Informacja dotycząca programu kontroli jakości handlowej naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych oraz wód smakowych

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 4 kontrole u 4 przedsiębiorców zgodnie z wytycznymi Prezesa UOKiK.

Przedsiębiorców do kontroli wytypowano na podstawie własnego rozeznania.

Kontrolą objęto niżej wymienionych przedsiębiorców:

1 SKLEP SIECI HANDLOWYCH ( Świnoujście),

3 POZOSTAŁE SKLEPY( Szczecin, Darłowo, Kołobrzeg).

Ogółem skontrolowano 20 partii naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych oraz wód „smakowych” o wartości 1050 zł, nie kwestionując żadnej partii. Badaniem objęto następujące środki spożywcze:

w grupie WODY:

w grupie NAPOJE:

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

Ocena jakości naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych oraz wód „smakowych”

Badania próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu, gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producenta
na opakowaniu oraz obowiązujących przepisów.

Ogółem zbadano 4 partie napojów z grupy wody „smakowe” o wartości 243 zł, z czego nie zakwestionowano żadnej partii. Badaniem objęto następujące produkty :

W wyniku przeprowadzonych badań napojów stwierdzono:

Przeprowadzono badania laboratoryjne wód „smakowych” również w kierunku wykrywania zafałszowań i prawidłowości stosowania substancji dodatkowych, nie stwierdzając
w badanym zakresie nieprawidłowości.

Sprawdzenie ilości rzeczywistej towarów paczkowanych

W trakcie badań laboratoryjnych sprawdzono zgodność zawartości netto z rzeczywistą
w odniesieniu do deklaracji na opakowaniach jednostkowych, mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 07.05.2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1161).

Badaniem objęto 9 opakowań z 4 partii wód „smakowych” o wartości 243 zł.
Nie kwestionowano ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej na opakowaniu przez producentów.

Badania laboratoryjne w powyższym zakresie przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno -Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu.

Ocena prawidłowości oznakowania naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych oraz wód „smakowych”

Powyższe zagadnienie zrealizowano u wszystkich przedsiębiorców sprawdzając prawidłowość oznakowania 20 partii naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych oraz wód „smakowych” o wartości 1050 zł.

Prawidłowość oznakowania naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych oraz wód „smakowych” oferowanych do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych, sprawdzono w odniesieniu do przepisów:

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrolą objęto następujące produkty:

w grupie WODY:

w grupie NAPOJE:

Poddane kontroli naturalne wody mineralne (9 partii o wartości 296 zł) sprawdzono w wykazie wód uznanych jako naturalne wody mineralne, który został opublikowany w obwieszczeniu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne (Dz. Urz. MZ z 2016 r., poz. 113). W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W oznakowaniu badanych produktów nie deklarowano oświadczeń żywieniowych czy zdrowotnych.

Ponadto sprawdzono stan opakowań ww. produktów, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości oraz warunków przechowywania - uwzględniając deklaracje w oznakowaniu oraz wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L
Nr 139 z 30.4.2004 r., s. 1 ze zm.)

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości oferowanych do sprzedaży naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych oraz wód „smakowych” sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Kontrolą objęto 20 partii wód o wartości 1050 zł, z czego nie kwestionowano żadnej partii.

Sprawdzono warunki i sposób przechowywania produktów objętych kontrolą, w odniesieniu do zaleceń producentów umieszczonych w oznakowaniu opakowań jednostkowych oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L Nr 139 z 30.04.2004 r., s. 1 ze zm.).

Ogółem badaniu poddano 20 partii naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych oraz wód „smakowych” o wartości 1050 zł.

W wyniku powyższego stwierdzono, że warunki i sposób przechowywania przedmiotowych wód były prawidłowe i uwzględniały zalecenia producentów oraz przepisy cytowanego rozporządzenia.

Sprawdzenie dowodów dostaw lub innych dokumentów identyfikujących

U wszystkich przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L Nr 31 z 01.02.2002 r. s.1 ze zm.).

Badaniem objęto 20 partii produktów o wartości 1050 zł poprzez sprawdzenie dokumentów dostaw umożliwiających łatwą identyfikację dostawców ocenianych produktów.

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Identyfikacja kontrolowanych przedsiębiorców

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 ze zm.). Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zakres prowadzonej działalności był zgodny z zakresem zarejestrowanym.

Inne zagadnienia

Rzetelność obsługi sprawdzono u trzech przedsiębiorców poprzez dokonanie zakupu kontrolnego, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 12-01-2018 11:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2018 11:51