Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.208.2011.J-32.2012

                                                                                                       Szczecin, dnia 15.06.2012r.

  ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

 Sygn. akt WKŻ.8361.208.2011                                                                         

„STOKROTKA” Sp. z o.o.

prowadząca działalność gospodarczą w

supermarkecie „Stokrotka” Sp. z o.o.

ul. Bandurskiego 90

71-685 Szczecin

  

DECYZJA Nr J-32/2012

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) art. 104 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej:

  1. wymierzaprzedsiębiorcy „Stokrotka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącemu działalność gospodarczą w supermarkecie „STOKROTKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie przy ul. Bandurskiego 90 karę pieniężną w wysokości: 1784,00złotych(jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt cztery złote 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii/60szt. świeżych jaj Kl. A, klasy wagowej  L, wyprodukowanych przez Złota Kurka Sp. z o. o.  ul. Borek 5, 09-320 Bieżuń, w opakowaniach jednostkowych o wartości 28,90 zł, jako produktu zafałszowanegoo którym mowa  w art. 3 pkt 10  lit. c ustawy z dnia   21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 27 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.) z uwagi na stwierdzenie w wyniku przeważenia 24 sztuk jaj z partii 60 sztuk klasy wagowej niższej graniczącej z klasą wagową zadeklarowaną, co stanowi  40 % tej partii.
  2. umarza postępowanie w sprawie wymierzenia w/w przedsiębiorcy kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii jaj wielozbożowych kl. A, klasy wagowej M, jaja z chowu klatkowego producenta Nova Goertz Polska ul. Borek 5, 09-320 Bieżuń w opakowaniach jednostkowych o wartości 49,90 zł nieodpowiadających jakości handlowej określonej w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na brak danych identyfikujących producenta w zakresie formy prawnej, ze względu na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L z 2002 r., Nr 31, str. 1 ze zm.) tj. z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 6, 7 i 10 października 2011r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1; sprostowanie: Dz. U. L. 191 z 28.5.2004 s. 1: z późn. zm.),art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem numer 00009586 inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy „Stokrotka” Sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą w supermarkecie „Stokrotka” Sp. z o.o. ul. Bandurskiego 90 w Szczecinie, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w sprzedaży 2 partie jaj o łącznej wartości 78,80 złtj.:

  1. 1 partię/60szt. świeżych jaj KL. A, klasy wagowej  L wyprodukowanych przez Złota Kurka Sp. z o. o. ul. Borek 5, 09-320 Bieżuń, które w wyniku przeważenia zakwestionowano z uwagi na stwierdzenie 24 jaj (z partii 60 sztuk) klasy wagowej niższej graniczącej z klasą wagową zadeklarowaną, co stanowi 40 % tej partii. Zgodnie bowiem z art. 27 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.) z wyjątkiem przypadku przewidzianego w art. 4 ust. 3, podczas kontroli partii jaj klasy A dopuszcza się tolerancje w zakresie masy jednostkowej. Partie takie mogą zawierać nie więcej niż 10% jaj klasy wagowej graniczącej z klasą oznaczoną na opakowaniu, nie więcej jednak niż 5% jaj następnej niższej klasy wagowej. Gdy kontrolowana partia zawiera mniej niż 180 jaj, zwiększa się dwukrotnie marginesy określone jak wyżej. W przedmiotowej sprawie stwierdzono 40% jaj klasy wagowej graniczącej z klasą oznaczoną na opakowaniu. W związku z powyższym zgodnie z art. 3 pkt 10 lit. c ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) artykuł rolno-spożywczy którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych, albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności jeżeli w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub klasy jakości handlowej  jest produktem zafałszowanym. Stąd też stwierdzono, że ww. środek spożywczy wyczerpuje definicję artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego określoną w  art. 3 pkt 10  lit. c ustawy z dnia   21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 27 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.).
  2. 1 partię jaj wielozbożowych KL. A, klasy wagowej M, jaja z chowu klatkowego producenta Nova Goertz Polska ul. Borek 5, 09-320 Bieżuń nieprawidłowo oznakowanych z uwagi na brak danych identyfikujących producenta w zakresie formy prawnej. Zgodnie bowiem z § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) opakowany środek spożywczy znakuje się podając co najmniej dane identyfikujące osobę prawną, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze.     W przypadku artykułu rolno-spożywczego będącego środkiem spożywczym oznakowanie opakowania zawiera dane identyfikujące producenta albo producentów, w tym firmę albo nazwę i adres, albo imię, nazwisko i adres.        Stąd też w związku z brakiem ww. informacji w toku kontroli stwierdzono naruszenie przepisów § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

 

W związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że przedsiębiorca „Stokrotka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzący działalność gospodarczą w supermarkecie „STOKROTKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie przy ul. Bandurskiego 90wprowadził do obrotu 1 partię/60szt. świeżych jaj Kl. A, klasy wagowej  L, wyprodukowanych przez Złota Kurka Sp. z o. o. ul. Borek 5, 09-320 Bieżuń, w opakowaniach jednostkowych o wartości 28,90 zł, jako produkt zafałszowanyo którym mowa  w art. 3 pkt 10  lit. c ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 27 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.)oraz 1 partii jaj wielozbożowych kl. A, klasy wagowej M, jaja z chowu klatkowego producenta Nova Goertz Polska ul. Borek 5, 09-320 Bieżuń, w opakowaniach jednostkowych o wartości 49,90 zł nieodpowiadających wymaganiom określonym     w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), tj. artykułu rolno-spożywczego nieodpowiadającego wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych ( Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

 

Biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowości, w dniu 4 listopada 2011r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, na podstawie przepisów art. 33 ust. 1 oraz art. 34 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej   (Dz. U. 2009r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) do kontrolowanego przedsiębiorcy oraz producentów kwestionowanych produktów wystosował wystąpienia pokontrolne. Kontrolowany przedsiębiorca oraz producenci w pismach z dnia 22.11.2011r. oraz z dnia 05.12.2011r. udzielili odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne. Kontrolowany przedsiębiorca poinformował, iż zrezygnował z oferowania jaj producenta Nova Goertz Polska konsumentom natomiast w przypadku jaj wyprodukowanych przez Złota Kurka Sp. z o.o. wyjaśnił , że po rozmowach z dostawcą ustalono, że zaistniała sytuacja spowodowana była awarią maszyny pakująco-sortującej. W odpowiedzi na wystosowane wystąpienie pokontrolne producent Złota Kurka Sp. z o.o. podał, że przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości odnośnie zaniżonej wagi jaj były problemy z maszyną pakującą-sortującą i zapewnił, że zwiększy wyrywkową kontrolę opakowań, co ma poprawić jakość dostarczanych produktów natomiast odnośnie jaj marki Goertz Polska odpowiedzi udzielił również przedsiębiorca Złota Kurka Sp. z o.o., który wyjaśnił, że w tym przypadku zawinił czynnik ludzki albowiem przy pakowaniu pomylono opakowania. Ponadto zapewnił, że przeszkolono pracowników i wprowadzono dodatkową kontrolę zapakowanego produktu.

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 24 kwietnia 2012r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu 2 partii jaj o wartości 78,80 złtj.

- 1 partii/60szt. świeżych jaj Kl. A,  klasy wagowej  L wyprodukowanych przez Złota Kurka Sp. z o. o. ul. Borek 5, 09-320 Bieżuń, produktu zafałszowanego, co jest określone w art. 3 pkt 10 lit. c ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 27 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.) z uwagi na to, iż w wyniku przeważenia stwierdzono  24 jaja (z partii 60 sztuk) klasy wagowej niższej graniczącej z klasą wagową zadeklarowaną, co stanowi 40 % tej partii,

- 1 partii jaj wielozbożowych kl. A, klasa wagowa M, jaja z chowu klatkowego producenta Nova Goertz Polska ul. Borek 5, 09-320 Bieżuń, które nie odpowiadały wymaganiom art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na brak danych identyfikujących producenta w zakresie formy prawnej.

 

Ponadto w w/w piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

Z kolei zgodnie z przepisem art. 3 pkt 10 lit. c ww. ustawy artykuł rolno-spożywczy zafałszowany to produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności, jeżeli w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub klasy jakości handlowej.

 

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.  

 

Ustawa o jakości stanowi w art.40a ust.1 pkt 4, że każdy kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze zafałszowane, podlega karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 1.000 zł.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art.3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L z 2002 r., Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca „Stokrotka” Sp. z o.o. prowadząca działalność gospodarczą w supermarkecie „Stokrotka” Sp. z o.o. ul. Bandurskiego 90 w Szczecinieodpowiada za wprowadzenie do obrotu handlowego produktu zafałszowanego jak i produktu nieodpowiadającego jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z kolei z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości, kary pieniężne, o których mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 i 4 wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu w przypadku wprowadzenia do obrotu 1 partii/60szt. świeżych jaj Kl. A,  klasy wagowej  L  produktu zafałszowanego jest o tyle istotny, iż stwierdzona w wyniku przeważenia niezgodność z deklarowaną przez producenta na opakowaniu klasą wagową przy tego rodzaju środku spożywczym jest jego najistotniejszą cechą. Klasa wagowa jaj w obrocie detalicznym ma fundamentalny wpływ nie tylko na cenę produktu ale również kształtuje wiedzę  konsumentów w zakresie wielkości jaj. Powyższe nieprawidłowości pozbawiają konsumenta prawa do rzetelnej informacji o tym jakiej wielkości jaj może się spodziewać za określoną cenę. Mając na uwadze to, iż konsument  czyta informacje zawarte na opakowaniu produktu i wie jakiej klasy wagowej jaja kupuje wiedząc o niższej klasie wagowej nie dokonałby takiego zakupu. W związku z tym konsument nie tylko narażony jest na straty finansowe ale również dokonując w nieświadomości zakupu określonego środka spożywczego jest pozbawiony prawa wyboru w przypadku niezgodności wagowej jaj z klasą wagową zadeklarowaną na opakowaniu produktu. Odnośnie 1 partii jaj wielozbożowych kl. A, klasa wagowa M, jaja z chowu klatkowego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu w odniesieniu do stwierdzenia braku  podania na opakowaniu danych identyfikujących producenta w zakresie formy prawnej jest znikomy. Organ uwzględnił okoliczność, że na opakowaniu środka spożywczego uwidoczniony był adres i nazwa producenta. Tym samym konsument w ocenie organu nie był pozbawiony wiedzy w zakresie tego, kto i gdzie wyprodukował kwestionowany środek spożywczy. Uwidocznione na opakowaniu dane umożliwiały bowiem identyfikację producenta.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót artykułami żywnościowymi na etapie detalicznym, a celem jej działalności jest sprzedaż artykułów rolno-spożywczych bezpośrednio konsumentom. Wskazać w tym miejscu należy, iż jest to sprzedaż wyspecjalizowana ograniczająca się do sprzedaży środków spożywczych. Zdaniem tut. organu stanowi to o tym, że można ją potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością, a więc mającego obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Organ uznał, iż w odniesieniu do 1 partii /60 szt. Świeżych jaj KL. A klasy wagowej L będących produktem zafałszowanym i 1 partii jaj wielozbożowych kl. A, klasa wagowa M, jaja z chowu klatkowego stopień zawinienia jest nieznaczny. Organ przy ocenie stopnia winy strony uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca „Stokrotka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie działał z zamiarem bezpośrednim czy choćby ewentualnym co do wprowadzenia do obrotu produktu zafałszowanego oraz zatajenia przed konsumentem informacji w zakresie formy prawnej przy nazwie producenta kwestionowanych jaj. Organ uznał, iż winę tę należy ocenić w kategoriach braku należytej staranności, a nie świadomego działania. Organ wziął pod uwagę okoliczność, że przed wystąpieniem naruszenia nie uchroniłaby strony znajomość przepisów prawa żywnościowego - choć wyrywkowa kontrola produktu już tak - gdyż oznakowanie artykułu rolno-spożywczego zawierało deklarację klasy wagowej  jaj, tyle że w wyniku przeważenia produktu klasa ta okazała się być w rzeczywistości niezgodna z rzeczywistą klasą wagową produktu. W odniesieniu do braku uwidocznienia w oznakowaniu produktu informacji dotyczących danych identyfikujących producenta co do jego formy prawnej stwierdzona „wada” możliwa była do wykrycia poprzez uzyskanie odpowiednich informacji od producenta dostarczającego jaja. Strona postępowania jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Strona miała wpływ na wystąpienie tego naruszenia - przed jego wystąpieniem uchroniłaby stronę bowiem znajomość przepisów prawa żywnościowego. Ponadto organ uwzględnił fakt iż, strona złożyła wyjaśnienia w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę okoliczność, odnośnie 1 partii /60 szt. Świeżych jaj KL. A klasy wagowej L będącej produktem zafałszowanym, iż stwierdzona nieprawidłowość jest jedną z najważniejszych elementów jakości handlowej przy tego rodzaju artykułach rolno-spożywczych jakimi są jaja. Odnośniestwierdzonych nieprawidłowości przy 1 partii jaj wielozbożowych KL. A, klasa wagowa M, jaja z chowu klatkowegoorgan uznał, iż poza wskazaną nieprawidłowością dotyczącą braku uwidocznienia formy prawnej przy nazwie producenta produkt ten spełniała pozostałe wymagania jakościowe określone w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.Ponadto przy ocenie tej przesłanki organ uwzględnił również to, że stwierdzona nieprawidłowość braku formy prawnej przy nazwie producenta dotyczyła niewielkiej ilości produktu tj. 1 partii o łącznej wartości 49,90 zł.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca Stokrotka Sp. z o.o., co prawda był kontrolowany przez tut. Organ to jednak podczas tych kontroli nie stwierdzono naruszenia przepisów o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy tzw. pozostałych przedsiębiorców, stąd wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest największy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w w/w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowejopisane wyżej okoliczności dotyczące wprowadzenia do obrotu 1 partii/60szt. świeżych jaj Kl. A, klasy wagowej  L, jako produktu zafałszowanego o którym mowa  w art. 3 pkt 10  lit. c ustawy z dnia   21 grudnia 2000r. o jakości  stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości. Należy przy tym zaznaczyć, że w tym przypadku najniższy możliwy wymiar kary wynosi 1000,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Stąd, też przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości czynu oraz zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o wymierzeniu przedsiębiorcy Stokrotka Sp. z o.o. kary pieniężnej w wysokości 1784,00 zł z tytułu wprowadzenia do obrotu produktu zafałszowanego tj. 1 partii/60szt. świeżych jaj Kl. A,  klasy wagowej L, wyprodukowanych przez Złota Kurka Sp. z o. o. ul. Borek 5, 09-320 Bieżuń.

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzenie kary pieniężnej przedsiębiorcy Stokrotka Sp. z o.o.w wysokości 1784,00 złotych spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Z kolei przy uwzględnieniu treści przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości zgodnie z którym odpowiedzialności podlega tylko ten, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, biorąc pod uwagę stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz zakres naruszenia, że brak jest podstaw do wymierzenia stronie kary pieniężnej w oparciu o przywołany wyżej przepis art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Biorąc pod uwagę fakt, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 zł, uznać należy, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, a mianowicie kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonego naruszenia w kontekście jego wagi, ilości i wartości artykułu rolno-spożywczego niezgodnego z przepisami dotyczącymi jakości handlowej oraz stopnia szkodliwości czynu, stopnia zawinienia oraz zakresu naruszenia. Stąd też zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej brak jest podstaw prawnych do kontynuowania postępowania w odniesieniu do 1 partii jaj wielozbożowych kl. A, klasa wagowa M, jaja zchowu klatkowego producenta Nova Goertz Polska ul. Borek 5, 09-320 Bieżuń w zakresie niespełnienia wymagań jakościowych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na brak danych identyfikujących producenta w zakresie formy prawnej, albowiem postępowanie to stało się bezprzedmiotowe.

 

W przypadku gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ je prowadzący na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 § 1 kpa organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku powyższym organ orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

  1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca „Stokrotka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca działalność gospodarczą w supermarkecie „STOKROTKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie przy ul. Bandurskiego 90 powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

                                                                 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

 .…......................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

  • „STOKROTKA” Sp. z o.o. ul. Mełgiewska 7-9, 20-952 Lublin,
  • a/a . 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 30-07-2012 07:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 30-07-2012 07:59