Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8261.15.2011.J-03.2012

                                                                                                                Szczecin, dnia 24.01.2012

  ZACHODNIOPOMORSKI                                         

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

Nr akt kontroli: WKŻ.8361.15.2011

Upoważnienie Nr 00008672

                                                                                                     Władysław Wójcik

                                                                              prowadzący działalność gospodarczą

                                                                               w Sklepie Mięsnym „U Władka”

                                                                               Centrum Handlowe „Wilcza” Pawilon 20

                                                                                 ul. Przyjaciół Żołnierza 4,

                                                                                   71-670 Szczecin

 

DECYZJA J-3/2012

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust.1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz.1577 ze zm.) iprzepisu art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.)po przeprowadzeniu postępowania administracyjnegoZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji HandlowejwymierzaprzedsiębiorcyWładysławowi Wójcik prowadzącemu działalność gospodarczą w sklepie mięsnym „U Władka” Centrum Handlowe „Wilcza” Pawilon 20   ul. Przyjaciół Żołnierza 4, 71-670 Szczecinkarę pieniężną w wysokości542 złotych (pięćset czterdzieści dwa złotych) z tytułu wprowadzenia do obrotu 4 partii produktów mięsnych oferowanych do sprzedaży luzem o łącznej wartości 210,83 złotych, tj.,

  • partii „Filetów z piersi kurczaka” oraz partii „Podudzia z kurczaka”, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych ( Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w przepisach art. 5 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 543/2008 z 16 czerwca 2008r. wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz. U. L 157 z 17.6.2008, s.46 późn. zm.), ze względu na to, że  w miejscu sprzedaży przy w/w produktach nie uwidoczniono informacji w zakresie kategorii mięsa (kl. A lub B), stanu, w którym mięso wprowadza się do  obrotu oraz zalecanej temperatury przechowywania;
  • partii „Ligawy wołowej” oraz partii „Wołowiny ekstra”, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych ( Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem art. 13 ust. 2 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. L 204 z 11.08.2000, s. 1; Polskie Wyd. Specj. Rozdz. 3, t. 30, s. 248 ze zm.)oraz art. 5 c ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1825/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 sierpnia 2000 r. określającego szczegółowe przepisy stosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny (Dz. L 216 z 26.08.2000, s. 8; Polskie Wyd. Specj. Rozdz. 3, t. 30, s. 259 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 2 lit. b i c rozporządzenia (WE) Nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. L 204 z 11.08.2000, s. 1; Polskie Wyd. Specj. Rozdz. 3, t. 30, s. 248 ze zm.)oraz art. 13 ust. 5 lit. a i b.rozporządzenia (WE) Nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. L 204 z 11.08.2000, s. 1; Polskie Wyd. Specj. Rozdz. 3, t. 30, s. 248 ze zm.) ze względu na to, że  w miejscu sprzedaży przy w/w produktach nie uwidoczniono informacji w zakresie numeru lub kodu identyfikacyjnego zapewniającego istnienie powiązania między mięsem a zwierzęciem lub zwierzętami; nazwy państwa w którym zwierzęta, z których pochodzi mięso, były urodzone, hodowane i poddane ubojowi oraz nazwę państwa w którym dokonano rozbioru tusz. Podmiot gospodarczy nie rejestrował i nie udzielał informacji konsumentom w zakresie numerów licencji ubojni zwierząt i zakładów rozbioru tusz wystawianych do codziennej sprzedaży. Na etykiecie nie uwidoczniono informacji gdzie się zwierzę urodziło, gdzie odbywał się chów, ubój. 

 

Uzasadnienie

 

W dniach 26 i 27 stycznia 2011r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1-141, ze zm.; Polskie wydanie specjalne Rozdział 3 Tom 45 s. 200-251), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 w związku z ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00008672 z dnia 26 stycznia 2011r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Władysław Wójcik prowadzącego działalność gospodarczą w Sklepie Mięsnym „U Władka” Centrum Handlowe „Wilcza” Pawilon 20 ul. Przyjaciół Żołnierza 4 w Szczecinie zwanego dalej również „stroną”.


W toku czynności kontrolnychstwierdzono w obrocie handlowym 4 partie mięsa oferowanego do sprzedaży „luzem” o łącznej wartości 210,83 złotychtj.:

  • Partię „Filetów z piersi kurczaka” oraz partię „Podudzia z kurczaka” o wartości 110,24 złotych, przy których w miejscu sprzedaży nie uwidoczniono informacji w zakresie kategorii mięsa (kl. A lub B), stanuw którym mięso wprowadza się do  obrotu oraz zalecanej temperatury przechowywania. Zgodnie bowiemz przepisem określonym w  art. 5 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 543/2008 z 16 czerwca 2008r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz. U. L 157 z 17.6.2008, s.46 późn. zm.), w miejscu sprzedaży środków spożywczych bez opakowań, oprócz nazwy środka spożywczego i ceny podaje się informacje w zakresie kategorii mięsa (kl. A lub B), stanu w którym mięso wprowadza się do obrotu oraz zalecaną temperaturę przechowywania. Stąd też w związku z brakiem ww. informacji w toku kontroli stwierdzono naruszenie przepisu art. 5 ust. 5 ww. rozporządzenia Komisji (WE).
  •  Partię „Ligawy wołowej” oraz partię „Wołowiny ekstra”, o wartości 100,59 złotych, przy których w miejscu sprzedaży nie uwidoczniono informacji w zakresie numeru lub kodu identyfikacyjnego zapewniającego istnienie powiązania między mięsem a zwierzęciem lub zwierzętami; nazwy państwa w którym zwierzęta, z których pochodzi mięso, były urodzone, hodowane i poddane ubojowi oraz nazwę państwa w którym dokonano rozbioru tusz. Podmiot gospodarczy nie rejestrował i nie udzielał informacji konsumentom w zakresie numerów licencji ubojni zwierząt i zakładów rozbioru tusz wystawianych do codziennej sprzedaży. Na etykiecie nie uwidoczniono informacji gdzie się zwierzę urodziło, gdzie odbywał się chów, ubój. Zgodnie bowiem z przepisem art. 13 ust. 2 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. L 204 z 11.08.2000, s. 1; Polskie Wyd. Specj. Rozdz. 3, t. 30, s. 248 ze zm.)środek spożywczy znakuje się podając informacje w zakresie numeru lub kodu identyfikacyjnego zapewniającego istnienie powiązania między mięsem a zwierzęciem lub zwierzętami; natomiast zgodnie z przepisem art. 5c ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1825/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 sierpnia 2000 r. określającego szczegółowe przepisy stosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny (Dz. L 216 z 26.08.2000, s. 8; Polskie Wyd. Specj. Rozdz. 3, t. 30, s. 259 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 2 lit. b i c rozporządzenia (WE) Nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. L 204 z 11.08.2000, s. 1; Polskie Wyd. Specj. Rozdz. 3, t. 30, s. 248 ze zm.)w punkcie sprzedaży konsumentowi końcowemu podmioty gospodarcze i organizacje umieszczają na niepaczkowanym mięsie rozebranym wystawionym do sprzedaży etykietę z nazwą państwa, w którym zwierzęta, z których pochodzi mięso, były urodzone, hodowane i poddane ubojowi, oraz nazwę państwa, w którym dokonano rozbioru tusz. Ponadto zgodnie z przepisem art. 13 ust. 5 lit. a i b ww. rozporządzenia nr 1760/2000 środek spożywczy znakuje się podając informacje w zakresie numeru lub kodu identyfikacyjnego zapewniającego istnienie powiązania między mięsem a zwierzęciem lub nazwy Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego, w którym dane zwierzę się urodziło, odbywał się chów i dokonano uboju. Stąd też w związku z brakiem ww. informacji w toku kontroli stwierdzono naruszenie przepisów art. 13 ust. 2 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego, art. 5c ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1825/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w związku z art. 13 ust. 2 lit. b i c rozporządzenia (WE) Nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz art. 13 ust. 5 lit. a i b ww. rozporządzenia nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady.

 

W związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że przedsiębiorca Władysław Wójcik, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie mięsnym „U Władka” w Szczecinie wprowadził do obrotu artykuły rolno-spożywcze które nie odpowiadały wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.),w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w wyżej cytowanych przepisach.

 

Biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowości, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1219 obecnie ze zm.) skierował do strony wystąpienie pokontrolne. Do wystosowanego wystąpienia strona odniosła się w piśmie z dnia 28.02.2011r., w którym wskazuje podjęte kroki celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, ponadto oświadczyła, że stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości miały wyłącznie charakter incydentalny.

 

W związku z powyższym pismem z dnia 12 grudnia 2011r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 4 partii produktów mięsnych oferowanych do sprzedaży luzem o wartości 210,83 złotych, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w  związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w przepisach art. 5 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 543/2008 z 16 czerwca 2008r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz. U. L 157 z 17.6.2008, s.46 późn. zm.), gdyż w miejscu sprzedaży przy w/w produkcie nie uwidoczniono informacji w zakresie kategorii mięsa (kl. A lub B), stanu w którym mięso wprowadza się do  obrotu oraz zalecanej temperatury przechowywania oraz określonych w art. 13 ust. 2 lit. a  rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. L 204 z 11.08.2000, s. 1; Polskie Wyd. Specj. Rozdz. 3, t. 30, s. 248 ze zm.)oraz art. 5 c ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1825/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 sierpnia 2000 r. określającego szczegółowe przepisy stosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny (Dz. L 216 z 26.08.2000, s. 8; Polskie Wyd. Specj. Rozdz. 3, t. 30, s. 259 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 2 lit. b i c rozporządzenia (WE) Nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. L 204 z 11.08.2000, s. 1; Polskie Wyd. Specj. Rozdz. 3, t. 30, s. 248 ze zm.)oraz art. 13 ust. 5 lit. a i b.rozporządzenia (WE) Nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. L 204 z 11.08.2000, s. 1; Polskie Wyd. Specj. Rozdz. 3, t. 30, s. 248 ze zm.) gdyż w miejscu sprzedaży przy w/w produktach nie uwidoczniono informacji w zakresie numeru lub kodu identyfikacyjnego zapewniającego istnienie powiązania między mięsem a zwierzęciem lub zwierzętami; nazwy państwa w którym zwierzęta, z których pochodzi mięso, były urodzone, hodowane i poddane ubojowi oraz nazwę państwa w którym dokonano rozbioru tusz. Podmiot gospodarczy nie rejestrował i nie udzielał informacji konsumentom w zakresie numerów licencji ubojni zwierząt i zakładów rozbioru tusz wystawianych do codziennej sprzedaży. Na etykiecie nie uwidoczniono informacji gdzie się zwierzę urodziło, gdzie odbywał się chów, ubój. 

 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań.Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego strona ze swojego uprawnienia skorzystała poprzez to, że wdniu 05  stycznia 2012 r. przedsiębiorca Pan Władysław Wójcik zapoznał się z materiałami dotyczącymi prowadzonego postępowania, nie wnosząc do sprawy żadnych dodatkowych dowodów, czy wniosków.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z definicji tej jednoznacznie zatem wynika, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ww. „ustawy o jakości” wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.), stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3 że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Władysław Wójcik,  prowadzący działalność gospodarcząwSklepie Mięsnym „U Władka” Centrum Handlowe „Wilcza” Pawilon 20ul. Przyjaciół Żołnierza 4 w Szczecinie odpowiada za jakość wprowadzonych przez siebie do obrotu ww. artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanych 4 partii artykułów rolno-spożywczych, tj. partii „Filetów z piersi kurczaka”, partii „Podudzia z kurczaka” oraz partii „Ligawy wołowej”, partii „Wołowiny ekstra”, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu jest wysoki. Brak uwidocznienia w miejscu sprzedaży obowiązkowychinformacji dla konsumentów o kategorii mięsa, stanu w którym wprowadzono mięso do obrotu i zalecanej temperatury przechowywania w przypadku filetów z piersi kurczaka i podudzia z kurczaka oraz braku informacji w zakresie numeru lub kodu identyfikacyjnego, nazwy państwa w którym zwierzęta, z których pochodzi mięso, były urodzone, hodowane i poddane ubojowi oraz nazwę państwa w którym dokonano rozbioru tusz, w przypadku ligawy wołowej i wołowiny ekstra pozbawia konsumenta podstawowej wiedzy o tym jaki jest stan mięsa, jaka jest jego klasa oraz pochodzenie. W ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wiedza w tym zakresie jest istotna nie tylko z punktu widzenia prawa do informacji, mogącego w niebagatelny sposób wpływać na podjęcie przez konsumenta decyzji podczas dokonywania zakupów, co do wyboru konkretnego środka spożywczego, ale również ze względu na bezpieczeństwo zdrowia konsumenta do którego produkt może trafić.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów konsumentowi finalnemu, można ją więc potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością.W odniesieniu do braku ww. informacjiw miejscu sprzedaży przy w/w produktach Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał,iż w tym zakresie strona ponosi winę, za stwierdzone naruszenia, bowiem to na stronie leżał obowiązek zamieszczenia takich danych przy sprzedawanych produktach, miała ona zatem bezpośredni wpływ na wystąpienie tych naruszeń (przed ich wystąpieniem uchroniłaby stronę znajomość przepisów prawa żywnościowego).  Ponadto stwierdzone nieprawidłowości możliwe były do wykrycia poprzez sprawdzenie uwidocznienia tych informacji przy towarze przez osobę bezpośrednio obsługującą konsumentów. Strona postępowania bowiem jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znać przepisy prawa żywnościowego związane z wykonywaną przez niego profesjonalną działalnością w zakresie sprzedaży wyrobów mięsnych konsumentom. Przepisy prawa nakładają na przedsiębiorców obowiązek oznakowania artykułów rolno-spożywczych w sposób wynikający zewspomnianych wyżej przepisów. Oceniając stopień winy organ uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca podjął działania zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę okoliczność, że zakwestionowane partie środków spożywczych poza wskazanymi nieprawidłowościami dotyczącymi braku uwidocznienia ww. informacjispełniały wymagania jakościowe, określone w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości. Organ uwzględnił jednak fakt, iż stwierdzone nieprawidłowości pomimo, że dotyczyły oznakowania, które stanowi jedynie część wymagań w zakresie jakości handlowej przewidzianych przez przepisy prawa dla tego rodzaju środków spożywczych w obrocie z udziałem konsumentów toinformacje o stanie w którym mięso wprowadza się do obrotu, o zalecanej temperaturze przechowywania a także o nazwie państwa w którym zwierzęta, z których pochodzi mięso, były urodzone, hodowane i poddane ubojowi stanowią jeden z najważniejszych elementów jakości handlowej.Ponadto wzięto pod uwagę okoliczność, że stwierdzone naruszenia dotyczyły całej partii produktów.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowejuwzględnił okoliczność, że w stosunku do przedsiębiorcy Władysława Wójcika nie prowadzono postępowań kontrolnych.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów, stwierdził, że w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 ze zm.) strona należy do grupy tzw. „mikroprzedsiębiorców”, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest najmniejszy spośród wszystkich kategorii przedsiębiorców.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono wymierzyć przedsiębiorcy Panu Władysławowi Wójcikkarę pieniężną w wysokości  542 złotych (pięćset czterdzieści dwa złotych).

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej nałożona w wysokości 542 złotych kara spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Pouczenia:

  1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Pan Władysław Wójcik, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie mięsnym „U Władka” przy ul. Przyjaciół Żołnierza 4 w Szczeciniepowinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr  8, poz. 60 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53  § 1 Ordynacji podatkowej.

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4,  70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

                                                                                             

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

                                                                           ………………………………………………..

                                                                   (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego  

                                                                                              osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

- Władysław Wójcik  

- A/a. (Łw).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 28-02-2012 11:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-02-2012
Ostatnia aktualizacja: - 28-02-2012 11:37