Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZBŻ.8361.82,117.2011 J - 34.2012

   Koszalin, dnia  27 kwietnia 2012 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki                                              

Inspektor Inspekcji Handlowej

      ul. Wały Chrobrego 4

         70-502 Szczecin                                                                   

............................................................

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

 

Nr akt kontroli ZBŻ.8361.82,117.2011.

Upoważnienie nr 00009087; 00009422

Pani

Danuta Mikołajek

prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:

Danuta Mikołajek

Sklep Zielarsko-Medyczny

„Pod Miętą”

ul. Kaszubska 10 lok. 11

75-036 Koszalin

DECYZJA  J– 34 /2012

umarzająca postępowanie

 

Na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z  art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy Danucie Mikołajek prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Danuta Mikołajek Sklep Zielarsko-Medyczny „Pod Miętą” przy ul. Kaszubskiej 10 lok.11, 75-036 Koszalin kary pieniężnejz tytułu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych,tj.: 

-          sałatki szwedzkiej ekologicznej a` 680g/350g,  wyprodukowanej  przez  POLAN Polsko-Francuska Sp. z o.o. J.V., ul. Św. Jana 5, 33-240 Żabno, oznaczonej m.in. datą minimalnej trwałości „najlepiej spożyć przed: 08.2012” oraz kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej „X-225”, nieodpowiadającej wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z niespełnieniem wymagań zadeklarowanych przez producenta na opakowaniu,

-          ekologicznego dżemu rabarbarowego niskosłodzonego 70 % owoców a` 270g, wyprodukowanego przez Agatę Piechota Sad Danków, Danków Duży 54; 29-100 Włoszczowa, nieodpowiadającego wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 11  ust. 2rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007r. nr 137, poz. 966 ze zm.) oraz w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. rozporządzenia w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

-          ekologicznych przetworów warzywnych, tj. marchewki  kostki „Bio” „BIO FOOD” a`340g / 220g oznaczonej m.in. datą minimalnej trwałości „najlepiej spożyć przed: 14.07.2012” i kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej „1” oraz buraczków tartych „Bio” „BIO FOOD” a` 350g , oznaczonych m.in. datą minimalnej trwałości „najlepiej spożyć przed: 14.07.2012” i kodem identyfikacyjnym parti produkcyjnej „1”, wyprodukowanych przez  przez Żywność Ekologiczną „BIO FOOD” Sp. z o.o.,  Ciechocin 32, 87-408 Ciechocin, nieodpowiadającychwymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.)w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007r. nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych; z uwagi na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r., Nr 31, s. 1 z późn. zm.).

 

Uzasadnienie

 

W dniach 18 i 23.05.2011r. oraz w dniu 30.06.2011r.  na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1-141, ze zm.; Polskie wydanie specjalne Rozdział 3 Tom 45 s. 200-251), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 1, 2 oraz art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r.Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), działając na podstawie upoważnienia Nr 00009087 i upoważnienia Nr 00009422, inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Danuty Mikołajek, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Danuta Mikołajek Sklep Zielarsko-Medyczny „Pod Miętą”, zwanego dalej również „stroną”,w sklepie przy ul. Kaszubskiej 10 lok.11w Koszalinie.

 

W toku kontroli stwierdzono wprowadzenie do obrotu partii ekologicznego dżemu rabarbarowego niskosłodzonego 70 % owoców a` 270g w ilości  2 opakowań wartości 13,80 zł, wyprodukowanego przez Agatę Piechota Sad Danków, Danków Duży 54; 29-100 Włoszczowa, nieodpowiadającego wymaganiom jakościowym zawartym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), dalejrównież „ustawy o jakości”, w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007r. nr 137, poz. 966 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości oraz w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 11 ust. 2 przywołanego wyżej rozporządzenia w sprawie znakowania środków spożywczych. W oznakowaniu ww. ekologicznego dżemu rabarbarowego nie podano bowiem pełnych informacji w zakresie danych identyfikujących producenta,  tj. imienia i nazwiska producenta oraz użyto nieprawidłowego wyrażenia poprzedzającego datę minimalnej trwałości, tzn. podano „Najlepiej spożyć przed końcem: 31.12.2011r” zamiast „Najlepiej spożyć przed: 31.12.2011r”.

 

Stwierdzono również w toku kontroli wprowadzenie do obrotu dwóch partii ekologicznych przetworów warzywnych łącznej wartości 19,20 zł wyprodukowanych przez Żywność Ekologiczną „BIO FOOD” Sp. z o.o.,  Ciechocin 32, 87-408 Ciechocin, tj. marchewki  kostki „Bio” „BIO FOOD” a`340g / 220g w ilości 2 opakowań wartości 9,40 zł, oznaczonej m.in. datą minimalnej trwałości „najlepiej spożyć przed: 14.07.2012” i kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej „1” oraz buraczków tartych „Bio” „BIO FOOD” a` 350g w ilości 2 opakowań wartości 9,80 zł, oznaczonych m.in. datą minimalnej trwałości „najlepiej spożyć przed: 14.07.2012”oraz kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej „1”, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r. nr 137, poz. 966 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości, z uwagi na to, że w oznakowaniu ww. artykułów rolno-spożywczych nie podano pełnych informacji w zakresie danych identyfikujących producenta, a mianowicie –  nie podano pełnego adresu producenta (brak numeru posesji).

 

Dodatkowo, w toku kontroli za protokołem pobrania próbki produktu nr 00003588 pobrano do badań laboratoryjnych z partii liczącej 2 opakowania o wartości 8,40 zł próbkę sałatki szwedzkiej ekologicznej a` 680g/350g,  wyprodukowanej  przez  POLAN Polsko-Francuska Sp. z o.o. J.V., ul. Św. Jana 5, 33-240 Żabno. Badania organoleptyczne przeprowadzone przez Laboratorium Kontrolno-Analityczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Poznaniu wykazały, że sałatka szwedzka ekologiczna jest niezgodna z deklaracją producenta w zakresie składu,  a mianowicie – deklaracja na opakowaniu wskazuje na obecność marchwii ekologicznej, której nie stwierdzono w produkcie, natomiast nie wskazuje na obecność czosnku i ostrej papryczki, które w produkcie stwierdzono. Powyższe udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr 160/2011 z dnia 07.06.2011r., które doręczono przedsiębiorcy w toku kontroli w dniu 30.06.2011r.

Na podstawie wyników badań  stwierdzono, że wprowadzona do obrotu sałatka szwedzka ekologiczna nie odpowiada wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości z uwagi na niespełnienie wymagań zadeklarowanych przez producenta.

 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, pismem z dnia 10.04.2012 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę – Danutę Mikołajek o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości w związku z naruszeniem wymagań zadeklarowanych przez producenta; w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007r. nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości oraz w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 11  ust. 2 ww. rozporządzenia.

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strona nie skorzystała ze swojego uprawnienia na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego. Nie mniej jednakw związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zarówno do kontrolowanego, jak i producentów zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych wystosowano wystąpienia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Kontrolowany przedsiębiorca, a także i producenci w odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne poinformowali, że podjęto działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności.

Powyższe poddano ocenie pod kątem przydatności dla toczącego się postępowania o czym niżej.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), wprowadzane do obrotu artykuły rolno spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

W przypadku sałatki szwedzkiej ekologicznej producent zadeklarował w składzie m.in. marchew ekologiczną. W toku kontroli, w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych, nie stwierdzono jednak tego składnika, wykazano natomiast obecność czosnku i ostrej papryczki, których to składników producent nie deklarował. W związku z tym ustalono, że powyższy stan faktyczny świadczy o niespełnianiu przez ww. artykuł rolno-spożywczy wymagań zadeklarowanych przez producenta i stanowi naruszenie dyspozycji art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

 

Zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), dalej „rozporządzenia w sprawie znakowania”, opakowany środek spożywczy znakuje się podając m.in. informacje dotyczące danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, jeżeli działalność w tym zakresie jest zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości, oznakowanie opakowanych środków spożywczych zawiera dane identyfikujące producenta albo producentów, w tym firmę albo nazwę i adres, albo imię, nazwisko i adres.

W myśl z kolei przepisu § 11 ust.2 rozporządzenia w sprawie znakowania datę minimalnej trwałości poprzedza się wyrażeniem „najlepiej spożyć przed ...”, jeżeli jest określona datą dzienną, albo wyrażeniem „najlepiej spożyć przed końcem ...” w innych przypadkach.

 

W przypadku ekologicznego dżemu rabarbarowego stwierdzono, że dane identyfikujące  producenta będącego osobą fizyczną umieszczone na opakowaniach badanego środka spożywczego, tj. Sad Danków, Danków Duży 54, 29-100 Włoszczowa, nie zawierają pełnych informacji wymaganych przepisami, tj. imienia i nazwiska producenta. W związku z powyższym stwierdzono, że taki stan faktyczny narusza wymagania w zakresie jakości handlowej określone w  § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia w sprawie znakowania w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości. Ponadto stwierdzono, że datę minimalnej trwałości umieszczoną na opakowaniach zakwestionowanego  dżemu podano określając w kolejności dzień, miesiąc i rok, w związku z czym ustalono, że jest to data dzienna, która zgodnie z przywołanym wyżej przepisem § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie znakowania powinna być poprzedzona wyrażeniem „najlepiej spożyć przed”, a nie wyrażeniem „najlepiej spożyć przed końcem”, znajdującym się w oznakowaniu przedmiotowych artykułów rolno-spożywczych. W związku z tym ustaleniem stwierdzono, że stan faktyczny polegający na poprzedzeniu daty minimalnej trwałości niewłaściwym wyrażeniem narusza ww. przepis § 11 ust. 2  rozporządzenia w sprawie znakowania.

 

W przypadku dwóch partii ekologicznych przetworów warzywnych, tj. marchewki kostki i buraczków tartych ustalono, że dane identyfikujące producenta tych artykułów rolno-spożywczych umieszczone na opakowaniach nie zawierają pełnego adresu producenta, a mianowicie – nie zawierają numeru posesji. W związku z powyższym stwierdzono, że taki stan faktyczny stanowi naruszenie § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia w sprawie znakowania w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości.

 

W myśl przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. W świetle z kolei cytowanego wyżej przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Przywołane wyżej przepisy rozporządzenia w sprawie znakowania oraz przepisy ustawy o jakości określają wymagania w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, regulując m.in. szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu opakowanych środków spożywczych. Artykuły rolno-spożywcze niespełniające tych wymagań, jak również wymagań zadeklarowanych przez producenta, są artykułami niewłaściwej jakości, a stan faktyczny polegający na naruszeniu przywołanych wyżej przepisów i deklaracji producenta stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, stąd w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że wskazane w sentencji niniejszej decyzji środki spożywcze nie odpowiadały jakości handlowej określonej w przywołanym przepisie.

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002”, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

 

Ustawa o jakości natomiast nakłada na wprowadzających artykuły rolno-spożywcze do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

 

W świetle przytoczonych definicji przedsiębiorca – Danuta Mikołajek prowadząca działalność gospodarczą w sklepie zielarsko-medycznym „Pod Miętą” przy ul. Kaszubskiej 10 lok. 11 w Koszalinie, odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycję ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanych trzech partii ekologicznych przetworów owocowo-warzywnych, tj. ekologicznego dżemu rabarbarowego, marchewki kostki i buraczka tartego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej oceniając stopień szkodliwości czynu wprowadzenia ich do obrotu uznał, że ujawnione nieprawidłowości w oznakowaniu ww. środków spożywczych nie wpływają na wybór konsumentów, nie naruszają interesu zdrowotnego konsumentów, ani ich prawa do informacji, a także nie wpływają na przydatność zakwestionowanych produktów ekologicznych do celów spożywczych. Dane dotyczące producentów tych artykułów rolno-spożywczych zostały umieszczone na opakowaniach w sposób, który choć nie wyczerpuje pełnego zakresu informacji przewidzianych przepisami prawa, pozwala jednak na identyfikację wytwórców przedmiotowych artykułów rolno-spożywczych, przez co konsument nie jest pozbawiony prawa do informacji co do źródła pochodzenia ww. środków spożywczych. Nieprawidłowe wyrażenie porzedzające datę minimalnej trwałości umieszczone na ekologicznym dżemie rabarbarowym, przy jednoczesnym podaniu tej daty w sposób określający dzień, miesiąc i rok, umożliwia konsumentom dokonanie świadomego wyboru określonego środka spożywczego pod kątem oceny do kiedy ten środek spożywczy zachowuje swoje właściwości.

 

Oceniając natomiast stopień szkodliwości czynu wprowadzenia do obrotu sałatki szwedzkiej ekologicznej niezgodnej z deklaracją producenta umieszczoną na opakowaniu organ uznał, że w tym przypadku naruszone zostało prawo konsumenta, z jednej strony - do rzetelnej informacji o produkcie, z drugiej – do otrzymania produktu zgodnego z deklaracją. Stwierdzono, że informacja dotycząca składników występujących w środku spożywczym jest jedną z podstawowych informacji wpływających na dokonywany przez konsumentów wybór. Z drugiej strony, dokonując oceny ww. nieprawidłowości pod kątem interesu ekonomicznego nie stwierdzono jego naruszenia. Uznano, że faktycznie użyte do produkcji składniki (papryczka i czosnek), są droższe od składnika deklarowanego (marchew), przez co konsument otrzymuje towar ekonomicznie wartościowszy od towaru o składzie deklarowanym. Nie stwierdzono również naruszenia zdrowotnego interesu konsumentów, gdyż, jak wykazały badania laboratoryjne, sałatka szwedzka spełniała wymagania przewidziane dla produktów ekologicznych, a fakt użycia produktów ekologicznych (czosnku i ostrej papryczki) potwierdził również sam producent.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że strona jako przedsiębiorca profesjonalnie i fachowo zajmuje się obrotem artykułami rolno-spożywczymi. Punkt sprzedaży należący do strony można uznać za sklep specjalistyczny ze względu na przedmiot obrotu (żywność ekologiczna). Z tego też względu strona powininna wykazać się znajomością prawa żywnościowego związanego z wykonywaną działalnością, szczególnie w zakresie oznakowania artykułów rolno-spożywczych i dbałością o jakość wprowadzanych do obrotów produktów, która w tym przypadku uchroniłaby stronę przed wystąpieniem stwierdzonych nieprawidłowości. W opinii organu, stwierdzone braki w oznakowaniu przedsiębiorca był w stanie wykryć w trakcie zwykłych czynności, np. przy odbiorze towaru od dostawcy, bez podejmowania dodatkowych działań przekraczających należytą staranność w stosunkach handlowych na poziomie dokonywanego przez siebie obrotu. Możliwość wykrycia nieprawidłowości ograniczona była jedynie w przypadku sałatki szwedzkiej ekologicznej. Rzeczywistego składu sałatki nie można było ocenić, zdaniem organu, bez przeprowadzenia szczegółowych badań organoleptycznych.

Z drugiej jednak strony stwierdzono, iż pomimo faktu, że jako sprzedawca detaliczny należy strona do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzane przez siebie do obrotu artykuły rolno-spożywcze, to jednak nie przyczyniła się do wystąpienia stwierdzonych naruszeń ponieważ powstały ono na etapie produkcji. Co więcej, strona mogła spodziewać się, że znajdujące się w jej ofercie handlowej artykuły rolno-spożywcze, jako produkty ekologiczne, są właściwej jakości.  

Uwzględniono dodatkowo przy ocenie stopnia zawinienia postawę przedsiębiorcy, który po ujawnieniu nieprawidłowości zadeklarował ich niezwłoczne wyeliminowanie. Również producenci, nie będący w prawdzie stronami niniejszego postępowania, podjęli działania zmierzające do dostosowania swoich wyrobów do wymogów prawa.

 

Ustalając zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ uwzględnił okoliczność, że  stwierdzone nieprawidłowości w oznakowaniu w przypadku ekologicznego dżemu rabarbarowego, marchewki kostki i buraczka tartego były jedynymi stwierdzonymi w odniesieniu do tych artykułów rolno-spożywczych i stanowiły bardzo niewielką część wymagań przewidzianych przepisami prawa dla tego rodzaju produktów. Nie były również istotne z punktu widzenia właściwości produktów oraz z punktu widzenia regulacji rynków rolnych (nie stwierdzono jakichkolwiek naruszeń przepisów szczególnych dotyczących produktów ekologicznych). Podobnej oceny zakresu naruszenia dokonano w przypadku sałatki szwedzkiej ekologicznej, w której w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono niezgodność rzeczywistego jej składu z deklarowanym na opakowniu. Uwzględniono, że było to jedyne naruszenie wymagań jakości handlowej stwierdzone w odniesieniu do tego produktu ekologicznego, nieistotne z punktu widzenia regulacji rynków rolnych, choć z drugiej strony uznano, że wpływa ono na właściwości produktu, nie obniżając jednak jego parametrów jakościowych.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych organ wziął pod uwagę, że przedsiębiorca Danuta Mikołajek nie była wcześniej kontrolowana w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. kryterium wielkości obrotów, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawione przez stronę zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), tj. PIT-36 stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), strona należy do kategorii tzw. „mikroprzedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w ww. ustawie.

 

Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej opisane okoliczności stwierdzono, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy o jakości. Uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500 zł, górną granicę stanowi natomiast pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, która w tym przypadku wynosi 207zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002. Zdaniem organu kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonych naruszeń w kontekście ilości i wartości artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości handlowej oraz dokonanej oceny stopnia szkodliwości czynu wprowadzania ich do obrotu, jak również strony podmiotowej sprawcy tego czynu (brak świadomości niezgodnego z prawem działania, sposób zachowania się przedsiębiorcy po ujawnieniu nieprawidłowości).                

Z powyższych względów uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym nałożeniem kary pieniężnej – przedsiębiorca uzyskał wiedzę co do możliwości występowania podobnych nieprawidłowości wpływających na jakość wprowadzanych przez niego do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy   o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy w całości za bezprzedmiotowe.

 

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, stąd orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

                                                                             Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego

 Inspektora Inspekcji Handlowej

        Andrzej Kuśpiel

Dyrektor Delegatury

                                                                                          .........................................................................................    

                                                                                                              (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

                                                                                                               służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

1. Danuta Mikołajek

2. a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 18-05-2012 12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 18-05-2012 12:57