Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej produktów oferowanych pod markami własnymi sieci handlowych w 2017 r.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego 24 kontrole u 17 przedsiębiorców w 20 placówkach w zakresie jakości handlowej produktów oferowanych pod markami własnymi sieci handlowych, zgodnie z wytycznymi Prezesa UOKiK.

Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania.

Kontrole przeprowadzono u następujących przedsiębiorców w sklepach sieci handlowych:

Ogółem skontrolowano 201 partii produktów o wartości 8279 zł, z czego zakwestionowano 5 partii o wartości 294 zł.

Kontrolą objęto produkty w następujących grupach towarowych:

Ocena jakości produktów oferowanych pod marką własną w zakresie cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do obowiązujących przepisów oraz deklaracji producenta umieszczonej na opakowaniu jednostkowym lub w inny sposób podanej do wiadomości konsumentów

Badania jakościowe produktów oferowanych pod markami własnymi przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno - Analitycznym UOKiK w Poznaniu i Warszawie dokonując sprawdzenia zgodności cech organoleptycznych, fizycznych i chemicznych z obowiązującymi przepisami oraz deklaracjami producentów na opakowaniu.

Ogółem zbadano 40 partii produktów oferowanych pod markami własnymi o wartości 2228 zł, z czego zakwestionowano 4 partie o wartości 171 zł w poszczególnych grupach towarowych:

Produkty zakwestionowano u 4 przedsiębiorców, tj.:

u przedsiębiorcy w Świnoujściu, gdzie do badań laboratoryjnych pobrano „Ser smażony”.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych i ich analizy stwierdzono, że produkt nie odpowiada deklaracji producenta z uwagi na wyższą zawartość soli (deklaracja 0,9g/100g wynik badania 1,29g/100g), co udokumentowano w sprawozdaniu z badań 168/2017 z dnia 11.04.2017r.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. 2017r. poz. 2212).

Wobec powyższego:

Kontrolowany przedsiębiorca udzielił odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, w którym poinformował, że dołoży wszelkich starań, aby informacje zamieszczane na opakowaniach były zgodne z deklarowaną zawartością oraz przepisami prawa.

Producent w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne wyjaśnił, że wartość soli podana na opakowaniu jest wartością średnią, a z dokumentacji produkcyjnej nic nie wskazuje na to, aby użyto więcej soli. Ponadto zapewnił, że dokłada wszelkich starań, aby produkty spełniały najwyższe standardy jakości.

u przedsiębiorcy w Goleniowie, gdzie do badań laboratoryjnych pobrano Ser podpuszczkowy dojrzewający tłusty w plastrach.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych i ich analizy stwierdzono, że produkt nie odpowiada deklaracji producenta z uwagi na wyższą zawartość soli (deklaracja 1,3g/100g wynik badania 1,78g/100g), co udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr 173/2017 z dnia 21.04.2017r.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. 2017r. poz. 2212).

Wobec powyższego:

Kontrolowany przedsiębiorca udzielił odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, w którym poinformował, że podjęto decyzję o zaprzestaniu zamawiania przedmiotowego produktu do czasu wyjaśnienia sprawy.

Producent w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne wyjaśnił, że w celu zapewnienia fizykochemicznej jakości sprzedawanego produktu podjął decyzję o dodatkowych analizach parametrów. Analizy te będą miały na celu zweryfikowanie procesu solenia i w przypadku uzyskania wyników mieszczących się w górnej dopuszczalnej granicy skróci czas solenia serów dojrzewających.

u przedsiębiorcy w Szczecinie, gdzie do badań laboratoryjnych pobrano „Sok marchwiowo-jabłkowo-malinowy słodzony 750 ml.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych i ich analizy stwierdzono, że produkt nie odpowiada deklaracji producenta z uwagi na zawyżoną zawartość cukrów (deklaracja 7,2g/100ml wynik badania 9,9g/100ml), co udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr 356/2017 z dnia 27.07.2017r.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. 2017r. poz. 2212)

Wobec powyższego:

Kontrolowany przedsiębiorca udzielił odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, w którym poinformował, że nie ma już w sprzedaży kwestionowanej partii produktu.

Producent w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne wyjaśnił, że zawartość cukru jest różna w różnym okresie przetwarzania, czasie magazynowania oraz od stosowanych w produkcji odmian marchwi i jabłek. Rozbieżności występujące w zawartości cukru w surowcu sezonowym występują i są uzależnione od gatunku roślin, jego stanu dojrzałości, czasu przechowywania. Ponadto obliczanie wartości odżywczych obciążone jest również dużą dozą tolerancji.

u przedsiębiorcy w Koszalinie, gdzie do badań laboratoryjnych pobrano „Ser morski. Ser podpuszczkowy dojrzewający, tłusty, plastry.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych i ich analizy stwierdzono, że produkt nie odpowiada deklaracji producenta z uwagi za zawyżoną zawartość soli (deklaracja 1,3g/100g wynik badania 1,85g/100g), co udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr 175/2017 z dnia 26.04.2017r.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. 2017r. poz. 2212)

Wobec powyższego:

Kontrolowany przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował,
że zakwestionowany ser morski wycofał ze sprzedaży.

Natomiast producent poinformował m.in., że zakwestionowana partia sera została omyłkowo wyprodukowana z surowca o nieco innych niż deklarowane parametrach. Zarząd Spółki bezzwłocznie przeszkolił kierownika zmiany oraz pracowników pakujących i etykietujących sery, na temat identyfikacji i identyfikowalności surowca, wyrobu w toku produkcji oraz wyrobu gotowego. Zwrócono szczególną uwagę na dobór surowca do pakowania Sera morskiego produkowanego we marce własnej.

Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 07 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1161) w trakcie badań laboratoryjnych sprawdzono zgodność zawartości masy netto deklarowanej przez producentów w oznakowaniu opakowań jednostkowych z rzeczywistą.

W powyższym zakresie badaniem objęto 40 partii produktów w ilości 161 opakowań jednostkowych, nie kwestionując żadnego opakowania jednostkowego.

Prawidłowość oznakowania produktów oferowanych pod marką własną sieci handlowych

Prawidłowość oznakowania produktów oferowanych pod marką własną sprawdzono w odniesieniu do przepisów:

Badaniem objęto 201 partii produktów o wartości 8279 zł, z czego zakwestionowano 1 partię o wartości 123 zł u 1 przedsiębiorcy w Szczecinie, gdzie zakwestionowano pomidory suszone w oleju z ziołami 280g/155g wyprodukowane w Polsce z uwagi na to, że oznakowanie na opakowaniu dotyczące daty minimalnej trwałości i numer partii było słabo widoczne i trudne do odczytania dla konsumenta, co narusza art. 13 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 2011.304. 18 ze zm.).

Powyższe nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017r. poz. 2212)

Wobec powyższego:

przesłano wystąpienie pokontrolne do ww. przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,

Kontrolowany przedsiębiorca i producent udzielili odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne, w którym poinformowali, że podjęto działania naprawcze dotyczące słabo widocznego kodowania na produktach.

Nie stwierdzono produktów oferowanych do sprzedaży pod marką własną oznakowanych jako „BIO”, „EKO”.

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia oraz warunków przechowywania

Przestrzeganie dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia produktów oferowanych do sprzedaży sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców.

Badaniem objęto 201 partii produktów o wartości 8279 zł nie kwestionując żadnej partii.

Warunki i sposób przechowywania produktów oferowanych pod markami własnymi sieci handlowych sprawdzono uwzględniając zalecenia producentów i przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L.139, str. 1 ze zm.).

Badaniem objęto 201 partii produktów o wartości 8279 zł, nie stwierdzając nieprawidłowości.

Sprawdzono również stan opakowań produktów w opakowaniach jednostkowych, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

U jednego przedsiębiorcy prowadzono rozbiór mięsa w pomieszczeniu produkcyjnym sklepu. Mięso posiadało aktualne terminy przydatności do spożycia, a warunki przechowywania tych surowców były prawidłowe.

Identyfikowalność towarów

U wszystkich przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie przepisu art. 18 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L.2002.31.1 ze zm.), art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 2011.242.2).

Kontrolowani przedsiębiorcy okazali dowody dostaw i inne dokumenty, co umożliwiało identyfikację dostawców ocenianych produktów. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Identyfikacja przedsiębiorcy

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

Przestrzeganie przepisu art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r. poz. 149 ze zm.)

Powyższe zagadnienie sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców, którzy przechowywali aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

Ponadto w związku z ustaleniami kontroli:

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 05-02-2018 08:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 05-02-2018 08:32