in. szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu opakowanych środków spożywczych. Niespełniające tych wymagań artykuły rolno-spożywcze są artykułami niewłaściwej jakości, a stan faktyczny polegający na naruszeniu przywołanych wyżej przepisów stanowi naruszenie przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia stwierdzono, że środek spożywczy o nazwie makaron swojski tradycyjnie wałkowany 4-jajeczny PASTA SPECIALE a`500 g jest artykułem rolno-spożywczym zafałszowanym w rozumieniu art. 3 pkt. 10 lit. b i c ustawy o jakości i dodatkowo niespełniającym wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, nie posiadających cech zafałszowania.

Z uwagi na to, że każdy produkt zafałszowany jest jednocześnie produktem niewłaściwej jakości handlowej, co wprost wynika z definicji artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego, jako podstawę prawną decyzji wymierzającej karę przywołano art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości i przez pryzmat zafałszowania, przesądzającego w omawianym stanie faktycznym o  kwalifikacji prawnej, dokonano oceny elementów mających wpływ na wymiar kary pieniężnej.

 

Ustawa o jakości w art. 40a ust. 1 pkt 4 stanowi , że każdy kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze zafałszowane, podlega karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 1000 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość (w tym zafałszowanie) artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

Nadto,  w myśl art. 17 ust. 1 rozporządzenia 178/2002 podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

W świetle przytoczonych definicji, przedsiębiorca Stanisław Synówka odpowiada za wprowadzanie do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego.

Nie można się zgodzić z argumentacją strony przedstawioną w rozmowie telefonicznej w dniu 06.06.2012r., że za jakość handlową żywności odpowiada tylko producent. Zgodnie z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości, karze pieniężnej może podlegać każdy wprowadzający artykuły rolno-spożywcze zafałszowane do obrotu, również sprzedawca detaliczny, a jedyną obiektywną przesłanką wymierzenia kary jest sam fakt wprowadzania takich artykułów do obrotu.

Zgodnie z przywołanym wyżej art. 3 pkt 4 ustawy o jakości pod pojęciem „obrót” mieszczą się czynności w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporządzenia 178/2002, to jest „wprowadzanie na rynek” oznaczające posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania”, o czym wspomniano wyżej. W omawianym przypadku niewątpliwym pozostaje fakt, że strona posiadała w celu sprzedaży konsumentom – klientom swojego sklepu poddany badaniom artykuł rolno-spożywczy.

Mając na względzie powyższe, stwierdzić należy, że w prawie żywnościowym pojęcie „wprowadzania do obrotu” dotyczy każdego etapu obrotu i nie jest zawężone jedynie do pierwszego wprowadzania na rynek. Interpretacja ta znajduje poparcie w treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2006r. w sprawie C-315/05 (Dz. U. C 331 z 30.12.2006 s. 14) wydanego w trybie prejudycjalnym, z którego wynika, że wprowadzjący do obrotu może być odpowiedzialny za jakość, nawet w sytuacji, gdy ogranicza się on, jako zwykły dystrybutor do wprowadzania do obrotu produktu w postaci, w jakiej został mu dostarczony przez producenta. Jest bowiem podmiotem działającym na rynku spożywczym,  zdefiniowanym w art. 3 ust. 3 rozporządzenia 178/2002 („podmiot działający na rynku spożywczym” oznacza osoby fizyczne lub prawne odpowiedzialne za spełnienie wymogów prawa żywnościowego w przedsiębiorstwie spożywczym pozostającym pod ich kontrolą) i podlega obowiązkom przewidzianym dla tych podmiotów, określonym w art. 17 ust. 1 tego rozporządzenia. Jak wynika z uzasadnienia do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2005r. (I KZP 13/05) oraz z dnia 21 września 2005r. (I KZP 29/05), w pojęciu „wprowadzania do obrotu” mieści się tylko pierwszy akt zaistnienia towaru w obrocie (lub w obrocie handlowym), a nie kolejne transakcje, natomiast gdy ustawodawca wyraża wolę rozciągnięcia tego pojęcia na dalsze transakcje poza pierwszą, czyni to wyraźnie w treści danego aktu prawnego, odwołując się do odpowiednio skonstruowanej definicji legalnej. W tym przypadku taką definicję konstruuje przywołany wyżej art. 3 pkt 4 ustawy o jakości, formułując „obrót” jako  „wprowadzanie na rynek”.

Oczywistym jest, że określony podmiot działający na rynku spożywczym ma taki wpływ na jakość żywności, na jakim etapie obrotu prowadzi swoją działalność – większy wpływ będzie miał zawsze producent, mniejszy – dystrybutor. Dlatego też ustawa o jakości  w art. 40a ust. 5 obliguje organ posiadający kompetencje do wymierzania na jej podstawie kar pieniężnych do uwzględniania przy wymierzaniu kar określonych przesłanek pozwalających odpowiednio ustalić wysokość kary, co też organ uczynił w przedmiotowej sprawie.

 

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

W wyniku dokonanej analizy okoliczności sprawy, uwzględniając stopień szkodliwości czynu, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że makarony są spożywane przez szeroki krąg konsumentów w różnym wieku i w powszechnej opinii mają pozytywny wpływ na zdrowie. Z tego też względu szczególnie istotne jest spełnianie przez tego rodzaju środki spożywcze wymagań prawa żywnościowego. Oceniono, że w przypadku zakwestionowanego produktu konsumenci pozbawieni są prawa do rzetelnej informacji co do rzeczywistego jego rodzaju i właściwości, tak z uwagi na nieprawne użycie nazwy „makaron 4-jajeczny”, jak i podanie niezgodnego z prawdą składu oraz umieszczenie na opakowaniu elementów graficznych przedstawiających 4 jaja, podczas gdy przedmiotowy wyrób jest innego rodzaju oraz posiada inne właściwości. Wszystkie ww. elementy oznakowania nie wskazują faktycznej ilości użytych przy produkcji jaj, które stanowią składnik makaronu mający wpływ na wybór konsumentów. Co więcej, deklarowana liczba jaj, poprzez różny i wielokrotny sposób wyeksponowania jej na opakowaniu, zwraca uwagę potencjalnych konsumentów na szczególne właściwości tego środka spożywczego, które w powiązaniu z jego relatywnie wysoką ceną sprzedaży sugerują, że jest on produktem jakościowo lepszym od podobnych znajdujących się w obrocie. Z tego też względu uznano, że oznakowanie zakwestionowanego produktu wprowadza konsumentów w błąd co do jego charakterystyki, w tym jego rodzaju, właściwości i składu. Uniemożliwia dodatkowo konsumentom dokonanie świadomego wyboru środka spożywczego z uwagi na wyróżniające go istotne cechy (tzn. na ilość użytych do produkcji jaj). Wprowadzenie do obrotu zafałszowanego artykułu rolno-spożywczego jest czynem najwyższej rangi szkodliwym, istotnie naruszającym interesy konsumentów.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że strona jest przedsiębiorcą, który profesjonalnie i fachowo zajmuje się obrotem artykułami rolno-spożywczymi i jako sprzedawca detaliczny należy do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za jakość handlową wprowadzanych przez siebie do obrotu środków spożywczych. Z tego względu uznano, że winien wykazać się dużą znajomością prawa żywnościowego, dbałością o jakość wprowadzanych do obrotu produktów oraz starannością w doborze kontrahentów, jak i zwracać szczególną uwagę, aby do obrotu handlowego nie trafiały zafałszowane artykuły rolno-spożywcze. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, iż  strona ponosi winę w zakresie wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego i choć nie można  przypisać jej woli świadomego działania prowadzącego do naruszenia interesów konsumentów, to stwierdzić należy, że mogła wyeliminować możliwość takiego naruszenia poprzez żądanie od swoich dostawców dokumentów potwierdzających właściwą jakość środków spożywczych będących przedmiotem obrotu, jak i nawet wyrywkowe dokonywanie badań produktów w celu sprawdzenia ich rzeczywistej jakości.

Przy ocenie stopnia zawinienia uwzględniono okoliczność, że przedsiębiorca nie ustosunkował się do wystąpienia pokontrolnego skierowanego przez organ, a dotyczącego stwierdzonych uchybień, a ponadto pozostaje nadal w przeświadczeniu, że to nie on ponosi odpowiedzialność za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego naruszającego przepisy prawa żywnościowego, czemu dał wyraz w przywołanej wcześniej rozmowie telefonicznej.

 

Ustalając zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ ocenił, że stwierdzone w wyniku badań nieprawidłowości świadczące o zafałszowaniu środka spożywczego były bardzo istotne z punktu widzenia rodzaju i właściwości produktu oraz z punktu widzenia interesów konsumentów. Stanowiły o tożsamości środka spożywczego, a także naruszały podstawowe wymagania przewidziane w przepisach o jakości handlowej.

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych organ wziął pod uwagę, że przedsiębiorca Stanisław Synówka nie był wcześniej kontrolowany w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. kryterium wielkości obrotów, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, z uwagi na to, że strona nie udzieliła informacji o wielkości obrotów osiągniętych w 2011r., stwierdził, w oparciu o przedstawione przez stronę zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2010, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), strona należy do kategorii tzw. „mikroprzedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w ww. ustawie.

 

Z uwagi na okoliczność, że strona nie udzieliła informacji o wielkości obrotów i osiągniętego przychodu w 2011r., a w posiadaniu organu znajduje się informacja o przychodzie osiągniętym w 2010r., na potrzeby niniejszego postępowania, pozostając w zgodzie z brzmieniem art. 40a ust. 1 pkt 4 i art. 40a ust. 8 ustawy o jakości, oszacowano wysokość osiągniętego przychodu na podstawie art. 23 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.). W związku z powyższym organ postanowił przyjąć za wartość przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, wartość osiągniętego przez przedsiębiorcę przychodu w 2010 r. Zakładając bowiem różnicę w wielkości osiągniętego przychodu w tych latach organ uznał, że przyjęcie przychodu za 2010 r. nie narusza zarówno interesów strony, jak i przepisu art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości określającego maksymalny wymiar kary, gdyż organ nie wymierzył w sprawie kary w najwyższej dopuszczalnej wysokości. Uznano, że przyjęta w ten sposób wartość będzie najbardziej zbliżona do rzeczywistej, nieznanej organowi, a osiągniętej przez Stanisława Synówkę w roku 2011, jako roku poprzedzającym rok wymierzenia kary.

 

Po analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności, które ustawa o jakości nakazuje brać pod uwagę w toku prowadzonego postępowania administracyjnego z tytułu naruszenia jej wymagań oraz przypisując największą wagę stopniowi szkodliwości czynu, a także uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary za czyn wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych wynosi 1000 zł, górną granicę stanowi natomiast 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok wymierzenia kary,Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że stanowią one podstawę do wymierzenia na podstawie przepisu  art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości kary pieniężnej w wysokości 3430 zł (słownie: trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych).

Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono jednocześnie postanowienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, w myśl którego kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem organu wymierzona kwota kary, choć mieści się w dolnym przedziale, w jakim organ mógł ją wymierzyć, spełnia powyższe wymagania.

 

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Mając na względzie przepis art. 40a ust. 4 ustawy o jakości, który daje kompetencje do wymierzenia w drodze decyzji kary pieniężnej, o której mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej, a także biorąc pod uwagę okoliczności opisane wyżej w treści decyzji, w ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, wymierzona kara pieniężna spełnia przesłanki określone przepisami prawa, stąd orzeczono jak w sentencji.

          

Pouczenie:

1.      Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Stanisław Synówka, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HANDEL, USŁUGI STANISŁAW SYNÓWKA, 76-004 Sianów, ul. Dębowa 25powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

2.      Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej

Kierownik Zespołu

Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw

Joanna Grabias

....................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

1        Stanisław Synówka, zam. ul. Łubuszan 56, 76-004 Sianów

2        a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 01-10-2012 10:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 01-10-2012 10:33