Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.75.2011.J-15.2012

                                                                                  Szczecin, dnia 23.03.2012r.

  ZACHODNIOPOMORSKI                                         

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

 

Nr akt kontroli: WKŻ.8361.75.2011

Upoważnienie Nr 00009139

 

Tesco (Polska) Sp. z o. o.

ul. Kapelanka 56

30-347 Kraków

prowadząca działalność gospodarczą

w hipermarkecie Tesco w Szczecinie
ul. Milczańska 31f

DECYZJA J-15/2012

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust.1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz.1577 ze zm.) iprzepisu art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.)po przeprowadzeniu postępowania administracyjnegoZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcyTesco (Polska) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością karę pieniężnąw wysokości 3147,90złotych (trzy tysiące sto czterdzieści siedem złotych 90/100) w związku z wprowadzeniem do obrotu 2 partii mleka koziego w proszku o wartości 629,58 zł, wyprodukowanego przez „Agro-Danmis” Sp. z o. o., Bukowiec 34, 64-834 Wyszyny (tj.: 24 opakowania jednostkowe „Mleka koziego w proszku” 200g Danmis oznaczonego m.in. najlepiej spożyć przed: 20.07.2011/A; oraz 18 opakowań jednostkowych „Mleka koziego w proszku” 200g Danmis, oznaczonego m.in. najlepiej spożyć przed: 15.07.2011/), nieodpowiadających wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań, o których mowa w § 35 ust. 2 pkt 1 lit a i pkt 2,3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) z uwagi na brak w oznakowaniu produktu informacjiw zakresie: procentowej zawartości tłuszczu w mleku, wyrażonej wagowo w odniesieniu do produktu gotowego- obok nazwy środka spożywczego; zawartości tłuszczu w środku spożywczym po jego rozcieńczeniu lub odtworzeniu obok metody rozcieńczania albo odtwarzania; oraz że produkt „nie jest przeznaczony dla niemowląt poniżej 12 miesięcy” 

 

Uzasadnienie

W dniach 18 i 20 kwietnia 2011r.na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1; sprostowanie: Dz. U. L 191 z 28.5.2004 s. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00009139 z dnia 18 kwietnia 2011r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Tesco (Polska) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącego działalność gospodarczą w hipermarkecie Tesco w Szczecinie ul. Milczańska 31f, zwanego dalej również „stroną”.


W toku przeprowadzonej kontrolistwierdzono w sprzedaży2partiemleka koziego w proszku o wartości 629,58zł, wyprodukowanego przez „Agro-Danmis” Sp. z o. o. (aktualnie Sp. J.) Bukowiec 34, 64-834 Wyszyny tj.: „Mleko kozie w proszku” 200g Danmis, najlepiej spożyć przed: 20.07.2011/A; „Mleko kozie w proszku” 200g Danmis, najlepiej spożyć przed: 15.07.2011/B w oznakowaniu których nie zawarto informacji dotyczących: „procentowej zawartości tłuszczu w mleku (obok nazwy środka spożywczego) wyrażonej wagowo w odniesieniu do produktu gotowego”;„zawartości tłuszczu (przy metodzie rozcieńczania lub odtwarzania) w środku spożywczym po jego rozcieńczeniu lub odtworzeniu”;oraz informacji, że produkt „nie jest przeznaczony dla niemowląt poniżej 12 miesięcy”.

W związku z powyższym w toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że z uwagi na powyższe braki w zakresie oznakowania przedmiotowe artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadają wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych odpowiednio w: § 35 ust. 2 pkt 1a, pkt 2, i pkt 3  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zarówno do kontrolowanego, jak i producenta zakwestionowanych partii mleka koziego w proszku wystosowano wystąpienia pokontrolne, w których wniesiono o usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne strona pismem z dnia 29 czerwca 2011r. poinformowała, że w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie oznakowania mleka koziego zwróciła się do producenta ww. mleka, który poinformował, że aktualnie opakowania mleka koziego w proszku są oznakowane zgodnie z ww. rozporządzeniem. Natomiast producent ww. mleka tj. Agro-Danmis Gramowscy Sp. J. (aktualna firma przedsiębiorcy) Bukowiec 34, 64-834 Wyszynyw swoim piśmie z dnia 25 maja 2011r. wyjaśnił, iż stwierdzone nieprawidłowości wynikły z użycia zapasów magazynowych opakowań ww. mleka i ze względów ekonomicznych zostały one zastosowane. Ponadto poinformował, że obecnie w obrocie znajduje się mleko w opakowaniu, które zawiera informacje zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. nr 137, poz. 966 ze zm.).

Mając na uwadze ustalenia kontroli pismem z dnia 9 lutego 2012r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 2 partii mleka koziego w proszku o wartości 629,58 zł wyprodukowanego przez „Agro-Danmis” Sp. z o. o. Bukowiec 34, 64-834 Wyszyny tj.: „Mleko kozie w proszku” 200g Danmis, najlepiej spożyć przed: 20.07.2011/A; „Mleko kozie w proszku” 200g Danmis, najlepiej spożyć przed: 15.07.2011/B, w oznakowaniu których nie podano: informacji o procentowej zawartości tłuszczu w mleku (obok nazwy środka spożywczego) wyrażonej wagowo w odniesieniu do produktu gotowego; przy metodzie rozcieńczania lub odtwarzania informacji o zawartości tłuszczu w środku spożywczym po jego rozcieńczeniu lub odtworzeniu; informacji, że produkt „nie jest przeznaczony dla niemowląt poniżej 12 miesięcy”, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.)w związku z naruszeniem wymagań szczegółowych w zakresie jakości handlowej określonych w przepisach § 35 ust. 2 pkt 1a, pkt 2 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. nr 137, poz. 966 ze zm.)

 

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań. Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.
Nie mniej jednak organ uwzględnił pisma złożone przez stronę na etapie postępowania pokontrolnego i dokonał ich oceny pod kątem przydatności dla toczącego się postępowania, o czym niżej.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczegodotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z definicji tej jednoznacznie zatem wynika, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej. W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ww. ustawy wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) jest aktem prawnym wydanym na podstawie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, regulującym m. in. szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu środków spożywczych, stanowiących zatem o ich jakości handlowej.

Zgodnie z przepisem: § 35 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. nr 137, poz. 966 ze zm.)w oznakowaniu mleka zagęszczonego i mleka w proszku podaje się m.in. obok nazwy środka spożywczego informację o procentowej zawartości tłuszczu w mleku wyrażonej wagowo w odniesieniu do produktu gotowego, z wyjątkiem mleka zagęszczonego odtłuszczonego niesłodzonego, mleka zagęszczonego odtłuszczonego słodzonego i mleka w proszku odtłuszczonego (pkt 1a), informację o metodach rozcieńczenia albo odtwarzania, łącznie z informacją o zawartości tłuszczu w środku spożywczym po jego rozcieńczeniu albo odtworzeniu – w przypadku mleka w proszku (pkt 2), jak również informację, że produkt „nie jest przeznaczony dla niemowląt poniżej 12 miesięcy”- w przypadku mleka w proszku (pkt 3).

Stąd w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że wskazane w sentencji niniejszej decyzji artykuły rolno – spożywcze ze względu na braki w oznakowaniu w zakresie nie uwidocznienia informacji: o procentowej zawartości tłuszczu w mleku wyrażonej wagowo w odniesieniu do produktu gotowego; o zawartości tłuszczu w środku spożywczym po jego rozcieńczeniu lub odtworzeniu oraz informacji, że produkt „nie jest przeznaczony dla niemowląt poniżej 12 miesięcy”, nie odpowiadają wymaganiom określonym odpowiednio w przepisach § 35 ust. 2 pkt 1a, pkt 2 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. nr 137, poz. 966 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.), stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3 że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż500,00 złotych. Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z  którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Tesco (Polska) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca działalność gospodarczą w hipermarkecie Tesco w Szczecinie ul. Milczańska 31f odpowiada za jakość wprowadzonych przez siebie do obrotu ww. artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynuz uwagi na stwierdzone w oznakowaniu przedmiotowych środków spożywczych braki w zakresie podania określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa informacji jest znaczny. Brak informacji w zakresie procentowej zawartości tłuszczu w mleku wyrażonej wagowo w odniesieniu do produktu gotowegozawartości tłuszczu w środku spożywczym po jego rozcieńczeniu lub odtworzeniu obok metody rozcieńczania albo odtwarzania; oraz że produkt „nie jest przeznaczony dla niemowląt poniżej 12 miesięcy” bezpośrednio na produkcie pozbawia konsumenta wiedzy w zakresie istotnych z punktu widzenia prawa do informacji,mogących przesądzić o dokonanym wyborze, ale również z punktu widzenia zdrowia konsumenta. Powszechnie wiadome jest, że mleko jest produktem, który należy do jednych z podstawowych produktów żywnościowych. Poprzez brak uwidocznienia informacji w tym zakresie konsument bowiem pozbawiony jest rzetelnej wiedzy o produkcie.

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, można ją więc potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością.W odniesieniu zarówno do braku informacji dotyczących  procentowej zawartości tłuszczu w mleku wyrażonej wagowo w odniesieniu do produktu gotowego; zawartości tłuszczu w środku spożywczym po jego rozcieńczeniu lub odtworzeniu; oraz informacji, że produkt „nie jest przeznaczony dla niemowląt poniżej 12 miesięcy” Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż w tym zakresie strona ponosi winę, choćby z racji tego, że stwierdzona „wada” możliwa była do wykrycia poprzez sprawdzenie uwidocznienia tych informacji przy przyjmowaniu towaru. Strona postępowania jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez nią działalnością. Przepisy prawa nakładają na przedsiębiorców obowiązek oznakowania artykułów rolno-spożywczych w sposób wynikający ze wspomnianego wyżej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych. Jest to akt prawa powszechnie obowiązujący i jego bezwzględne przestrzeganie jest obowiązkiem przedsiębiorców prowadzących obrót żywnością. Przy ocenie stopnia zawinienia organ wziął nadto pod uwagę okoliczność, że strona posiadała już wiedzę w zakresie braku na opakowaniach jednostkowych przedmiotowych środków spożywczych informacji wymaganych przepisami §35 ust. 2 pkt 1a, pkt 2 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. nr 137, poz. 966 ze zm.), ponieważ kontrola tut. organu przeprowadzona u strony wdniach 07,11 maja i 15 czerwca 2010r, wykazała dokładnie te same nieprawidłowości w zakresie oznakowania, których stwierdzenie stało się podstawą do wymierzenia przedsiębiorcy w dniu 17 maja 2011r. w drodze decyzji administracyjnej kary pieniężnej. Tym bardziej zatem naganne wydaje się być postępowanie strony, która świadomie wprowadza do obrotu produkt nieodpowiadający wymaganiom jakościowym w zakresie oznakowania. Stąd też przy ocenie stopnia zawinienia strony, organ okoliczność tę wziął pod uwagę jako przesądzającą o dokonanej ocenie. Biorąc zatem pod uwagę postawę strony wyjaśnienia Tesco (Polska) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, złożone w toku postępowania pokontrolnego, jak i działania podjęte już w toku samej kontroli, nie mogły w ocenie organu mieć wpływu na umniejszenie stopnia winy strony.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ wziął pod uwagę okoliczność, że zakwestionowane partie mleka koziego w proszku poza wspomnianymi brakami dotyczącymi uwidocznieniainformacji dotyczącychprocentowej zawartości tłuszczu w mleku wyrażonej wagowo w odniesieniu do produktu gotowego; zawartości tłuszczu w środku spożywczym po jego rozcieńczeniu lub odtworzeniu oraz informacji, że produkt „nie jest przeznaczony dla niemowląt poniżej 12 miesięcy”spełniały wymagania jakościowe, określone w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, jednak, co należy podnieść, dotyczyły łącznie dużej partii produktu. Nadto organ uwzględnił okoliczność, że stwierdzone nieprawidłowości stanowiły znaczny odsetek informacji, jakie winny znajdować się na produkcie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. nr 137, poz. 966 ze zm.).

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony organ uwzględnił to, iż w stosunku do przedsiębiorcy Tesco (Polska) Sp. z o. o. ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków tut. organ prowadził w ostatnich latach postępowanie kontrolne, podczas których stwierdzano nieprawidłowości dotyczące naruszenia przepisów o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w tym i w takim zakresie, jakie rozpatrywane były w niniejszym postępowaniu. Nadto Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił fakt, że strona jest przedsiębiorcą, posiadającym całą sieć placówek na terenie całego kraju i jest podmiotem, który od wielu już lat prowadzi działalność gospodarczą.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.  z 2010r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy tzw. pozostałych przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku, jest największy ze wszystkich kategorii przedsiębiorców.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, która w przypadku przedmiotowych dwóch partii „Mleka koziego w proszku” 200g Danmiswynieść mogła 3147,90 złotych.Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek, uwzględniając nadto okoliczność, że stwierdzone nieprawidłowości powtórzyły się i były już przedmiotem postępowania, prowadzonego przez tut. organ wobec strony, zakończonego wydaniem decyzji administracyjnej w zakresie wymierzenia kary, a nie stanowiące jednak o ponownym wprowadzeniu do obrotu produktu tego samego rodzaju, który nie odpowiada jakości handlowej ze względu na tę samą wadę, o którym mowa w przepisie art. 40a ust. 3 ustawy o jakości Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanowił przedsiębiorcy Tesco (Polska) Sp. z o. o. ul. Kapelanka 5, 30-347 Kraków wymierzyć karę pieniężną w wysokości maksymalnej, tj. równej górnej granicy ustawowego zagrożenia, a zatem w wysokości 3147,90 złotych (trzy tysiące sto czterdzieści siedem złotych i 90/100 złotych).

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 3147,90 złotych kara spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

Pouczenia:

1)       Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorcaTesco (Polska) Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-347), ul. Kapelanka 56, powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53  §1 Ordynacji podatkowej.

2)       Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4,  70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

                                                                              Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

                                                                                                                             Ewa Kryjom

                                                                                              ………………………………………………………….

                                                                                              (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 

                                                                                              służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

- Tesco (Polska) Sp. z o. o. ul. Kapelanka 56 ,30-347 Kraków

- A/a. (Nw).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 15-06-2012 08:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-06-2012
Ostatnia aktualizacja: - 15-06-2012 08:30