Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZBŻ.8361.87.2011.J-14.2012

Koszalin, dnia     07 lutego 2012 r.


Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
.....................................................................
(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

Akta kontroli : ZBŻ.8361.87.2011
Upoważnienie nr : 00009092

AMAR
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Kombatantów Polskich 3D
78-300 Świdwin


DECYZJA  J – 14/2012
umarzająca postępowanieNa podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz.1219 z późn. zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości  postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy AMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdwinie prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym  „Intermarche” Nr 05295 w Świdwinie przy ul. Kombatantów Polskich 3 D  kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 2 partii artykułów rolno – spożywczych pod nazwą: dżem wiśniowy niskosłodzony „Elodie” a` 280g oraz dżem brzoskwiniowy niskosłodzony „TOP BUDGES” a` 500g, produkcji  Spółki Ogrodniczo – Pszczelarskiej „Pszczółka” Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 1, 99-400 Łowicz, nieodpowiadających wymaganiom jakościowym  określonym w  art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.  U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 z późn. zm.)  w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), z uwagi na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art.40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust.2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r., Nr 31, s. 1 z późn. zm.).

                                                            Uzasadnienie

W dniach 20.05.2011 r. i 26. 05. 2011 r.  na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1-141, ze zm.; Polskie wydanie specjalne Rozdział 3 Tom 45 s. 200-251), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005 r. nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1,2 w związku z ust. 2 oraz art. 13  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z póżn. zm.) oraz art. 16 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej w związku z art. 77 ust. 2 i 3 oraz art. 84a pkt 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie dzialalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00009092, inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy AMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdwinie, zwanego dalej również „stroną”, prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym „Intermarche” Nr 05295  w Świdwinie przy ul. Kombatantów Polskich 3 D.    

W toku kontroli stwierdzono w obrocie 2 partie opakowanych środków spożywczych  pod nazwą dżem wiśniowy niskosłodzony „Elodie” a` 280g w ilości 15 opakowań o wartości     38,85 zł oraz dżem brzoskwiniowy niskosłodzony „TOP BUDGES” a` 500g w ilości 14 opakowań o wartości 44,10 zł, wyprodukowanych przez  Spółkę Ogrodniczo – Pszczelarską „Pszczółka” Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 1, 99-400 Łowicz, które nie odpowiadały wymaganiom   jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.  U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), dalej również „ustawy o jakości”,  w związku z naruszeniem wymagań określonych w      § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), z uwagi na to, że w oznakowaniu ww. artykułów rolno-spożywczych podano nieprawidłowe wyrażenie poprzedzające datę minimalnej trwałości, tzn. na etykiecie dżemu wiśniowego uwidoczniono „Najlepiej spożyć przed końcem: 27.04.2012 r.” zamiast „Najlepiej spożyć przed 27.04.2012 r.”  a na etykiecie dżemu brzoskwiniowego uwidoczniono „Najlepiej spożyć przed końcem: 24.03.2012 r.” zamiast „Najlepiej spożyć przed 24.03.2012 r.”

W związku z powyższym pismem z dnia 20 stycznia 2012 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę – AMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdwinie, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem  wymagań określonych w § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.).
Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strona nie skorzystała ze swojego uprawnienia na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego. Nie mniej jednak w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zarówno do kontrolowanego, jak i producenta zakwestionowanych partii dżemów wystosowano wystąpienia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.
Kontrolowany przedsiębiorca, a także i producent w odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne poinformowali, że niezwłocznie podjęto działania w kierunku dostosowania oznaczeń do wymagań zawartych w ww. rozporządzeniu.   
Powyższe poddano ocenie pod kątem przydatności dla toczącego się postępowania o czym niżej.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem § 11 ust. 2  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), dalej „rozporządzenia w sprawie znakowania”, datę minimalnej trwałości poprzedza się wyrażeniem „najlepiej spożyć przed ...”, jeżeli jest określona datą dzienną, albo wyrażeniem „najlepiej spożyć przed końcem ...” w innych przypadkach.

W toku kontroli ustalono, że datę minimalnej trwałości umieszczoną na opakowaniach zakwestionowanych dwóch partii dżemów podano określając w kolejności dzień, miesiąc i rok, w związku z czym ustalono, że jest to data dzienna, która zgodnie z przywołanym wyżej przepisem § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie znakowania powinna być poprzedzona wyrażeniem „najlepiej spożyć przed”, a nie wyrażeniem „najlepiej spożyć przed końcem”, znajdującym się w oznakowaniu przedmiotowych artykułów rolno-spożywczych. W związku z tym ustaleniem stwierdzono, że stan faktyczny polegający na poprzedzeniu daty minimalnej trwałości niewłaściwym wyrażeniem narusza ww. przepis § 11 ust. 2  rozporządzenia w sprawie znakowania.

W myśl  przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Definicja ta jednoznacznie wskazuje, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej. W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania.

Przywołane wyżej przepisy rozporządzenia w sprawie znakowania oraz przepisy ustawy o jakości są przepisami określającymi wymagania w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych regulującymi m.in. szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu opakowanych środków spożywczych.  Nie spełniające tych wymagań artykuły rolno-spożywcze są artykułami niewłaściwej jakości, a stan faktyczny polegający na naruszeniu przywołanych wyżej przepisów stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, stąd w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że wskazane w sentencji niniejszej decyzji środki spożywcze nie odpowiadają jakości handlowej określonej w przywołanym przepisie.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002”, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

Ustawa o jakości natomiast nakłada na wprowadzających te artykuły do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia  178/2002, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.
W świetle przytoczonych definicji przedsiębiorca – AMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdwinie odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do nałożenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej  wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości handlowej stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

W wyniku dokonanej analizy okoliczności sprawy, uwzględniając stopień szkodliwości  czynu, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że dżemy nie należą do artykułów rolno-spożywczych pierwszej potrzeby mających korzystne właściwości zdrowotne. Uznano ponadto, że stwierdzona w odniesieniu do przedmiotowych artykułów rolno-spożywczych nieprawidłowość w oznakowaniu nie narusza ani interesu zdrowotnego konsumenta, ani też jego prawa do informacji, a także nie wpływa na przydatność zakwestionowanych dżemów do celów spożywczych. Na opakowaniach zarówno dżemu wiśniowego, jak i dżemu brzoskwiniowego podano bowiem daty minimalnej trwałości, tyle że nie uczyniono tego w sposób przewidziany przepisami, tj. poprzedzono te daty nieprawidłowym  wyrażeniem. Sam fakt podania dat minimalnej trwałości na opakowaniach ww. produktów, pomimo niewłaściwego zwrotu je poprzedzającego, umożliwia konsumentowi dokonanie świadomego wyboru określonego środka spożywczego pod kątem oceny do kiedy ten środek spożywczy zachowuje swoje właściwości.

Przy ocenie stopnia zawinienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót artykułami żywnościowymi na etapie detalicznym, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów konsumentowi finalnemu, natomiast punkt sprzedaży należący do strony nie jest sklepem specjalistycznym ze względu na przedmiot obrotu. Pomimo tego uznano, że strona, jako podmiot odpowiedzialny za jakość handlową artykułów rolno-spożywczych, powinna wykazać się dużą znajomością prawa żywnościowego, szczególnie w zakresie oznakowania tych artykułów. W opinii organu, stwierdzoną nieprawidłowość przedsiębiorca był w stanie wykryć w trakcie zwykłych czynności przy odbiorze towaru od dostawcy, dochowując tym samym należytej staranności na poziomie dokonywanego przez siebie obrotu. Niemniej jednak przy ocenie stopnia zawinienia strony uwzględniono okoliczność, że w toku postępowania pokontrolnego stwierdzone uchybienia w oznakowaniu dwóch partii dżemów zostały usunięte przez kontrolowanego przedsiębiorcę, a sam producent dostosował oznakowanie ww. produktów do wymagań zawartych w rozporządzeniu w sprawie znakowania.
Ustalając zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ wziął pod uwagę fakt, że nieprawidłowość w oznakowaniu zakwestionowanych dżemów była jedyną w odniesieniu do tych artykułów rolno-spożywczych i stanowiła niewielką część wymagań przewidzianych przepisami prawa żywnościowego dla tego rodzaju produktów. Nie była również istotna z punktu widzenia właściwości produktów oraz z punktu widzenia regulacji rynków rolnych.

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu organ stwierdził, że przedsiębiorca AMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Świdwinie nie był wcześniej kontrolowany w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), strona należy do kategorii tzw. „małych przedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym nie jest znaczny.

Po analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności, które ustawa o jakości nakazuje wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej brać pod uwagę w toku prowadzonego postępowania administracyjnego z tytułu jej naruszenia stwierdzono, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Biorąc pod uwagę, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500 zł, uznać należy, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002. Zdaniem organu kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonej nieprawidłowości w kontekście dokonanej oceny stopnia szkodliwości czynu wprowadzania do obrotu przedmiotowych artykułów rolno-spożywczych oraz zakresu naruszenia wymagań jakości handlowej wynikającego z ujawnionej wady w oznakowaniu.
Dodatkowo uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym wymierzeniem kary pieniężnej – przedsiębiorca uzyskał wiedzę co do możliwości występowania podobnych nieprawidłowości wpływających na jakość handlową żywności, a kwestionowane oznakowanie zostało dostosowane do wymagań przewidzianych przepisami.

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy w całości za bezprzedmiotowe.

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, stąd postanowiono jak w sentencji.Pouczenie:
Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.                        Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego
 Inspektora Inspekcji Handlowej
Andrzej Kuśpiel
Dyrektor Delegatury
    .........................................................................................    
(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
 służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)    


Otrzymują:
1.    AMAR  Sp. z o.o.
ul. Kombatantów Polskich 3 D
78-300 Świdwin
2.    a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 14-03-2012 13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 14-03-2012 13:15