Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.142.2011.J-24.2012

                                                                                              Szczecin, dnia 13 kwietnia 2012r.

  ZACHODNIOPOMORSKI                                         

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

Nr akt kontroli: WKŻ.8361.142.2011

Upoważnienie Nr 00009508

Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Motaniec 30

73-108 Kobylanka

prowadząca działalność gospodarczą

w Sklepie Netto Nr 325

w Szczecinie przy ul. Krzywoustego 9-10

 

Reprezentowana przez

Radcę Prawnego Dariusza Mancewicz

Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Dariusz Mancewicz

70-440 Szczecin

ul. Księcia Bogusława X 8/3

 

 

DECYZJA J-24/2012

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust.1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz.1577 ze zm.) iprzepisu art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)po przeprowadzeniu postępowania administracyjnegoZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji HandlowejwymierzaprzedsiębiorcyNetto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motańcukarę pieniężną w wysokości 500,00 zł(pięćset złotych)w związku z wprowadzeniem do obrotu 2 partii przypraw o wartości 121,77 zł, konfekcjonowanych przez PPHU Magrama Konrad Mądry ul. Zaściankowa 48, 71-230 Szczecin, tj.:1 partii „Curry” Przyprawy świata 20g Magrama, oznaczonej m.in. najlepiej spożyć przed: 31.03.2012r.; numer partii 2011 1014 oraz 1 partii „Curry” Przyprawy świata 20g Magrama, oznaczonej m.in. najlepiej spożyć przed: 30.04.2012r.; numer partii 2011 1519 które nie odpowiadały wymaganiom jakościowym, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w §2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) ze względu na to, że w oznakowaniu nie podano informacji dotyczącejskładników występujących w środku spożywczym.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 21, 22 oraz 28 czerwca 2011 r.na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1: sprostowanie: Dz. U. L 191 z 28.5.2004 s. 1 z poźn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00009508 z dnia 21 czerwca 2011 r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącego działalność gospodarczą w Sklepie Netto Nr 325 przy ul. Krzywoustego  9-10 w Szczecinie, zwanego dalej również „stroną”.


W toku przeprowadzonej kontrolistwierdzono w sprzedaży 2partie przypraw „Curry” o wartości 121,77zł, konfekcjonowanych przez PPHU Magrama Konrad Mądry ul. Zaściankowa 48, 71-230 Szczecintj.: 1partii (11 opakowań) „Curry” Przyprawy świata 20g Magrama, oznaczonej m.in. najlepiej spożyć przed: 31.03.2012 r.; numer partii 2011 1014  oraz 1 partii (112 opakowań) „Curry” Przyprawy świata 20g Magrama, oznaczonej m.in. najlepiej spożyć przed: 30.04.2012 r.; numer partii 2011 1519, w oznakowaniu których nie podano informacji dotyczącej składników występujących w środku spożywczym.

 

W związku z powyższym w toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że z uwagi na powyższe braki w zakresie oznakowania przedmiotowe artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadają wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w§2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zarówno do kontrolowanego, jak i producenta zakwestionowanych partii przypraw w dniu 11 lipca 2011 r. wystosowano wystąpienia pokontrolne. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne strona pismem z dnia 26 września 2011 r. poinformowała, że w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie oznakowania przedmiotowych przypraw niezwłocznie usunęła zakwestionowany produkt z sal sprzedażowych informując jednocześnie o powyższym zakład konfekcjonujący. Natomiast zakład konfekcjonujący PPHU Magrama Konrad Mądry ul. Zaściankowa 48 w Szczeciniew piśmie z dnia 14 lipca 2011 r. wyjaśnił, iż towar wadliwy został usunięty ze sprzedaży, a oznakowanie przyprawy „Curry” zostało poprawione.

W związku z ujawnionymi w wyniku kontroli nieprawidłowościami, dnia 16 marca 2012 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu2 partii przypraw „Curry” 20g Przyprawy świata Magrama,  tj.: 1partii oznaczonej m.in. najlepiej spożyć przed: 31.03.2012r.; numer partii 2011 1014 oraz 1 partii oznaczonej m.in. najlepiej spożyć przed: 30.04.2012r.; numer partii 2011 1519, konfekcjonowanych przez PPHU Magrama Konrad Mądry ul. Zaściankowa 48, 71-230 Szczecin,które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudni 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.)w związku z naruszeniem wymagań  szczegółowych w zakresie jakości handlowej określonych w przepisie §2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) ze względu na brak informacji dotyczącej składników występujących w środku spożywczym.

 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie  do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z definicji tej jednoznacznie zatem wynika, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ww. ustawy wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) jest aktem prawnym wydanym na podstawie ustawy o jakości, regulującym m.in. szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu środków spożywczych. Spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu ma zatem wpływ na ustalenie, czy środek spożywczy spełnia wymagania w zakresie jakości handlowej, o których mowa w cytowanym wyżej przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

Zgodnie z przepisem §2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.)opakowany środek spożywczy znakuje się podając informacje dotycząceskładników występujących w środku spożywczym. Stąd w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że wskazane w sentencji niniejszej decyzji artykuły rolno–spożywcze ze względu na brak w oznakowaniu informacji w zakresie składników występujących w środku spożywczym  nie odpowiadają wymaganiom jakości handlowej określonym w przepisie §2 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.), stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3 że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższej definicji przedsiębiorca Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motańcu, prowadzący działalność gospodarczą w Sklepie Netto Nr 325 przy ul. Krzywoustego 9-10 w Szczecinie odpowiada za jakość wprowadzonych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości: stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż przede wszystkim w przypadku 2 partii przyprawy „Curry” 20g Przyprawy Świata, Magrama w których oznakowaniu brakinformacji dotyczących składników występujących w środku spożywczym, stopień szkodliwości czynu jest o tyle znaczny, że brak informacji w tym zakresie bezpośrednio na produkcie pozbawia konsumenta, istotnych z punktu widzenia prawa informacji, a których posiadanie w sposób istotny wpływać może na podjęcie przez konsumenta decyzji o wyborze konkretnego środka spożywczego.

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, można ją więc potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością. W odniesieniu do braku w oznakowaniu produktu informacji dotyczących składników występujących w środku spożywczymorgan uznał, iż w tym zakresie strona ponosi winę, choćby z racji tego, że stwierdzona „wada” możliwa była do wykrycia poprzez sprawdzenie uwidocznienia tych informacji przy przyjmowaniu towaru. Strona postępowania jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Przepisy prawa nakładają na przedsiębiorców obowiązek oznakowania artykułów rolno-spożywczych w sposób wynikający ze wspomnianego wyżej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych. Z drugiej jednak strony przy ocenie stopnia zawinienia, organ wziął pod uwagę okoliczność, że strona już w toku kontroli podjęła działania naprawcze, wycofując zakwestionowany produkt z obrotu handlowego. Organ uwzględnił również i okoliczność, że zakład konfekcjonujący przyprawy podjął działania zmierzające do wyeliminowania nieprawidłowości, o czym poinformował Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ wziął pod uwagę okoliczność, że opisane nieprawidłowości dotyczyły partii liczących odpowiednio 11 i 112 sztuk przyprawy, które poza wspomnianymi brakami dotyczącymi uwidocznienia składników występujących w środku spożywczym spełniały wymagania jakościowe, określone w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony organ uwzględnił okoliczność, że kontrole przeprowadzone u Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ostatnim okresie nie wykazywały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Nadto Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił fakt, że strona jest przedsiębiorcą, posiadającym sieć placówek na terenie całego kraju, który swą działalność gospodarczą prowadzi już długi okres czasu.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wysokości obrotów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy tzw. pozostałych przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest największy ze wszystkich kategorii przedsiębiorców.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia stronie kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, która w tym wypadku wynosi 608,85 zł. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek, postanowiono Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąwymierzyć karę pieniężną w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych).

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) kara spełnia te przesłanki.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

1)       Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Motaniec 30, 73-108 Kobylanka,powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr  8, poz. 60 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53  §1 Ordynacji podatkowej.

2)       Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4,  70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

                                               Ewa Kryjom

………………………………………………………….....

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska        służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

-  Radca Prawny Dariusz Mancewicz

       Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Dariusz Mancewicz

       ul. Bogusława X 8/3, 70-440 Szczecin;

-   A/a (Nw).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 25-05-2012 08:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 25-05-2012 08:30