Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.93.2011.J-19.2012

Szczecin, dnia 11 kwietnia 2012r.

  ZACHODNIOPOMORSKI                                            

WOJEWÓDZKI INSPEKTORWKŻ.8361.93.2011.J-19.2012

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

Nr akt kontroli: WKŻ.8361.93.2011                                           

Nr upoważnienia:  Nr 00009159

            MG Market

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

                                                                                                  ul. Łukasińskiego 116

      71-215 Szczecin

prowadząca działalność gospodarczą w  Markecie „Piotr i Paweł”

ul. Łukasińskiego 116 w Szczecinie

 

DECYZJA J-19/2012

umarzająca postępowanie

 

Na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z  art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1219 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy MG Market Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie ul. Łukasińskiego 116, 71-215 Szczecin prowadzącego działalność gospodarczą w Markecie „Piotr i Paweł” przy ul. Łukasińskiego 116 w Szczecinie kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 2 partii ryb oferowanych do sprzedaży luzem pod nazwami „Śledź Matjas” i „Śledź Matjas Rybhand” o łącznej wartości 28,77 zł, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno –spożywczych       ( Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem przepisów art. 46 ust.1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.)z powodu wprowadzenia konsumentów w błąd, co do charakterystyki środka spożywczego, ze względu na to, iż nazwy ryb umieszczone przy produktach w miejscu sprzedaży niezgodne były z nazwami umieszczonymi na opakowaniach ryb, w których dostarczone były przez producentów oraz w dokumentach dostawy wystawionych przez producentów, z uwagi na to, żewymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) byłobyniezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), tj. z uwagi na jego bezprzedmiotowość w całości.

 

 

Uzasadnienie

 

W dniach 10 i 13 maja 2011 r. na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowymi żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.4.2004, str. 1; sprostowanie: Dz. U. L 191 z 28.5.2004 s.1; z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) zgodnie z upoważnieniem nr 00009159 z dnia 10.05.2011r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcyMG Market Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Łukasińskiego 116prowadzącego działalność gospodarczą w Markecie „Piotr i Paweł” w Szczecinieprzy ul. Łukasińskiego 116, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w obrocie handlowym 2 partie ryb oferowane do sprzedaży luzemna stoisku rybnym w stalowych pojemnikach pod nazwami „Śledź Matjas” i „Śledź Matjas Rybhand” o łącznej wartości 28,77 zł, które poddano kontroli oznakowania pod kątem wymagań określonych m.in. w przepisach ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze. zm.). W wyniku dokonanych czynności stwierdzono, że nazwy ryb umieszczone przy produktach w miejscu sprzedaży niezgodne były z nazwami umieszczonymi na opakowaniach ryb, w których dostarczone były przez producentów oraz w dokumentach dostaw wystawionych przez producentów, tj. odpowiednio: „Filety śledziowe a’la mathias” Polarica i „Śledzie solone bez głowy” Rybhand. Powyższe wprowadza konsumenta w błąd co do charakterystyki środka spożywczego, tj. jego nazwy.

 

Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych ( Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) do znakowania artykułów rolno-spożywczych stosuje się odpowiednio wymagania określone m.in. w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Natomiast zgodnie z art. 46 ust.1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) „oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności m.in. co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji ”.

 

Tymczasem w toku kontroli po analizie oznakowania opakowań w których ww. produkty były dostarczone przez producentów oraz na podstawie dokumentów dostaw wystawionych przez producentów ustalono, iż nazwy ryb oferowane do sprzedaży luzem brzmią odpowiednio: „Filety śledziowe a’la mathias” Polarica i „Śledzie solone bez głowy” Rybhand. Biorąc zatem pod uwagę okoliczność, że produkty w miejscu sprzedaży oznaczone były nazwą „Śledź Matjas” i „Śledź Matjas Rybhand”, uznano, że powyższe ustalenia dają podstawę do stwierdzenia naruszenia art. 46 ust.1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.).

 

W świetle powyższego pismem z dnia 17 lutego 2012r.Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił przedsiębiorcę MG Market Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających wymaganiom określonym w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych ( Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem przepisów art. 46 ust.1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.), ze względu na to, że nazwy ryb umieszczone przy produktach w miejscu sprzedaży niezgodne były z nazwami umieszczonymi na opakowaniach ryb, w których dostarczone były przez producentów oraz w dokumentach dostaw wystawionych przez producentów, tj.wprowadzają konsumenta w błąd co do charakterystyki środka spożywczego.

 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. Strona ze swojego uprawnienia skorzystała. W dniu 01 marca 2012r. do tut. Inspektoratu wpłynęło pismo z dnia 29.02.2012r. w którym strona wyjaśnia, iż stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości  w zakresie nazw produktów zostały niezwłocznie w trakcie kontroli usunięte poprzez wycofanie zakwestionowanych produktów z obrotu. Jednocześnie przedsiębiorca wskazuje, iż błędne oznaczenie produktów wynikało z niedopatrzenia pracownika odpowiedzialnego za dział. Ponadto strona poinformowała w ww. piśmie, że pracownik został stosownie przeszkolony w zakresie odpowiedniej ekspozycji i prawidłowego oznaczenia towaru. Powyższe wyjaśnienia organ wziął pod uwagę pod kątem przydatności dla toczącego się postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Definicja ta jednoznacznie wskazuje, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

 

W świetle z kolei przepisu art. 6 ust. 2 „ustawy o jakości” do znakowania artykułów rolno-spożywczych stosuje się odpowiednio wymagania określone m.in. w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.). Zgodnie z przepisem art. 46 ust.1 pkt 1 lit. a) ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności m.in. co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji.

 

„Ustawa o jakości” stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 zł.

 

Jednocześnie „ustawa o jakości” w przepisie art. 3 pkt 4 odsyła w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str.1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższej definicji przedsiębiorca MG Market Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinieprowadząca działalność gospodarczą w Markecie „Piotr i Paweł” w Szczecinie przy ul. Łukasińskiego 116,jako kolejne ogniwo handlu detalicznego odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 „ustawy o jakości” kary pieniężne, o których mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 „ustawy o jakości”: stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycję tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanych 2 partii ryb Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w wyniku dokonanej analizy okoliczności sprawy, uznał, iż stopień szkodliwości czynu w odniesieniu do stwierdzonych rozbieżności w nazwach produktów między oznakowaniem na opakowaniu oraz w dokumentach dostaw, a nazwą uwidocznioną przy produktach w miejscu sprzedaży jest znikomy.  Artykuły rolno – spożywcze oferowane do sprzedaży pod nazwami „Śledź Matjas” i „Śledź Matjas Rybhand” należą do artykułów rolno-spożywczych powszechnie znanych i spożywanych przez konsumentów. Organ uwzględnił okoliczność, że kwestionowane produkty oferowane były do sprzedaży pod nazwami „Śledź Matjas” i „Śledź Matjas Rybhand”, a więc posiadały informację określającą gatunek ryby. Tym samym, w ocenie organu konsument nie był pozbawiony wiedzy w zakresie tego, jaki rodzaj ryby kupuje. Ponadto inne wymagane przepisami prawa informacje m.in. o obszarze połowu, metodzie produkcji były uwidocznione przy oferowanych do sprzedaży rybach. Organ uznał, iż rozbieżność wprawdzie wprowadza w błąd konsumenta co do nazwy środka spożywczego, jednakże nie narusza to w sposób istotny jego interesu.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi na etapie detalicznym, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów konsumentowi finalnemu. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że w tym zakresie strona ponosi winę, choćby z racji tego, że stwierdzona „wada” możliwa była do wykrycia poprzez rutynowe sprawdzenie przez personel w sklepie prawidłowości uwidocznienia nazw produktów umieszczonych przy produktach w miejscu sprzedaży porównując je z nazwami wskazanymi przez producenta na opakowaniach transportowych i w dokumentach dostawy. Strona postępowania jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez nią działalnością.  W zakresie oznakowania  przepisy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia zabraniają takiego oznakowania produktów które może wprowadzać konsumenta w błąd m.in. w zakresie nazwy.  Jest to akt prawa powszechnie obowiązujący i jego bezwzględne przestrzeganie jest obowiązkiem przedsiębiorców prowadzących obrót żywnością. Jednocześnie organ wziął pod uwagę okoliczność, że strona podjęła natychmiastowe działania naprawcze i przedmiotowe produkty zostały decyzją kierownika marketu natychmiast wycofane z obrotu i wprowadzone ponownie do sprzedaży pod prawidłowymi nazwami zgodnymi z nazwami produktów umieszczonymi przez producentów na opakowaniach ww. ryb i w dokumentach dostaw.

 

Oceniając zakres naruszenia organ uwzględnił okoliczność, że zakwestionowane partie ryb, poza nieprawidłowościami dotyczącymi nazwy spełniały inne wymagania jakościowe określone w przepisach regulujących jakość handlową artykułów rolno-spożywczych. Organ wziął również pod uwagę, że stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła niewielkiej ilości produktów, tj. 2 partie o łącznej wartości 28,77 złotych.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę fakt, że przedsiębiorcy MG Market Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością był kontrolowany. W toku czynności kontrolnych stwierdzono produkty zafałszowane  i nieodpowiadające jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych za co przedsiębiorcy wymierzono karę pieniężną z „ustawy o jakości”.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty czynnik wpływający na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, na podstawie oświadczenia strony złożonego w toku czynności kontrolnych w dniu 10.05.2011r., stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy tzw. „małych przedsiębiorców”, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku nie jest znaczny biorąc pod uwagę wszystkie kategorie przedsiębiorców.

 

Po szczegółowej analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności i czynników, które „ustawa o jakości” nakazuje wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej brać pod uwagę w toku prowadzonego postępowania administracyjnego z tytułu naruszenia jej przepisów, stwierdzono, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 „ustawy o jakości”. Biorąc pod uwagę fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500,00 złotych, uznać należy, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, a mianowicie  kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonego naruszenia w kontekście jego wagi, jak również ilości i wartości artykułów rolno-spożywczych niezgodnych z przepisami dotyczącymi jakości handlowej oraz stopnia szkodliwości czynu. Z powyższych względów uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym wymierzeniem kary pieniężnej, z uwagi na fakt, iż strona podjęła natychmiastowe działania, zmierzające do poprawy stwierdzonej w oznakowaniu nieprawidłowości.

 

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 „ustawy o jakości” i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy, w całości za bezprzedmiotowe.

 

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo części, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

                                                                              Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

                                                                                              Ewa Kryjom

                                                                       …...............................................................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

­             MG Market Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Łukasińskiego 116,  71-215 Szczecin,

­             A/a (Śi).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 07-05-2012 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 07-05-2012 15:00