Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.105,137.2011.J-20.2012

                                                                                              Szczecin, dnia 26.03.2012r.

ZACHODNIOPOMORSKI                                         

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

INSPEKCJI HANDLOWEJ        

Nr akt kontroli: WKŻ.8361.105,137.2011

Nr upoważnienia: 00009171, 00009503

Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego

ul. Handlowa 4, 15-959 Białystok

prowadząca działalność gospodarczą

                                                                                  w Hurtowni Fabrycznej SOT

Al. Wojska Polskiego 198F, 71-347 Szczecin

 

DECYZJA J-20/2012

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust.1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz.1577 ze zm.) iprzepisu art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiegoprowadzącemu działalność gospodarczą w Hurtowni Fabrycznej SOT przy al. Wojska Polskiego 198F w Szczecinie karę pieniężną w wysokości 5652 złotych (pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100) w związku z wprowadzeniem do obrotu 1 partii „Cabri Bon Camembert z mleka koziego ser typu Camembert ser pełnotłusty” kl. I min. 23% tł. 120g o łącznej wartości 341,25 zł, oznaczonego m. in.: najlepiej spożyć przed: 20.06.2011, 1123.3; Mleczarnia „Turek” Sp. z o. o., 62-700 Turek, ul. Milewskiego 11, produktu zafałszowanego,o którym mowa w art. 3 pkt 10 lit. c ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze. zm.) w związku z tym, iż ww. produkt nie odpowiadałwymaganiom jakościowym deklarowanym przez producenta, z uwagi na wykrytą obecność kazeiny krowiej oraz DNA pochodzącego od krowy.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 19, 20 maja 2011r. oraz 16 czerwca 2011r.na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1 ze zm.; sprostowanie: Dz. U. L 191 z 28.5.2004 s.1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz  art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00009171 z dnia 19 maja 2011r. i upoważnieniem nr 00009503 z dnia 16 czerwca 2011r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy:Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiegosiedziba: ul. Handlowa 4, 15-959 Białystok, prowadzącego działalność gospodarczą w Hurtowni Fabrycznej SOT Al. Wojska Polskiego 198F, 71-347 Szczecin, zwanego dalej również „stroną”.


W toku czynności kontrolnychstwierdzono w sprzedaży 1 partię „Cabri Bon Camembert z mleka koziego ser typu Camembert ser pełnotłusty” kl. I min. 23% tł. 120g o łącznej wartości 341,25 zł, oznaczonego m.in.: najlepiej spożyć przed: 20.06.2011, 1123.3; Mleczarnia „Turek” Sp. z o. o., 62-700 Turek, ul. Milewskiego 11. W dniu 20.05.2011r. za protokołem pobrania próbki produktu nr 064324 do badań w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym UOKIK z siedzibą w Olsztynie przy ul. Poprzecznej 19, pobrano 3 opakowania/360 g produktu „Cabri Bon Camembert z mleka koziego ser typu Camembert ser pełnotłusty” kl. I min. 23% tł. 120g, równocześnie z pobraniem próbki produktu za protokołem pobrania próbki kontrolnej nr 064325 pobrano i zabezpieczono próbki kontrolne produktu pobranego do badań laboratoryjnych z tej samej partii i w ilości odpowiadającej ilościom pobranych do badań próbek.

 

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że ww. produkt „Cabri Bon Camembert z mleka koziego ser typu Camembert ser pełnotłusty” kl. I min. 23% tł. 120g,nie odpowiada wymaganiom jakościowym deklarowanym przez producenta z uwagi na wykrytą obecność kazeiny krowiej oraz DNA pochodzącego od krowy. Powyższe ustalenia udokumentowano w sprawozdaniu z badań Nr 450/2011 z dnia 10.06.2011r., które doręczono przedsiębiorcy w toku kontroli przeprowadzonej w dniu 16 czerwca 2011r. Kontrolowany przedsiębiorca, pouczony o prawie do złożenia wniosku o zbadanie próbki kontrolnej produktu, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1219 ze zm.) ze swojego uprawnienia skorzystał i w dniu 16.06.2011r. złożył wniosek o zbadanie próbki kontrolnej produktu „Cabri Bon Camembert z mleka koziego ser typu Camembert ser pełnotłusty” kl. I min. 23% tł. 120g.

 

Przeprowadzone na wniosek kontrolowanego badania próbki kontrolnej ww. produktu w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym UOKIK z siedzibą w Warszawie przy ul. Sienkiewicza 3, wykazały, że próbka nie jest zgodna z deklaracją na opakowaniu jednostkowym i Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 273/2008 z dnia 5 marca 2008 r.  ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1255/1999 w odniesieniu do metod analizy oraz oceny jakości mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. L. 88 z 29.3.2008 str. 8) ze względu na stwierdzoną zawartość mleka krowiego co udokumentowano w sprawozdaniu z badań Nr 318/2011 z dnia 20.06.2011r., które wysłano do przedsiębiorcy wraz z wystąpieniem pokontrolnym w dniu 14.07.2011r.

 

Mając na uwadze powyższe ustalenia należy stwierdzić, iż wprowadzony do obrotu produkt „Cabri Bon Camembert z mleka koziego ser typu Camembert ser pełnotłusty” kl. I min. 23% tł. 120g, wyczerpuje definicję artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego, o którym mowa w art. 3 pkt 10 lit. c ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 10 lit. c ustawy z dnia 21 grudnia21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) artykuł rolno-spożywczy zafałszowany to produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności, jeżeli: w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub klasy jakości handlowej.

 

Stąd opierając się na wynikach badań laboratoryjnych produktu „Cabri Bon Camembert z mleka koziego ser typu Camembert ser pełnotłusty” kl. I min. 23% tł. 120g, w składzie którego na opakowaniu jednostkowym producent zadeklarował m.in.  obecność mleka koziego pasteryzowanego, a w którym na podstawie badań laboratoryjnych stwierdzono ponadto obecność kazeiny krowiej oraz DNA pochodzącego od krowy stwierdzono, że jest to produkt zafałszowany, o którym mowa w art. 3 pkt 10 lit c ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.). Uznano bowiem, że producent deklarując na opakowaniu jednostkowym produktu określony skład  deklaruje równocześnie, iż produkt spełnia wymagania jakościowe określone w obowiązujących przepisach. Stwierdzona obecność mleka krowiego w ww. produkcie świadczy o tym, że jego rzeczywisty skład jest niezgodny z deklarowanym na opakowaniu jednostkowym produktu.

Biorąc pod uwagę stwierdzoną nieprawidłowość Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, na podstawie art.  33 ust. 1 oraz art. 34 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1219 ze zm.), do kontrolowanego przedsiębiorcy oraz producenta produktu „Cabri Bon Camembert z mleka koziego ser typu Camembert ser pełnotłusty” kl. I min. 23% tł. 120g,  skierował dnia 14 lipca 2011r. wystąpienia pokontrolne. Do wystosowanych wystąpień ustosunkował się kontrolowany przedsiębiorca oraz producent. Ich wyjaśnienia organ wziął pod uwagę pod kątem przydatności dla toczącego się postępowania administracyjnego.

Kontrolowany przedsiębiorca Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego w odniesieniu do kwestionowanego produktu pismem z dnia 27.07.2011 r. które wpłynęło do tut. Inspektoratu w dniu 01.08.2011r., wyjaśnił, iż nie ma możliwości oceny towarów pod kątem składu czy zafałszowań każdej partii produktów gdyż wiąże się to z przeprowadzeniem kosztownych specjalistycznych badań laboratoryjnych, oraz utratą przez produkt przydatności do spożycia po zakończeniu badań. Ponadto przedsiębiorca wskazuje jednoznacznie, iż to producenci środków spożywczych winni podlegać ścisłej kontroli podczas procesu produkcji co winno wyeliminować nieprawidłowości. Zdaniem przedsiębiorcy dokumenty dostarczane wraz z produktem winny być dla przedsiębiorców zajmujących się wyłącznie handlem środkami spożywczymi wystarczającym dowodem potwierdzającym jakość tych środków. Jednocześnie przedsiębiorca stwierdza, iż to producent winien ponosić pełną odpowiedzialność za cechy jakościowe, skład czy też właściwe oznakowanie produktu na które ma wpływ. Przedsiębiorca stawia się w roli pośrednika w handlu towarami i jego zdaniem nie powinien być obarczony winą i konsekwencjami wynikającymi z niewłaściwej jakości produktów. Ponadto przedsiębiorca poinformował, iż wysłał pismo do producenta  przedmiotowego sera Capri Bon z kopią wystąpienia pokontrolnego zawierającego opis stwierdzonej nieprawidłowości i jednocześnie w piśmie tym zobowiązał producenta do dostarczania wyłącznie produktów właściwej jakości i prawidłowo oznakowanych.

Mleczarnia „Turek” Sp. z o.o. producent „Cabri Bon Camembert z mleka koziego ser typu Camembert ser pełnotłusty” kl. I min. 23% tł. 120g., pismem o sygn. L. Dz. 9661/11 które wpłynęło do tut. Inspektoratu w dniu 22.08.2011r., poinformował, że przeanalizowano wszystkie elementy potencjalnego „zakażenia” mleka koziego mlekiem krowim w toku procesu produkcyjnego. Ponadto wskazał, iż każda próba mleka koziego dostarczana do zakładu przechodzi tzw. test paskowy na zafałszowanie mlekiem krowim. Jednocześnie poinformował, iż kwestionowany ser był przedmiotem kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w kierunku zafałszowania mlekiem krowim gdzie wynik badań był negatywny. Producent stoi na stanowisku, że stwierdzony przypadek obecności mleka krowiego w kwestionowanym produkcie jest absolutnie sporadyczny i zobowiązał się jednocześnie dołożyć wszelkich starań aby tego typu przypadki wyeliminować. Pismem z dnia 23.08.2011 r. które wpłynęło do tut. Inspektoratu w dniu 29.08.2011r. producent poinformował, że w zakładzie produkcyjnym celem zapobieżenia stwierdzonym nieprawidłowościom w przyszłości wprowadzono zmianę organizacji przetwórstwa mleka koziego oraz powtórnie przeszkolono operatorów i personel laboratoryjny oraz zobowiązano go do bezwzględnego przestrzegania ustalonych zasad.

Dokonując analizy przedmiotowych odpowiedzi na wystosowane wystąpienia pokontrolne Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej  uznał, iż kontrolowany oraz producent nie przedstawili żadnych argumentów pozwalających na zmianę oceny wyników badań i dokonaną w ich związku kwalifikacją prawną.

W związku z powyższym pismem z dnia 20 lutego 2012r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił przedsiębiorcę  Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiegoprowadzącego działalność gospodarczą w Hurtowni Fabrycznej SOT przy al. Wojska Polskiego 198F w Szczecinie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu1 partiiproduktu zafałszowanego „Cabri Bon Camembert z mleka koziego ser typu Camembert ser pełnotłusty” kl. I min. 23% tł. 120go łącznej wartości 341,25 zł, oznaczonego m. in.: najlepiej spożyć przed: 20.06.2011, 1123.3; Mleczarnia „Turek” Sp. z o. o., 62-700 Turek, ul. Milewskiego 11, o którym mowa w art. 3 pkt. 10 lit c ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), który nie odpowiadał wymaganiom deklarowanym przez producenta, z uwagi na wykrytą w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych obecność kazeiny krowiej oraz DNA pochodzącego od krowy oraz po przeprowadzeniu badań próbki kontrolnej ze względu na stwierdzoną zawartość mleka krowiego.

 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań.  
Strona ze swojego uprawnienia skorzystała i pismem z dnia 28 lutego z 2012r. podtrzymała swoje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 27 lipca 2011r. Ponadto w dniu 29.02.2012r. do tut. Inspektoratu przybył upoważniony do reprezentowania kontrolowanego przedsiębiorcy wg. pełnomocnictwa z dnia 28.02.2012r. przedstawiciel celem zapoznania się z materiałami postępowania. Upoważniony przedstawiciel nie wniósł żadnych wniosków dowodowych  i żądań.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lubfitosanitarnymi.

 
Z kolei zgodnie z przepisem art. 3 pkt 10 lit. c ww. ustawy artykuł rolno-spożywczy zafałszowany to produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności, jeżeli: w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub klasy jakości handlowej.

 

„Ustawa o jakości” stanowi w art.40a ust.1 pkt 4 że, każdy kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze zafałszowane, podlega karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 1.000 zł.

 

Jednocześnie „ustawa o jakości”, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego, przy czym pojęcie handlu detalicznego, zgodnie z art. 3 pkt 7 rozporządzenia (WE) 178/2002, oznacza również hurtownie. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego ul. Handlowa 4, 15-959 Białystokprowadząca działalność gospodarczą w Hurtowni Fabrycznej SOT al. Wojska Polskiego 198F, 71-347 Szczecin odpowiada za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego.

 

Zgodnie z kolei z przepisem art. 40a ust. 4 „ustawy o jakości” kary pieniężne, o których mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 „ustawy o jakości” stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002” zgodnie, z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując zatem dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanego artykułu rolno-spożywczego, tj. „Cabri Bon Camembert z mleka koziego ser typu Camembert ser pełnotłusty” kl. I min. 23% tł. 120g.,Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględniając stopień szkodliwości czynu uznał, iż wprowadzenie do obrotu ww. produktu jako produktu zafałszowanego jest czynem najwyższej rangi szkodliwym. Ser jest produktem, który należy do jednych z podstawowych produktów żywnościowych. Produkt który w składzie zawiera mleko kozie jest chętnie nabywany przez konsumentów z uwagi na powszechną opinię wskazującą na jego właściwości zdrowotne. Mleko kozie uchodzi w powszechnej opinii za „zdrowsze” od krowiego. Kupując produkt, w tym przypadku ser z mleka koziego konsumenci patrzą na skład produktu. Brak rzetelnej informacji o tym, iż produkt zawiera mleko krowie jest istotny z punktu widzenia interesów konsumenta. Poprzez brak tych informacji konsument jest pozbawiony wiedzy o składnikach środka rolno-spożywczego. Ponadto na etykiecie kwestionowanego produktu producent podał informację o treści: „Sery te są szczególnie polecane w diecie osób nie tolerujących białek mleka krowiego (skaza białkowa)”, mimo, iż jak wynika z badań laboratoryjnych produkt zawiera mleko krowie. W ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wiedza w zakresie składu jest istotna, nie tylko z punktu widzenia prawa do informacji, mogącego przesądzić o dokonanym wyborze ale również z punktu widzenia zdrowia konsumenta. Brak rzetelnej informacji o zastosowanym w produkcie składniku uniemożliwia konsumentowi ocenę czy dla niego taki produkt jest bezpieczny, jeżeli ma świadomość, iż jest osobą uczuloną na pewne składniki środka spożywczego w tym przypadku na białko mleka krowiego które jest czynnikiem niezwykle alergennym.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi na etapie hurtowym, a celem jej działalności jest dalsza odsprzedaż tych artykułów kolejnym przedsiębiorcom, można więc ją potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na dalszy obrót żywnością. Należy podkreślić, że zapobiegnięcie nieprawidłowości dotyczącej zakwestionowanego artykułu rolno-spożywczego leżało w mocy strony. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej   uznał, iż w odniesieniu do produktu „Cabri Bon Camembert z mleka koziego ser typu Camembert ser pełnotłusty” kl. I min. 23% tł. 120g., strona ponosi odpowiedzialność, choćby z racji tego, że stwierdzoną „wadę” miała możliwość wykryć poprzez wyrywkowe przeprowadzanie badań laboratoryjnych tego specyficznego produktu. Ponadto przepis art. 40a ust. 1 pkt 4 „ustawy o jakości” nie uzależnia nałożenia kary od stwierdzenia winy po stronie dystrybutora we wprowadzeniu do obrotu produktu zafałszowanego. Odpowiedzialność określona w tym przepisie ma charakter obiektywny, a przesłanką jej przyjęcia jest tylko fakt wprowadzenia do obrotu. Tak, więc strona jako przedsiębiorca nie będący producentem przedmiotowego produktu tylko przedsiębiorcą prowadzącym sprzedaż hurtową odpowiada na tym etapie za jakość produktu który wprowadza do obrotu.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ wziął pod uwagę okoliczność, że zakwestionowany środek spożywczy „Cabri Bon Camembert z mleka koziego ser typu Camembert ser pełnotłusty” kl. I min. 23% tł. 120g., poza wskazaną nieprawidłowością spełniał wymagania jakościowe, to jednak rodzaj tej nieprawidłowości jest istotny. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowejskład produktu zgodny zwymaganiem jakościowym deklarowanym przez producenta, jest bardzo ważną informacją w przypadku tego rodzaju artykułu rolno-spożywczego jeżeli chodzi o interes i bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego ul. Handlowa 4, 15-959 Białystok,prowadząca działalność gospodarczą w Hurtowni Fabrycznej SOT w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 198F, była kontrolowana przez tut. organ Inspekcji Handlowej. W trakcie poprzednio przeprowadzonych kontroli stwierdzono naruszenia przepisów o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Wzięto pod uwagę również okoliczność, że strona nie jest nowym podmiotem na rynku, posiada placówki handlowe w kilku miejscach, a zasadniczo również i to, że jak wspomniano wyżej dystrybuuje swoje towary innym przedsiębiorcom celem dalszej odsprzedaży. Organ uwzględnił również okoliczność, że strona jest przedsiębiorcą o silnej pozycji na rynku. Posiada również odpowiednie zaplecze logistyczne, które powinno stronie zapewnić dostawy towarów właściwej jakości.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze zafałszowane Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy tzw. pozostałych przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku, jest największy ze wszystkich kategorii przedsiębiorców.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Szczecinie opisane wyżej okoliczności przy uwzględnieniu faktu, że strona wprowadziła do obrotu artykuł rolno-spożywczy zafałszowany, stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 4 „ustawy o jakości”. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z tym przepisem wynosi 1000,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

 

Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanowił przedsiębiorcy Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego ul. Handlowa 4, 15-959 Białystok,prowadzącego działalność gospodarczą w Hurtowni Fabrycznej SOT w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 198F, wymierzyć karę pieniężną w wysokości 5652 złotych z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii „Cabri Bon Camembert z mleka koziego ser typu Camembert ser pełnotłusty” kl. I min. 23% tł. 120g zafałszowanej.

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej kwota 5652 złotych, stanowiąca jedynie 0,01 maksymalnej możliwej do wymierzenia kary z tytułu wprowadzenia do obrotu produktu zafałszowanego spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Pouczenia:

1)       Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego ul. Handlowa 4, 15-959 Białystok, powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr  8, poz. 60 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53  § 1 Ordynacji podatkowej.

2)       Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
ul. Wały Chrobrego 4,  70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

                                                               Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

                                                                                                                             Ewa Kryjom

                                                                                              …………………………………………….....................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

- Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego ul. Handlowa 4, 15-959 Białystok,

- A/a. (Nw).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 07-05-2012 11:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 07-05-2012 11:48