Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZBŻ.8361.182,221.2011 J-49 2012

Koszalin, dnia 23 lipca 2012 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

............................................................

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

 

Akta kontroli:  ZBŻ.8361.182.2011

                         ZBŻ.8361.221.2011

Upoważnienie nr 00009493, 00009788

 

Jeronimo Martins Polska

Spółka Akcyjna

ul. Żniwna 5

62-025 Kostrzyn

DECYZJA  J-49/2012

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn,  karę pieniężną w wysokości 660 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych) z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego pod nazwą tuńczyk kawałki w oleju roślinnym a`185g, wyprodukowanego przez Abbey Foods P. O. Box 178, Liverpool L69 3JR, Wielka Brytania dla „Biedronka”, nieodpowiadającego wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej zadeklarowanych przez producenta na opakowaniu z uwagi na zaniżenie masy ryby, gdyż stwierdzono zawartość masy ryby w ilości 127g±2; 121g±2 ; 122g±2, podczas gdy deklaracja na opakowaniu wskazywała na 130g.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 14, 21.10.2011 r. oraz 05.12.2011 r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1-141 ze zm., sprostowanie: Dz. U. L. 191 z 28.05.2004 r., s.1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku art. 3 ust. 1 pkt 1, 2  oraz art. 3 ust. 1 pkt 6ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r.Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), działając na podstawie upoważnień do przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności nr00009493 i nr 00009788,inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Jeronimo Martins Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, zwanego dalej również „stroną”, w sklepie spożywczo - przemysłowym „Biedronka” nr 1961 w Koszalinie ul. Morska 53.

 

W toku kontroli w dniu 14.10.2011r., za protokołem pobrania próbki produktu  Nr 00002277, pobrano do badań laboratoryjnych z partii liczącej  48 opakowańo wartości 191,52 zł, próbkę produktu pod nazwą: tuńczyk kawałki w oleju roślinnym a`185g, oznaczonego m.in. kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej P4 CE 2 054 B1 1169 oraz datą minimalnej trwałości - najlepiej spożyć przed: 31.05.2016r.,wyprodukowanego przez Abbey Foods P. O. Box 178, Liverpool L69 3JR, Wielka Brytania dla „Biedronka”, w celu sprawdzenia jakości handlowej tego artykułu rolno-spożywczego. Jednocześnie, za protokołem pobrania próbki kontrolnej Nr 00002278, z tej samej partii, w ilości odpowiadającej ilości pobranej do badań, pobrano próbkę kontrolną w/w artykułu.

 

Badania przeprowadzone przez Laboratorium Kontrolno-Analityczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Poznaniu wykazały, że masa netto produktu (wyrażona w gramach) jest niższa od deklarowanej na opakowaniu przez producenta, tj. stwierdzono w stosunku do trzech opakowań konserwy tuńczyk kawałki w oleju roślinnym a’185g,stanowiących wielkość próbki, masę netto ryby wynoszącą 127g ±2, 121g ±2, 122g ±2, podczas gdy deklaracja producenta na każdym opakowaniu wskazywała na 130g.

 

Powyższe udokumentowano w sprawozdaniu z badań 317/2011 z dnia 18.11.2011r., które doręczono w toku kontroli w dniu 05 grudnia 2011r. Pani – upoważnionemu przedstawicielowi przedsiębiorcy, pouczając jednocześnie o tym, że kontrolowany ma prawo do złożenia wniosku o zbadanie próbki kontrolnej produktu, zgodnie  z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.).  Kontrolowany przedsiębiorca nie skorzystał ze swojego uprawnienia.

 

Mając na względzie wyniki badań ustalono, że przedmiotowy produkt nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) – zwanej również „ustawą o jakości”, w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej zadeklarowanych przez producenta na opakowaniu z uwagi  na zaniżenie masy ryby.

 

W związku z tym, że uległa zmianie firma kontrolowanego pod jaką działał w czasie przeprowadzania czynności kontrolnych i obecnie funkcjonuje on w obrocie jako Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna, o czym poinformował organ pismem z dnia  13.12.2011 r., a co zweryfikowano w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, w niniejszym postępowaniu oznaczono stronę według jej firmy aktualnie ujawnionej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 28.06.2012 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego nieodpowiadającego wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej zadeklarowanych przez producenta na opakowaniu z uwagi na zaniżoną masę ryby, wynoszącą odpowiednio dla kolejnych trzech opakowań składających się na wielkość próbki 127g ±2, 121g ±2, 122g ±2, podczas gdy deklaracja producenta na każdym opakowaniu wskazywała na 130g.

 

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona nie skorzystała z przysługujących jej uprawnień.

 

Niemniej jednak, w toku wszczętego postępowania administracyjnego przeanalizowano odpowiedź kontrolowanego na skierowane do niego wystąpienie pokontrolne. I tak - kontrolowany przedsiębiorca Jeronimo Martins Dystrybucja Spółka Akcyjna, w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne (pismo z dnia 13.12.2011r.) przesłał stanowisko producenta zakwestionowanego artykułu rolno-spożywczego informujące, że przy produkcji przedmiotowego tuńczyka stosowane są inne standardy dotyczące badania zawartości ryby, a mianowicie Metoda Welmec, przy której stosuje się mniejszą  wielkość oczek w sitku do odsączania oraz krótszy czas odsączania niż przy metodzie badania zastosowanej przez Laboratorium Kontrolno-Analityczne UOKiK z siedzibą w Poznaniu.

Powyższe poddano analizie pod kątem przydatności dla toczącego się postępowania i uznano, że przedstawione za pośrednictwem strony argumenty producenta zakwestionowanego artykułu rolno-spożywczego nie stanowią podstawy do podważenia wyników badań laboratoryjnych. Laboratorium Kontrolno-Analityczne UOKiK z siedzibą w Poznaniu posiada akredytację na zastosowaną metodykę badania zawartości składników stałych w oparciu o normę PN-92/A-86732 p. 2.3.6. i w opinii organu przedstawione przez Laboratorium sprawozdanie z badań jest w pełni wiarygodne i stanowi dowód tego, co zostało w nim stwierdzone. Przedsiębiorca będący stroną niniejszego postępowania miał możliwość skutecznego zweryfikowania wyników badań poprzez złożenie wniosku o zbadanie próby kontrolnej zakwestionowanego produktu. Jedynie poprzez taką weryfikację można by uzyskać, zdaniem organu, prawnie przewidziany przeciwdowód dla wyników badań Laboratorium Kontrolno – Analitycznego UOKiK z siedzibą w Poznaniu.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

W myśl przepisu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

W niniejszej sprawie wyniki badań laboratoryjnych wykazały, że przedmiotowa konserwa rybna nie spełnia wymagań zadeklarowanych przez producenta na opakowaniu z powodu zaniżenia masy ryby w konserwie, która to masa wynosiła odpowiednio dla kolejnych trzech opakowań składających się na wielkość próbki 127g ±2, 121g ±2, 122g ±2, podczas gdy deklaracja producenta na każdym opakowaniu wskazywała na 130g. W związku z powyższym uznano, że wskazany w sentencji niniejszej decyzji środek spożywczy,  z uwagi na niezgodność z wymaganiami zadeklarowanymi przez producenta, jest artykułem niewłaściwej jakości handlowej, przez co nie spełnia wymagań przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

 

Ustawa o jakości nakłada na wprowadzających te artykuły do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str.1 z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

 

W świetle przytoczonych definicji przedsiębiorca – Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynieodpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Nadto, w myśl art. 17 ust. 1 rozporządzenia 178/2002, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

 

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycję ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanego tuńczyka kawałki w oleju roślinnym a`185g, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, oceniając stopień szkodliwości czynu stwierdził, że konserwy rybne nie należą do artykułów rolno-spożywczych pierwszej potrzeby, choć są dość powszechnie spożywane przez konsumentów, a w ich świadomości funkcjonują jako artykuły rolno-spożywcze mające pozytywny wpływ na zdrowie. Czynnikiem decydującym o pozytywnym aspekcie zdrowotnym badanego produktu jest jego główny składnik – ryba, posiadający wysoką wartość żywieniową, istotną przy prawidłowym bilansowaniu diety. Informacja o ilości mięsa ryby w konserwie jest więc główną przesłanką decydującą o wyborze konsumenta, pozwalającą na dokonanie tego wyboru w sposób świadomy oraz na odróżnienie tego środka spożywczego od innych, podobnych znajdujących się w obrocie. Z tego też względu oceniono, że stwierdzona nieprawidłowość polegająca na obniżonej w stosunku do deklarowanej masie ryby narusza interes konsumentów w zakresie prawa do otrzymania produktu zgodnego z deklaracją na opakowaniu, jak również podważa zaufanie konsumentów do takiej deklaracji, a przez to stanowi o społecznej szkodliwości czynu wprowadzenia do obrotu przedmiotowego środka spożywczego. Ponadto konsumenci pozbawieni są wiedzy o rzeczywistej ilości głównego składnika konserwy, stanowiącego podstawową, wyróżniającą ten produkt istotną cechę, tj. o ilości mięsa ryby, gdyż w rzeczywistości otrzymują produkt inny niż wynikałoby to z jego oznakowania.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót artykułami żywnościowymi na etapie detalicznym na bardzo dużą skalę. Jako przedsiębiorca należący do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za jakość handlową wprowadzanych przez siebie do obrotu środków spożywczych, winien wykazać się przy tym szczególną starannością w doborze kontrahentów, jak i zwracać szczególną uwagę, aby do obrotu handlowego trafiały artykuły rolno-spożywcze właściwej jakości handlowej. Należy również podkreślić, iż zapobiegnięcie stwierdzonej nieprawidłowości leżało w mocy strony, choćby poprzez wyrywkowe przeprowadzanie badań laboratoryjnych wprowadzanych do obrotu środków spożywczych, które to badania, uwzględniając skalę prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności, winny stanowić jej dobrą praktykę kupiecką. Z tego też względu uznano, że strona ponosi winę w zakresie wprowadzania do obrotu artykułu rolno-spożywczego niewłaściwej jakości, tym bardziej, że firmuje badany produkt niejako własną marką, co wynika z umieszczonej na opakowaniu informacji „wyprodukowano dla Biedronka”, choć z drugiej strony uznano, że nie można przypisać jej woli świadomego działania prowadzącego do naruszenia interesów konsumentów.

 

Ustalając zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ ocenił, że stwierdzona nieprawidłowość polegająca na zaniżeniu masy ryby w konserwie była istotna z punktu widzenia właściwości produktu i z punktu widzenia interesów konsumentów, choć z drugiej strony stanowiła jedyną nieprawidłowość świadczącą o niewłaściwej jakości tego artykułu rolno-spożywczego.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu organ uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca był wcześniej kontrolowany i stwierdzono u niego w obrocie inne artykuły rolno-spożywcze niewłaściwej jakości handlowej. Dodatkowo uwzględniono, że strona nie jest nowym podmiotem na rynku, posiada rozbudowaną sieć placówek sprzedaży, a jej działalność ma charakter ogólnokrajowy. Posiada również odpowiednie zaplecze logistyczne, które powinno zapewnić wprowadzanie do obrotu towarów właściwej jakości.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, w związku z nieudzieleniem przez stronę informacji o wielkości obrotów osiągniętych w 2011r. dokonał oszacowania wielkości obrotów na podstawie art. 24 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), przyjmując na potrzeby niniejszego postępowania znajdującą się w posiadaniu organu informację o wielkości obrotów osiągniętych przez stronę w 2010r. W związku z powyższym organ stwierdził, uznając że przyjęta w ten sposób wartość obrotu będzie najbardziej zbliżona do rzeczywistej, nieznanej organowi, a osiągniętej przez przedsiębiorcę w ostatnim roku podatkowym, że przedsiębiorca Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie wykracza poza kategorie przedsiębiorców wymienione w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), tj. mikroprzedsiębiorców, małych i średnich, stąd wzięto pod uwagę fakt, że udział przedsiębiorcy w obrocie rynkowym jest największy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców.

 

Po szczegółowej analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności, które ustawa o jakości nakazuje brać pod uwagę w toku prowadzonego postępowania administracyjnego z tytułu naruszenia jej wymagań, a także uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500 zł, górną granicę stanowi natomiast pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, która w tym przypadku wynosi 957,60 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że stanowią one podstawę do wymierzenia na podstawie przepisu  art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości kary pieniężnej w wysokości 660 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych).

Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono jednocześnie postanowienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, w myśl którego kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem organu wymierzona kwota kary, choć nie jest karą maksymalną, jaką organ mógł wymierzyć, powinna spełnić rolę kary skutecznej, proporcjonalnej i odstraszającej.

 

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

 

Mając na względzie przepis art. 40a ust. 4 ustawy o jakości, który daje kompetencje do wymierzenia w drodze decyzji kary pieniężnej, o której mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3  w/w ustawy właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej, a także biorąc pod uwagę okoliczności opisane wyżej w treści decyzji, w ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, wymierzona kara pieniężna spełnia przesłanki określone przepisami prawa, stąd orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie:

1.      Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzynpowinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr  02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

2.      Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00?950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej

Kierownik Zespołu

Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw

Joanna Grabias

....................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

  1. Jeronimo Martins Polska

Spółka Akcyjna

ul. Żniwna 5

62-025 Kostrzyn,

  1. a/a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 27-08-2012 07:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-08-2012
Ostatnia aktualizacja: - 27-08-2012 07:56