Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.211.2011.J-38.2012

                                                                                                    Szczecin, dnia 04.07.2012

   ZACHODNIOPOMORSKI                                           

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

   INSPEKCJI HANDLOWEJ

   WKŻ.8361.211.2011

          Tesco (Polska) Spółka z o.o.

                    ul. Kapelanka 56,

                     30-347 Kraków

     prowadząca działalność gospodarczą

         w Supermarkecie Tesco przy ul. Jodłowej 25

           70-114 Szczecin

 

DECYZJA Nr J - 38/2012

umarzająca postępowanie

 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowejumarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy Tesco (Polska)Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowieprzy ul. Kapelanka 56, prowadzącego działalność gospodarczą w Supermarkecie Tesco przy ul. Jodłowej 25 w Szczecinie, kary pieniężnejz tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii/34 opakowań „Fig suszonych” Helio Słoneczne owoce 200g pakowane w Grecji dla Helio S.A. 05-083 Wyględy ul. Stołeczna 26,o łącznej wartości 196,86 zł, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy  z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w przepisie § 2 ust. 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),z uwagi na to, że na etykiecie znajdującej się na opakowaniu jednostkowym nie uwidoczniono informacji w zakresie miejsca albo źródła pochodzenia ze względu na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), tj. z uwagi na jego bezprzedmiotowość w całości.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 12, 13 października 2011 r. na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L. 165 z 30. 4. 2004, str. 1; sprostowanie: Dz. U. L 191 z 28. 5. 2004 s. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) zgodnie z upoważnieniem nr 00009590 z dnia 12.10.2011 r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u  przedsiębiorcy Tesco (Polska) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącego działalność gospodarczą w Supermarkecie Tesco w Szczecinie, przy ul. Jodłowej 25,zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w sprzedaży 1 partię/34 opakowania „Fig Suszonych” Helio Słoneczne owoce 200g, pakowaną w Grecji dla Helio S.A. 05-083 Wyględy ul. Stołeczna 26,o łącznej wartości 196,86 zł, którą poddano ocenie pod kątem spełniania wymagań, określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.). W wyniku dokonanych czynności stwierdzono, że w oznakowaniu przedmiotowych suszonych owoców nie uwidoczniono informacji w zakresie miejsca albo źródła pochodzenia.

 

Zgodnie bowiem z treścią przepisu § 2 ust.1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) opakowany środek spożywczy znakuje się podając z zastrzeżeniem ust. 2 m.in. informacje dotyczące danych identyfikujących miejsce albo źródło pochodzenia, w przypadku gdy brak tej informacji mógłby wprowadzić konsumenta w błąd. Powyższe ustalenia dały podstawę do stwierdzenia w toku kontroli, że brak powyższych informacji w oznakowaniu ww. produktu narusza § 2 ust.1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

 

Stosownie z kolei do art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.), wprowadzone do obrotu artykuły rolno - spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnianie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Mając na uwadze powyższe ustalenia w toku kontroli stwierdzono, iż poddany ocenie artykuł rolno – spożywczy nie spełnia wymagań jakościowych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy  z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w przepisie § 2 ust. 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

 

Ponadto w toku przeprowadzonej kontroli próbkę przedmiotowego artykułu rolno–spożywczego za protokołem pobrania próbki produktu nr 000463 pobrano do badań laboratoryjnych. W wyniku badań przeprowadzonych przez Laboratorium Kontrolno-Analityczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Poznaniu stwierdzono, że badana próbka „Fig Suszonych” odpowiada wymaganiom jakościowym określonym w obowiązujących przepisach oraz deklaracji producenta podanej na opakowaniu w zakresie przeprowadzonych badań. Powyższe udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr 306/2011  z dnia 27.10.2011r., które doręczono kontrolowanemu przedsiębiorcy.

 

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli w zakresie oznakowania, 8 listopada 2011r. zarówno do kontrolowanego przedsiębiorcy, jak i producenta zakwestionowanej partii „Fig suszonych” Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wystosował wystąpienia pokontrolne. W odpowiedzi na rzeczone wystąpienie strona pismem z dnia 02.02.2012r. poinformowała, że wskazywanie kraju lub miejsca pochodzenia nie wydaje się konieczne dla pakowanych fig, istotna jest przede wszystkim odpowiednia jakość bakalii. Dodatkowo zdaniem strony opakowanie produktu lub sposób jego prezentacji nie sugeruje innego pochodzenia. Do wystosowanego wystąpienia również ustosunkował się producent zakwestionowanego artykułu rolno-spożywczego, który w swoim piśmie z dnia 17 stycznia 2012r. wyjaśnił, iż na kwestionowanym środku spożywczym widnieje napis „Pakowano w Grecji”, co według producenta jednocześnie oznacza też pochodzenie produktu. Jak oświadczył producent Figę w ten sposób znakuje od kilku lat i nigdy nie była kwestionowana przez służby kontrolne. Producent ponadto zobowiązał się we wrześniu 2012r. zmienić napis znajdujący się na opakowaniu bezpośrednim ww. produktu. Pismami z dnia 09.02.2012r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poinformował stronę jak i producenta kwestionowanego produktu, iż utrzymuje swoje stanowisko wskazane w wystosowanych do przedsiębiorców wystąpieniach pokontrolnych odnośnie nieprawidłowego oznakowania z uwagi na brak miejsca albo źródła pochodzenia produktu. W dniu 08.06.2012r. pismem z dnia 24.05.2012r. producent kwestionowanego produkt poinformował, iż badana partia figi suszonej nie znajduje się już w obrocie handlowym ponadto potwierdził, iż od września 2012r. zmieni napis znajdujący się na opakowaniu jednostkowym produktu.

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 18 maja 2012 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił przedsiębiorcę Tesco (Polska) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącego działalność gospodarczą w Supermarkecie Tesco przy ul. Jodłowej 25 w Szczecinie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu 1 partii „Fig suszonych” Helio Słoneczne owoce 200g w ilości 34 opakowań, która nie odpowiadała wymaganiom określonymw art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związkuz naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej zawartych w § 2 ust.1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) z uwagi na to,że na etykiecie znajdującej się na opakowaniu jednostkowym nie uwidoczniono informacji w zakresie miejsca albo źródła pochodzenia.

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodówi materiałów oraz zgłoszenia żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Przepis art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) zwanej dalej również „ustawą o jakości”, zawiera definicję jakości handlowej, zgodnie z którą jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Definicja ta jednoznacznie wskazuje, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

 

W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) jest aktem prawnym, wydanym na podstawie ustawy o jakości, regulującym szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu środków spożywczych oraz sposób ich znakowania. Spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu ma zatem wpływ na ustalenie, czy środek spożywczy spełnia wymagania w zakresie jakości handlowej, o których mowa w cytowanym wyżej przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.)stanowi ponadto w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższej definicji przedsiębiorca Tesco (Polska) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzący działalność gospodarczą w Supermarkecie Tesco przy ul. Jodłowej 25 w Szczecinie odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu środków spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych: stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanej partii artykułu rolno-spożywczego, tj. „Fig suszonych” 200gZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu w odniesieniu do braku na opakowaniu miejsca albo źródła pochodzenia produktu nie jest znaczny. Organ uwzględnił okoliczność, że na opakowaniu środka spożywczego uwidoczniony był napis „Pakowano w Grecji”. Tym samym, w ocenie organu konsument nie był pozbawiony wiedzy dotyczącej miejsca ostatecznego pakowania produktu przed sprzedażą detaliczną. Ponadto wiedza konsumenta w zakresie pochodzenia tego rodzaju produktu jest powszechna. Stopień szkodliwości czynu w odniesieniu zatem do stwierdzonej nieprawidłowości organ ocenił jako nieznaczny, choć – co należy podkreślić – brak w oznakowaniu na opakowaniu miejsca albo źródła pochodzenia stanowi naruszenie przepisów prawa, stanowiących o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych w zakresie oznakowania.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót artykułami żywnościowymi na etapie detalicznym, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów konsumentowi finalnemu. Strona postępowania jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością, w tym przepisów dotyczących oznakowania wprowadzanych do obrotu środków spożywczych. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż w tym zakresie strona ponosi winę, choćby z racji tego, że stwierdzona „wada” możliwa była do wykrycia poprzez sprawdzenie uwidocznienia tych informacji przy przyjmowaniu towaru. Strona postępowania jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez nią działalnością. Przepisy prawa nakładają na przedsiębiorców obowiązek oznakowania artykułów rolno – spożywczych w sposób wynikający ze wspomnianego wyżej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie znakowania środków spożywczych. Jest to akt prawa powszechnie obowiązujący i jego bezwzględne przestrzeganie jest obowiązkiem przedsiębiorców prowadzących obrót żywnością. Ponadto producent kwestionowanego produktu w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przesłane przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej jak i na pismo z dnia 09.02.2012r. zobowiązał się do zmiany napisu w oznakowania produktu tak aby był zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Oceniając zakres naruszenia organ uwzględnił okoliczność, że zakwestionowana partia fig, poza brakiem na etykiecie miejsca albo źródła pochodzenia, spełniała inne wymagania jakościowe określone w przepisach regulujących jakość handlową artykułów rolno-spożywczych. Organ wziął również pod uwagę fakt, iż wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wykazały, że produkt jest zgodny pod względem badanych parametrów z wymaganiami jakościowym określonymi w obowiązujących przepisach oraz deklaracją producenta, podaną na opakowaniu. Jednocześnie przy ocenie tej przesłanki organ uwzględnił również i to, że stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła niewielkiej ilości produktu, tj. jednej partii liczącej 34 opakowania o łącznej wartości 196,86 złotych.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, że strona była już kontrolowana przez tut. organ i wyniki kontroli wykazały szereg nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wprowadzanych przez stronę do obrotu. 

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie informacji o wielkości obrotów uzyskanych od strony w poprzedniej kontroli przeprowadzonej w 2011 roku, stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy tzw. pozostałych przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku, jak i wielkość osiągniętych rocznych obrotów ze sprzedaży towarów są najwyższe spośród wszystkich kategorii przedsiębiorców. 

 

Po szczegółowej analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności i czynników, które ustawa o jakości nakazuje wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej brać pod uwagę w toku prowadzonego postępowania administracyjnego z tytułu naruszenia jej przepisów, stwierdzono, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Biorąc pod uwagę fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500,00 złotych, uznać należy, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, a mianowicie kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonego naruszenia w kontekście jego wagi, jak również ilości i wartości artykułu rolno-spożywczego niezgodnego z przepisami dotyczącymi jakości handlowej oraz stopnia szkodliwości czynu, stopnia zawinienia i zakresu naruszenia. Z powyższych względów uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym wymierzeniem kary pieniężnej. Ponadto strona uzyskała wiedzę, co do możliwości występowania podobnych nieprawidłowości w zakresie oznakowania, wpływających na jakość wprowadzanych przez nią do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej  zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy, w całości za bezprzedmiotowe.

 

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

                                                          

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

    …...............................................................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

  1. Tesco (Polska) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków;
  2. a/a (Ga).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 30-07-2012 08:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 30-07-2012 08:01