Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.13.2011.J-2/2012

  Szczecin, dnia  20.01.2012r.

ZACHODNIOPOMORSKI                          

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

WKŻ.8361.13.2011                                                                                                

Upoważnienie Nr 00008670

       Marek Geldner

prowadzący działalność gospodarczą w Piekarni Marek Geldner

ul. Żupańskiego 7

71-440 Szczecin

 

 DECYZJA J-2/2012

o wymierzeniu kary pieniężnej

 

Na podstawie przepisu art. 40 a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy Markowi Geldner prowadzącemu działalność gospodarczą w Piekarni Marek Geldner ul. Żupańskiego 7 w Szczecinie karę pieniężną w wysokości: 500,00 złotych(pięćset złotych)z tytułu wprowadzenia do obrotu :

  1. 1 partii bułki tartej 500g, oznaczonej „najlepiej spożyć przed”, wartości 11,40 złotych, nieodpowiadającej wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w§ 2 ust. 1 pkt 3 i pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.);
  2. 6 partii pieczywa, tj. chleba szczecińskiego a`500g, chleba szczecińskiego a`600g, chleba pytlowego a`600g, bułki kajzerki a`50g, bułki wrocławskiej a`50g, bułki pszennej zwykłej a`50g o łącznej wartości 140,30 złotych, nieodpowiadających wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań  określonych w § 31 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

 

Uzasadnienie

 

W dniach 25, 26 i 27 stycznia 2011r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1-141, ze zm.; Polskie wydanie specjalne Rozdział 3 Tom 45 s. 200-251), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.), oraz art. 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem numer 00008670 inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Marka Geldner, prowadzącego działalność gospodarczą w Piekarni Marek Geldner
ul. Żupańskiego 7 w Szczecinie, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych pod kątem spełniania wymagań jakościowych sprawdzono wyroby piekarnicze. W wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdzono w ofercie handlowej:

  1. 1 partię bułki tartej 500g, w ilości 6 opakowań, oznaczonej m.in. „najlepiej spożyć przed”, w oznakowaniu której na opakowaniu jednostkowym po określeniu „najlepiej spożyć przed” nie wskazano daty oraz brak było informacji w zakresie danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu.
  2. 6 partii pieczywa (mieszane i pszenne), tj. chleba szczecińskiego a`500g, chleba szczecińskiego a`600g, chleba pytlowego a`600g, bułki kajzerki a`50g, bułki wrocławskiej a`50g, bułki pszennej zwykłej a`50g o łącznej wartości 140,30 złotych oferowanych do sprzedaży luzem, bez opakowań, przy których w miejscu sprzedaży brak było informacji dotyczącej masy jednostkowej.

 

Zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) opakowany środek spożywczy znakuje się, podając m.in. informacje dotyczące m.in.: nazwy środka spożywczego (§ 2 ust.1 pkt 1), składników występujących w środku spożywczym (§ 2 ust. 1 pkt 2), daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia (§2 ust. 1 pkt 3) oraz danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu (§2 ust. 1 pkt 5a).

Z kolei zgodnie z przepisem § 31 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w punktach sprzedaży pieczywa luzem bez opakowań przy określonym rodzaju pieczywa należy podać informacje dotyczące m.in. danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu (§ 31 pkt 2) oraz masy jednostkowej oferowanego do sprzedaży pieczywa (§ 31 pkt 3).

 

Mając na względzie ustalenia kontroli w zakresie braku wymaganych przepisami prawa informacji stwierdzono naruszenie odpowiednio § 2 ust. 1 pkt 3 i pkt 5 lit. a) oraz § 31 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r.. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

 

Biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowości w zakresie oznakowania, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2009r. Nr 151, poz. 1219 obecnie ze zmianami) do kontrolowanego, będącego jednocześnie producentem zakwestionowanych wyrobów piekarniczych wystosował wystąpienie pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych uchybień. W odpowiedzi na rzeczone wystąpienie strona wskazała, że brak oznakowania przy bułce tartej wynika z faktu, że jest to wyrób własny, natomiast odnosząc się do oznakowania pieczywa luzem strona poinformowała, że umieściła etykietę z gramaturą pieczywa.

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 09.12.2011r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 7 partii wyrobów piekarniczych o łącznej wartości 151,70 złotych, które nie odpowiadały wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r.o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 2 ust. 1 pkt 3 i 5 lit. a) oraz § 31 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

 

Ponadto w w/w piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem” jest aktem prawnym wydanym na podstawie przepisów w/w ustawy o jakości, określającym wymagania jakościowe dotyczące oznakowania środków spożywczych.

 

Zgodnie z przytoczonym wyżej przepisem § 2 ust. 1 rozporządzenia opakowany środek spożywczy znakuje się podając m.in.  następujące informacje:

  • pkt 3 - datę minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia,
  • pkt 5 lit. a) – dane identyfikujące osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu.

 

Zgodnie natomiast z przytoczonym wyżej § 31 rozporządzenia w punktach sprzedaży pieczywa bez opakowań przy określonym rodzaju pieczywa należy podać następujące informacje: nazwę pieczywa, dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. masę jednostkową orazinformację „Pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego”, w przypadku użycia takiego ciasta do produkcji pieczywa.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art.3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L z 2002 r., Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Marek Geldner,prowadzący działalność gospodarczą w Piekarni Marek Geldner ul. Żupańskiego 7 w Szczecinie,będący jednocześnie producentem badanych wyrobów piekarniczych, odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z kolei z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości, kary pieniężne, o których mowa m.in. w ust. 1 pkt 3 wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli, wojewódzki inspektor inspekcji handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych, tj. 7 partii wyrobów piekarniczych: 1 partii bułki tartej 500g i 6 partii pieczywa bez opakowań niewłaściwej jakości, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień  szkodliwości czynu zarówno w przypadku braku informacji określającej datę minimalnej trwałości, jak i  w zakresie danych identyfikujących producenta (…) jest o tyle znaczny, że pozbawia konsumenta istotnej z punktu widzenia prawa do informacji wiedzy w zakresie tego kto wyprodukował dany środek spożywczy, jak i tego do jakiej daty środek ten może zostać spożyty bez negatywnych dla zdrowia i życia konsekwencji. Z kolei w odniesieniu do braku informacji wymaganych w miejscu sprzedaży pieczywa luzem, bez opakowań dotyczących masy jednostkowej tych środków spożywczych  Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż nie jest on aż tak znaczny, aczkolwiek może mieć wpływ na dokonywany przez konsumenta wybór określonego środka spożywczego.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż w tym zakresie strona ponosi winę, choćby z racji tego, że przed wystąpieniem stwierdzonej „wady” uchroniłaby stronę już znajomość przepisów prawa żywnościowego. Strona postępowania jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością, tym bardziej że jest producentem. Zatem to od strony postępowania przede wszystkim zależy, jakie informacje umieszczone zostaną w oznakowaniu produkowanych, a następnie wprowadzanych przez niego do sprzedaży, artykułów rolno-spożywczych.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ uwzględnił okoliczność, że zakwestionowane pieczywo poza wspomnianymi brakami spełniały wymagania jakościowe, określone w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, aczkolwiek stwierdzone braki obejmowały dość istotne z punktu widzenia konsumenta informacje.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony organ uwzględnił to, że strona prowadzi działalność w piekarni wyłącznie w jednym miejscu oraz, że dotychczas nie była kontrolowana przez tut. organ Inspekcji Handlowej. 

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy tzw. mikroprzedsiębiorców, stąd wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w w/w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że w świetle wskazanego przepisu najniższy możliwy wymiar kary w przypadku wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających wymaganiom jakościowym wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej, lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej (w omawianym stanie faktycznym w przypadku siedmiu partii wyrobów piekarniczych, wymienionych w pkt 1 sentencji decyzji, to kwota 758,50 złotych (siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 50/100). Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono przedsiębiorcy Markowi Geldner wymierzyć karę pieniężną w wysokości 500,00 złotych (pięćset złotych 00/100).

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona kara pieniężna spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Pouczenia:

Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Marek Geldner, prowadzący działalność gospodarczą w Piekarni Marek Geldner przy ul. Żupańskiego 7 w Szczecinie, powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 §1 Ordynacji podatkowej.

Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

                                                                           ………………………………………………..

                                                                   (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego  

                                                                                              osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

-  Marek Geldner, prowadzący dział. gospod.

   Piekarnia Marek Geldner,

   ul. Żupańskiego 7

   71-440 Szczecin,

- a/a (Wr). 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 24-02-2012 11:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 24-02-2012 11:23