Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.52.2011.J-07.2012

ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

                                                                                                        Szczecin, dnia 03.02.2012r.

WKŻ.8361.52.2011                                                                                                

Upoważnienie Nr 00009113

 

 

Sebastian Graczyk, Bogdan Graczyk

Wspólnicy spółki cywilnej

        

                                                                          prowadzący działalność gospodarczą w

           Piekarni-Cukierni

          ul. Krzywoustego 54

        70-315 Szczecin

 

 

 

DECYZJA J-7/2012

o wymierzeniu kary pieniężnej

 

 

Na podstawie przepisu art. 40 a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcom Bogdanowi Graczyk i Sebastianowi Graczyk wspólnikom spółki cywilnej, prowadzącym działalność gospodarczą w Piekarni –Cukierni przy ul. Bolesława Krzywoustego 54 w Szczecinie karę pieniężną w wysokości: 500,00 złotych (pięćset złotych) z tytułu wprowadzenia do obrotu:

1)       dwóch partii chleba krojonego w opakowaniach jednostkowych o wartości 49,90 złotych, producenta Piekarnia-Cukiernia Bogdan, Sebastian Graczyk s.c., ul. Krzywoustego 54, Szczecin w łącznej ilości 13 sztuk, nieodpowiadających wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań  określonych w § 2 ust. 1 pkt 3 w związku z § 11 ust. 2 oraz w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) i pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) oraz wymagań określonych w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz. 914 z późn. zm.);

2)      czterech partii pieczywa sprzedawanego luzem, bez opakowań, tj. rogala mini (10 szt.), bułki zwykłej pszennej (50 szt.), chleba pszenno-żytniego (6 szt.) oraz chleba żytniego (17 szt.), o łącznej wartości 113,00 złotych, nieodpowiadających wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań  określonych w § 31 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

 

 

Uzasadnienie

 

 

W dniach 08, 09 marca 2011r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1-141, ze zm.; Polskie wydanie specjalne Rozdział 3 Tom 45 s. 200-251), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.), oraz art. 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem numer 00009113 inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorców Sebastiana Graczyka i Bogdana Graczyka, wspólników spółki cywilnej, prowadzących działalność gospodarczą w Piekarni Cukierni ul. Bolesława Krzywoustego 54 w Szczecinie, zwanych dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych sprawdzono pod kątem spełniania wymagań jakościowych wyroby piekarnicze. W wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdzono w ofercie handlowej:

1)      dwie partie chleba krojonego w opakowaniach jednostkowych, w oznakowaniu których brak było wskazania daty minimalnej trwałości oraz określenia poprzedzającego tę datę, tj. „najlepiej spożyć przed”; pełnych danych identyfikujących producenta tj. brak imion wspólników spółki cywilnej, zawartości netto oraz nazwy rodzajowej pieczywa - środka spożywczego, w nazwie chleba krojonego. W związku z powyższym w toku kontroli stwierdzono, że stwierdzone nieprawidłowości stanowią naruszenie odpowiednio przepisów: § 2 ust. 1 pkt 3 w związku z § 11 ust. 2 oraz w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) i pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) oraz wymagań określonych w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz. 914 z późn. zm.);

2)      cztery partie pieczywa sprzedawanego luzem, bez opakowań, tj. rogala mini (10 szt.), bułki zwykłej pszennej (50 szt.), chleba pszenno-żytniego (6 szt.) oraz chleba żytniego (17 szt.), o łącznej wartości 113,00 złotych przy których w miejscu sprzedaży nie uwidoczniono informacji dotyczącej masy jednostkowej, co stanowi naruszenie § 31 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

 

 

Z uwagi na powyższe, w toku kontroli stwierdzono, że w/w artykuły rolno spożywcze nie odpowiadają wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem szczegółowych wymagań jakościowych określonych w w/w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r.w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) oraz ustawy o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych i ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie przepisu art. 33 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) do kontrolowanych przedsiębiorców wystosowano wystąpienie pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych uchybień. W odpowiedzi na rzeczone wystąpienie, pismem z dnia 24 maja 2011r. strona wskazała, że wszystkie nieprawidłowości zostały usunięte.

 

W związku ze stwierdzeniem niespełniania przez poddane kontroli artykuły rolno-spożywcze wymagań jakościowych pismem z dnia 27.12.2011r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu łącznie 6 partii wyrobów piekarniczych nieodpowiadających wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 3 w związku z § 11 ust. 2 oraz w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) i pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) oraz wymagań określonych w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) – w przypadku pieczywa opakowanego oraz § 31 pkt 3 w/w rozporządzenia – w przypadku pieczywa oferowanego do sprzedaży luzem, bez opakowań.

 

Ponadto w w/w piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Zgodnie natomiast z przepisami § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) opakowany środek spożywczy znakuje się podając co najmniej następujące informacje:

-        pkt 3 - datę minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia,

-        pkt 5 lit. a) – dane identyfikujące osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu

-        pkt 6 zawartości netto.

Zgodnie z kolei przepisami art. 7 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 47 ust 1 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 Nr 136, poz. 914 ze zm.) w nazwie chleba krojonego podaje się nadto nazwę rodzajową pieczywa - środka spożywczego.

 

Nadto zgodnie z przepisem § 31 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w punktach sprzedaży pieczywa bez opakowań przy określonym rodzaju pieczywa należy podać informacje w zakresie: nazwy pieczywa, danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a), masy jednostkowej, informacji „Pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego”, w przypadku użycia takiego ciasta do produkcji pieczywa.

Wskazane wyżej akty prawne określają wymagania jakościowe dla wprowadzanych do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art.3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L z 2002 r., Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorcy Bogdan Graczyk, Sebastian Graczyk Wspólnicy Spółki Cywilnej, prowadzący działalność gospodarczą w Piekarni –Cukierni S.C. ul. Bolesława Krzywoustego 54 w Szczecinie, odpowiadają za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z kolei z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości, kary pieniężne, o których mowa m.in. w art. 40a ust. 1 pkt 3 wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli, wojewódzki inspektor inspekcji handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych, tj. 6 partii wyrobów piekarniczych: 2 partii chleba krojonego w opakowaniach jednostkowych i 4 partii pieczywa bez opakowań niewłaściwej jakości, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień  szkodliwości czynu zarówno w przypadku braku informacji określającej datę minimalnej trwałości oraz braku określenia poprzedzającego tę datę, jak i  w zakresie danych identyfikujących producenta (…) czy też masy netto oraz określenia nazwy rodzajowej środka spożywczego jest o tyle znaczny, że pozbawia konsumenta istotnej z punktu widzenia prawa do informacji wiedzy w zakresie tego kto wyprodukował dany środek spożywczy, jaki jest to środek spożywczy, jaka jest jego masa, jak i tego do jakiej daty środek ten może zostać spożyty bez negatywnych dla zdrowia i życia konsekwencji. Z kolei w odniesieniu do braku informacji wymaganych w miejscu sprzedaży pieczywa luzem, bez opakowań dotyczących masy jednostkowej tych środków spożywczych  Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż nie jest on aż tak znaczny, aczkolwiek może mieć wpływ na dokonywany przez konsumenta wybór określonego środka spożywczego.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż w tym zakresie strona ponosi winę, choćby z racji tego, że przed wystąpieniem stwierdzonej „wady” uchroniłaby stronę już znajomość przepisów prawa żywnościowego. Strona postępowania jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością, tym bardziej że jest producentem. Zatem to od strony postępowania przede wszystkim zależy, jakie informacje umieszczone zostaną w oznakowaniu produkowanych, a następnie wprowadzanych przez niego do sprzedaży, artykułów rolno-spożywczych.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ uwzględnił okoliczność, że zakwestionowane pieczywo poza wspomnianymi brakami spełniały wymagania jakościowe, określone w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, aczkolwiek stwierdzone braki obejmowały dość istotne z punktu widzenia konsumenta informacje. Organ uwzględnił również i fakt, że sprzedaż zakwestionowanych środków spożywczych prowadzono w sklepie przy piekarni produkującej wyroby piekarnicze, co umożliwiało wprawdzie konsumentowi uzyskanie brakujących informacji w momencie zakupu, jednak, co nie pozostało bez wpływu na ocenę tej przesłanki, przepisy prawa nakładają na wprowadzającego do obrotu produkty obowiązki w zakresie właściwego oznakowania produktów. Tym bardziej, że strona jest również producentem przedmiotowych środków spożywczych.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony organ uwzględnił to, że strona prowadzi działalność w piekarni-cukierni wyłącznie w jednym miejscu oraz, że dotychczas nie była kontrolowana przez tut. organ Inspekcji Handlowej. 

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy tzw. mikroprzedsiębiorców, stąd wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w w/w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że w świetle wskazanego przepisu najniższy możliwy wymiar kary w przypadku wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających wymaganiom jakościowym wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej, lub, która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej. W omawianym stanie faktycznym wspomniana korzyść majątkowa wynosić mogłaby 814,50 złotych.

Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono przedsiębiorcom Bogdanowi Graczyk i Sebastianowi Graczyk – wspólnikom spółki cywilnej wymierzyć karę pieniężną w wysokości 500,00 złotych (pięćset złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu sześciu partii wyrobów piekarniczych, nie odpowiadających wymaganiom jakościowym. 

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzone kary pieniężne spełniają te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

 

 

Pouczenia:

Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Bogdan Graczyk i Sebastian Graczyk – wspólnicy spółki cywilnej, prowadzący działalność gospodarczą w Piekarni - Cukierni S.C. przy ul. Bolesława Krzywoustego 54 w Szczecinie powinni wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 §1 Ordynacji podatkowej.

               Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

                                                                           ………………………………………………..

                                                                   (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego  

                                                                                              osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

- Bogdan Graczyk;

- Sebastian Graczyk,

- a/a (Ka). 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 12-03-2012 08:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 12-03-2012 08:33