Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.179.2011.J-27.2012

                                                                                                                                            Szczecin, dnia 01.06.2012r.            

 

  ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

Sygn. akt kontroli WKŻ.8361.179.2011

                    Leszek Moryl

                                                                                prowadzący działalność gospodarczą
                                                                                 w Punkcie Sprzedaży Ryb

Targowisko Manhattan

ul. Staszica 1

                                                                                   w Szczecinie

 

DECYZJA Nr J-27/2012

o wymierzeniu kary pieniężnej

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust.1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz.1577 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy Leszkowi Morylprowadzącemu działalność gospodarczą wPunkcie Sprzedaży RybTargowisko Manhattan w Szczecinie przy ul. Staszica 1karę pieniężną w wysokości 500,00 złotych (pięćset złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu 2 partii ryb świeżych (szczupak, okoń) oraz 1 partii filetów z morszczuka mrożonycho łącznej wartości 162 zł oferowanych do sprzedaży luzem, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonychw art. 4 rozdz. 2 rozporządzenia  Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 017 z 21/01/2000 ze zm.) i w art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 278 z 23/10/2001 ze zm.)zuwagi na brak uwidocznienia w miejscu sprzedaży w/w artykułów rolno-spożywczych informacji o metodzie produkcji i obszarze połowu.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 12,16,17 sierpnia 2011 roku na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. L 165 z 30.4.2004 r., str. 1, sprostowanie: Dz. U. L.191 z 28.5.2004 s. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust.1 pkt 6 oraz art. 3 ust.1 pkt 1,2 ustawy z dnia 15.12.2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Leszka Moryl,prowadzącego działalność gospodarczą wPunkcie Sprzedaży RybTargowisko Manhattan w Szczecinie przy ul. Staszica 1,  zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w ofercie handlowej 2 partie ryb świeżych (szczupak, okoń) oraz 1 partię filetów z morszczuka mrożonych o łącznej wartości 162 zł oferowanych do sprzedaży luzem, przy których w miejscu ich sprzedaży brak było uwidocznienia informacji o metodzie produkcji i obszarze połowu. Zgodnie bowiem z wymaganiami określonymi w art. 4 rozdz. 2 rozporządzenia  Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 017 z 21/01/2000 ze zm.) i art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 278 z 23/10/2001 ze zm.), ryby świeże, wędzone, mrożone  mogą być oferowane do sprzedaży detalicznej konsumentowi końcowemu, bez względu na sposób wprowadzenia do obrotu, tylko jeżeli właściwe oznakowanie lub etykieta wskazuje m.in. na ich metodę produkcji (złowione w morzu, wodach śródlądowych, bądź wyhodowane) oraz obszar połowu. Wymagane informacje dotyczące handlowego oznaczenia, metody produkcji i obszaru połowu winny być dostępne na każdym etapie wprowadzenia do obrotu danych gatunków ryb. Stąd też w związku z brakiem ww. informacji przy sprzedaży ww. ryb w toku kontroli stwierdzono naruszenie przepisów art. 4 rozdz. 2 rozporządzenia  Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 017 z 21/01/2000 ze zm.) i art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 278 z 23/10/2001 ze zm.).

 

W związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że przedsiębiorca Leszek Moryl,prowadzący działalność gospodarczą wPunkcie Sprzedaży Rybna Targowisku Manhattan w Szczecinie przy ul. Staszica 1, wprowadził do obrotu 2 partie ryb świeżych (szczupak, okoń) oraz 1 partię filetów z morszczuka mrożonych o łącznej wartości 162 złote tj. artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych ( Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w wyżej cytowanych przepisach.

Biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowościZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowejna podstawie przepisu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) skierował do strony wystąpienie pokontrolne. Do wystosowanego wystąpienia pokontrolnego strona ustosunkowała się w piśmie z dnia 17.10.2011 r.   w którym poinformowała tut. Inspektorat, iż wszystkie uchybienia stwierdzone podczas kontroli zostały usunięte.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli pismem z dnia 19.04.2012 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu2 partii ryb świeżych (szczupak, okoń) oraz 1 partii filetów z morszczuka mrożonychoferowanych do sprzedaży „luzem”, które nie odpowiadają wymaganiom jakościowym określonymwart. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonychw art. 4 rozdz. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 017 z 21/01/2000 ze zm.) orazwart. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 278 z 23/10/2001 ze zm.) zuwagi na brak uwidocznienia w miejscu sprzedaży w/w artykułów rolno-spożywczych informacji o metodzie produkcji i obszarze połowu.

 

Ponadto w ww. piśmie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań. Strona nie skorzystała ze swojego uprawnienia.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z definicji tej jednoznacznie zatem wynika, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.   

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Ustawa o jakości stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L z 2002 r., Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Leszek Moryl,prowadzący działalność gospodarczą w Punkcie Sprzedaży RybTargowisko Manhattan w Szczecinie przy ul. Staszica 1,odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości kary pieniężne, o których mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3  ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

Ustalając wysokość kary pieniężnej, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonującdyspozycje ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych, tj. 2 partii ryb świeżych (szczupak, okoń) oraz 1 partii filetów z morszczuka mrożonychoferowanych do sprzedaży „luzem” o niewłaściwej jakości, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości czynu wziął pod uwagę iż, wprawdzie brak powyższych informacji nie ma wpływu na zdrowie konsumentów a stanowi jedynie niespełnienie wymogu określonego przepisem prawa, to jednak z drugiej strony brak podania metody produkcji powoduje, że konsument pozbawiony jest istotnej informacji w zakresie tego czy będące przedmiotem obrotu ryby świeże złowione zostały w morzu, wodach śródlądowych czy też zostały wyhodowane. Taka informacja natomiast może mieć bezpośredni wpływ na decyzjękonsumenta, co do tego czy produkt taki chce zakupić. Podobne znaczenie ma informacja w zakresie określenia obszaru połowu.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót artykułami żywnościowymi na etapie detalicznym, a celem jej działalności jest sprzedaż artykułów rolno-spożywczych bezpośrednio konsumentom. Wskazać w tym miejscu należy, iż jest to sprzedaż wyspecjalizowana ograniczająca się do sprzedaży ryb i przetworów rybnych. Zdaniem tut. organu stanowi to o tym, że można ją potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością a więc mającego obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością, w tym przepisów prawa nakładających na przedsiębiorców obowiązek oznakowania ryb sprzedawanych  bez opakowań w sposób wynikający z ww. wymogów prawa żywnościowego. Przy ocenie stopnia winy strony organ uwzględnił  również okoliczność, że przedsiębiorca Leszek Moryl nie działał z zamiarem bezpośrednim czy choćby ewentualnym co do zatajenia przed konsumentem omawianych informacji, to jednak można zarzucić jemu brak należytej staranności czy też niedbalstwo w zakresie zapoznawania się z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w odniesieniu do artykułów rolno-spożywczych, których sprzedażą zajmuje się na co dzień. Strona miała wpływ na wystąpienie tego naruszenia - przed jego wystąpieniem uchroniłaby stronę bowiem znajomość przepisów prawa żywnościowego. Ponadto organ uwzględnił fakt usunięcia przez stronę stwierdzonych nieprawidłowości o czym strona poinformowała w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ wziął pod uwagę okoliczność, że zakwestionowane artykuły rolno-spożywcze poza wspomnianymi nieprawidłowościami dotyczącymi braku informacji w miejscu sprzedaży o metodzie produkcji i obszarze połowu przedmiotowych ryb świeżych, spełniały wymagania jakościowe, określone w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy  o jakości oraz dotyczyły zasadniczo  niedużej partii produktów (łącznie 9,10 kg ryb wartości 162,00 złotych). Jednak wskazane nieprawidłowości dotyczyły najbardziej istotnych informacji dla konsumentów przy uwzględnieniu rodzaju artykułów rolno-spożywczych (ryby) i formy sprzedaży.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca Leszek Moryl nie był kontrolowany przez tut. organ Inspekcji Handlowej.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy tzw. mikroprzedsiębiorców, stąd wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej.  W omawianym stanie faktycznym wspomniana korzyść majątkowa wynosić mogłaby 810,00 złotych.

 

Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono przedsiębiorcy Leszkowi Moryl prowadzącemu działalność gospodarczą wPunkcie Sprzedaży Ryb Targowisko Manhattan w Szczecinie przy ul. Staszica 1wymierzyć karę pieniężną w wysokości 500,00 złotych (pięćset złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu trzech partii ryb, nie odpowiadających wymaganiom jakościowym. 

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 500 zł kara pieniężna spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

Zgodnie z przepisem art. 104 § 1 kpa organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku powyższym organ orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

1)        Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Leszek Moryl, prowadzący działalność gospodarczą w Punkcie sprzedaży ryb Targowisko Manhattan przy ul. Staszica 1 w Szczecinie powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu   art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

2)        Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 

 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej   

 Ewa Kryjom                                                                                 .…...................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

 

Otrzymują:

- Leszek Moryl;

- a/a (Łw).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 10-07-2012 15:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 10-07-2012 15:17