Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.181,199.2011.J-31.2012

                                                                                              Szczecin, dnia 16.05.2012r.

  ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

 

WKŻ.8361.181,199.2011/J-31/2012

Upoważnienie Nr 00009547

Upoważnienie Nr 00009574

 

„LUTECJA”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Stanisława Rzeszowskiego 4

72-200 Nowogard

prowadząca działalność gospodarczą

w Supermarkecie INTERMARCHE

ul. Stanisława Rzeszowskiego 4 w Nowogardzie

 

DECYZJA J-31/2012

umarzająca postępowanie

 

Na podstawie art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy: Lutecja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącemu działalność gospodarczą w Supermarkecie Intermarche ul. St. Rzeszowskiego 4 w Nowogardzie, kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii/15 opakowań jednostkowych „Napoju jabłkowego z miętą” Paquita 1l, oznaczonego m.in. najlepiej spożyć przed 12.02.2012, producenta Fructa Napoje Sp. z o.o., ul. Lotnicza 6, 99-100 Łęczyca, który nie odpowiadał wymaganiom określonym w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) z uwagi na to, że oznakowanie w/w produktu wprowadza konsumenta w błąd co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie nazwy, albowiem zadeklarowano nazwę „Napój jabłkowy z miętą”, podczas gdy w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że zbadany napój posiada dominujący smak mięty ze względu na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), tj. z uwagi na jego bezprzedmiotowość w całości.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 17 i 18 sierpnia oraz 16 września 2011  roku na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. U. L. 165 z 30. 4 2004, str 1; sprostowanie: Dz. U. L 191 z 28. 5. 2004 s. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.),  w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00009547 z dnia 17.08.2011r. oraz upoważnieniem nr 00009574 z dnia 15.09.2011r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Lutecja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącego działalność gospodarczą w Supermarkecie Intermarche ul. St. Rzeszowskiego 4 w Nowogardzie , zwanego dalej również „stroną”.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w sprzedaży 1 partię/15 opakowań  jednostkowych „Napoju jabłkowego z miętą” Paquito 1l, oznaczonego m.in. najlepiej spożyć przed 12.02.2012, producenta Fructa Napoje Sp. z o.o., ul. Lotnicza 6, 99-100 Łęczyca, o wartości 34,35 złotych, którą poddano badaniom laboratoryjnym na zgodność z deklaracją umieszczoną w oznakowaniu opakowania. W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że zbadany napój posiada dominujący smak mięty, co jest nieadekwatne do nazwy produktu podanej na opakowaniu „Napój jabłkowy z miętą (...)”. W związku z powyższym uznano, iż oznakowanie badanego produktu wprowadza konsumenta w błąd, co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie jego nazwy albowiem zadeklarowano nazwę „Napój jabłkowy z miętą” podczas gdy w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że zbadany napój posiada dominujący smak mięty. Uzyskane wyniki badań stanowiły podstawę do stwierdzenia naruszenia przepisu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.).

Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) do artykułów rolno-spożywczych stosuje się m.in. wymagania określone w art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.), który stanowi, że oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zarówno do kontrolowanego, jak i do producenta zakwestionowanej partii „Napoju jabłkowego z miętą” w dniu 3 października 2011r. wystosowano wystąpienia pokontrolne. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne strona pismem z dnia 6 października 2011r. poinformowała organ, iż kwestionowany produkt został wycofany ze sprzedaży. Z kolei producent przedmiotowego środka spożywczego pismem z dnia 11 października 2011r. poinformował tut. organ, iż jest w trakcie prac projektowych, zmierzających do zmiany szaty graficznej opakowania, w ramach których zmianie ulegnie również kwestionowane oznakowanie produktu. Złożone pisma organ uwzględnił w toczącym się postępowaniu i dokonał ich oceny przy miarkowaniu stopnia zawinienia strony, o czym niżej.

W związku z powyższym, pismem z dnia 20 kwietnia 2012r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił przedsiębiorcę: Lutecja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąo wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu 1 partii „Napoju jabłkowego z miętą” Paquito 1l w ilości 15 opakowań jednostkowych, który nie odpowiadał wymaganiom określonymw art. 6 ust. 2 ustawy  z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) z uwagi na to, że nazwa napoju umieszczona na opakowaniu wprowadza konsumenta w błąd, co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie nazwy. Na opakowaniu przedmiotowego artykułu rolno-spożywczego zadeklarowano bowiem nazwę „Napój jabłkowy z miętą”, podczas gdy w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że zbadany napój posiada dominujący smak mięty.

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Przepis art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) zwanej dalej również „ustawą o jakości”, zawiera definicję jakości handlowej, zgodnie z którą jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Definicja ta jednoznacznie wskazuje, że oznakowanie artykułu rolno- spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

W świetle z kolei przepisu art. 6 ust. 2 ustawy o jakości jw.  do oznakowania artykułów rolno-spożywczych stosuje się odpowiednio m.in. wymagania określone w art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.).

Przepis art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a w/w ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia stanowi, iż oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) stanowi ponadto w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno- spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższej definicji przedsiębiorca Lutecja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca działalność gospodarczą w Supermarkecie Intermarche ul. St. Rzeszowskiego 4
w Nowogardzie odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu środków spożywczych.

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych. Uwzględnił również okoliczność, (oświadczenie strony), że strona należy do kategorii tzw. „małych przedsiębiorców” w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), stąd odstąpił od ustalania wielkości jej obrotów uznając, że nie mają one wpływu na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie w kontekście dokonanej oceny pozostałych czterech przesłanek określonych w ww. przepisie. Jednocześnie uwzględniono w toczącym się postępowaniu przesłanki zawarte w art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanej partii artykułu rolno-spożywczego, tj. „Napoju jabłkowego z miętą” Paquito 1l  Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu w odniesieniu do stwierdzonej nieprawidłowości, polegającej na wprowadzeniu konsumenta w błąd co do charakterystyki tegoż środka spożywczego w zakresie nazwy jest znikomy. Organ uwzględnił okoliczność, że dokonywany przez przeciętnego konsumenta wybór określonego produktu nie jest dokonywany przez pryzmat „smaku”, lecz innych, charakterystycznych dla danego produktu, właściwości, np. zawartości cukru, ilości owoców, z których napój wytworzono itp. Niewątpliwie uznać należy, że bezsprzecznie taki stan rzeczy, jaki stwierdzony został w odniesieniu do będącego przedmiotem postępowania artykułu rolno-spożywczego nie powinien był zaistnieć. Powszechnie obowiązujące przepisy stawiają bowiem określone wymagania w zakresie jakości handlowej środków spożywczych. Organ uwzględnił jednak okoliczność, że ujawniona nieprawidłowość ma charakter mało istotny z punktu widzenia stopnia szkodliwości czynu.

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót artykułami żywnościowymi na etapie detalicznym, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów konsumentowi finalnemu. Strona postępowania jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością, w tym przepisów dotyczących oznakowania wprowadzanych do obrotu środków spożywczych. Organ wziął również pod uwagę, że stwierdzona nieprawidłowość nie była możliwa do wykrycia na etapie sprawdzania np. oznakowania danego środka spożywczego. Wprowadzenie w błąd co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie nazwy możliwe bowiem było do wykrycia dopiero w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych. Organ uwzględnił nadto okoliczność, że producentem przedmiotowego środka spożywczego jest znana na rynku polskim Fructa Napoje Sp. z o.o., brak było zatem w ocenie organu podstaw do stwierdzenia przez stronę, iż wyprodukowane przez w/w producenta napoje nie spełniają wymagań jakościowych w zakresie nazwy nieadekwatnej do rzeczywistego składu produktu. Jednocześnie przy ocenie stopnia zawinienia strony organ wziął pod uwagę okoliczność, że strona podjęła działania naprawcze i wycofała z obrotu zakwestionowany produkt. Również producent na skutek przesłanego przez  Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wystąpienia pokontrolnego z dnia 3 października 2011 r., podjął działania eliminujące ujawnioną nieprawidłowość.

Oceniając zakres naruszenia organ uwzględnił okoliczność, że zakwestionowana partia napoju, poza stwierdzona nieprawidłowością, spełniała inne wymagania jakościowe określone w przepisach regulujących jakość handlową artykułów rolno-spożywczych, a nadto, że dotyczyła niewielkiej ilości produktu tj. 15 opakowań jednostkowych o łącznej wartości 34,35 złotych. 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca Lutecja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca działalność gospodarczą   w Supermarkecie Intermarche ul. St. Rzeszowskiego 4 w Nowogardzie, nie był wcześniej kontrolowany przez tut. organ. Kontrola w wyniku której stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą przedmiotowego napoju była pierwszą kontrolą Inspekcji Handlowej, która poza opisanym uchybieniem nie wykazała naruszenia przepisów dotyczących jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Nadto organ uwzględnił, iż strona stosunkowo krótko (od lipca 2011r.) prowadzi działalność gospodarczą.

Mając na uwadze dokonaną ocenę wyżej opisanych przesłanek, a w szczególności mając na uwadze ocenę stopnia szkodliwości czynu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej, której przypisano największą wagę, a ocenioną przez organ na poziomie znikomym oraz ocenę zakresu stwierdzonego naruszenia, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że kryterium wielkości obrotów, jako kryterium najmniejszej wagi w toczącym się postępowaniu, nie ma wpływu na jego rozstrzygnięcie. Uznano ponadto, że uwzględnienie jedynie czterech przesłanek przewidzianych w art. 40a ust. 5 ustawy o jakości, jest wystarczające w tym przypadku do zakończenia sprawy administracyjnej oraz pozostaje w zgodzie z zasadą szybkości postępowania, według której organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy (złożonego w toku kontroli) uznał, iż strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) należy do kategorii „mały przedsiębiorca”, w związku z czym wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku nie należy do największych w odniesieniu do pozostałych kategorii.

Po szczegółowej analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności i czynników, które ustawa o jakości nakazuje wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej brać pod uwagę w toku prowadzonego postępowania administracyjnego z tytułu naruszenia jej przepisów, stwierdzono, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Biorąc pod uwagę fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500,00 złotych, uznać należy, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, a mianowicie kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonego naruszenia w kontekście jego wagi, jak również ilości i wartości artykułu rolno-spożywczego niezgodnych z przepisami dotyczącymi jakości handlowej oraz stopnia szkodliwości czynu. Z powyższych względów uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym wymierzeniem kary pieniężnej, z uwagi na fakt, iż strona podjęła natychmiastowe działania, zmierzające do poprawy stwierdzonej nieprawidłowości, a przedsiębiorca uzyskał wiedzę co do możliwości występowania podobnych nieprawidłowości, wpływających na jakość wprowadzanych przez niego do obrotu artykułów rolno- spożywczych.

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej  zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy, w całości za bezprzedmiotowe.

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo części.

W związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 §1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

                                   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

                                                                                              Ewa Kryjom

....................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

1)     Lutecja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Stanisława Rzeszowskiego 4, 72-200 Nowogard.

2)     a/a (Nw)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 15-06-2012 08:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-06-2012
Ostatnia aktualizacja: - 15-06-2012 08:48