Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZBŻ.8361.27.2011.J-13.2012

                                Koszalin, dnia 20 lutego 2012 r.Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
.....................................................................
(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

Akta kontroli: ZBŻ.8361.27.2011                
Upoważnienie nr: 00008781


Państwo
Iwona Pokutyńska
Kazimierz Pokutyński
wspólnicy spółki cywilnej
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Piekarnia – Cukiernia
Iwona i Kazimierz Pokutyńscy S.C.
ul.  11-go Pułku Piechoty 63/1
78 – 500 Drawsko Pomorskie


DECYZJA  J – 13/2012
wymierzająca karę pieniężnąNa podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
wymierza

przedsiębiorcom Iwonie Pokutyńskiej i Kazimierzowi Pokutyńskiemu wspólnikom spółki cywilnej prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Piekarnia – Cukiernia Iwona         i Kazimierz Pokutyńscy S.C. w Drawsku Pomorskim przy ul. 11-go Pułku Piechoty 63/1 karę pieniężną w wysokości 500 zł (pięćset złotych) z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości handlowej wyprodukowanych przez ww. przedsiębiorców tj.:

-    opakowanego chleba morskiego mieszanego (krojonego) a`1000 g, nieodpowiadającego wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 6 i 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r., nr 137, poz. 966 z późn. zm.),
-    pieczywa bez opakowań, tj.: chleba morskiego mieszanego a`600 g, bułki zwykłej pszennej a`90 g, bułki zwykłej pszennej a`50 g, bułki żytniej razowej a`70 g, chleba żytniego razowego a`450 g, chleba żytniego domowego a`450 g, rogala maślanego a`80 g, chałki zdobnej a`200 g, nieodpowiadającego wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 31 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007r., nr 137, poz. 966 z późn. zm.).
Uzasadnienie

W dniach 21.02. i 23.02.2011 r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1-141, z późn. zm.; Polskie wydanie specjalne Rozdział 3 Tom 45 s. 200-251), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005 r. nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00008781, inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorców Iwony Pokutyńskiej i Kazimierza Pokutyńskiego, wspólników spółki cywilnej prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Piekarnia – Cukiernia Iwona i Kazimierz Pokutyńscy S.C., zwanych dalej również „stronami”, w należącym do nich sklepie spożywczym przy piekarni w Drawsku Pomorskim przy ul. 11-go Pułku Piechoty 63/1.

W toku kontroli stwierdzono w obrocie 9 partii pieczywa niewłaściwej jakości handlowej wyprodukowanego przez kontrolowanych przedsięborców – Iwonę i Kazimierza Pokutyńskich, tj.  
-    partię opakowanego chleba morskiego mieszanego (krojonego) a`1000 g w ilości 3 opakowań o wartości 10,50zł, nieodpowiadającego wymaganiom określonym w art. 4 ust 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), dalej również „ustawy o jakości”, w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 6 i 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.) – dalej również „rozporządzenia w sprawie znakowania”, z powodu braku na opakowaniach ww. pieczywa informacji dotyczących jego nazwy, składników w nim występujących, daty minimalnej trwałości, danych identyfikujących producenta, zawartości netto oraz oznaczenia partii produkcyjnej,
-    8 partii pieczywa bez opakowań pn. chleb morski mieszany a`600 g, bułka zwykła pszenna a`90 g, bułka zwykła pszenna a`50 g, bułka żytnia razowa a`70 g, chleb żytni razowy a`450 g, chleb żytni domowy a`450 g, rogal maślany a`80 g, chałka zdobna a`200 g o łącznej wartości 56,80zł, nieodpowiadających wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 31 pkt 1 i 3 rozporządzenia w sprawie znakowania, z uwagi na to, że w punkcie sprzedaży tego pieczywa przy określonym jego rodzaju nie podano informacji dotyczących nazwy pieczywa i masy jednostkowej.  

W związku z powyższym pismem z dnia 20.01.2012 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił strony – Iwonę Pokutyńską  i Kazimierza Pokutyńskiego, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości w związku z naruszeniem § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 6 i 8 oraz § 31 pkt 1 i 3 rozporządzenia w sprawie znakowania.
Stronom umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony skorzystały ze swojego uprawnienia składając wniosek dowodowy w postaci „pisma procesowego podatników” z dnia 25.01.2012 r. (data wpływu 30.01.2012 r.), w którym zakwestionowały ustalenia kontroli w zakresie dotyczącym pieczywa bez opakowań, wyjaśniły okoliczności braku oznakowania pieczywa opakowanego, podważyły podstawę prawną oraz zasadność żądania udzielenia informacji o wielkości obrotów, a także wskazały na uchybienie organu w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania polegające na przywołaniu w podstawie zawiadomienia uchylonego przepisu art. 17 ust. 3 ustawy o jakości.  
Powyższe poddano analizie pod kątem znaczenia i wartości dla toczącego się postępowania              i uznano, że przedstawione przez strony zarzuty nie zasługują na uwzględnienie w świetle przedstawionych poniżej okoliczności.
I tak, rozpatrując zarzut dotyczący stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości dotyczących pieczywa bez opakowań, organ stwierdził, że argumenty przedsiębiorców, jakoby w czasie kontroli było uwidocznione „oznaczenie zbiorowe” wszystkich produktów m.in. zawierające informację o nazwie i masie jednostkowej pieczywa, przedstawione dopiero w toku przedmiotowego postępowania administracyjnego, nie mogą stanowić podstawy do podważenia oceny stanu faktycznego dokonanej przez inspektorów przeprowadzających kontrolę. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli zawarto w protokole podpisanym m.in. przez pracownika kontrolowanych obecnego w czasie kontroli. Tenże pracownik, po stwierdzeniu przez inspektorów nieprawidłowości w oznakowaniu pieczywa bez opakowań, nie tylko nie wskazał gdzie w miejscu kontroli miałaby znajdować się rzeczona informacja zbiorcza m.in. z nazwą i masą jednostkową pieczywa, ale niezwłocznie w pierwszym dniu kontroli i z własnej inicjatywy uwidocznił przy pieczywie wymagane informacje (działania pracownika kontrolowanych odzwierciedla karta nr 6 protokołu kontroli). Należy podkreślić w tym miejscu, że pomimo, iż przedsiębiorcy nie byli obecni w czasie kontroli, mieli możliwość wniesienia uwag do treści protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania (protokół przekazano na adres przedsiebiorców  listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Po otrzymaniu protokołu kontroli przedsiębiorcy nie wnieśli jednak uwag do ustaleń w nim opisanych, a co więcej – poinformowali o usunięciu stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości dotyczących m.in. braku informacji przy pieczywie bez opakowań (pismo z dnia 28.02.2011r., data wpływu 01.03.2011r.).
Ustosunkowując się  natomiast do wyjaśnień stron związanych z brakiem oznakowania pieczywa opakowanego stwierdzić należy, że przypadkowe i samoczynne odklejenie etykiet od opakowań chleba nie zmienia faktu wystąpienia nieprawidłowości w jego oznakowaniu, może jedynie wpływać na ocenę stopnia zawinienia stron dokonaną w toku prowadzonego postępowania administracyjnego (o czym niżej).
Rozpatrując z kolei zarzut przedsiębiorców dotyczący braku wskazania podstawy prawnej czy też podania niewłaściwej podstawy prawnej żądania udzielenia informacji o wielkości obrotów, organ, zgodnie z treścią pisma do stron z dnia 07.02.2012r., stwierdził, że podstawa taka została wyraźnie wskazana w piśmie z dnia 20.01.2012r. stanowiącym pisemne żądanie organu i jest nią art. 82 § 1 pkt 1 i § 5 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 40a ust. 8 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. nr 187, poz. 1577 z późn. zm.).
Wskazać dodatkowo należy, że wyżej cytowana ustawa o jakości w art. 40a ust. 5 obliguje organ posiadający kompetencje do wymierzania na jej podstawie kar pieniężnych do uwzględniania przy wymierzaniu kar, czy raczej ustalaniu ich wysokości, stopnia szkodliwości czynu, stopnia zawinienia, zakresu naruszenia, dotychczasowej działalności podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkości jego obrotów, do czego też organ dążył w przedmiotowej sprawie, m.in. ustalając wielkość obrotów w oparciu o deklaracje podatkowe. Jednocześnie art. 40a ust. 8 ww. ustawy o jakości, podany w podstawie prawnej żądania, odsyła w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie do przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005, nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w którym znajduje się przepis prawny, również przywołany w żądaniu (tj. art. 82 § 1 pkt 1) będący podstawą, w związku z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości, pisemnego żądania sporządzenia i przekazania organowi podatkowemu, którym jest w tym przypadku – zgodnie z art. 2 § 2 i 3 Ordynacji podatkowej - organ Inspekcji Handlowej, informacji o zdarzeniach wynikających ze stosunków cywilnoprawnych (np. umów kupna-sprzedaży) mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego (tj. wymierzenie kary) lub wysokość zobowiązania podatkowego (tj. wymiar kary pieniężnej). Przepis art. 82 § 5 Ordynacji podatkowej stanowi natomiast, że organ podatkowy określa zakres żądanych informacji (w tym przypadku zakres ten stanowią deklaracje podatkowe za 2010r.) oraz termin ich przekazania (w tym przypadku siedmiodniowy). Z tego też względu nie można uznać żądania organu o udzielenie informacji o wielkości obrotów na podstawie deklaracji podatkowych za bezpodstawne. Zważywszy na brzmienie przepisu art. 40a ust. 5 ustawy o jakości nie można się również zgodzić z twierdzeniem stron, że podstawą do wymierzenia ewentualnej kary pieniężnej jest jedynie wartość zakwestionowanego towaru, a nie „dochody kontrolowanej firmy”. Okolicznością bezsporną pozostaje oczywiście fakt, że żądanie przedmiotowe dotyczyło przedsiębiorców  będących wspólnikami spółki cywilnej w zakresie obejmującym ich obroty z działalności w spółce i jedynie informacje dotyczące tych obrotów zostały uwzględnione w toku niniejszego postępowania (strony nie przedstawiły organowi obrotów osiągniętych przez Iwonę Pokutyńską  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa).
Analizując wniosek dowodowy w przedmiocie zarzutu przywołania przez organ w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania uchylonego przepisu art. 17 ust. 3 ustawy o jakości stwierdzić należy, że wbrew twierdzeniom stron, przepis ten nie został uchylony i aktualnie obowiązuje w następującym brzmieniu: „Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym sprawuje Inspekcja Handlowa”. Moc obowiązującą stracił natomiast przepis art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości, który został uchylony przez przywołany przez strony art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 24.08.2007r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U nr 176, poz. 1238) z dniem 10.10.2007r.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 6 i 8 rozporządzenia w sprawie znakowania, pakowany środek spożywczy znakuje się, podając co najmniej informacje dotyczące: nazwy środka spożywczego (pkt 1), składników występujących w środku spożywczym (pkt 2), daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia (pkt 3), danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, jeżeli działalność w tym zakresie jest zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (pkt 5a), zawartości netto lub liczby sztuk opakowanego środka spożywczego (pkt 6) oraz oznaczenia partii produkcyjnej rozumianej jako określona ilość środka spożywczego wyprodukowanego, przetworzonego lub zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach (pkt 8).

W przypadku zakwestionowanych w toku kontroli 3 opakowań chleba morskiego mieszanego stwierdzono brak jakichkolwiek oznaczeń wymaganych przepisami ww. rozporządzenia i ustalono, że taki stan faktyczny stanowi naruszenie § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 6 i 8 tego rozporządzenia.

Zgodnie z przepisem § 31 pkt 1 i 3 rozporządzenia w sprawie znakowania w punktach sprzedaży pieczywa bez opakowań przy określonym rodzaju pieczywa należy podać informacje dotyczące m.in. nazwy pieczywa i masy jednostkowej.
 
W przypadku zakwestionowanych 8 partii pieczywa bez opakowań (chleba morskiego mieszanego a`600 g, bułki zwykłej pszennej a`90 g, bułki zwykłej pszennej a`50 g, bułki żytniej razowej a`70 g, chleba żytniego razowego a`450 g, chleba żytniego domowego a`450 g, rogali maślanych a`80 g, chałki zdobnej a`200 g) stwierdzono w miejscu sprzedaży brak powyższych informacji i ustalono, że taki stan faktyczny stanowi naruszenie § 31 pkt 1 i 3 rozporządzenia w sprawie znakowania.

W myśl przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Definicja ta jednoznacznie wskazuje, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej. W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

Przywołane wyżej przepisy rozporządzenia w sprawie znakowania określają wymagania w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych regulując m.in. zakres informacji podawanych w oznakowaniu opakowanych i nieopakowanych środków spożywczych. Niespełniające tych wymagań artykuły rolno-spożywcze są artykułami niewłaściwej jakości, a stan faktyczny polegający na naruszeniu przywołanych wyżej przepisów stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, stąd w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że wskazane w sentencji niniejszej decyzji środki spożywcze nie odpowiadają wymaganiom określonym w tym przepisie.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002”, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

Ustawa o jakości natomiast nakłada na wprowadzających artykuły rolno-spożywcze do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

W świetle przytoczonych definicji, przedsiębiorcy – Iwona Pokutyńska i Kazimierz Pokutyński prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej odpowiadają za jakość handlową wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując dyspozycję ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, oceniając stopień szkodliwości czynu stwierdził, że pieczywo należy do artykułów rolno-spożywczych pierwszej potrzeby i jest powszechnie spożywane przez konsumentów. Uznano również, że stwierdzone nieprawidłowości polegające na braku jakichkolwiek oznaczeń w przypadku chleba morskiego mieszanego naruszają prawo konsumenta do podstawowych informacji o produkcie, a mianowicie nie pozwalają konsumentowi na scharakteryzowanie tego środka spożywczego poprzez jego nazwę, rodzaj, skład, ilość, trwałość, źródło pochodzenia oraz metody wytwarzania lub produkcji. Nieprawidłowości te uniemożliwiają również konsumentowi porównanie tego artykułu rolno-spożywczego pod względem cech charakterystycznych dla tego rodzaju produktów z podobnymi artykułami znajdującymi się w obrocie, a co za tym idzie, uniemożliwiają konsumentowi dokonanie świadomego wyboru środka spożywczego z uwagi na wyróżniające go istotne cechy (takie jak skład, rodzaj czy ilość itp.).
Podobnej oceny stopnia szkodliwości czynu dokonano w przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w odniesieniu do pieczywa oferowanego do sprzedaży bez opakowań. Stwierdzono zatem, że zarówno nazwa pieczywa, jak i jego masa jednostkowa należą do podstawowych informacji o tego rodzaju produktach, istotnych z punktu widzenia konsumenta, a co za tym idzie, mają wpływ na wybór konsumenta. Ich brak w punkcie sprzedaży narusza prawo konsumenta do rzetelnej informacji o produktach, a także pozbawia konsumenta możliwości porównania tych artykułów rolno-spożywczych z podobnymi artykułami znajdującymi się w obrocie oraz uniemożliwia konsumentowi dokonanie świadomego wyboru określonego środka spożywczego z uwagi na charakterystyczne dla niego cechy, w szczególności oferowaną ilość (masę) środka spożywczego.

Przy ocenie stopnia zawinienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, że strony jako przedsiębiorcy profesjonalnie i fachowo zajmują się obrotem artykułami rolno-spożywczymi, a ich działalność polega na sprzedaży tych artykułów konsumentowi finalnemu. Co więcej, są również producentami wprowadzanej przez siebie do obrotu żywności, a więc mają największy spośród wszystkich profesjonalnych uczestników rynku wpływ na jej jakość handlową. Punkt sprzedaży należący do stron jest sklepem specjalistycznym ze względu na przedmiot obrotu, a jego ofertę sprzedaży stanowi głównie pieczywo. Z tego też względu strony powinny wykazać się dużą znajomością prawa żywnościowego szczególnie w zakresie oznakowania artykułów rolno-spożywczych i dbałością o jakość wprowadzanych do obrotu produktów. W przedmiotowej sprawie stwierdzić należy, że na powstanie ujawnionych w trakcie kontroli nieprawidłowości w odniesieniu do zakwestionoiwanych partii pieczywa bezpośredni wpływ miały strony, jako wytwórcy, poprzez swoje zaniechanie polegające na braku właściwego oznakowania produktów. Stąd uznano, że strony ponoszą winę za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości, zarówno w opakowaniach, jak i nieopakowanych. Z drugiej jednak strony, biorąc pod uwagę okoliczność podniesioną przez przedsiębiorców we wniosku dowodowym wyjaśniającą przyczynę braku oznaczeń na pieczywie opakowanym, nie można zarzucić im w tym przypadku woli świadomego działania prowadzącego do powstania nieprawidłowości, a tylko niedochowanie należytej staranności przy oferowaniu tego pieczywa do sprzedaży.   

Ustalając zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ ocenił, że stwierdzone nieprawidłowości były istotne z punktu widzenia właściwości produktów, a naruszone wymagania w zakresie oznakowania stanowiły podstawowe wymagania przewidziane w przepisach prawa żywnościowego dla tego rodzaju produktów.

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu organ uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorcy Iwona Pokutyńska i Kazimierz Pokutyński wykonujący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej nie byli wcześniej kontrolowani w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Pod uwagę wzięto również fakt, że przedsiębiorcy nie posiadają rozbudowanej sieci placówek sprzedaży, a ich działalność ma charakter lokalny.

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorców wprowadzających do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawione przez strony „zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)”, tj. PIT - 36L stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), strony należą do kategorii tzw. mikroprzedsiębiorców, stąd wzięto pod uwagę okoliczność, że ich udział w rynku, jak i wielkość osiągniętych obrotów ze sprzedaży towarów są najmniejsze spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w w/w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Po analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności, które ustawa o jakości nakazuje wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej brać pod uwagę w toku prowadzonego postępowania administracyjnego z tytułu jej naruszenia, a także uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500 zł., górną granicę stanowi natomiast pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, która w tym przypadku wynosi 336,50 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że stanowią one podstawę do wymierzenia na podstawie przepisu  art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości kary pieniężnej w wysokości 500 zł (pięćset złotych).
Pomimo faktu, iż w tym przypadku górna granica wymiaru kary jest niższa od najniższego możliwego jej wymiaru, organ, mając na uwadze stopień szkodliwości czynu oraz przypisując mu największą wagę, a także uwzględniając w następnej kolejności stopnień zawinienia i stwierdzony zakres naruszenia, zdecydował o wymierzeniu kary w przedmiotowej sprawie. Odstąpienie bowiem od jej wymierzenia naruszyłoby zdaniem organu zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, a mianowicie – taka reakcja organu byłaby niewspółmierna do stwierdzonych naruszeń w kontekście rodzaju artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości handlowej oraz sprawców czynu wprowadzenia ich do obrotu, którzy, będąc pierwszym ogniwem tego obrotu mają największy spośród wszystkich uczestników rynku wpływ na jakość handlową żywności.

Mając na względzie przepis art. 40a ust. 4 ustawy o jakości, który daje kompetencje do wymierzenia w drodze decyzji kary pieniężnej, o której mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3  tej ustawy właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej, a także biorąc pod uwagę okoliczności opisane wyżej w treści decyzji, w ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, wymierzona kara pieniężna spełnia przesłanki określone przepisami prawa, stąd postanowiono jak w sentencji.
    


Pouczenia:
1.    Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:
Na podstawie art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorcy Iwona Pokutyńska i Kazimierz Pokutyński wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piekarnia-Cukiernia Iwona i Kazimierz Pokutyńscy S.C. w Drawsku Pomorskim przy ul. 11-go Pułku Piechoty 63/1 powinni wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.
Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.
2.    Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:
Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


 

Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego
 Inspektora Inspekcji Handlowej
Andrzej Kuśpiel
Dyrektor Delegatury
    .........................................................................................    
(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
 służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)
 

Otrzymują:
1.    Iwona Pokutyńska
Piekarnia-Cukiernia Iwona
i Kazimierz Pokutyńscy S.C.
ul. 11-go Pułku Piechoty 63/1
78-500 Drawsko Pomorskie
2.    Kazimierz Pokutyński
Piekarnia-Cukiernia Iwona
i Kazimierz Pokutyńscy S.C.
ul. 11-go Pułku Piechoty 63/1
78-500 Drawsko Pomorskie
3.    a/a.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 14-03-2012 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 14-03-2012 13:12