Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.45.2011.J-05.2012

                                                                                                               Szczecin, dnia 13.02.1012r.

  ZACHODNIOPOMORSKI                                         

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

 

Nr akt kontroli: WKŻ.8361.45.2011

Upoważnienie Nr 00009106

Makro Cash and Carry Polska S.A.
Al. Krakowska 61

02-183 Warszawa

prowadząca działalność

w Hali nr 10

Makro Cash and Carry Polska S.A.

w Szczecinie przy ul. Południowej 8

 

 

DECYZJA J-5/2012

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust.1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz.1577 ze zm.) iprzepisu art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.)po przeprowadzeniu postępowania administracyjnegoZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowejwymierzaprzedsiębiorcy Makro Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości508,00 złotych (pięćset osiem złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu :

1 partii Befsztyka tatarskiego, produktu drobno rozdrobnionego, surowego 250g
o wartości 154,05 złotych, nr partii 07410741, która nie odpowiadała wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w:

- art. 13 ust. 2 lit. b rozporządzenia (WE) Nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. L 204 z 11.08.2000, s. 1; Polskie Wyd. Specj. Rozdz. 3, t. 30, s. 248 ze zm.) z uwagi na braknumeru zatwierdzenia rzeźni, w której dokonano uboju oraz nazwy państwa, w którym znajduje się ta rzeźnia;

- art. 13 ust. 2 lit. c ww. rozporządzenia z uwagi na braknumeru zatwierdzenia masarni, w której dokonano podziału mięsa na tusze lub grupy tusz oraz nazwy państwa, w którym znajduje się ta masarnia;

- art. 13 ust. 5 lit. a i b ww. rozporządzenia z uwagi na brak nazwy Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego, w którym dane zwierzę się urodziło,odbywał się chówi dokonanouboju.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 28 lutego oraz 1 i 2 marca 2011 r.na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 Z 30.4.2004, str. 1-141, ze zm.; Polskie wydanie specjalne Rozdział 3 Tom 45 s. 200-251), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 w związku z ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00009106 z dnia 28 lutego 2011 r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Makro Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzącego działalność gospodarczą w Hali nr 10 Makro Cash and Carry Polska S.A. w Szczecinie przy ul. Południowej 8, zwanego dalej również „stroną”.


W toku przeprowadzonej kontrolistwierdzono w sprzedaży1 partię/15 opakowań (2x250g) „Befsztyka tatarskiego, produktu drobno rozdrobnionego, surowego 250g”o wartości 154,05 złotych, nr partii 07410741, którego opakowanie jednostkowe nie posiadało informacji dotyczących: numeru zatwierdzenia rzeźni, w której dokonano uboju oraz nazwy państwa, w którym znajduje się ta rzeźnia, numeru zatwierdzenia masarni, w której dokonano podziału mięsa na tusze lub grupy tusz oraz nazwy państwa, w którym znajduje się ta masarnia,nazwy Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego, w którym dane zwierzęsięurodziło, odbywał się chówi dokonanouboju.

 

W związku z powyższym w toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że z uwagi na powyższe braki w zakresie oznakowania przedmiotowy artykuł rolno-spożywczy nie odpowiada wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.),w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych odpowiednio w art. 13 ust. 2 lit. b; art. 13 ust. 2 lit. c; art. 13 ust. 5 lit. a i b rozporządzenia (WE) Nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. L 204 z 11.08.2000, s. 1; Polskie Wyd. Specj. Rozdz. 3, t. 30, s. 248 ze zm.).

W związku z powyższym pismem z dnia 15 grudnia 2011 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii „Befsztyka tatarskiego, produktu drobno rozdrobnionego, surowego 250g”, który nie odpowiadał wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno– spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.)w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w przepisach: art. 13 ust. 2 lit. b rozporządzenia (WE) Nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. L 204 z 11.08.2000, s. 1; Polskie Wyd. Specj. Rozdz. 3, t. 30, s. 248 ze zm.) z uwagi na braknumeru zatwierdzenia rzeźni, w której dokonano uboju oraz nazwy państwa, w którym znajduje się ta rzeźnia; art. 13 ust. 2 lit. c ww. rozporządzenia (WE) Nr 1760/2000 z uwagi na braknumeru zatwierdzenia masarni, w której dokonano podziału mięsa na tusze lub grupy tusz oraz nazwy państwa, w którym znajduje się ta masarnia; art. 13 ust. 5 lit. a i b ww. rozporządzenia Nr 1760/2000 z uwagi na brak nazwy Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego, w którym dane zwierzę się urodziło,odbywał się chówi dokonanouboju.

 

Ponadto w ww. piśmie stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z definicji tej jednoznacznie zatem wynika, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ww. ustawy wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

Zgodnie z przepisem wart. 13 ust. 2 lit. b rozporządzenia (WE) Nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. L 204 z 11.08.2000, s. 1; Polskie Wyd. Specj. Rozdz. 3, t. 30, s. 248 ze zm.) środek spożywczy znakuje się, podając na etykiecie informacje w zakresie numeru zatwierdzenia rzeźni, w której dokonano uboju oraz nazwę państwa, w którym znajduje się ta rzeźnia. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. c ww. rozporządzenia (WE) Nr 1760/2000 środek spożywczy znakuje się, podając informacje w zakresienumeru zatwierdzenia masarni, w której dokonano podziału mięsa na tusze lub grupy tusz oraz nazwę państwa, w którym znajduje się ta masarnia. Zgodnie z art. 13 ust. 5 lit. a i b ww. rozporządzenia Nr 1760/2000 środek spożywczy znakuje się, podając informacje dotyczące nazwy Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego, w którym dane zwierzę się urodziło, odbywał się chów i dokonanouboju.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Makro Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzący działalność w Hali nr 10 Makro Cash and Carry Polska S.A. w Szczecinie przy ul. Południowej 8 odpowiada za jakość wprowadzonego przez siebie do obrotu artykułu rolno-spożywczego.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż przede wszystkim w przypadku braku w oznakowaniu „Befsztyka tatarskiego, produktu drobno rozdrobnionego, surowego 250g”informacji dotyczących numeru zatwierdzenia rzeźni, w której dokonano uboju oraz nazwy państwa w którym znajduje się ta rzeźnia, numeru zatwierdzenia masarni,w której dokonano podziału mięsa na tusze lub grupy tusz oraz nazwy państwa w którym znajduje się ta masarnia, a takżenazwy Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego, w którym dane zwierzę się urodziło, odbywał się chów i dokonano uboju stopień szkodliwości czynu jest o tyle znaczny, że brak informacji w tym zakresie bezpośrednio na produkcie pozbawia konsumenta informacji, istotnych z punktu widzenia prawa do informacji, a których posiadanie w sposób istotny może wpływać na podjęcie przez konsumenta decyzji o wyborze konkretnego środka spożywczego.

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, można ją więc potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością. W odniesieniu zarówno do braku informacji dotyczącychnumeru zatwierdzenia rzeźni, w której dokonano uboju, numeru zatwierdzenia masarni,w której dokonano podziału mięsa na tusze lub grupy tusz oraz nazwy Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego, w którym dane zwierzę się urodziło, odbywał się chów i dokonano uboju Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż w tym zakresie strona ponosi winę, choćby z racji tego, że stwierdzona „wada” możliwa była do wykrycia poprzez sprawdzenie uwidocznienia tych informacji przy przyjmowaniu towaru. Strona postępowania jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Przepisy prawa nakładają na przedsiębiorców obowiązek oznakowania artykułów rolno-spożywczych w sposób wynikający ze wspomnianego wyżej rozporządzenia (WE) Nr 1760/2000. Z drugiej jednak strony przy ocenie stopnia zawinienia, organ wziął pod uwagę okoliczność, że strona już w toku kontroli podjęła działania naprawcze, wycofujące zakwestionowany produkt z obrotu handlowego. Również i producent „Befsztyka tatarskiego, produktu drobno rozdrobnionego, surowego 250g”podjął działania zmierzające do wyeliminowania nieprawidłowości, o czym poinformował Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ wziął pod uwagę okoliczność, że zakwestionowana partia „Befsztyka tatarskiego, produktu drobno rozdrobnionego, surowego 250g”poza wspomnianymi brakami dotyczącymi uwidocznienia numeru zatwierdzenia rzeźni, w której dokonano uboju oraz nazwy państwa, w którym znajduje się ta rzeźnia oraz numeru zatwierdzenia masarni,w której dokonano podziału mięsa na tusze lub grupy tusz oraz nazwy państwa, w którym znajduje się ta masarnia, a także uwidocznienia nazwy Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego, w którym dane zwierzę się urodziło, odbywał się chów i dokonano uboju spełniały wymagania jakościowe, określone w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, jednak, co należy podnieść, dotyczyły łącznie dużej partii produktu.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony organ wziął pod uwagę, że podczas wcześniej prowadzonych u przedsiębiorcy kontroli stwierdzano nieprawidłowości dotyczące jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Nadto Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił fakt, że strona jest przedsiębiorcą, posiadającym sieć swoich placówek na terenie całego kraju, który działalność gospodarczą prowadzi od wielu lat.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy tzw. pozostałych przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku, jest największy ze wszystkich kategorii przedsiębiorców.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, która w przypadku przedmiotowego „Befsztyka tatarskiego, produktu drobno rozdrobnionego, surowego  250g”wynosi 770,25 zł. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono przedsiębiorcy Makro Cash and Carry Polska Spółka Akcyjna wymierzyć karę pieniężną w wysokości 508,00 złotych (pięćset osiem złotych 00/100).

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 508,00 złotych kara spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

 

Pouczenia:

  1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Makro Cash And Carry Polska  Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (02-183), al. Krakowska 61, powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr  8, poz. 60 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53  §1 Ordynacji podatkowej.

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 §1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4,  70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

                                                                              Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

                                                                                                                                             Ewa Kryjom

                                                                              …………………………………………………………

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska  

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

- Makro Cash and Carry Polska S.A., Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa,

- a/a (Nw).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 22-03-2012 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 22-03-2012 15:18