Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.226.2011.J-44.2012

                                                                                                       Szczecin, dnia 13 lipca 2012r.

  ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

  WKŻ.8361.226.2011

 Kaufland Polska Markety Sp. z o. o.

 Spółka Komandytowa

ul. Szybka 6-10

                   50-421 Wrocław

                                                prowadząca działalność gospodarczą

                                                            w   Markecie Kaufland w Szczecinie przy ul. Struga 29

 

 

DECYZJA Nr J-44/2012

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust.1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz.1577 ze zm.) i przepisu art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.)po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy Kaufland Polska Markety Sp. z o. o.  Spółka Komandytowa ul. Szybka 6-10, 50-421 Wrocław prowadzącemu działalność gospodarczą w Markecie Kaufland w Szczecinie przy ul. Struga 29, karę pieniężną w wysokości        500 złotych (pięćset złotych 00/100)w związku z wprowadzeniem do obrotu 1 partii produktu: „Łosoś w sosie greckim 170g”,oznaczony m. in. „Najlepiej spożyć przed końcem 04.2014, partia 0001185512, producent King Oscar Sp. z o. o. Strzebielinko 22, 84-250 Gniewino, o łącznej wartości 81,43 zł, skład podany na opakowaniu m.in. „ryba-łosoś”,która nie odpowiadała wymaganiom jakościowym określonym w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 46 ust.1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) z uwagi na to, że oznakowanie produktu wprowadza konsumenta w błąd, co do charakterystyki środka spożywczego co do rzeczywistego składu produktu.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 03, 04 i 18.11.2011r na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1; sprostowanie Dz. U. L 191 z 28.5.2004 s.1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00009908 z dnia 03 listopada 2011r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Kaufland Polska Markety Sp. z o. o. sp. komandytowaprowadzącego działalność gospodarczą w Markecie Kaufland w Szczecinie przy ul. Struga 29, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono w sprzedaży 1 partię produktu „Łosoś w sosie greckim 170g”,oznaczony m. in. „Najlepiej spożyć przed końcem 04.2014, partia 0001185512, producent King Oscar Sp. z o.o. Strzebielinko 22, 84-250 Gniewino, o  wartości 81,43 złskład podany na opakowaniu m.in. „ryba-łosoś”,z partii której pobrano do badań laboratoryjnych próbkę produktu za protokołem pobrania próbki produktu nr 000479 z dnia 04.11.2011r. Jednocześnie z pobraniem próbki produktu pobrano i zabezpieczono próbkę kontrolną produktu pobranego do badań laboratoryjnych co zostało udokumentowane protokołem pobrania próbki kontrolnej nr 000480 z dnia 04.11.2011r. Ponadto pełnomocnika kontrolowanego przedsiębiorcy pouczono, o tym, iż badanie próbek kontrolnych przeprowadza się na wniosek lub z urzędu. Kontrolowany przedsiębiorca nie skorzystał z tego uprawnienia. W wyniku badań przeprowadzonych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej udokumentowanych w sprawozdaniu z badań z dnia 15.11.2011r. stwierdzono, że uzyskany wynik na podstawie implifikacji konserwatywnego fragmentu genu w mtDNA świadczy, że w dostarczonej do badań próbce obecne jest DNA ryb łososiowatych, w tym wskazanego przez producenta w oświadczeniu z dnia 10.11.2011r. gatunku Oncorhynchus keta, natomiast nieobecne jest DNA łososia (Salmo salar) w składzie podano „ryba – łosoś”. Zgodnie bowiem z przyjętą systematyką ryb w art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa  akwakultury (Dz. U. L 017 z 21/01/2000 ze zm.) w związku z Krajową listą oznaczeń handlowych gatunków ryb oraz wodnych bezkręgowców wprowadzanych do obrotu na rynek polski zwyczajowo nazwa „łosoś” odnosi się do ryby łososia z gatunku Salmo salar. Wskazuje na to również słownikowe określenie łososia, które odnosi się do łososia nazywanego atlantyckim, szlachetnym, pospolitym, europejskim (Salmo salar) z rodziny łososiowatych (Salmonidae). W badanej próbce produktu stwierdzono DNA ryb łososiowatych, w tym wskazanego przez producenta w oświadczeniu gatunku Oncorhynchus keta. Natomiast nie stwierdzono DNA łososia (Salmo salar). Powyższe sugerować może tylko, że do produkcji użyto ryby z rodziny łososiowatych. Brak precyzyjnego określenia składnika ryby, niezgodnego z przyjętą systematyką ryb wprowadzić może konsumenta w błąd, co do rzeczywistego składu produktu.

 

W związku z powyższym, uwzględniając wyniki badań w/w produktu stwierdzono, że oznakowanie produktu wprowadza konsumenta w błąd, co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie rzeczywistego składu produktu, co wskazuje na naruszenie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. nr 36, poz. 914 ze zm.).

 

Biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowości w zakresie oznakowania, 05 grudnia   2011 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) zarówno do kontrolowanego, jak i producenta zakwestionowanego  produktu wystosował wystąpienia pokontrolne.

 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne producent King Oskar Sp. z o. o. poinformował tut. organ, że produkt „Łosoś w sosie greckim” został wyprodukowany z gatunku należącego do grupy ryb Łososie pacyficzne. Ponadto zaznaczył, że w obecnym prawodawstwie nie ma przepisu nakazującego podawanie w oznakowaniu konserw rybnych nazw gatunków ryb, z których je wyprodukowano. Przepisy art. 4 ust. 1 lit. a) i ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa  akwakultury (Dz. U. L 017 z 21/01/2000 ze zm.) nie wymagają podawania na etykiecie handlowego oznaczenia gatunku. Ponadto producent do pisma dołączył odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rybołówstwa dotyczącą znakowania przetworów rybnych tj. konserwowanych sardynek i produktów pokrewnych, co zdaniem tut. organu nie ma związku z przedmiotową sprawą, ponadto autor tego pisma wskazuje, że art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 wymaga aby m.in. taka informacja jak handlowe oznaczenie gatunku musi być dostarczona konsumentowi końcowemu. W odpowiedzi na wyjaśnienia producenta tut. organ pismem z dnia 05.01.2012r. podtrzymał swoje stanowisko zaznaczając, że na opakowaniu w składzie podano „ ryba- łosoś”. Zwyczajowo nazwa „łosoś” odnosi się do ryby łososia z gatunku Salmo Salar, a w wyniku badań laboratoryjnych nie stwierdzono obecności DNA łososia Salmo Salar, stwierdzono natomiast obecność gatunku Oncorhynchus keta. W związku z powyższym określenie składnika ryby jest niezgodne z przyjętą systematyką ryb  określoną w art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa akwakultury (Dz. U. L 017 z 21/01/2000 ze zm.)w związku z Krajową listą oznaczeń handlowych gatunków ryb oraz wodnych bezkręgowców wprowadzanych do obrotu na rynek polski, co może wprowadzić konsumenta w błąd, co do rzeczywistego składu produktu. Ponadto w ocenie tut. organu wyjaśnienia producenta King Oscar odnoszą się do nazwy produktu, co nie było kwestionowane w toku czynności kontrolnych.

 

Pismem z dnia 23.01.2012r. producent zwrócił się do Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie kwestionowanego produktu. W odpowiedzi skierowanej do producenta pismem z dnia 13.02.2012r. Departament Rybołówstwa  wskazuje na fakt, iż „zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 ze zm.) oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji. I w związku z faktem przeprowadzenia badań laboratoryjnych na obecność DNA odpowiedniego dla łososia Salmo Salar w próbach pobranych z kontrolowanej partii produktu oraz biorąc pod uwagę powyższy przepis należałoby w składzie produktu umieścić nazwę składnika zgodnie z uzyskanymi wynikami badań, czyli łosoś pacyficzny keta (Oncorhynchus keta). Dlatego też nazwę składnika należałoby zmienić ze względu na nieprecyzyjnie podaną nazwę oraz możliwość wprowadzenia konsumenta w błąd, natomiast nazwa produktu „Łosoś w sosie greckim” nie jest nazwą sformułowaną w sposób niezgodny z prawodawstwem”.

 

Ponadto producent poinformował pismem z dnia 15.05.2012r., że wycofał produkt „Łosoś w sosie greckim” z oferty handlowej i nie planuje  już jego produkcji.

 

Z kolei strona w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z dnia 05 grudnia 2011r. ograniczyła się tylko do przesłania wyjaśnień przesłanych przez producenta zakwestionowanego produktu.

 

Przedłożone pisma Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił w toczącym się postępowaniu.

Uznając, iż stwierdzone nieprawidłowości stanowią naruszenie określonych przepisami prawa wymagań jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych pismem z dnia  22.06.2012r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii produktu „Łosoś w sosie greckim”,który nie odpowiadał wymaganiom określonym w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań szczegółowych w zakresie jakości handlowej określonych w art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 ze zm.), gdyż nieprecyzyjne określenie użytego składnika ryby niezgodnego z przyjętą systematyką ryb określoną w art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa akwakultury (Dz. U. L 017 z 21/01/2000 ze zm.)w związku z Krajową listą oznaczeń handlowych gatunków ryb oraz wodnych bezkręgowców wprowadzanych do obrotuna rynek polskiwprowadzają konsumentów w błąd co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie rzeczywistego składu produktu.

Ponadto w w/w piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała. 

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno- spożywczegodotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z definicji tej jednoznacznie zatem wynika, że oznakowanie artykułu rolno- spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

W świetle z kolei przepisu art. 6 ust 2 ustawy o jakości jw. do znakowania artykułów rolno-spożywczych stosuje się odpowiednio wymagania określone w art. 45 ust. 2, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Przepis art. 46 ust.1 pkt 1 lit. a) ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, mający zastosowanie w niniejszym postępowaniu, stanowi, iż oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności m.in. co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.), stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3 że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno- spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno- spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno- spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Kaufland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąspółka komandytowaprowadzący działalność gospodarczą w Markecie Kaufland w Szczecinie przy ul. Struga 29, odpowiada za jakość wprowadzonych przez siebie do obrotu artykułów rolno- spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanego produktu „Łosoś w sosie greckim” Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu jest o tyle istotny, gdyż nieprecyzyjne określenie nazwy użytego składnika produktu jako ważnej informacji o głównym składniku produktu z punktu widzenia konsumenta pozbawia go jasnej, czytelnej i zgodnej ze stanem faktycznym informacji. Nazwa składu w/w produktu „ryba- łosoś”  sugeruje, że do produkcji użyto ryby łosoś atlantycki co jest rozbieżne z rzeczywistym składem w/w produktu gdzie użyto do produkcji ryby – łosoś pacyficzny (Oncorhynchus Keta).Dokonując oceny stopnia szkodliwości czynu organ uwzględnił to, że obecnie konsument świadomie dokonuje wyboru produktu przez uważne zapoznanie się z treścią informacji umieszczanych na opakowaniach produktów i że na wybór przez konsumenta określonego produktu wpływa właśnie jego oznakowanie, z którego wynikają właściwości i skład określonego środka spożywczego. Konsument kupując tego typu środek spożywczy spodziewa się, iż głównym jego składnikiem będzie łosoś atlantycki (Salmo Salar) gatunek szlachetny z rodziny łososiowatych (Salmonidae),a nie łosoś pacyficzny (Oncorhynchus Keta).

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymina etapie detalicznym, a celem jej działalności jest sprzedaż artykułów rolno-spożywczych bezpośrednio konsumentom. Wskazać w tym miejscu należy, iż jest to sprzedaż wyspecjalizowana m.in. w zakresie sprzedaży środków spożywczych. Zdaniem tut. organu stanowi to o tym, że można ją potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością, a więc mającego obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością.  Organ uznał, iż w odniesieniu do 1 partii produktu „Łosoś w sosie greckim 170g” stopień zawinienia nie jest znaczny. Organ przy ocenie stopnia winy strony uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca Kaufland Polska Markety Sp. z o. o. Spółka Komandytowa nie działał z zamiarem bezpośrednim czy choćby ewentualnym co do wprowadzenia do obrotu produktu nieodpowiadającego wymaganiom jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Organ uznał, iż winę tę należy ocenić w kategoriach braku należytej staranności, a nie świadomego działania. Organ wziął pod uwagę okoliczność, że przed wystąpieniem naruszenia nie uchroniłaby stronę znajomość przepisów prawa żywnościowego - choć wyrywkowa kontrola produktu w zakresie jego składu już tak.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej  uwzględnił fakt, iż wprowadzenie do obrotu artykułu rolno- spożywczego, który nie odpowiadał wymaganiom jakościowym określonym w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 46 ust.1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) z uwagi na to, że oznakowanie produktu wprowadza konsumenta w błąd, co do charakterystyki środka spożywczego co do rzeczywistego składu produktu jest jednym z najważniejszych, najbardziej istotnych elementów jakości handlowej dla tego rodzaju środka spożywczego jakim jest łosoś.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, iż przedsiębiorca Kaufland Sp. z o.o. sp. komandytowa był już kontrolowany przez tut. organ. Podczas przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Ponadto organ uwzględnił również okoliczność, że strona jest znanym na rynku przedsiębiorcą, posiadającym swoje placówki na terenie całego kraju.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 ze zm.), strona należy do kategorii tzw. „pozostałych przedsiębiorców”, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku, jak i wielkość osiągniętych rocznych obrotów są największe spośród wszystkich kategorii przedsiębiorców.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek, biorąc pod uwagę stopień szkodliwości czynu, oraz zakres naruszenia, postanowiono przedsiębiorcy KauflandSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa wymierzyć karę pieniężną w wysokości  500 złotych ( pięćset złotych 00/100).

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 500 złotych kara spełnia teprzesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Zgodnie z art. 104 § 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku  z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

1)      Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Kaufland Polska Markety Sp. z o. o.  Spółka Komandytowaul. Szybka 6-10, 50-421 Wrocław prowadzący działalność gospodarczą w Markecie Kaufland w Szczecinie przy ul. Struga 29,powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr  8, poz. 60 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53  § 1 Ordynacji podatkowej.

 

2)      Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4,  70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

                                                                              Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

                                                                                                              Ewa Kryjom

………………………………………………………………………………

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

 - Kaufland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Szybka 6-10, 50-421 Wrocław,

 -  A/a (Jr).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 22-08-2012 08:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-08-2012
Ostatnia aktualizacja: - 22-08-2012 08:24