herb BIP - Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

www.wiih.pomorzezachodnie.pl

Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie

                                                                                   Załącznik do zarządzenia nr 242./2010

                                                                                                                                                 Wojewody Zachodniopomorskiego

z dnia 19 maja 2010r,

zmieniony zarządzeniem

Wojewody Zachodniopomorskiego

nr 363/2010 z dnia 2 lipca 2010r..

 

STATUT

WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

INSPEKCJI HANDLOWEJ W SZCZECINIE

 

§ 1

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie, zwany dalej „Inspektoratem” jest jednostką organizacyjną stanowiącą aparat pomocniczy Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zwanego dalej „Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem”, wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie zachodniopomorskim, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2

Inspektorat zapewnia wykonywanie przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora zadań związanych z ochroną interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa, określonych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. z 2009r., Nr 151, poz. 1219), na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

§ 3

Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu jest miasto Szczecin.

 

§ 4

W skład Inspektoratu wchodzi Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Koszalinie, zwana dalej „Delegaturą”.

 

§ 5

1.    Działalnością Inspektoratu kieruje Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor przy pomocy Zastępcy Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora, Dyrektora Delegatury  oraz kierowników komórek organizacyjnych, dla których ustala szczegółowy zakres czynności.

2.    Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1 oraz innych pracowników Inspektoratu do podejmowania decyzji, w określonych sprawach, w jego imieniu.

§ 6

1. W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)        Wydział Kontroli Artykułów Żywnościowych;

2)        Wydział Nadzoru Rynku i Bezpieczeństwa Produktów;

3)        Wydział Kontroli Paliw, Artykułów Nieżywnościowych i Usług;

4)        Wydział Prawno-Organizacyjny i Ochrony Konsumentów;

5)        Sekretariat Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego;

6)        Wydział Budżetowo- Administracyjny;

7)        Delegatura w Koszalinie.

2.   W skład Delegatury wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)      Zespół Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw;

2)      Zespół Kontroli Bezpieczeństwa Produktów i Artykułów Żywnościowych;

3)      Samodzielne stanowisko ds. prawnych;

4)      Samodzielne stanowisko ds. ochrony konsumentów.

3. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi, o których mowa ust. 1 i 2 rozstrzyga Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor.

§ 7

1. Pracą komórek organizacyjnych Inspektoratu, o których mowa w § 6 ust. 1 kierują:

1)     wydziałami, o których mowa w § 6 w ust. 1 w pkt 1 – 4 – naczelnicy wydziałów,

2)    Wydziałem Budżetowo - Administracyjnym - Naczelnik Wydziału, będący  jednocześnie Głównym Księgowym,

3) Sekretariatem Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego -  Przewodniczący Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego,

4)     Delegaturą - Dyrektor Delegatury.

2. W Delegaturze pracą zespołów kierują kierownicy zespołów.

§ 8

Szczegółową organizację oraz tryb pracy Inspektoratu, w tym zakresy działania wydziałów, zespołów i innych komórek organizacyjnych oraz Delegatury określa Regulamin Organizacyjny Inspektoratu ustalony przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora w drodze zarządzenia i zatwierdzony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

 

Zmiany do statutu znajdują się w poniższych załącznikach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 26-05-2010 07:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Paweł Pacała 11-08-2017 10:07