Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.247.2011.J-46.2012

                                                                                              Szczecin, dnia 23 lipca 2012r.

ZACHODNIOPOMORSKI                                            

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

INSPEKCJI HANDLOWEJ

 

Nr akt kontroli: WKŻ.8361.247.2011

Upoważnienie Nr 00009932

„SULTAN” AL-OBAIDI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Rydla 93

71-783 Szczecin

                                                                                 

DECYZJA J-46/2012

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust.1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz.1577 ze zm.) iprzepisu art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.)po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy „SULTAN” AL-OBAIDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąkarę pieniężną w wysokości 500,00zł (pięćset złotych 00/100)w związku z wprowadzeniem do obrotu 2 partii produktów o łącznej wartości 36,93 zł, tj.:

1)       1 partii „Śmietankowe omega 3, 6 i 9 miks o zawartości trzech czwartych tłuszczu 200g” oznaczony m. in. „Najlepiej spożyć przed: 24.12 1”, producent: Zakłady Mleczarskie Laktopol-A Sp. z o. o. ul. Czarkowskiego 8, 08-200 Łosice,która nie odpowiadała wymaganiom jakościowym określonym w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych jw.w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 45 ust. 2 i art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 ze zm), z uwagi na wprowadzające w błąd konsumenta oznakowanie co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie rodzaju, składu i właściwości, tj. ze względu na to, że w oznakowaniu w/w produktu dużymi literami wyeksponowano nazwę „śmietankowe” natomiast mniejszą czcionką umieszczono napis „miks tłuszczowy o zawartości trzech czwartych tłuszczu”, podczas gdy w składzie surowcowym podano składniki w następującej kolejności: „oleje roślinne (50-52%), (…), tłuszcz mleczny (10%), (…), aromat naturalny śmietankowy”, oraz z uwagi na to, że w szacie graficznej opakowania umieszczono wizerunek krowy sugerujący, że jest to tłuszcz mleczny, a nie miks tłuszczowy o składzie z przewagą tłuszczu roślinnego,

2)       1 partii „EKSTRA miks PASŁĘCKI Miks tłuszczowy do smarowania 76% 200g”, oznaczony m. in. „Najlepiej spożyć przed: 18.01.2012 L 323/1/3”, Producent: Wyprodukowano w: SERY ICC Pasłęk Sp. z o. o. ul. Dworcowa 9, 14-400 Pasłęk, która nie odpowiada wymaganiom jakościowym określonym w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych jw.w związku z  art. 45 ust. 2 i art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 ze zm), z uwagi na wprowadzające w błąd konsumenta oznakowanie co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie rodzaju, składu i właściwości, tj. ze względu na umieszczeniew oznakowaniu szaty graficznej charakterystycznej dla masła, czyli naczynia z lejąca się śmietaną oraz napisu „EKSTRA” na froncie opakowania, przy jednoczesnym podaniu właściwej nazwy rodzajowej z boku opakowania, tj. „miks tłuszczowy do smarowania 75%” - w tym 61% olej roślinny utwardzony, 15% tłuszcz mleczny.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 07, 08 i 09.12.2011r.na podstawie art. 3 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1; sprostowanie Dz. U. L 191 z 28.5.2004 s.1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno– spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00009932 z dnia 07.12.2011r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy „SULTAN” AL-OBAIDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie „SULTAN”w Szczecinie przy ul. Odzieżowej 5.

 

W toku przeprowadzonej kontrolistwierdzono w sprzedaży 2 partie środków spożywczych, tj.

- 1 partię  „Śmietankowe omega 3, 6 i 9 miks o zawartości trzech czwartych tłuszczu 200g”oznaczony m. in. „Najlepiej spożyć przed: 24.12 1”, producent:Zakłady Mleczarskie Laktopol-A Sp. z o. o. ul. Czarkowskiego 8, 08-200 Łosice, o wartości 12,53zł, która w oznakowaniu zawierała wyeksponowaną dużymi literami nazwę „śmietankowe” natomiast mniejszą czcionką zawierała napis „miks tłuszczowy o zawartości trzech czwartych tłuszczu”, podczas gdy w składzie surowcowym składniki podano w kolejności: „oleje roślinne (50-52%), (…), tłuszcz mleczny (10%), (…), aromat naturalny śmietankowy” oraz która w szacie graficznej opakowania zawierała wizerunek krowy sugerujący, że jest to tłuszcz mleczny, a nie miks tłuszczowy o składzie z przewagą tłuszczu roślinnego. W związku z powyższym w toku kontroli uznano, iż takie oznakowanie w/w produktu wprowadza w błąd konsumenta, co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie rodzaju, składu i właściwości,

- 1 partię „EKSTRA miks PASŁĘCKI Miks tłuszczowy do smarowania 76% 200g”, oznaczony m. in. „Najlepiej spożyć przed: 18.01.2012 L 323/1/3”, Wyprodukowano w: SERY ICC Pasłęk Sp. z o. o. ul. Dworcowa 9, 14-400 Pasłęk,o wartości 24,40zł, która w oznakowaniu zawierała szatę graficzną charakterystyczną dla masła, czyli naczynie z lejącą się śmietaną oraz napis „EKSTRA” na froncie opakowania, przy jednoczesnym podaniu właściwej nazwy rodzajowej z boku opakowania, tj. „miks tłuszczowy do smarowania 75%” - w tym 61% olej roślinny utwardzony, 15% tłuszcz mleczny. Stąd uznano, iż wizerunek naczynia z lejąca się śmietaną i napis „EKSTRA” sugerują, że podstawowym składnikiem produktu jest tłuszcz mleczny, kiedy ze składu surowcowego wynika, że tłuszcz roślinny stanowi 61% a mleczny 15%. W związku z powyższym w toku kontroli uznano, iż takie oznakowanie w/w produktu wprowadza w błąd konsumenta co do charakterystyki produktu w zakresie rodzaju, składu i właściwości.

 

W związku z powyższym w toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że z uwagi na powyższe ustalenia w zakresie oznakowania przedmiotowe artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadają wymaganiom jakościowym określonym odpowiednio w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 45 ust. 2 i art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 ze zm).

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli uchybieniami i nieprawidłowościami zarówno do kontrolowanego przedsiębiorcy, jak i producentów zakwestionowanych partii środków spożywczych w dniu 10 stycznia 2012r. wystosowano wystąpienia pokontrolne. Strona w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne pismem z dnia 27 stycznia 2012r. poinformowała tut. organ, iż wszystkie stwierdzone w toku kontroli uchybienia zostały usunięte. Z kolei producenci zakwestionowanych produktów w swoich odpowiedziach podnieśli, co następuje: Zakłady Mleczarskie Laktopol-A Sp. z o. o. ul. Czarkowskiego 8, 08-200 Łosic poinformowały tut. organ, iż podjęły działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu produktu poprzez naniesienie na opakowaniu znaku firmowego Zakładu Mleczarskiego Laktopol-A Sp. z o. o. w miejsce wizerunku krowy. Drugi z producentów, tj.  SERY ICC Pasłęk Sp. z o. o. ul. Dworcowa 9, 14-400 Pasłęk, nie zgodził się ze stanowiskiem zawartym w wystąpieniu pokontrolnym, podnosząc m.in., że brak jest precyzyjnych zasad znakowania szatą graficzną ujętych w aktualnym prawodawstwie unijnym dla maseł i miksów tłuszczowych, różne rodzaje przymiotnika (ten miks) a nie nijakim (to masło), powoduje, iż nazwa produktu „Ekstra Pasłęcki Miks” nie może być mylona z masłem, brak jest zastrzeżonych form i wzorów graficznych dla masła czy Miksów, a nadto, że skopki wypełnione mlekiem stosowane są na opakowaniach obu grup produktów, tj. masła i Miksów, zamiarem stosowania słowa „ekstra” było podkreślenie jakości ogólnej wyrobu, poziomu jego klasy, a nie sugerowanie, że produkt ten jest „masłem ekstra”. W swojej odpowiedzi producent Sery ICC Pasłęk Sp. z o.o. podniósł nadto, że  nigdy nie otrzymał reklamacji od klientów w zakresie szaty graficznej przedmiotowego produktu lub nieczytelności jego opakowania. W wyniku tak przedstawionej argumentacji w/w producent stwierdził, że nie zamierza zmieniać szaty graficznej swojego produktu z uwagi na niekorzystną rozpoznawalność jego produktu przez konsumentów. W związku z otrzymaną odpowiedzią do producenta Sery ICC Pasłęk Sp. z o.o. w dniu 17 lutego 2012r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wystosował pismo, w którym ustosunkował się do przedstawionych przez producenta argumentów, wyjaśniając w sposób precyzyjny znaczenie poszczególnych wskazanych w protokole kontroli przepisów i dokonując rzetelnej wykładni poczynionych ustaleń. Jednocześnie organ wskazał, iż przedstawiona przez producenta argumentacja nie spowodowała zmiany stanowiska organu.

W związku z tak ustalonym stanem faktycznym sprawy pismem z dnia 26 czerwca 2012r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 2 partii produktów, miksów tłuszczowycho wartości 36,93zł, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.)w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w art. 45 ust. 2 i art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 ze zm.), gdyż oznakowanie w/w produktów wprowadzało konsumentów w błąd, co do charakterystyki środków spożywczych w zakresie rodzaju, składu i właściwości, tj.

- „Śmietankowe omega 3, 6 i 9 miks o zawartości trzech czwartych tłuszczu 200g” oznaczone m. in. „Najlepiej spożyć przed: 24.12 1”, producent: Zakłady Mleczarskie Laktopol-A Sp. z o. o. ul. Czarkowskiego 8, 08-200 Łosice, które w oznakowaniu zawiera wyeksponowaną dużymi literami nazwę „śmietankowe” natomiast mniejszą czcionką zawiera napis „miks tłuszczowy o zawartości trzech czwartych tłuszczu”, kiedy w składzie surowcowym podano w kolejności: „oleje roślinne (50-52%), (…), tłuszcz mleczny (10%), (…), aromat naturalny śmietankowy”, oraz w szacie graficznej opakowania umieszczono wizerunek krowy sugerujący, że jest to tłuszcz mleczny, a nie miks tłuszczowy o składzie z przewagą tłuszczu roślinnego;

- „EKSTRA miks PASŁĘCKI Miks tłuszczowy do smarowania 76% 200g”, oznaczony m. in. „Najlepiej spożyć przed: 18.01.2012 L 323/1/3”, Producent: Wyprodukowano w: SERY ICC Pasłęk Sp. z o. o. ul. Dworcowa 9, 14-400 Pasłęk, który w oznakowaniu zawiera szatę graficzną charakterystyczną dla masła, czyli naczynie z lejąca się śmietaną oraz napis „EKSTRA” na froncie opakowania, przy jednoczesnym podaniu właściwej nazwy rodzajowej z boku opakowania, tj. „miks tłuszczowy do smarowania 75%” - w tym 61% olej roślinny utwardzony, 15% tłuszcz mleczny. Wizerunek naczynia z lejącą się śmietaną i napis „EKSTRA” sugerują, że podstawowym składnikiem produktu jest tłuszcz mleczny, podczas gdy ze składu surowcowego wynika, że tłuszcz roślinny stanowi 61% a mleczny 15%.

Ponadto w w/w piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczegodotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z definicji tej jednoznacznie zatem wynika, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

 

Zgodnie z kolei z art. 6 ust 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych do znakowania artykułów rolno-spożywczych stosuje się odpowiednio wymagania określone w art. 45 ust. 2, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 

Przepis art. 45 ust. 2 w/w ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia stanowi, iż oznakowanie środka spożywczego obejmuje wszelkie informacje w postaci napisów i innych oznaczeń, w tym znaki towarowe, nazwy handlowe, elementy graficzne i symbole, dotyczące środka spożywczego i umieszczone na opakowaniu, etykiecie, obwolucie, ulotce, zawieszce oraz w dokumentach, które są dołączone do tego środka spożywczego lub odnoszą się do niego.

 

Zgodnie natomiast z przepisem art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) w/w ustawy oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji.

 

Ponadto zgodnie art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, bez uszczerbku dla bardziej szczegółowych przepisów prawa żywnościowego, etykietowanie, reklama i prezentacja żywności lub pasz, z uwzględnieniem ich kształtu, wyglądu lub opakowania, używanych opakowań, sposobu ułożenia, miejsca wystawienia oraz informacji udostępnionych na ich temat w jakikolwiek sposób, nie może wprowadzać konsumentów w błąd.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.), stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3 że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż500,00 złotych.

 

Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca „SULTAN” AL-OBAIDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzący działalność m.in. w sklepie SULTAN w Szczecinie ul. Odzieżowa 5 odpowiada za jakość wprowadzonych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do obu zakwestionowanych partii artykułów rolno-spożywczych Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż zastosowane oznakowanie produktu, polegające zarówno na wyeksponowaniu dużymi literami nazwy „śmietankowe”, a mniejszą czcionką „miks tłuszczowy o zawartości trzech czwartych tłuszczu” przy jednoczesnym określeniu składu surowcowego w kolejności „oleje roślinne (50-52%), (…), tłuszcz mleczny (10%), (…), aromat naturalny śmietankowy”, jak i napisu „EKSTRA” na froncie opakowania przy jednoczesnym podaniu właściwej nazwy rodzajowej z boku opakowania „miks tłuszczowy do smarowania 75% - w tym 61% olej roślinny utwardzony, 15% tłuszcz mleczny, jak również zastosowanie szaty graficznej z naczyniem z lejącą się śmietaną czy wizerunku krowy, jako wprowadzające konsumenta w błąd co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie rodzaju, składu i właściwości stopień szkodliwości czynu jest o tyle znaczny, iż takie oznakowanie produktu pozbawia konsumenta, istotnej z punktu widzenia prawa do informacji, rzetelnej wiedzy, której posiadanie w sposób istotny wpływać może na podjęcie przez konsumenta decyzji o wyborze konkretnego środka spożywczego. Dokonując oceny stopnia szkodliwości czynu wszystkich wymienionych produktów organ uwzględnił to, że obecnie konsument świadomie dokonuje wyboru produktu przez uważne zapoznanie się z treściami informacji umieszczonych na opakowaniach produktów i że na wybór przez konsumenta określonego produktu wpływa w szczególności jego oznakowanie.

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, można ją więc potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością. Strona zatem jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Przepisy prawa nakładają na przedsiębiorców obowiązek oznakowania artykułów rolno-spożywczych w sposób wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa tak krajowego jak i unijnego, w tym m.in. ze wspomnianej wyżej ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych czy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz cytowanego wyżej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. W odniesieniu do wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie oznakowania Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż w tym zakresie strona ponosi winę, choćby z racji tego, że stwierdzone „wady” możliwe były do wykrycia przed wprowadzeniem produktów do obrotu. W momencie bowiem przyjmowania towaru lub wykładania towaru na półki można zwrócić uwagę na informacje znajdujące się na opakowaniu i przy znajomości podstawowych przepisów w zakresie oznakowania produktów istnieje realna możliwość wykrycia błędów w oznakowaniu. Przy ocenie stopnia zawinienia strony organ uwzględnił również postawę strony po powzięciu informacji o nieprawidłowościach dotyczących produktu. Strona bowiem poinformowała organ, iż wszystkie stwierdzone w toku kontroli uchybienia zostały usunięte. Bez wpływu natomiast na ocenę stopnia zawinienia strony, z racji tegoż iż to „Sultan” Al.-Obaidi Sp. z o.o., a nie producenci zakwestionowanych środków spożywczych jest stroną niniejszego postępowania, pozostało stanowisko producentów zakwestionowanych środków spożywczych. O ile bowiem Zakłady Mleczarskie „Laktopol-A” SP. z o.o. w Łosicach poinformowała tut. organ o podjęciu działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w zakresie oznakowania produktu, o tyle już Sery ICC Pasłęk Sp z o.o. w swoim piśmie poinformowała organ, iż nie zgadza się ze stanowiskiem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej i w związku z tym nie zamierza zmieniać szaty graficznej produktu.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ wziął pod uwagę okoliczność, że stwierdzone naruszenia stanowią istotne z punktu widzenia konsumenta informacje oraz to, że dotyczą jednych z najważniejszych elementów, którymi kieruje się konsument przy wyborze określonego rodzaju środka spożywczego. Organ uwzględnił z drugiej strony, iż poza stwierdzonymi naruszeniami, produkt spełniał wymagania jakości handlowej określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa żywnościowego.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony organ uwzględnił fakt, iż strona była już kontrolowana przez tut, organ, a przeprowadzane kontrole wykazywały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Organ uwzględnił również okoliczność, że strona nie jest nowym, a znaczącym na rynku środków spożywczych przedsiębiorcą.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy małychprzedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku nie należy do największych w odniesieniu do innych kategorii przedsiębiorców. 

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono przedsiębiorcy „SULTAN” AL-OBAIDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymierzyćkarę pieniężną w wysokości 500,00 złotych (pięćset złotych 00/100).

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 500,00 złotych kara spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

1)     Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca „Sultan” Al.-Obaidi Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (71-783), ul. Rydla 93 powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr  8, poz. 60 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53  §1 Ordynacji podatkowej.

2)     Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4,  70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

                                                           Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

                                                                                  Ewa Kryjom

………………………………………………………………………………

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

- „SULTAN” AL-OBAIDI Sp. z o. o. ul. Rydla 93, 71-783 Szczecin,

-  a/a (Wr)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 22-08-2012 08:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-08-2012
Ostatnia aktualizacja: - 22-08-2012 08:26