Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.91.2011.J-18.2012

                                                                                  Szczecin, dnia 23 marca 2012r.

 ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

 INSPEKCJI HANDLOWEJ

WKŻ.8361.91.2011                                                                                                

Upoważnienie Nr 00009157

Grzegorz Barniak

prowadzący działalność gospodarczą w

pawilonie handlowym nr 7 Targowisko Turzyn

ul. Boh. Warszawy 42 70-342 Szczecin

 

DECYZJA J-18/2012

o wymierzeniu kary pieniężnej

 

Na podstawie przepisu art. 40 a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy Grzegorzowi Barniak prowadzącemu działalność gospodarczą w pawilonie handlowym nr 7 w  Szczecinie przy ul. Bohaterów Warszawy 42 na targowisku Turzyn karę pieniężną w wysokości: 500,00 złotych (pięćset złotych) z tytułu wprowadzenia do obrotu pięciu partii jaj luzem, o wartości 218,40 złotych, dostarczonej zgodnie z dokumentem dostawy nr 301/2011 z dnia 09.05.2011r. z Gospodarstwa Rolnego Ferma Drobiu Przemysław Kiełbania, Niedźwiedź 36, 73-108 Kobylanka, które nie odpowiadały wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) z uwagi na niespełnienie wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.) z uwagi na brak uwidocznienia w miejscu sprzedaży jaj luzem dla konsumenta informacji w zakresie klasy jakości, klasy wagowej, oznaczenia metody chowu, objaśnienia znaczenia kodu producenta oraz daty minimalnej trwałości.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 10 i 13 maja 2011r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1-141, ze zm.; Polskie wydanie specjalne Rozdział 3 Tom 45 s. 200-251), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem numer 00009157 inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Grzegorza Barniak prowadzącego działalność gospodarczą w pawilonie handlowym nr 7 na targowisku Turzyn ul. Bohaterów Warszawy 42 w Szczecinie, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w ofercie handlowej pięć partii jaj kurzych sprzedawanych luzem o wartości 218,40 zł, które poddano kontroli pod kątem spełniania wymagań jakościowych. W wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdzono, że  w miejscu sprzedaży ww. partii jaj kurzych nie uwidoczniono dla konsumenta informacji w zakresie: klasy jakości, klasy wagowej, oznaczenia metody chowu, objaśnienia znaczenia kodu producenta, daty minimalnej trwałości. W związku z powyższym w toku kontroli stwierdzono, że w/w pięć partii jaj kurzych nie spełnia wymagań jakościowych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań jakościowych, o których mowa w art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.).

 

Biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowości, w dniu 8 czerwca 2011r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, na podstawie przepisów art. 33 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2009r. Nr 151, poz. 1219 ze zmianami) do kontrolowanego przedsiębiorcy wystosował wystąpienie pokontrolne. Przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie poinformował, iż zastosował się do wskazań tut. organu w zakresie uwidocznienia w miejscu sprzedaży jaj kurzych wymaganych przepisami prawa informacji. Niezależnie od powyższego do producenta przedmiotowych jaj na podstawie przepisu art. 34 w/w ustawy o Inspekcji Handlowej tut. organ wystosował wystąpienie pokontrolne, w którym wskazano, iż w dowodzie dostawy, za którym dostarczono stronie niniejszego postępowania jaja, uwidocznienie klasy jakości i klasy wagowej jaj nie odpowiada przepisomrozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.). W odpowiedzi na wystosowane wystąpienie pokontrolne producent podniósł, iż oznakowanie jaj dostosowane zostało do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 14 lutego 2012r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu 5 partii jaj kurzych o wartości 218,40 zł, które nie odpowiadały wymaganiom art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.)z uwagi na brak w miejscu sprzedaży uwidocznienia dla konsumenta informacji w zakresie: klasy jakości, klasy wagowej, oznaczenia metody chowu, objaśnienia znaczenia kodu producenta, daty minimalnej trwałości.

 

Ponadto w w/w piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań. Strona ze swojego prawa skorzystała i w dniu 22.02.2012r. do siedziby inspektoratu przybył przedsiębiorca Grzegorz Barniak, którego zapoznano z materiałami będącymi podstawą przeprowadzanego postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych. Nadto do akt strona złożyła dokument w postaci sprawozdania z badań Kp/00835/11 MŻ 000681 z dnia 28 marca 2011r., stanowiący o przeprowadzeniu badań laboratoryjnych jaj w zakresie obecności pałeczek Salmonelli spp. Złożony dowód oceniono pod kątem przydatności dla toczącego się postępowania i uznano, iż badania laboratoryjne jaj nie mają żadnego wpływu na nieprawidłowości w zakresie oznakowania, które stały się podstawą do wszczęcia i prowadzenia wobec strony postępowania administracyjnego, którego niniejsza decyzja jest rozstrzygnięciem. Nadto organ wskazuje, iż przedłożony dokument w postaci sprawozdania z badań dotyczy próbki jaj pobranej w dniu 21 marca 2011r., podczas gdy kontrolę u przedsiębiorcy tut. organ przeprowadził w miesiącu maju 2011r.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.) jest aktem prawnym określającym wymagania jakościowe dotyczące jaj. Zgodnie z przepisem art. 16 tego rozporządzenia wprzypadku sprzedaży jaj luzem w sposób łatwo widoczny i czytelny dla konsumenta podaje się informacje w zakresie: klasy jakości, klasy wagowej, oznaczenia metody chowu, objaśnienie znaczenia kodu producenta oraz daty minimalnej trwałości.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art.3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L z 2002 r., Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Grzegorz Barniakprowadzący działalność gospodarczą pawilonie handlowym nr 7 na targowisku Turzyn ul. Bohaterów. Warszawy 42 w Szczecinieodpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z kolei z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości, kary pieniężne, o których mowa m.in. w ust. 1 pkt 3 wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując dyspozycje ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych, tj. 5 partii jaj luzem, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień  szkodliwości czynu w przypadku braku uwidocznienia przez stronę w miejscu sprzedaży obowiązkowych informacji dla konsumentów tj.: klasy jakości, klasy wagowej, oznaczenia metody chowu, objaśnienia znaczenia kodu producenta, daty minimalnej trwałości jest o tyle istotny, że pozbawia konsumenta prawa do rzetelnej informacji mogącej mieć zasadniczy wpływ na dokonany przez konsumenta wybór określonego produktu.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż w zakresie braku uwidocznienia w miejscu sprzedaży jaj wymaganej przepisami prawa informacji dla konsumenta w zakresie klasy jakości, klasy wagowej, oznaczenia metody chowu, objaśnienia znaczenia kodu producenta, daty minimalnej trwałości strona ponosi winę, choćby z racji tego, że stwierdzona „wada” możliwa była do wykrycia poprzez uzyskanie odpowiednich informacji od producenta dostarczającego jaja, jeśli informacji tej nie było na dokumencie dostawy. Strona postępowania jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością, w tym przepisów prawa nakładających na przedsiębiorców obowiązek oznakowania jaj sprzedawanych luzem w sposób wynikający z rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.). Z drugiej strony przy ocenie stopnia zawinienia strony organ uwzględnił również postawę strony po powzięciu przez nią informacji o nieprawidłowościach. Strona wymagane przepisami prawa informacje uwidoczniła, o czym poinformowała organ w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony organ uwzględnił to, że strona nie była dotychczas kontrolowana przez tut. organ Inspekcji Handlowej, jak również i to, że swoja działalność prowadzi jedynie w jednym punkcie na targowisku.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy tzw. mikroprzedsiębiorców, stąd wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w w/w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Po szczegółowej analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności i czynników, które ustawa o jakości nakazuje wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej wziąć pod uwagę w toku prowadzonego postępowania administracyjnego z tytułu naruszenia wymagań w zakresie jakości handlowej, a także uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500 zł., górną granicę stanowi natomiast pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, która w tym przypadku wynosi 1092,00 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że stanowią one podstawę do wymierzenia na podstawie przepisu  art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości kary pieniężnej w wysokości 500 zł (pięćset złotych). Stąd, mając na uwadze stopień szkodliwości czynu oraz stopień zawinienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o wymierzeniu w określonej wyżej wysokości kary w przedmiotowej sprawie.

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzenie kary pieniężnej w wysokości 500,00 złotych spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Pouczenia:

Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Grzegorz Barniak, prowadzący działalność gospodarczą w pawilonie handlowym nr 7 na targowisku Turzyn przy ul. Bohaterów. Warszawy 42w Szczecinie powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 §1 Ordynacji podatkowej.

               Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

….........................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

Grzegorz Barniak

- a/a .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 19-04-2012 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2012 14:28