Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.58.2011.J-08.2012

                                                                                                     Szczecin, dnia 25.01.12r.

   ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

Nr akt kontroliWKŻ.8361.58.2011

Nr upoważnienia 00009120

 

                                                                      „BYK” Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski Spółka Jawna

                                                                                               ul. Welecka 38

Mierzyn

                                                                                                                                                                                                       72-006 Szczecin

                                                                   

 DECYZJA Nr J-8/2012

 

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnegoZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy„BYK” Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski Spółka Jawna ul. Welecka 38 Mierzyn, 72-006 Szczecin, prowadzącemu działalność gospodarczą w sklepie mięsnym „BYK” przy ul. Reymonta 3 (Rynek Pogodno) w Szczecinie karę pieniężną w wysokości500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100)z tytułu wprowadzenia do obrotu 5 partii przetworów mięsnych-wędlin, oferowanych do sprzedaży luzem o łącznej wartości 151,09złotych, tj. kiełbasa Żywiecka (1,1kg), kiełbasa Wiejska (1,7kg), kiełbasa Myśliwska (1,4kg), kiełbasa Tatrzańska (0,7kg) kiełbasa Lisiecka (1,02kg), które nie odpowiadały wymaganiom, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na niespełnienie wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w §17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r.w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) ze względu na to, że w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danych produktów nie uwidoczniono wykazu składników.

 

Uzasadnienie

W dniach 16, 17 oraz 22 marca 2011r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1-141, ze zm.; Polskie wydanie specjalne Rozdział 3 Tom 45 s. 200-251), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 w związku z ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1 pkt 11 w/w ustawy w związku z art. 77 ust. 2 i 3 i art. 84a pkt 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00009120 z dnia 16 marca 2011r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy „BYK” Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski Spółka Jawna ul. Welecka 38 Mierzyn, 72-006 Szczecin, prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie mięsnym „BYK” przy ul. Reymonta 3 (Rynek Pogodno) w Szczecinie, zwanego dalej również „stroną”.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono 5 partii wędlin oferowanych do sprzedaży luzem tj. kiełbasa Żywiecka (1,1kg), kiełbasa Wiejska (1,7kg), kiełbasa Myśliwska (1,4kg), kiełbasa Tatrzańska (0,7kg) kiełbasa Lisiecka (1,02kg) o łącznej wartości 151,09 zł, przy których w miejscu sprzedaży nie uwidoczniono informacji w zakresie wykazu składników. W związku z powyższym w toku kontroli stwierdzono, że wszystkie w/w partie wędlin nie odpowiadają wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na niespełnienie wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

W związku z ustaleniami kontroli, do kontrolowanego przedsiębiorcy Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wystosował wystąpienie pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych uchybień. W odpowiedzi na wystosowane wystąpienie strona wyjaśniając zaistniałą sytuację nagłymi zmianami kadrowymi, podniosła, że stwierdzone nieprawidłowości w zakresie oznakowania zostały usunięte.

 

W związku z powyższym pismem z dnia 29grudnia 2011r.  Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił przedsiębiorcę „BYK” Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski Spółka Jawna ul. Welecka 38 Mierzyn, 72-006 Szczecin o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu 5 partii ww. wyrobów mięsnych luzem o wartości 151,09 zł, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych(Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w §17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.). Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenie się co dozebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. Strona ze swojego uprawnienia skorzystała i w piśmie z dnia 9 stycznia 2012r. wyjaśniła przyczyny powstania nieprawidłowości w zakresie oznakowania wędlin podczas kontroli Inspekcji Handlowej. Strona podniosła bowiem, że zdarzenie ujawnione w toku kontroli Inspekcji Handlowej miało charakter incydentalny i spowodowany był chwilowym brakiem kadrowym w sklepie. Jednocześnie strona podniosła, że wszystkie stwierdzone uchybienia zostały niezwłocznie wyeliminowane. Wniesiony dowód poddano ocenie pod kątem przydatności dla toczącego się postępowania, o czym niżej.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych,  fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z definicji tej jednoznacznie zatem wynika, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

 

W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem” jest aktem prawnym wydanym na podstawie ustawy o jakości handlowej, regulującym m.in. szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu środków spożywczych. Zgodnie z przepisem § 17 ust. 1 pkt 2 w/w rozporządzenia w miejscu sprzedaży środków spożywczych bez opakowań lub pakowanych przy sprzedaży, oprócz nazwy środka spożywczego, na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego podaje się w przypadku wędlin – dodatkowo wykaz składników. Stąd w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że wskazane w sentencji niniejszej decyzji 5 partii wędlin ze względu na braki w uwidocznieniu na wywieszce wykazu składników nie odpowiadają wymaganiom w zakresie jakości handlowej określonym w przepisie § 17 ust. 1 pkt 2 w/w rozporządzenia.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.), stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3 że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych. Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca „BYK” Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski Spółka Jawna ul. Welecka 38 Mierzyn 72-006 Szczecin, prowadząca działalność gospodarczą w sklepie mięsnym „BYK” przy ul. Reymonta 3 (Rynek Pogodno) w Szczecinie odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu ww. artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanych 5 partii wędlin oferowanych do sprzedaży luzem tj. kiełbasa Żywiecka (1,1kg), kiełbasa Wiejska (1,7kg), kiełbasa Myśliwska (1,4kg), kiełbasa Tatrzańska (0,7kg) kiełbasa Lisiecka (1,02kg) o łącznej wartości 151,09 zł Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu w przypadku braku uwidocznienia w miejscu sprzedaży obowiązkowych informacji dla konsumentów o wykazie składników wędlin jest o tyle znaczny, iż poprzez brak uwidocznienia informacji w tym zakresie konsument pozbawiony jest wiedzy w zakresie składników zawartych w wędlinach. Ponadto wzięto pod uwagę okoliczność, że stwierdzone naruszenia dotyczyły znacznej liczby partii produktów. W ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wiedza w tym zakresie jest istotna nie tylko z punktu widzenia prawa do informacji, mogącego przesądzić o dokonanym wyborze, ale również ze względu na bezpieczeństwo zdrowia konsumenta do którego produkt może trafić.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów konsumentowi finalnemu, można ją więc potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością. Strona należy zatem do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzane przez siebie do obrotu artykuły rolno-spożywcze. I tak w odniesieniu do braku uwidocznienia składników organ uznał, iż w tym zakresie strona ponosi winę, choćby z racji tego, że stwierdzona nieprawidłowość możliwa była do wykrycia poprzez sprawdzenie uwidocznienia tej informacji przy przyjmowaniu towaru w sklepie, bądź przez osobę bezpośrednio obsługującą konsumentów. Strona postępowania jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością, w tym przepisów prawa nakładających na przedsiębiorców obowiązek oznakowania wędlin sprzedawanych  bez opakowań w sposób wynikający z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.). Przy ocenie stopnia zawinienia strony organ wziął pod uwagę Jej postawę po powzięciu informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach i uwzględnił fakt, że strona podjęła działania i niezbędne informacje uwidoczniła, o czym poinformowała tut. organ zarówno w odpowiedzi na wystosowane wystąpienie pokontrolne, jak i w piśmie złożonym już w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, którego niniejsza decyzja jest rozstrzygnięciem.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę okoliczność, że zakwestionowane wędliny poza wskazaną nieprawidłowością dotyczącą braku uwidocznienia na wywieszce wykazu składników spełniały wymagania jakościowe określone w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości. Organ uwzględnił jednak fakt, iż stwierdzona nieprawidłowość pomimo, że dotyczyła oznakowania, które stanowi jedynie część wymagań w zakresie jakości handlowej przewidzianych przez przepisy prawa dla tego rodzaju środków spożywczych w obrocie z udziałem konsumentów to informacja o składzie artykułów rolno-spożywczych stanowi jeden z najważniejszych elementów jakości handlowej.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, że kontrole przeprowadzane u strony w ostatnim okresie nie wykazywały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy małych przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku nie jest znaczny, choć większy aniżeli grupy tzw. mikroprzedsiębiorców.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, która w omawianej sprawie wyniosłaby 755,45 złotych. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono wymierzyć przedsiębiorcy „BYK” Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski Spółka Jawna karę pieniężną w wysokości 500,00 złotych (pięćset złotych 00/100).

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 500,00 złotych kara spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

 

Pouczenia:

Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca „BYK” Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski Spółka Jawna, (72-006) Szczecin, ul. Welecka 38, Mierzyn, powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 §1 Ordynacji podatkowej.

Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

                                                                     

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

                                                                           ………………………………………………..

                                                                   (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego  

                                                                                              osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

-„BYK” Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski Spółka Jawna ul. Welecka 38 Mierzyn, 72-006 Szczecin,

-a/a(Nw).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 28-02-2012 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-02-2012
Ostatnia aktualizacja: - 28-02-2012 11:43