Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZBŻ.8361. 203. 2011.J- 36. 2012

Koszalin, dnia            20  kwietnia 2012 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor inspekcji Handlowej

Ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

……………………………………………

 (pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

 

Akta kontroli : ZBŻ.8361.203.2011

Upoważnienie nr : 00009768

 

Powszechna Spółdzielnia

Spożywców „Pionier” w Koszalinie

ul. Szczecińska 32

75-137 Koszalin

 

 

DECYZJA  J – 36/2012

umarzająca postępowanie

 

Na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z  art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Pionier” w Koszalinie, ul. Szczecińska 32, 75-137 Koszalin, prowadzącemu działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym nr 51 w Koszalinie przy ul. Władysława IV nr 25kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu dwóch partii artykułów rolno-spożywczych, wyprodukowanych przez Kazimierza Usowicza P.P.H.U. „BIS”, ul. Sygietyńskiego 1, 78-200 Białogard, tj:

-          wiórków kokosowych a’75 g „BIS” oznaczonych m.in. datą minimalnej trwałości: najlepiej spożyć przed końcem: 12.12. i numerem partii  produkcyjnej: 24.12.12,

-          orzechów włoskich a’80g „BIS” oznaczonych m.in. datą minimalnej trwałości: najlepiej spożyć przed końcem: 12.12. i numerem partii  produkcyjnej: 1.12.12,

które nie odpowiadały wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z uwagi na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r., Nr 31, s. 1 z późn. zm.).

 

Uzasadnienie

 

W dniach 10.11.2011r. i 16.11.2011r.na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1, z póżn. zm.; sprostowanie: Dz. U. L. 191 z 28.5.2004, s.1), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005 r. nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r.Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), zgodnie z upoważnieniem nr00009768,inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Pionier” w Koszalinie, zwanego dalej również „stroną”, prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym nr 51 w Koszalinie ul. Władysława IV nr 25.

 

W toku kontroli stwierdzono wprowadzenie do obrotu dwóch partii bakalii o wartości 58,75 zł, tj. wiórków kokosowych a’75 g „BIS” (w ilości 22 opakowania o wartości 38,50 zł) oznaczonych m.in. datą minimalnej trwałości: najlepiej spożyć przed końcem: 12.12. i nr partii produkcyjnej: 24.12.12 oraz orzechów włoskich a’80g „BIS” (w ilości 5 opakowań o wartości 20,25 zł) oznaczonych m.in. datą minimalnej trwałości: najlepiej spożyć przed końcem: 12.12. i nr partii  produkcyjnej: 1.12.12, wyprodukowanych przez Kazimierza Usowicza P.P.H.U. „BIS”, ul. Sygietyńskiego 1, 78-200 Białogard.

 

Powyższe artykuły rolno-spożywczenie odpowiadały wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U z 2005r. nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), dalej również „ustawy o jakości”, w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.) w związku z naruszeniem art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości, z uwagi na to, że w oznakowaniu ww. artykułów rolno-spożywczych nie podano pełnej informacji w zakresie danych identyfikujących producenta, tj. imienia producenta.

 

Jednocześnie w toku kontroli za protokołem pobrania próbki produktu nr 00002309 i próbki kontrolnej nr 00002314 pobrano do badań laboratoryjnych próbkę ww. wiórków kokosowych.      W wyniku badań jakości ww. środka spożywczego nie kwestionowano.

 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w oznakowaniu, pismem z dnia 10.04.2012 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę – Powszechną Spółdzielnię Spożywców „Pionier” w Koszalinie - o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a cytowanego wyżej rozporządzenia w sprawie znakowania środków spożywczych w związku z naruszeniem art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości.

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strona nie skorzystała ze swojego uprawnienia na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego.

Niemniej jednakw postępowaniu pokontrolnym poprzedzającym przedmiotowe postępowanie administracyjnie, w związku ze stwierdzonymi brakami w oznakowaniu, zarówno do kontrolowanego, jak i producenta zakwestionowanych partii bakalii wystosowano wystąpienia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. W odpowiedzi na wystąpienie producent zakwestionowanych środków spożywczych zobowiązał się do usunięcia wady w oznakowaniu, kontrolowany przedsiębiorca natomiast poinformował o fakcie wycofania zakwestionowanych produktów z oferty handlowej sklepu i zwróceniu ich do dostawcy. Powyższe poddano ocenie pod kątem przydatności dla toczącego się postępowania i uwzględniono na korzyść strony przy ocenie stopnia zawinienia, o czym niżej.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), dalej „rozporządzenia w sprawie znakowania”, opakowany środek spożywczy znakuje się podając m.in. informacje dotyczące danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, jeżeli działalność w tym zakresie jest zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.), oznakowanie opakowanych środków spożywczych zawiera dane identyfikujące producenta albo producentów, w tym firmę albo nazwę i adres, albo imię, nazwisko i adres.

 

Z uwagi na to, iż objęte kontrolą dwie partie bakalii wyprodukowane zostały przez producenta będącego osobą fizyczną – Kazimierza Usowicza stwierdzono, że dane identyfikujące tego producenta umieszczone na opakowaniach badanych środków spożywczych, tj. Usowicz P.P.H.U. „BIS”, ul. Sygietyńskiego 1, 78-200 Białogard, nie zawierały pełnych informacji wymaganych przepisami, tj. imienia producenta. W związku z powyższym uznano, że taki stan faktyczny narusza wymagania w zakresie jakości handlowej określone w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia w sprawie znakowania w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości.

 

W myśl przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Definicja ta jednoznacznie wskazuje, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej. W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania.

 

Przywołane wyżej przepisy rozporządzenia w sprawie znakowania oraz przepisy ustawy o jakości są przepisami określającymi wymagania w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych regulującymi m.in. szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu opakowanych środków spożywczych. Niespełniające tych wymagań artykuły rolno-spożywcze są artykułami niewłaściwej jakości, a stan faktyczny polegający na naruszeniu przywołanych wyżej przepisów stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, stąd w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że wskazany w sentencji niniejszej decyzji środek spożywczy nie odpowiada jakości handlowej określonej w przywołanym przepisie.

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002”, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

 

Ustawa o jakości natomiast nakłada na wprowadzających artykuły rolno-spożywcze do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

 

W świetle przytoczonych definicji przedsiębiorca – Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Pionier” w Koszalinie, wykonujący działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym nr 51, w Koszalinie przy ul. Władysława IV nr 25, odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych. Uwzględnił również okoliczność, że strona należy do kategorii tzw. „średnich” przedsiębiorców w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), stąd odstąpił od ustalania wielkości jej obrotów uznając, że nie mają one wpływu na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie w kontekście dokonanej oceny pozostałych czterech przesłanek określonych w ww. przepisie. Jednocześnie uwzględniono w toczącym się postępowaniu przesłanki zawarte w art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

W wyniku dokonanej analizy okoliczności sprawy, uwzględniając stopień szkodliwości czynu, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że bakalie nie należą do artykułów rolno-spożywczych pierwszej potrzeby i nie są powszechnie spożywane przez konsumentów. Ujawniona nieprawidłowość polegająca na braku imienia producenta nie wpływa, zdaniem organu, na wybór konsumenta. Dane dotyczące producenta zostały umieszczone na opakowaniach badanych środków spożywczych poprzez podanie jego nazwy, nazwiska i adresu, choć nie jest to pełen zakres informacji przewidziany przepisami prawa. Taki sposób podania tych danych pozwala jednak na identyfikację producenta przedmiotowego artykułu rolno-spożywczego, przez co konsument nie jest pozbawiony prawa do informacji co do rzeczywistego wytwórcy nabywanego przez siebie produktu.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że strona jako przedsiębiorca profesjonalnie i fachowo zajmujący się obrotem artykułami rolno-spożywczymi powinien wykazać się znajomością prawa żywnościowego związanego z wykonywaną działalnością, szczególnie w zakresie oznakowania artykułów rolno-spożywczych i dbałością o jakość wprowadzanych do obrotów produktów. W opinii organu, stwierdzoną nieprawidłowość przedsiębiorca był w stanie wykryć w trakcie zwykłych czynności, np. przy odbiorze towaru od dostawcy, bez podejmowania dodatkowych działań przekraczających należytą staranność w stosunkach handlowych na poziomie dokonywanego przez siebie obrotu.

Z drugiej jednak strony, przy ocenie stopnia zawinienia uwzględniono postawę przedsiębiorcy po ujawnieniu nieprawidłowości. Jeszcze w toku kontroli zakwestionowane artykuły rolno-spożywcze zostały decyzją przedsiębiorcy wstrzymane od obrotu, a następnie zwrócone do dostawcy. Również producent, nie będący wprawdzie stroną niniejszego postępowania, podjął działania zmierzające do zamiany opakowań i dostosowania ich do obowiązujących przepisów prawa.

 

Ustalając zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ uwzględnił okoliczność, że nieprawidłowość w oznakowaniu zakwestionowanych bakalii była jedyną w odniesieniu do tych artykułów rolno-spożywczych i stanowiła niewielką część wymagań przewidzianych przepisami prawa żywnościowego dla tego rodzaju produktów. Nie była również istotna z punktu widzenia właściwości produktów oraz z punktu widzenia regulacji rynków rolnych. Przeprowadzone badania laboratoryjne wiórków kokosowych nie wykazały niewłaściwej jakości tego środka spożywczego.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu organ uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Pionier” w Koszalinie był wcześniej kontrolowany w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i w trakcie kontroli nie kwestionowano tej jakości.

 

Mając na uwadze dokonaną ocenę wyżej opisanych przesłanek, a w szczególności mając na uwadze ocenę stopnia szkodliwości czynu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej, której przypisano największą wagę, a która nie wskazuje na naruszenie interesów konsumentów oraz ocenę zakresu stwierdzonego naruszenia, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że kryterium wielkości obrotów, jako kryterium najmniejszej wagi w toczącym się postępowaniu, nie ma wpływu na jego rozstrzygnięcie. Uznano ponadto, że uwzględnienie jedynie czterech przesłanek przewidzianych w art. 40a ust. 5 ustawy o jakości, jest wystarczające w tym przypadku do zakończenia sprawy administracyjnej oraz pozostaje w zgodzie z zasadą szybkości postępowania, według której organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.

 

Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej opisane okoliczności Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy o jakości. Biorąc pod uwagę, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500 zł, uznać należy, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002. Zdaniem organu kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonej nieprawidłowości w kontekście dokonanej oceny stopnia szkodliwości czynu wprowadzania do obrotu przedmiotowych artykułów rolno-spożywczych oraz zakresu naruszenia wymagań jakości handlowej wynikającego z ujawnionej wady w oznakowaniu, jak również strony podmiotowej sprawcy wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości (brak świadomości niezgodnego z prawem działania, sposób zachowania się przedsiębiorcy w toku kontroli po ujawnieniu nieprawidłowości).

Z powyższych względów uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym nałożeniem kary pieniężnej – przedsiębiorca uzyskał wiedzę co do możliwości występowania podobnych nieprawidłowości wpływających na jakość wprowadzanych przez niego do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy   o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy w całości za bezprzedmiotowe.

 

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, stąd orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

                                                                                  z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego

                                                                                           Inspektora Inspekcji Handlowej

                                                                                                Andrzej Kuśpiel

                                                                                                Dyrektor Delegatury

                                                                                   .............................................................................               

                                                                                                              (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

                                                                                                               służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji

Otrzymują:

  1. Powszechna Spółdzielnia

Spożywców „Pionier” w Koszalinie

ul. Szczecińska 32

75-137 Koszalin

a/a                                                                                         

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 18-05-2012 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 18-05-2012 11:42