Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.171.2011.J-26.2012

                                     Szczecin, dnia 17.05.2012r.

  ZACHODNIOPOMORSKI 

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

                                                                                                   

Na akt kontroli: WKŻ.8361.171.2011                                                                                 

Nr upoważnienia 00009536

                                                                                              „Carrefour Polska” Sp. z o.o.

                              ul. Targowa 72

                                                                                    03-734 Warszawa

                                                                                                                                                               prowadząca działalność gospodarczą  

w Hipermarkecie Carrefour

                                                                                  ul. Boh. Warszawy 42

                                                                                   w Szczecinie

 

DECYZJA   J-26/2012

umarzającą postępowanie

 

Na podstawie przepisu art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu:

-  1 partii/6 op. miodu pszczelego wielokwiatowego nektarowego 500g, o wartości 64,14zł;

-  1 partii/8 op. miodu pszczelego nektarowo-spadziowego 400g, o wartości 71,92zł, wyprodukowanych dla Carrefour Polska sp. z o.o. przez: Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” A. i J. Kasztelewicz, 33-331 Stróże 235, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w  §2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), ze względu na to, że w oznakowaniu w/w miodów brak było pełnych danych identyfikujących producenta, z uwagi na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej w art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L z 2002 r., Nr 31, s.1 ze. zm.) tj. z uwagi na jego bezprzedmiotowość w całości.

Uzasadnienie

W dniach 03, 04 i 05 sierpnia 2011 r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1-141, ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem numer 00009536 z dnia 03.08.2011 r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Carrefour Polska Sp. z o. o. ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa,prowadzącego działalnośćgospodarczą w Hipermarkecie Carrefour w Szczecinie przy ul. Boh. Warszawy 42, zwanego dalej również „stroną”, podczas której stwierdzono w obrocie handlowym 2 partie miodów, tj.:

1)      miód pszczeli wielokwiatowy nektarowy 500g, najlepiej spożyć przed: 04.05.2014,

2)      miód pszczeli nektarowo-spadziowy 400g, najlepiej spożyć przed: 29.04.2014,

wyprodukowanych dla Carrefour Polska Sp. z o. o. przez: Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” A. i J. Kasztelewicz, 33-331 Stróże 235, w oznakowaniu których  brak było pełnych danych identyfikujących producenta, tj.:

·           przy Carrefour Polska  Sp. z o. o. brak było wskazania adresu producenta;

·           lub przy „Sądecki Bartnik” A. i J. Kasztelewicz brak było wskazania pełnego imienia producenta będącego osobą fizyczną.

       

Zgodnie bowiem z treścią przepisu §2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) opakowany środek spożywczy znakuje się podając m.in. dane identyfikujące osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, jeżeli działalność w tym zakresie jest zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Z kolei zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w przypadku artykułu rolno-spożywczego będącego środkiem spożywczym oznakowanie opakowanych środków spożywczych zawiera dane identyfikujące producenta albo producentów, w tym firmę albo nazwę i adres, albo imię, nazwisko i adres.

Stąd w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że wskazane w sentencji niniejszej decyzji 2 partie miodów, tj. miodu pszczelego wielokwiatowego nektarowego 500g i miodu pszczelego nektarowo-spadziowego 400g ze względu na brak w oznakowaniu pełnych danych identyfikujących producenta, nie odpowiadają wymaganiom w zakresie jakości handlowej, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), ze względu na naruszenie przepisów§2 ust.1 pkt 5 lit. a  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.) w związku zart. 7 ust. 2 pkt 2ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowości w zakresie oznakowania, 20 września 2011 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej do kontrolowanego oraz producenta zakwestionowanych partii miodu wystosował wystąpienia pokontrolne z wnioskami o usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. W odpowiedzi na rzeczone wystąpienie pokontrolne strona oraz producent poinformowali o podjętych działaniach naprawczych, tj. oznakowaniu miodu sprzedawanego pod marką Carrefour pełnymi danymi identyfikującymi producenta zawierającymi również wskazanie imienia osoby fizycznej będącej producentem przedmiotowych produktów, na dowód czego załączono nowe wzory etykiet, na których podano: „Wyprodukowano dla Carrefour Polska Sp. z o.o. przez: Gospodarstwo Pasieczne Sądecki Bartnik – Janusz Kasztelewicz 33-331 Stróże 235, Polska”.

Następnie, pismem z dnia 18 kwietnia 2012 r. organ zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z naruszeniem wymagań określonych w w/w przepisach.Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z definicji tej jednoznacznie zatem wynika, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 w/w ustawy wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) jest aktem prawnym wydanym na podstawie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, regulującym m. in. szczegółowy zakres informacji podawanych m. in. w oznakowaniu opakowanych środków spożywczych. Spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu ma zatem wpływ na ustalenie, czy środek spożywczy spełnia wymagania w zakresie jakości handlowej, o których mowa w cytowanym wyżej przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

Ustawa o jakości handlowej nakłada na wprowadzających artykuły rolno-spożywcze do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

Jednocześnie ustawa o jakości, w przepisie art. 3 pkt 4, odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Carrefour Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 72 prowadzący działalność gospodarczą w Hipermarkecie Carrefour przy ul. Boh. Warszawy 42 w Szczecinie, odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych: stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

W wyniku dokonanej analizy okoliczności sprawy Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę okoliczność, iż opakowania przedmiotowych środków spożywczych nie zawierały w oznaczeniu pełnych danych identyfikujących producenta i uznał, że stopień szkodliwości jest znikomy. W ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej nie umieszczenie w oznakowaniu pełnego imienia producenta przy jednoczesnym podaniu innych danych identyfikujących producenta pozostaje bez żadnego wpływu na zdrowie konsumentów jak i wybór środka spożywczego. Również brak adresu wprowadzającego do obrotu, tj. Carrefour Polska Sp. z o.o. nie stanowi czynnika wpływającego na dokonanie wyboru, co do  zakupu produktu przez konsumenta. Uwidocznione na opakowaniu w/w środków spożywczych dane umożliwiały identyfikację producenta i wprowadzającego do obrotu, choć – co należy podkreślić – umieszczenie niepełnych danych identyfikujących producenta stanowi naruszenie przepisów prawa, stanowiących o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w zakresie oznakowania.

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót artykułami żywnościowymi, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów konsumentowi finalnemu. Strona postępowania jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez nią działalnością. Przepisy prawa nakładają na przedsiębiorców obowiązek oznakowania artykułów rolno-spożywczych w sposób wynikający ze wspomnianego wyżej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych. Jest to akt prawa powszechnie obowiązujący i jego bezwzględne przestrzeganie jest obowiązkiem przedsiębiorców prowadzących obrót żywnością. Jednak w ocenie organu na korzyść strony przemawia jej postawa po stwierdzeniu nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, tzn. strona podjęła działania, zmierzające do poprawy stwierdzonej w oznakowaniu nieprawidłowości,  poprzez wprowadzenie zmiany w oznakowaniu przedmiotowych miodów, co wynika z odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne oraz przesłanych przez producenta nowych etykiet.

 

Ustalając zakres naruszenia organ wziął z kolei pod uwagę fakt, że stwierdzone niezgodności były jedynymi w odniesieniu do tych artykułów rolno-spożywczych, które poza brakiem pełnych danych producenta spełniały inne wymagania jakościowe określone w przepisach regulujących jakość handlową artykułów rolno-spożywczych. Organ wziął również pod uwagę, że stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła niewielkiej ilości zakwestionowanych produktów, tj. 1 partii/6 op. o łącznej wartości 64,14 zł i 1 partii/8 op. o łącznej wartości 71,92 zł.

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony organ uwzględnił okoliczność, iż przedsiębiorca Carrefour Polska Sp. z o. o. ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, był już kontrolowany przez tut. organ, a wyniki kontroli wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej wprowadzanych przez stronę do obrotu artykułów rolno-spożywczych.  .

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.) przy uwzględnieniu wielkości obrotów, przedstawionych przez stronę w poprzednim postępowaniu administracyjnym prowadzonym w 2010 r., należy do grupy tzw. pozostałych przedsiębiorców, w związku z czym wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest największy spośród wszystkich kategorii przedsiębiorców.

Po szczegółowej analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności i czynników, które ustawa o jakości nakazuje wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej brać pod uwagę w toku prowadzonego postępowania administracyjnego z tytułu naruszenia jej przepisów, stwierdzono, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Biorąc pod uwagę fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z w/w przepisem wynosi 500 złotych, uznać należy, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, a mianowicie kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonego naruszenia w kontekście wagi naruszenia, jak również ilości i wartości artykułów rolno-spożywczych niezgodnych z przepisami dotyczącymi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Z powyższych względów uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym wymierzeniem kary pieniężnej, z uwagi na fakt, iż strona podjęła działania, zmierzające do poprawy stwierdzonej w oznakowaniu nieprawidłowości,  a jednocześnie uzyskała wiedzę, co do możliwości występowania podobnych nieprawidłowości w zakresie oznakowania, wpływających na jakość wprowadzanych przez niego do obrotu artykułów rolno- spożywczych.

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy w całości za bezprzedmiotowe.

W przypadku gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ je prowadzący na podstawie przepisu art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, stąd postanowiono jak w sentencji.

 

Pouczenie

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129§ 1 i 2 wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502  Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

                                                               Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

                                                                                                                              Ewa Kryjom

                                                                     ……………………………………………

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz

stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji) 

Otrzymują:

1)                   Carrefour Polska Sp. z o. o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa.

2)                   a/a (Wr)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 15-06-2012 08:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-06-2012
Ostatnia aktualizacja: - 15-06-2012 08:37