Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZBŻ.8361.18.2011.J-12.2012

Koszalin, dnia    07 lutego 2012 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
.....................................................................
(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

Akta kontroli : ZBŻ.8361.18.2011
Upoważnienie nr : 00008772


Pani Olga Wendland
prowadząca działalność
gospodarczą pod nazwą
Piekarnia-Ciastkarnia
„Na Ogrodach” Olga Wendland
ul. Jana Chodkiewicza 18B
78-100 Kołobrzeg


DECYZJA  J – 12/2012
umarzająca postępowanieNa podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z  art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy Oldze Wendland prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Piekarnia-Ciastkarnia „NA OGRODACH” Olga Wendland w Kołobrzegu przy ul. Jana Chodkiewicza 18B kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu partii opakowanego artykułu rolno – spożywczego pod nazwą bułka tarta a`500 g, produkcji Piekarnia-Ciastkarnia „NA OGRODACH” Olga Wendland w Kołobrzegu ul. Jana Chodkiewicza 18 B, nieodpowiadającego wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, z uwagi na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r., Nr 31, s. 1 z późn. zm.).


Uzasadnienie


W dniach 11.02.2011r. i 15.02.2011r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1-141, ze zm.; Polskie wydanie specjalne Rozdział 3 Tom 45 s. 200-251), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00008772, inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Olgi Wendland, zwanej dalej również „stroną”, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Piekarnia-Ciastkarnia „Na OGRODACH” Olga Wendland, w sklepie firmowym przy piekarni „NA OGRODACH” w Kołobrzegu przy ul. Jana Chodkiewicza 18B.

W toku kontroli stwierdzono w obrocie partię opakowanego środka spożywczego pod nazwą bułka tarta a`500 g w ilości 10 opakowań o wartości 15 zł, produkcji Piekarnia-Ciastkarnia „NA OGRODACH” Olga Wendland w Kołobrzegu przy ul. Jana Chodkiewicza 18 B, która nie odpowiadała wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U z 2005r. nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), dalej również „ustawy o jakości”, w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.) w związku z naruszeniem art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości, z uwagi na to, że w oznakowaniu ww. artykułu rolno-spożywczego nie podano pełnej informacji w zakresie danych identyfikujących producenta, tj. imienia producenta.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w oznakowaniu partii artykułu rolno-spożywczego pismem z dnia 20.01.2012 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę – Olgę Wendland o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego nieodpowiadającego wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a cytowanego wyżej rozporządzenia w sprawie znakowania środków spożywczych w związku z naruszeniem art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości.
Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strona skorzystała ze swojego uprawnienia w ten sposób, że w dniu 26.01.2012r. zapoznała się z całością akt postępowania, nie wnosząc żadnych dowodów w sprawie.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), dalej „rozporządzenia w sprawie znakowania”, opakowany środek spożywczy znakuje się podając m.in. informacje dotyczące danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, jeżeli działalność w tym zakresie jest zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.), oznakowanie opakowanych środków spożywczych zawiera dane identyfikujące producenta albo producentów, w tym firmę albo nazwę i adres, albo imię, nazwisko i adres.
Z uwagi na to, iż objęta kontrolą partia bułki tartej wyprodukowana została przez kontrolowanego przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, jednoosobowo wykonującego działalność gospodarczą – Olgę Wendland, stwierdzono, że dane identyfikujące tego producenta umieszczone na opakowaniach badanego środka spożywczego, tj. O. Wendland PIEKARNIA-CIASTKARNIA „NA OGRODACH”, ul. Jana Chodkiewicza 18 B, 78-100 Kołobrzeg, nie zawierały pełnych informacji wymaganych przepisami, tj. imienia producenta. W związku z powyższym uznano, że taki stan faktyczny narusza wymagania w zakresie jakości handlowej określone w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia w sprawie znakowania w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości.

W myśl przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Definicja ta jednoznacznie wskazuje, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej. W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania.

Przywołane wyżej przepisy rozporządzenia w sprawie znakowania oraz przepisy ustawy o jakości są przepisami określającymi wymagania w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych regulującymi m.in. szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu opakowanych środków spożywczych. Niespełniające tych wymagań artykuły rolno-spożywcze są artykułami niewłaściwej jakości, a stan faktyczny polegający na naruszeniu przywołanych wyżej przepisów stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, stąd w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że wskazany w sentencji niniejszej decyzji środek spożywczy nie odpowiada jakości handlowej określonej w przywołanym przepisie.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002”, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

Ustawa o jakości natomiast nakłada na wprowadzających artykuły rolno-spożywcze do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.
W świetle przytoczonych definicji przedsiębiorca – Olga Wendland prowadząca działalność gospodarczą w sklepie firmowym przy piekarni odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do nałożenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

W wyniku dokonanej analizy okoliczności sprawy, uwzględniając stopień szkodliwości czynu, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że bułka tarta nie należy do artykułów rolno-spożywczych pierwszej potrzeby i nie jest powszechnie spożywana przez konsumentów. Ujawniona nieprawidłowość polegająca na braku imienia producenta nie wpływa, zdaniem organu, na wybór konsumenta. Dane dotyczące producenta zostały umieszczone na opakowaniach badanego środka spożywczego poprzez podanie jego nazwy, nazwiska i adresu, choć nie jest to pełen zakres informacji przewidziany przepisami prawa. Taki sposób podania tych danych pozwala jednak na identyfikację producenta przedmiotowego artykułu rolno-spożywczego, przez co konsument nie jest pozbawiony prawa do informacji co do rzeczywistego wytwórcy nabywanego przez siebie produktu.

Przy ocenie stopnia zawinienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że strona ponosi winę jako podmiot wprowadzający do obrotu artykuł rolno-spożywczy      nieodpowiadający wymaganiom jakościowym, tym bardziej, że uczestniczy w tym obrocie również jako producent, przez co ma największy spośród wszystkich uczestników rynku wpływ na jakość handlową żywności. Zatem to od strony postępowania przede wszystkim zależy, jakie informacje umieszczone zostaną w oznakowaniu wytwarzanych przez nią artykułów rolno-spożywczych i z tego względu ciąży na niej bezwzględny obowiązek znajomości przepisów prawa żywnościowego. Już sama znajomość podstawowych regulacji prawnych w zakresie oznakowania uchroniłaby stronę przed wystąpieniem stwierdzonej nieprawidłowości na etapie produkcji, czy też pozwoliłaby na jej wykrycie na etapie sprzedaży konsumentowi finalnemu.
Z drugiej jednak strony, przy ocenie stopnia zawinienia uwzględniono postawę przedsiębiorcy po ujawnieniu nieprawidłowości. Jeszcze w toku kontroli zakwestionowany artykuł rolno-spożywczy został decyzją przedsiębiorcy wstrzymany od obrotu, a następnie oznaczony brakującą informacją w zakresie danych identyfikujących producenta, tj. imieniem.

Ustalając zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ uwzględnił okoliczność, że nieprawidłowość w oznakowaniu zakwestionowanej bułki tartej była jedyną w odniesieniu do tego artykułu rolno-spożywczego i stanowiła niewielką część wymagań przewidzianych przepisami prawa żywnościowego dla tego rodzaju produktu. Nie była również istotna z punktu widzenia właściwości produktu oraz z punktu widzenia regulacji rynków rolnych.

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu organ uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca Olga Wendland nie była wcześniej kontrolowana w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości przychodu stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), strona należy do kategorii tzw. mikroprzedsiębiorców, stąd wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w rynku, jak i wielkość osiągniętych rocznych obrotów ze sprzedaży towarów są najmniejsze spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w w/w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Po analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności, które ustawa o jakości nakazuje wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej brać pod uwagę w toku prowadzonego postępowania administracyjnego z tytułu jej naruszenia stwierdzono, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Biorąc pod uwagę, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500 zł, uznać należy, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002. Zdaniem organu kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonej nieprawidłowości w kontekście dokonanej oceny stopnia szkodliwości czynu wprowadzania do obrotu przedmiotowego artykułu rolno-spożywczego oraz zakresu naruszenia wymagań jakości handlowej wynikającego z ujawnionej wady w oznakowaniu.
Dodatkowo uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym wymierzeniem kary pieniężnej – przedsiębiorca będący producentem uzyskał wiedzę o wystąpieniu naruszenia wymagań jakości handlowej i niezwłocznie wyeliminował to naruszenie.

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy w całości za bezprzedmiotowe.

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, stąd postanowiono jak w sentencji.


Pouczenie:
Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
                        Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego
 Inspektora Inspekcji Handlowej
Andrzej Kuśpiel
Dyrektor Delegatury
    .........................................................................................    
(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
 służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)   Otrzymują:
1.    Olga Wendland
2.    a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 14-03-2012 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 14-03-2012 13:10