Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.77.2011.J-16.2012

                                                                                                          Szczecin, dnia 29.03.2012

  ZACHODNIOPOMORSKI                                            

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

WKŻ.8361.77.2011/J-16/2012

Upoważnienie Nr 00009141

Piotr Stasiek

prowadzący działalność gospodarczą

w sklepie spożywczym przy ul. Mieszka I 105 w Szczecinie

 

DECYZJA J- 16/2012

umarzająca postępowanie

 

Na podstawie art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy Piotrowi Stasiek, prowadzącemu działalność gospodarczą w sklepie spożywczym przy ul. Mieszka I 105 w Szczecinie, kary pieniężnejz tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii jaj o wartości 26,94 zł w opakowaniach jednostkowych, która nie odpowiadała wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych ( Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem przepisów art. 12 ust.1,2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.) ze względu na to, że na opakowaniach jednostkowychw/w partii jaj brak było oznaczeń dotyczących: kodu zakładu pakowania, klasy jakości, klasy wagowej, daty minimalnej trwałości, zalecenia przechowywania jaj po zakupie w warunkach chłodniczych, metody chowu kur wyrażonej słownie oraz objaśnienia znaczenia kodu producenta, (tj. kodu umieszczonego na skorupie jaj), ze względu na to, żewymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), tj. z uwagi na jego bezprzedmiotowość w całości.

 

Uzasadnienie

W dniach 19 i 20 kwietnia 2011r. na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.  L.191 z 28.05.2004 str. 1, ze zm), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr187, poz. 1577 ze zm.),w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art.3 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00009141 z dnia 19.04.2011r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Piotra Stasiek,prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie spożywczym w Szczecinie, przy ul. Mieszka I 105, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w sprzedaży 1 partii jaj o wartości 26,94 zł w opakowaniach jednostkowych, którą poddano kontroli pod kątem spełniania wymagań jakościowych. W wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdzono, żena opakowaniach jednostkowychobjętych kontrolą jaj brak było oznaczeń dotyczących: kodu zakładu pakowania, klasy jakości, klasy wagowej, daty minimalnej trwałości, zalecenia przechowywania jaj po zakupie w warunkach chłodniczych, metody chowu kur wyrażonej słownie oraz objaśnienia znaczenia kodu producenta, (tj. kodu umieszczonego na skorupie jaj). W związku z powyższym w toku kontroli stwierdzono, że w/w partia jaj kurzych nie spełnia wymagań jakościowych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań jakościowych, o których mowa w art. 12 ust.1,2  rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.).

 

Biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowości, w dniu 11 maja 2011r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, na podstawie przepisu art. 33 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2009r. Nr 151, poz. 1219 ze zmianami) do kontrolowanego przedsiębiorcy wystosował wystąpienie pokontrolne. W odpowiedzi na wystąpienie przedsiębiorca poinformował, iż nieprawidłowości zostały usunięte, a niewłaściwie oznakowane jaja zostały wycofane ze sprzedaży.

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 06.02.2012r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił przedsiębiorcę Piotra Stasiek o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu 1 partii jaj o wartości 26,94 zł w opakowaniach jednostkowych, która nie odpowiadała wymaganiom określonymw art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.)w związku z naruszeniem wymagań jakościowych, o których mowa w art. art. 12 ust.1,2  rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.).

 

Ponadto w ww. piśmie poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. Na etapie postępowania administracyjnego strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała. Nie mniej jednak uzyskaną od strony odpowiedź na wystosowane do niej wystąpienie pokontrolne, organ przeanalizował pod kątem przydatności dla toczącego się postępowania, o czym niżej.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.) jest aktem prawnym określającym wymagania jakościowe dotyczące jaj. Zgodnie z przepisem art. 12 ust.1,2  tego rozporządzenia wprzypadku sprzedaży jaj w opakowaniach jednostkowych, na opakowaniu podaje się informacje w zakresie: kodu zakładu pakowania, klasy jakości, klasy wagowej, daty minimalnej trwałości, zalecenia przechowywania jaj po zakupie w warunkach chłodniczych, metody chowu kur wyrażonej słownie, objaśnienia znaczenia kodu producenta, (tj. kodu umieszczonego na skorupie jaj).

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art.3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L z 2002 r., Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Piotr Stasiek,prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczym w Szczecinie przy ul. Mieszka I 105,odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Z kolei zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanego artykułu rolno-spożywczego, tj. jednej partii jaj kurzych Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu w przypadku braku uwidocznienia przez stronę na opakowaniu jednostkowym właściwie wszystkich informacji dotyczących oznakowania jaj, które wymagane są przez przepisy szczegółowe, tj.: kodu zakładu pakowania, klasy jakości, klasy wagowej, daty minimalnej trwałości, zalecenia przechowywania jaj po zakupie w warunkach chłodniczych, metody chowu kur wyrażonej słownie, objaśnienia znaczenia kodu producenta, (tj. kodu umieszczonego na skorupie jaj), jest o tyle znaczny, że pozbawia konsumenta prawa do rzetelnej informacji mogącej mieć zasadniczy wpływ na dokonany przez konsumenta wybór określonego produktu. Obecnie konsument świadomie dokonuje wyboru określonego produktu. Jaja z kolei są środkiem spożywczym powszechnie spożywanym i przy uwzględnieniu okoliczności, że aktualnie głośno się mówi m.in. o metodach chowu jaj, uznać należy, że ma prawo konsument wiedzieć, od jakiej kury, hodowanej w jakich warunkach, jajo pochodzi. Niewątpliwie niezbędna jest również i dla konsumenta wiedza w zakresie daty minimalnej trwałości, której przestrzeganie gwarantuje niejako konsumentowi spożycie „świeżego” środka spożywczego.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż bezsprzecznie strona ponosi w tym zakresie winę, choćby z racji tego, że wymagane przepisami prawa informacje znajdowały się na opakowaniach, w których do strony dostarczono jaja (w opakowaniach po 30sztuk, prawidłowo oznakowanych), a strona z własnej woli nie dokonała oznakowania jaj przepakowanych przez nią do opakowań po 10 sztuk każde. Strona postępowania jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością, w tym przepisów prawa nakładających na przedsiębiorców obowiązek oznakowania jaj sprzedawanych w opakowaniach w sposób wynikający z rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.). Z drugiej jednak strony przy ocenie stopnia zawinienia strony organ uwzględnił również postawę strony po powzięciu przez nią informacji o nieprawidłowościach, bowiem już w trakcie kontroli strona niezwłocznie wycofała z obrotu handlowego jaja pakowane po 10szt (o czym poinformowała również w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne), jak i to, że jaja stanowią jedynie jeden z wielu środków spożywczych, jakie wprowadza do obrotu strona. Organ uwzględnił również fakt, że w sklepie przedsiębiorcy przy oferowanych jajach pakowanych po 10 sztuk, na wywieszce strona umieściła deklarację w zakresie klasy jakości oraz klasy wagowej jaj kurzych. Przy ocenie tego znamienia, mającego wpływ na wysokość wymierzanej kary, organ uwzględnił nadto okoliczność, że przepisy w/w rozporządzenia są szczegółowymi regulacjami, które w przypadku sprzedaży przez przedsiębiorcę artykułów tzw. ogólnospożywczych mogą stanowić dla przedsiębiorcy trudności, choć – co należy podkreślić – brak wiedzy w tym zakresie nie zwalnia strony od odpowiedzialności za niezastosowanie się do powszechnie obowiązujących przepisów.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ uwzględnił okoliczność, że informacje, o których mowa w art. 12 ust.1,2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.) stanowią szczegółowe wymogi dla tego rodzaju środków spożywczych.

 

Z kolei przy ocenie dotychczasowej działalności strony organ uwzględnił to, że strona prowadzi działalność jedynie w dwóch sklepach ogólnospożywczych, a jaja stanowią jeden z wielu środków spożywczych, które strona wprowadza do obrotu. Organ uwzględnił nadto okoliczność, że strona dotychczas nie była kontrolowany przez tut. organ Inspekcji Handlowej.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o oświadczenie strony stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy tzw. mikroprzedsiębiorców, stąd wzięto pod uwagę okoliczność, że jego udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w w/w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Po szczegółowej analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności i czynników, które ustawa o jakości nakazuje wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej brać pod uwagę w toku prowadzonego postępowania administracyjnego z tytułu naruszenia jej przepisów, stwierdzono, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Biorąc pod uwagę fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500,00 złotych, uznać należy, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, a mianowicie – kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonego naruszenia w kontekście przede wszystkim ilości i wartości artykułów rolno-spożywczych niezgodnych z przepisami dotyczącymi jakości handlowej. Z powyższych względów uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym wymierzeniem kary pieniężnej, z uwagi na fakt, iż strona podjęła natychmiastowe działania, zmierzające do poprawy stwierdzonej w oznakowaniu nieprawidłowości (kwestionowana partia wycofana została przez stronę z obrotu). Ponadto przedsiębiorca uzyskał wiedzę, co do możliwości występowania podobnych nieprawidłowości w zakresie oznakowania, wpływających na jakość wprowadzanych przez niego do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej  zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy w całości za bezprzedmiotowe.

 

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo części

 

Mając na uwadze powyższe Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanowił, jak w sentencji.

 

Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 

                                                               Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

     Ewa Kryjom

                                                                                              ………………………………………………..

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz

stanowiska osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

- Piotr Stasiek

- a/a (Ka).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 19-04-2012 14:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2012 14:26